KONGENS RIDDERSPIL

SOCIALE FUNKTIONER VED CHRISTIAN 4.S KRONING I 1596

Forfattere

  • Kasper Steenfeldt Tipsmark Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

ridderspil, Christian 4., kroning, sociale funktioner, hofhistorie

Resumé

Christian 4.s kroning i 1596 blev fejret med Nordens hidtil største fest, hvormed den netop myndige konge lagde grunden for sin fyrstelige reputation, og markerede sig som en europæisk monark af format. Dette gjorde han blandt andet med en række storslåede ridderspil, der indebar ringridning, balgrenden og turnering. På dette tidspunkt i historien havde den middelalderlige ridder imidlertid fået en anden og måske mindre afgørende rolle på slagmarken, hvilket rejser spørgsmål til de praktiske og færdighedsskærpende dimensioner af kongelige ridderspil, men også inviterer til at se nærmere på ridderspillenes andre og bagvedliggende funktioner af mere social karakter.

Gennem en analyse af de samlede ridderspil ved Christian 4.s kroning undersøges det, hvilke funktioner disse ridderspil havde, og hvordan de fungerede som katalysatorer for social interaktion under kroningsfestlighederne i 1596 og ved hoffet mere generelt. I forlængelse af dette argumenteres der for, at ridderspillene ikke kun bør opfattes som kongelig pragtudfoldelse og elitær underholdning, men at de også må ses i et bredere, sociokulturelt og politisk perspektiv som en særlig scene for magt, ære, køn og sociale relationer ved hoffet.

