”… AF NEDERLANDSK YPPERLIG STAMME”

DE HEMMER-FAMILIEN I AALBORG 1586-1684

Forfattere

  • Jakob Ørnbjerg Ph.d. i Historie

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, De Hemmer, Aalborg, 1500-tallet, 1600-tallet

Resumé

Den nederlandske de Hemmer familie, der i 1500-tallets slutning indvandrede til Limfjordsbyen Aalborg, blev allerede i samtiden betragtet som en både velstående og magtfuld familie af købmænd, borgmestre og godsejere. Ikke desto mindre vides der ikke meget om, hvilken rolle familiens nederlandske ophav og forbindelser til Nederlandene spillede for denne succeshistorie.  

Via det bevarede kildemateriale kan det dokumenteres, at de Hemmer familien 1580’erne-1680’erne via ægteskaber og embeder knyttede tætte forbindelser til det aalborgensiske købmands- og rådsaristokrati.  Det gav familien adgang til nye ressourcer og nye netværk. Samtidig ses det, at salget af nederlandsk klæde samt uddannelser og lærepladser i Nederlandene var vigtige aktiver i opretholdelsen af familiens økonomiske og sociale status i Aalborg.

Referencer

Utrykte kilder
Rigsarkivet (RA), København, Aalborghus: Lensregnskaber (A) 1591-1661.
Rigsarkivet (RA), Viborg, Aalborg By og birk (og en del af Fleskum Herred) (B37):
Rigsarkivet (RA), Viborg, Aalborg Byfoged: Justitsprotokoller 1625-1668.
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Aalborg Byfoged: Skifteprotokoller 1622, 1658, 1684.
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Aalborg Rådstuearkiv (D1):
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Aalborg Bysbog 1535-1627.
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Rådstuebøger 1630-1658.
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Budolfi sogns kæmnerregnskab 1634.
Rigsarkivet, (RA), Viborg, Skillingstakster 1644.

