HANDEL OG VANDEL

DANSK-HOLLANDSKE KONTAKTER I 1600-1700-TALLET

Forfattere

  • Mette Guldberg
  • Asger Nørlund Christensen
  • Max Pedersen
  • Christina Folke Ax Frilandsmuseet Det Gamle Danmark, Nationalmuseet
  • Martin Rheinheimer Institut for Historie, Syddansk Universitet
  • Elsemarie Dam-Jensen Museum Sønderjylland

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, handel, 1600-tallet, 1700-tallet

Resumé

Artiklen omhandler kontakten mellem den danske konges riger og Nederlandene i 1600-1700-tallet i form af den jævne befolknings udvandring, arbejdsvandring og udveksling af varer. I perioden skønnes 15-20.000 danskere at have slået sig ned alene i Amsterdam. Flertallet var almindelige arbejdere og bosatte i byens arbejder- og fattigkvarterer. De integrerede sig i byen og dannede ikke enklaver, sådan som det ser ud til at være tilfældet med nordmændene. Andre – ikke mindst sømænd – tog til Nederlandene for at søge arbejde, men uden at bosætte sig permanent, og her var den dansk-slesvigske vadehavskyst storleverandør. Søfolkene stiftede bekendtskab med arbejdet om bord på store, oceangående skibe, og de opbyggede kompetencer, som gjorde dem til efterspurgt arbejdskraft også andre steder. På hjemegnens vadehavskyst foregik søfarten med mindre skibe, der som nogle af de få i dansk provinssøfart havde direkte kontakt til Amsterdam. Her hentede de varer dels til købmænd i store dele i Jylland, dels til lokalt forbrug, hvor varerne blev omformet efter lokale skikke og behov. Konsekvensen af kontakten med det nederlandske synes ikke at have været, at befolkningen fik et nederlandsk præg, men at folk gjorde sig erfaringer med at tage de første skridt ind i en globaliseret verden.

Referencer

Utrykte kilder
Gemeente Stadsarchief Amsterdam (SAA), 38 Waterschout. 1-152 Monsterrollen of zeebrieven 1747-1852, 4) 1772 januari-juni, 5) 1772 juli-december, 18) 1780 januari-april, 19) 1780 mei-juli, 32) 1787 februari-april, 33) 1787 mei-juli, 34) 1787 augustus-december.
Gemeente Stadsarchief Amsterdam (SAA), Ondertrouwregisters 1565-1811, Huwelijksinteekening van de Kerk 401-660, Huwelijksinteekening van de Puy 661-761.
Rigsarkivet, København (RA), 517, Søindrulleringen (Søetaten), 1779-1806. Indrulleringsbøger for danske og slesvigske distrikter. Slesvig 1770 – 1782. 2, 1779-1803. Indrulleringsbøger for norske distrikter. Christianssand 1770 – 1771. 22.
Rigsarkivet, København (RA), Rentekammeret (Rtk.) nr. 352.31. Tabeller over folketællingen 1769: Ribe Stift. nr. 352.34 Tabeller over folketællingen 1769: 2. Schleswigscher Distrikt.
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig (LASH), Abt. 66 Nr. 6608.1-3 (Volkszählung 1769).
Nationalmuseet - Frilandsmuseet – Det Gamle Danmark, Genstandsprotokoller, Registre.
Nordsee Museum Husum, Genstandsregistre, Inv. Nr. Nr. K 145-147, K 2932, K 2936, K 2937, K 2940, K 3959.