Referencer

Adamson, John: ’The Making of the Ancien-Régime Court 1500-1700’. I John Adamson (red.): The Princely Courts of Europe: Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. London: Seven Dials, 2000, 7-41.
Andrup, Otto: ’Hoffet og dets fester’. I Julius Clausen og Torben Krogh (red.): Danmark i Fest og Glæde I-VI, København: Chr. Erichsens Forlag, 1935, 273-359.
Anglo, Sydney: The Great Tournament Roll of Westminster. A Collotype Reproduction of the Manuscript, Oxford: Clarendon Press, 1968.
Anonym: Verzeichnus der Reise, welche die Kön. May. zu Dennemarcken Norwegen Anno 1595. zu etlichen jhren Anverwandten Chur und Fürsten in Teutschlandt angestellet, 1595.
Anonymous: The king of Denmarkes vvelcome..., London: Edward Allde, 1606.
Askgaard, Finn: Christian IV: Rigets væbnede arm, Haderslev: Tøjhusmuseet, 1988.
Barber, Richard W. og Juliet R. V. Barker: Tournaments: jousts, chivalry, and pageants in the Middle Ages, Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 2000.
Bencard, Mogens: Rosenborg Studier, København: De Danske Kongers Kronologiske Samling, 2000.
Bisgaard, Lars, Claus Bjørn, Michael Bregnsbo, Merete Harding, Kurt Villads Jensen og Knud J.V. Jespersen: Danmarks konger og dronninger, Slovenia: Gyldendal, 2008.
Blom, Otto: Kristian den Fjerdes Artilleri – Hans Tøihuse og Vaabenforraad, Kjøbenhavn: C.C. Lose’s Bog- og Musikhandel, 1877.
Bourdieu, Pierre: ‘The Forms of Capital’. I J. Richardson (red.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, London: Greenwood Press, 1986, 46-58.
Bugenhagen, Johannes: Aktstykker vedkommende Kong Christian den Tredies og Dronning Dorotheas Kroning i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn den 12te August 1537 (Samlede af Frederik Münter), København: G.C. Werlauff, 1831.
Burke, Peter and Jan Stets: Identity Theory, Oxford: Oxford University Press, 2009.
Butler, Judith: Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, New York: Routledge 1990.
Castiglione, Baldassare: The Book of the Courtier ... Translated from the Italian and annotated by Leonard Eckstein Opdycke., New York: Scribner's, 1903 (1528).
Crouch, David: Tournament, London: Hambledon and London, 2005.
Damgaard, Johann og Sebastian Olden-Jørgensen: Alithia: Et dansk fyrstespejl til Christian IV: Manuskript i Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling, Thott 874 4, fra 1597, København: Museum Tusculanum, 2003.
Dallin, Andreas Benedict: Klarlige oc Visse Beskriffuelse om ... Christians den Fierdis ... kongelige Kroning ... holden udi Kiøbenhaffn, den 29. Augusti, Anno 1596, København: Henrich Waldkirch, 1598.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Ordbog over det danske Sprog (ODS), København: Forlaget Gyldendal, 1918-2005.
Drejholt, Nils och Jan Rahm (red.): Riddarlek och tornerspel - Tournaments and the Dream of Chivalry, Borås: Livrustkammaren, 1992.
Duindam, Jeroen: ‘Royal Courts’. I Scott Hamish (red.): The Oxford Handbook of Early Modern European History, Oxford: Oxford University Press, 2015, bind 2, 440-477.
Elias, Norbert: The Civilizing Process, Hoboken: John Wiley and Sons Ltd, 2000.
Elias, Norbert, Eric Dunning och Lars Hansson: Från riddarspel till fotbollscup – Sport I sociologisk belysning, Stockholm: Atlantis, 1986.
Ellehøj, Svend (red): Christian IVs verden, København: Nyt Nordisk Forlag, 1988.
Erich, August: Aussfürliche vnd warhaffte Beschreibung des... Fürsten vnd Herrn... Christians des Vierden... Anno 1596 glücklich geschehenen Krönung..., København: Mads Vingaard ,1597.
Fabian, Louise: ’Spatiale forklaringer – Da den geografiske tænkning kom på den humanvidenskabelige dagsorden’, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, 57, 2010, 19-34, DOI: 10.7146/sl.v0i57.104660.
Francus, Jacobus: Historicae relationis continuatio, Urzel, 1593
Hansen, Jørn, Niels Kayser Nielsen, og Jim Toft (red.): Turneringer, lege og fester: - idræt er mere end gymnastik og sport, Odense: Odense Universitetsforlag, 1991.
Heiberg, Steffen: Christian 4 : En europæisk statsmand, København: Gyldendals Bogklub 1988, 2. udgave – København: Gyldendal, 2006, 3. udgave - København: Lindhardt og Ringhof, 2017.
Heiberg, Steffen (red): Christian IV and Europe, Copenhagen: Foundation for Christian IV year 1988, 1988.
Heiberg, Steffen (red): Christian 4. og Frederiksborg, København: Aschehoug, 2006.
Helk, Vello: Dansk-norske studierejser, 1536-1660 – Fra Reformationen til Enevælden, Odense: Odense Universitetsforlag, 1987.
Hemmingsen, Niels (Hemmingio, Nicolao): En Predicken som bleff Predicket aff Niels Hemmingsøn Udi ... Herluf Trolle Ridders Begraffuelse…: Prædiken ved Herluf Trolles Begravelse, Køenhavn: Lorenz Benedicht, 1572.