Trykte kilder
Andersen, Jørgen H.: ’Skifte’. I Erik Alstrup og Poul Erik Olsen (red.) Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, bind 2, Højbjerg: Dansk Historisk Fællesforening, 1991, 781-784.
Bobe, Louis: ’Personlige forbindelser’. I Knud Fabricius med flere (red.): Holland-Danmark: Forbindelserne mellem de to lande gennem tiderne, bind 2, København: Jespersen og Pios Forlag, 1945, 357-451.
Bricka C.F. med flere (red.): Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold: I uddrag 1551-1660, København: C.A. Reitzel, 1885-2007.
Bull, Ida: De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet: Slekt, hushold og forretning, Trondheim: Historisk Institut, HF-fakultetet, 1998.
Christensen, Harry: Ni tværsnit af Nibes historie, Nibe: Nibe kommune, 1977.
Cowan, Alexander: Urban Europe 1500-1700, Oxford: Oxford University Press, 1998.
Degn, Ole: ’Rig og fattig i Ribe: Økonomiske og sociale forhold i Ribesamfundet 1560-1660’, bind 1, Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie nr. 39, Aarhus: Jysk Selskab for Historie, 1981.
Eliassen, Finn-Einar og Katalin Szende: ‘Generations in Towns: An Introduction’. I Finn-Einar Eliassen og Katalin Szende (red.): Generations in Towns: Successsion and Sucess in Pre-Industrial Urban Societies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009, 1-21.
Eliassen, Finn-Einar: ‘The Son-in-Law Principle: Dynasties in Government and Trades in Early Modern Danish and Norwegian Towns’. I Finn-Einar Eliassen og Katalin Szende (red.): Generations in Towns: Successsion and Sucess in Pre-Industrial Urban Societies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009, 257-281.
Enemark, Poul: ‘Jens Bang og det ålborgske saltkompagni’, Erhvervshistorisk Årbog, 1954, 7-58.
Enemark, Poul: ’En købmandsskæbne i Ålborg fra begyndelsen af 17. Århundrede’, Erhvervshistorisk Årbog, 1957, 7-28.
Enemark, Poul: ’Hollandshandel’. I Georg Rona (red.): Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bind 6, København: Rosenkilde og Bagger, 1961, spalte 643-648.
Glamann, Kristof: ‘European Trade 1500-1750’. I Carlo M. Cippola (red.): The Sixteenth and Seventeenth Centuries, bind 2, The Fontana Economic History of Europe, London: Fontana, 1974, 427-527.
Gregersen, H. V: Toldsted ved Hærvejen: Arnkielernes hjemstavn: Urnehoved-egnens og oksehandlens historie, Haderslev: Folkeligt Forlag, 1978.
Hancke, N.: ’Peder Dyrskjøts Breve til Biskop Jens Bircherod i Aalborg’. I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1870-1871, 225-284.
Ilsøe, Grethe: ’Retsforvaltningen’. I Ole Degn (red.): Vor gunst tilforn: Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750, 2007, 279-297.
Tvede-Jensen, Lars og Gert Poulsen: ’Aalborg under krise og højkonjunktur fra 1534 til 1680’, Aalborgs Historie, bind 2, Aalborg, 1988.
Johansen, Erik med flere: ’Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde 1534’, Aalborgs Historie, bind 1, Aalborg: Selskab for Aalborgs Historie, 1992.
Klitgaard, Carl: ’Af Dr.med Niels Jespersens regnskabsbog 1661-1668’, Fra Himmerland og Kjær Herred, 1913, 202-244.
Klitgaard, Carl: ’Gildebrødre i Guds Legems Lav i Aalborg: I aarene 1537-1624’, Fra Himmerland og Kjær Herred, 1918-1920, 298-344.
Klitgaard Carl: Aalborg Købmænd gennem 500 Aar, Aalborg: Aalborg Handelsstandsforening, 1931.
Klitgaard Carl: ‘Fremmedelementet i de nordjyske Købstæder i det 16. og 17. Aarh.’, Personalhistorisk Tidsskrift, 10. rk, 2. bd, 1. Hæfte, 1935, 48-71,
Linaa, Jette: ‘In Memory of Merchants: The Consumption and Cultural Meetings of Immigrants in Early Modern Elsinore’. I Henrik Harnow et al (red.): Across the North Sea: Later Historical Archeology in Britain and Denmark c. 1500-2000 AD, Serie: Studies in History and Social Sciences 444, Odense: University Press of Southern Denmark, 2012, 195-207.
Linaa, Jette: ‘Urban Consumption: Tracing Urbanity in the archaelogical record of Aarhus c. AD 800-1800’, Jutland Archaelogical Society Publications, 94, Aarhus: Aarhus University Press, 2016.
Mackeprang, M.: Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619), København: Det Nordiske Forlag, 1975 (Første udgave 1900).
Munch, P.: Købstadstyrelsen i Danmark. Fra Kristian IV’s Tid til Det 18. Aarhundredes Midte (1619-1745), København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1977 (Første udgave 1900).
Müller, Leos: The Merchant Houses of Stockholm c. 1640-1800: A Comparative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, Uppsala: Uppsala Univeristet, 1998.
Nørlund, N.E.: Danmarks kortlægning: En historisk fremstilling. Tiden til afslutning af Videnskabernes Selskabs opmaaling, bind 1, København: N.E. Nørlund, 1943.
Olesen, Svend B.: ’Fra Povl Pop til Poul Pagh I: Mænd og huse i det gamle Aalborg’, Aalborgbogen, 1972.
Olsen, Albert: ’Handlen’. I Knud Fabricius med flere (red.): Holland-Danmark. Forbindelserne mellem de to lande gennem tiderne, bind 1, 1945, 134-231.
Orlien, Jørgen og Viggo Petersen: Domkirken i Aalborg. Budolfi Kirke: Fra begyndelsen til i dag, Aalborg, 2010.
Petersen, Viggo: ’Jens Bangs Stenhus – og om at bygge og bo i Aalborg på Christian 4.s tid’. I Aalborgbogen, 1988.
Petersen, Viggo: ’Aalborg og Limfjordslandet’, Aalborgbogen, 1993.
Riis, Thomas: ’Three generations to make a gentleman – or a pauper’. I Finn Einar Eliassen og Kataline Szende (red.): Generations in Towns: Succesion and Succes in Pre-Industrial Urban Societies, Newcastle upon Tyne: Cambrigde Scholars, 2009, 100-109.
Riismøller, Peter: Aalborg. Historie og Hverdag, Aalborg: Aalborg by, 1942.
Riismøller, Peter: Fremmede i Aalborg, Aalborg: Aalborg Turistforening, 1972.
Roussell, Aage: ‘Himmerland og Ommersyssel’, Danske slotte og herregårde, bind 11, København: Hassings Forlag, 1966.
Secher, V. A.: ’Årbog, skrevet af Kristen Staphensen, præst ved Budolfi kirke i Ålborg i det 16de århundrede’, Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1 rk. bd. 3, Aalborg, 1874-1875, 68-91.
Secher, V.A.: Meddelelser om slægten Secher (Sicher), København: Slægtsforeningen Secher, 1939 (første udgave 1885).
Tauber, E. og Nielsen A.H.: Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid, Aalborg: Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, 1879-1880.
Tønnesen, Allan: Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere ca. 1550-1600, Ringe: Misteltenen, 1985.
Worsøe, Hans H.: ’Slægtshistorie’. I Erik Alstrup og Poul Erik Olsen (red.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, bind 2, Højbjerg: Dansk Historisk Fællesforening, 1991, 815-818.
Wulff, Daniel Høfding: ’Magistratsvedtægter fra Aalborg fra Midten af det sextende Aarhundrede’, Jyske Samlinger, 1. rk. bind 2, 1868-1869.
Ørnbjerg, Jakob: ’Jens Bang: En købmand i 1600-tallets Aalborg’, Aalborgbogen, 2005.
Ørnbjerg, Jakob: Mod en ny tid? Studier over det aalborgensiske rådsaristokratis økonomiske, politiske, sociale og kulturelle udvikling 1600-1660, upubliceret ph.d. afhandling, Aalborg Universitet, 2011.
Ørnbjerg, Jakob: ’”De have gaaet i Ære og Rigdom” – en nederlandsk indvandrerfamilie i 1600-tallets Aalborg’, Personalhistorisk Tidsskrift, 2016, 13-33.
Østergaard, Bent: Indvandrerne i Danmarks historie. Kultur- og religionsmøder, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2007.

Webressourcer:
http://ddb.byhistorie.dk/medieval/ (1.08.2019)

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Ørnbjerg, J. (2020). ”… AF NEDERLANDSK YPPERLIG STAMME”: DE HEMMER-FAMILIEN I AALBORG 1586-1684. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 92–114. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122179