Trykte kilder
Beck, Hedvig: Mandø i 1700-tallet, Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1999.
Behrend, C.: ’En Horsenskøbmands Optegnelser fra det 18de Aarhundrede’, Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 3. Række, V. Bind, 1906-08, 577-597.
Bochove, Christiaan van: The Economic Consequences of the Dutch: Ecoomic integration around the North Sea, 1500-1800, Amsterdam: Aksant, 2008.
Bruijn, Jaap: Zeegang: Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw, Zutphen: Walburg Pers, 2016.
Christensen, Asger Nørlund: Maritime kontakter imellem Nederlandene og den danske Helstat i den tidlig moderne periode, Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, maj 2019.
Dekker, P.: De laatste bloeiperiode van de nederlandse arctische walvis: en robbenvangst 1761-1775, Zaltbommel: Europese Bibliotek, 1968.
Eschels: Das abenteuerliche Leben des Jens Jacob Eschels aus Nieblum auf Föhr, als Walfänger, Kapitän und zuletzt als Reeder und Tabaksfabrikant in Altona von ihm selbst erzählt, udg. af Dr. Ulla Leippe, Flensburg, Hamburg: Verlag Die Brigantine, 1966.
Fabricius, Knud, L. L. Hammerich og Vilh. Lorenzen: Holland-Danmark: Forbindelserne mellem de to lande gennem tiderne, København: Jespersen og Pios Forlag, 1945.
Falk, Fritz J.: ’Ricardus Petri og Jesper Ørum: navigationsundervisning på Føhr og Rømø’, Sønderjysk Maanedsskrift, 1987, 97-103.
Feddersen, Berend Harke: Wie fanden sie ihren Weg? Die Sicherung der nordfriesischen Küstenfahrt, Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 2001.
Fridericia J.A.: Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1888.
Gijsbers, Wilma: Kapitale ossen: De internationale handel in Slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750), Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1999.
Graugaard, Esben : ‘The Dutch Connection: Demographic and Economic Connections between Holstebro and Amsterdam, 1600-1800’. I Ellen Damgaard, Mette Guldberg og Poul Holm (red.): A North Sea Region: West Jutland and the World, II, Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1998, 121-134.
Guldberg, Mette: Jydepotter fra Varde-egnen: Produktion og handel ca. 1650-1850, Landbohistorisk Selskab, 1999.
Guldberg, Mette: ’De varer, som bonden aldrig ser? Importen over Hjerting fra Holland i 1700-tallet’, Sjæk’len 2012, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2013, 66-81.
Guldberg, Mette: ’Købmanden, skipperne og hollandsfarten: Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet’, Kulturstudier, 1, 2014, 75-102, DOI: 10.7146/ks.v5i1.18614.
Hart, S.: Geschrift en Getal, Amsterdam: Historische vereniging Holland, 1976.
Hell, Marten: De Amsterdamse herberg 1450-1800, Nijmegen: Vantilt, 2017.
Kuijpers, Erika: Migrantenstad, Hilversum: Verloren, 2005.
Lottum, Jelle van: Across the North Sea, Amsterdam: Aksant, 2007.
Lottum, Jelle van, Lex Heerma van Voss, og Jan Lucassen: ‘Sailors, National and International Labour Markets and National Identity,1600-1850’. I Richard Unger (red.): Shipping and Economic Growth 1350-1800, Leiden/Boston: Brill, 2011, 309-352.
Løgstrup, Birgit: Bundet til Jorden: Stavnsbåndet i praksis 1733-1788, Odense: Landbohistorisk Selskab, 1987.
Manøe Hansen, S-L og Bodil Busk Laursen: Kaptajn Jens Sørensen, Strellev 1733-1817, Ølgod Museum, 1981.
Michelsen, Peter: ’Maritime miljøer på Frilandsmuseet’, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1992, 94-105.
Moch, Leslie Page: Moving Europeans: Migration in Western Europe since 1650, Indianapolis: Indiana University Press, 1992.
Moltesen, L.: Frederik Brekling: Et bidrag til pietismens Udviklings Historie, København: Carl Schønbergs Forlag, 1893.
Nielsen, O.: ’Bondestandens Kaar i det sydlige Jylland i Midten af det attende Aarhundrede’, Aarbog for dansk Kulturhistorie, 1894, 30-54.
Pedersen, Max: ’Fra Vadehavet til Amsterdam’, Sjæk’len 2012, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2013, 83-103.
Pedersen, Max og Frans Thuijs: ’Fra Vadehavet til Skafottet i Amsterdam’, Sjæk’len 2013 Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2014, 9-27.
Pedersen, Max & Frans Thuijs: ’Den dansk-norske kirke i Amsterdam ca. 1663-1673’, Kirkehistoriske Samlinger, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2016, 46-87.
Pontoppidan, Erik: Den Danske Atlas Tomus. V, 2. Bind, København, 1769.
Pontoppidan, Erik: Den Danske Atlas Tomus VII, 1. Bind, København, 1781.
Prak, Maarten: The Dutch Republic in the Seventeenth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Rieter, Jacob, Danske Nationale Klædedragter, 1805-1806.
Rheinheimer, Martin: ’Regionalhistorie og transnational historie: Vadehavet som transnational region’. I Sissel Bjerrum Fossat, Anne Magnussen, Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen (red.): Transnationale historier, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2009, 113-128.
Rheinheimer, Martin: Die Insel und das Meer: Seefahrt und Gesellschaft auf Amrum 1700-1860. Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins Band 53, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016.
Rheinheimer, Martin: Ipke und Angens: Die Welt eines nordfriesischen Schiffers und seiner Frau (1797-1801), Göttingen: Franz Steiner Verlag, 2016.
Rheinheimer, Martin og Jakob Seerup: ’Fra Emmerlev til Holmen: Orlogsflådens faste styrmænd i 1700-tallet’. Sønderjyske årbøger, 2009, 7-28, DOI: 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v121i1.81332.
Royen, P.C. van: Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. Amsterdam: De batafsche Leeuw, 1987.
Snel, Harmen: ’Konstabel Christian Hansens begivenhedsrige liv og rejser for det Nederlandske Ostindiske Kompagni’, Personalhistorisk Tidsskrift, 2017, 126-150.
Sogner, Sølvi: ”Og skuta lå i Amsterdam..”, Oslo: H. Aschehoug & Co., 2012.
Stoklund, Bjarne, Tingenes Kulturhistorie, København: Museum Tusculanums Forlag, 2003.
Sørensen, Nils Arne: ’Den transnationale Vending’, Historisk tidsskrift, 2009, 459-472.
Voss, Lex Heerma van and Poul Holm: ’Close encounters with the Dutch’. I Cavaciocchi, Simonetta (red.): Ricchezza del mare, Ricchezza dal Mare, secc. VXII-XVIII. Istituto Internazionale di storia economica "E Datini" Prato, Serie II - Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni. Le Monnier, Firenze: Prato, 2006. 147-178.
Weekendavisen 25.11.2011, Max Pedersen: ”Else og Rembrandt”.

Websider
http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/fanos-historie/folkeliv/festtraditioner/104-fester-og-traditioner (5.04.2019).
https://www.duo.uio.no/handle/10852/64119 (20.08.19). Rejsedagbog ført af Niels Hofman (Bang) (1797-1838), Arkivet i Odense. Transkribering: Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, bearbejdet af Sonja Feiring, Kari Høgevold, Wenche Grove Hervig, Marianne Kern og Elin Strøm, Oslo 2017.

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Guldberg, M., Christensen, A. N., Pedersen, M., Ax, C. F., Rheinheimer, M., & Dam-Jensen, E. (2020). HANDEL OG VANDEL: DANSK-HOLLANDSKE KONTAKTER I 1600-1700-TALLET. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 36–60. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122177