Heun, Christian: Relatio Oder Warhafftiger vn[d] eigentlicher Bericht, von den… Krönung des Durchleuchtigsten Fürsten vnnd Herrn, Herrn Christiani des Víerden…, Hamburg: Lucius Jacobus, 1596.
Hindsholm, Laurids Jacobsen: Førstelig Leffnetzs oc Døds Speyl... Konning Christians den IV. Danmarckis... høysørgelig Ligbegengelse..., København: Jørgen Lamprecht, 1649.
Holm, Bent: Tyrk kan tæmmes: Osmannere på den danske scene 1596-1896, Viborg: Forlaget Multivers, 2010.
Ilsøe, Harald: Det kongelige bibliotek i støbeskeen: Studier og samlinger til bestandens historie indtil ca. 1780, Viborg: Museum Tusculanums Forlag, 1999.
Jespersen, Knud J.V.: ’Rostjeneste, ridderhær og militærrevolution 1525-1625 – To militærhistoriske studier’, Krigshistorisk Tidsskrift, 2, 1974, 3-38.
Jespersen, Knud J. V.: Rostjenestetaksation og adelsgods: Studier i den danske adelige rostjeneste og adelens godsfordeling 1540-1650, Odense: Odense Universitetsforlag, 1977.
Jespersen, Knud J.V.: 'Christian IV Redivivus: Et omrids af Christian IV-litteraturen i 1988', Historie, 18, 1989, 57-77.
Jespersen, Leon: ’At være, at ville og at have: træk af luksuslovgivningen i Danmark i 15- 1600-tallet’, Temp – Tidsskrift for historie, 1, 2010, 31-58.
Jespersen, Mikkel Leth: Fyrste og folk: Hertug Hans den Ældres fyrstestat i 1500-tallets Slesvig-Holsten, Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2010.
Johannesson, Kurt: ’Om furstars och aristokraters dygder: Reflektioner kring Johannes Schfferus Memorabilia’. I Margareta Ramsay och Sten Åke Nilsson (red.): 1600-talets ansikte, Lund: Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, 1997, 309-321.
Jørgensen, Jesper Düring: ’Introduktion til Georg Engelhard Löhneysens ridebøger i Det kongelige Bibliotek’, Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger, 34, 1995, 35-60.
Kirchmeier-Andersen, Jens Carl: ’Christian IV som taktiker: Første del’, Vaabenhistoriske aarbøger, 33, 1987, 63-157.
Krogh, Torben: Musik og Teater, København: Universitetsforlaget i København, 1971.
Larsen, Christian: Eske Brock medt egen handt – Eske Brocks dagbøger 1604-1622, Auning: Landbohistorisk Selskab, 2005.
Laursen, L.: Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold 1593-1596, København: C.A.Reitzel, 1910.
Lefebvre, Henri, Neil Brenner, and Stuart Elden: State, space, world: Selected essays, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.
Lewitt, Emma: The construction of high status masculinity through the tournament and martial activity in the later Middle Ages, unpublished PhD thesis, University of Huddersfield, 2016.
Liisberg, Bering og Axel Liljefalk: Christian IV: Danmarks og Norges Konge, København: Ernst Bojesens Kunstforlag, 1890-91.
Lætus, Erasmus, Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg: Erasmus Lætus’ skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1577), København: C.A. Reitzel, 1992.
Löhneysen, Georg Engelhard von: Von Zeumen, Grüningen, 1588.
Löhneysen, Georg Engelhard von: Della Cavalleria, Remlingen: 1609.
Madsen, Emil: ’Om Rytteriet i de danske Hære i det 16de Aarhundrede’, Historisk Tidsskrift, 7. række, bind 1, 1897, 414-460.
Martin, Graham: ‘The death of Henry II of France: A sporting death and post-mortem’, ANZ Journal of Surgery, 71, 2001, 318-320, DOI: 10.1007/s00701-014-2280-9.
Moths, Matthias: Moths Ordbog, Håndskrift fra ca. 1700. www.mothsordbog.dk (27.03.2020).
Mulryne, J.R., Helen Watanabe-O'Kelly, and Maragret Shewring (red.): Europa triumphans: Court and civic festivals in early modern Europe, England: Ashgate, 2004.
Nelson, Hilda: ‘Antoine de Pluvinel, Classical Horseman and Humanist’, The French Review, 58, 4, 1985, 514-523.
Netterstrøm, Jeppe Büchert: ’Den danske stat og voldsmonopolet 1400-1660’, Den Jyske Historiker, 116, 2007, 88-119.
Nielsen, Kaj S.: ’Danska karusellspel’. I Drejholt, Nils og Jan Rahm (red.): Riddarlek och tornerspel - Tournaments and the Dream of Chivalry, Borås: Livrustkammaren, 1992, 164-176.
Nielsen, Lisbet Lund: ’Kongelig hesteavl i Danmark før og efter enevælden’, Fortid og nutid, 1, 1996, 49-74.
Nielsen, O.: Kjøbenhavns Diplomatarium: Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, København: Gad, 1872-1887.
Nielsen, O.C.: Byhistorisk Skildring af Forberedelserne og Festlighederne i Anledning af Kong Christian den Fjerdes Kroning, Søndagen den 29. August 1596, København: Arnold Busck, 1935.
Nosseni, Giovanni Maria: Inventio. Mons virtutis... Herrn Christiani, Marggraffen zu Brandenbur... auff der Krönung König Christiani des Vierten..., København: Johann Stöckelmann, 1596.
Ogier, Charles: Caroli Ogerii Ephemerides, siue iter Danicum, Suecicum, Polonicum…, Paris: Petrus le Petit, 1656.
Olden-Jørgensen, Sebastian: ’Historien om et ritual: de danske kongekroninger fra Christian III (1537) til Christian IV (1596)’, Transfiguration, 3 (1), 2001, 83-99.
Olden-Jørgensen, Sebastian: ‘Court Culture during the Reign of Christian IV’. I Badeloch Noldus og Juliette Roding (red.): Pieter Isaacsz (1568-1625): Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout: Brepols, 2007, 15-29.
Pedersen, Mikkel Venborg: Hertuger: At synes og at være i Augustenborg 1700-1850, København: Museum Tusculanum, 2005.
Pedersen, Mikkel Venborg: Den perfekte gentleman: Mænd, stil og idealer i verden af i går, København: Gads Forlag, 2018.
Pluvinel, Antoine de: L'instruction du Roy en l'exercice de monter à cheval, Amsterdam: Jean Schipper 1666, (1625).
Poulsen, Bjørn: ’Med harnisk og hest: Om adel, krig og vold i dansk senmiddelalder’. I P. Ingesman og J. V. Jensen (red.): Riget, magten og æren. Den danske adel 1350-1660, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2001, 44-77.
Reravius, Rasmus Hansen: Stormectigste, Høybaarne Førstis oc Herris Frederichs den Andens… Kronings oc Brøllups Historie…, Kiøbenhaffn: Laurenz Benedicht, 1574.
Roberts, Michael: ‘The Military Revolution 1560-1660’. I Clifford Rogers (red.): The Military Revolution Debate, London: Routledge, 1995, 13-36.
Rørdam, Holger: ‘To Dagbøger fra Kalmarkrigens Tid, 1611-1612’. I Holger Rørdam (red.): Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede, København: G.E.C. Gad, 1891, første binds andet hæfte, 289-319.
Schnitzer, Claudia: Höfische Maskeraden: Funktion und Ausstattung Von Verkleidungsdivertissements an Deutschen Höfen der Frühen Neuzeit, Berlin/Boston: De Gruyter Inc., 1999.
Secher, V.A.: Corpus constitutionum Daniæ: Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660, København: Selskabet for udgivelse af Kilder til dansk Historie, 1887-1918.
Schultz, James A.: Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexuality, Chicago: University of Chicago Press, 2006.
Scocozza, Benito: Christian 4, København: Politiken, 1988, 4. udgave - København: Bogklubben, 2006.
Tipsmark, Kasper: ’Kriger og embedsmand - adelig identitet i 1500- og 1600-tallet’, Herregårdshistorie, 10, 2015, 37-45.
Tipsmark, Kasper Steenfeldt: ’Christian 4.s forgyldte ringridertrofæ: minde, magt og maskulinitet ved kroningsturneringen i 1596’, Siden Saxo 35 (2), 2018, 5-13.
Tipsmark, Kasper Steenfeldt: ’Herremand til hest – Equin adelskultur i dagbøgerne efter rigsråd Eske Brock’, Tidsskriftet Kulturstudier 9 (2), 2018, 65-92, DOI: 10.7146/ks.v9i2.111707.
Troels-Lund, Troels: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, København: Gyldendals Forlag, 1929-1931.
Veblen, Thorstein: The theory of the leisure class, New York: Augustus M. Kelly, 1975.
Verwohlt, Ernst: 'Turneringer og ridderspil i Norden', Heraldisk tidsskrift 39 (4), 1979. 429-446.
Wade, Mara R.: Triumphus nuptialis danicus: German court culture and Denmark: The "great wedding" of 1634, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1996.
Wade, Mara R.: 'Publication, pageantry, patronage': Georg Engelhard von Loehneyss' Della Cavalleria (1609; 1624) and His Hamburg Tournament Pageant for King Christian IV of Denmark (1603)', Daphnis 1/2 (32), 2003, 165-229.
Wade, Mara R.: ‘The Coronation of King Christian IV of Denmark, 1596’. I J.R. Mulryne, Helen Watanabe-O'Kelly and Margaret Shewring (red): Europa Triumphans: Court and Civic Festivals in Early Modern Europe, Volume II, Cornwall: Ashgate, 2004, 245-248.
Wallhausen, Johann Jacob von: Kriegskunst zu Pferdt, Franckfurt am Mayn: Paull Jacobi und Theodori de Bry, 1616.
Watanabe-O'Kelly, Helen: ‘Tournaments and their Relevance for Warfare in the Early Modern Period’, European History Quarterly 20 (4), 1990, 451-463.
Watanabe-O'Kelly, Helen: Triumphal Shews: Torunaments at German-speaking Courts in their European Context 1560-1730, Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1992.
Watanabe-O’Kelly, Helen: ’The Early Modern Festival Book: Function and Form’. I J.R. Mulryne, Helen Watanabe-O'Kelly and Maragret Shewring (red.): Europa triumphans: Court and civic festivals in early modern Europe, Cornwall: Ashgate 2004, 3-18.
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft – Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen: Mohr, 1922.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Tipsmark, K. S. (2020). KONGENS RIDDERSPIL: SOCIALE FUNKTIONER VED CHRISTIAN 4.S KRONING I 1596. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 22–46. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124360