“KRAGEN VED NOK HVAD SOE DEN SKAL RIDE PAA”: FRUENTIMMER-TIDENDEN OG TRYKKEFRIHEDENS FØRSTE DEBAT

Forfattere

  • Ulrik Langen Professor, Ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Nøgleord:

trykkefrihed, 1700-tallet, køn, moral, Fruentimmer-Tidenden

Resumé

“Kragen ved nok hvad Soe den skal ride paa”: Fruentimmer-Tidenden og trykkefrihedens første debat

Som det første land i verden indførte Danmark-Norge 14. september 1770 ubetinget ytringsfrihed. Men hvordan indledtes trykkefriheden i praksis? Hvordan kan man iagttage overgangen fra en offentlighed underlagt censur og en ny offentlighed bygget på fuldstændig trykkefrihed? Ændringen kan studeres i Fruentimmer-Tidenden, der var et af de tidsskrifter, hvis udgivelse påbegyndtes nogle år inden skrivefrihedens indførelse og vedblev at udkomme et stykke ind i trykkefrihedsperioden. I artiklen undersøges en hidtil overset debat, der startede i Fruentimmer-Tidenden, og som er særligt illustrativ for overgangen til trykkefrihed. Den er præget af de første spæde forsøg med den nye frihed og er samtidig medskaber af forestillinger om et kvindeligt publikum og førtes i øvrigt af to mandlige skribenter, der brugte fiktive kvindelige forfatterstemmer. Denne trykkefrihedsperiodens første meningsudveksling udspillede sig som en diskussion om køn og moral, men handlede også om selve hensigten med trykkefriheden, dvs. hvilken type skrifter og hvilket indhold, der burde eller ikke burde udsendes.

Referencer

Andersen, Vilhelm: Illustreret dansk litteraturhistorie, bd. II, København: Gyldendal, 1936.

Batchelor, Jennie og Manushag N. Powell (red.): Women’s Periodicals and Print Culture in Britian, 1690-1820s. The Long Eighteenth Century, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

Berge, Kjell Lars: ’Developing a New Political Text Culture in Denmark-Norway 1770-1799’. I E. Krefting et al. (red.): Eighteenth-century periodicals as Agents of Change. Perspectives on Northern Enlightenment, Leiden: Brill, 2015, 172-184.

Biering, Christian Gormsen (red.): Uge-Bladet Thee-Bordet, København, 1762.

Brun, Martin: En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet af Professor Babe. Den 6te Junii modtaget, København: Thielo, 1771.

Brun, Martin: Den danske Heraclit-Democrit, 1-6, 1771.

Burke, Peter: ’Performing History: The Importance of Occasions’, Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, 9 (1), 35-52, 2005.

Cowan, Brian: ’What was masculine about the public sphere? Gender and the coffeehouse milieu in post-restoration England’, History Workshop Journal, 51, 2001, 127-157.

Den patriotiske Tilskuer, 26, 17. april, 1761.

Den patriotiske Tilskuer, 27, 20. april, 1761.

Den patriotiske Tilskuer, 37, 25. maj, 1761.

Det 10. ugentlige Tillæg til Adressecontoirets Efterretninger (udateret), 1767.

Fortegnelse over alle de Skrifter, som siden Trykkefriheden ere udkomne, nr. 11-12, 163-64

Ehrencron-Müller, H.: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814, bd. II, København: Aschehoug, 1925.

Engel, Christian: Ondsigt, Ondvittighed og Uoverbevisning. Upubliceret speciale, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, 2016.

Forselius, Tilda Maria: God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidlig svensk veckopress 1730-1773, Stockholm: Ellerströms, 2015.

Fortegnelse over alle de siden den allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, København: Thiele, 1771.

Fruentimmer-Tidenden eller Fredags-Selskabet, 1767.

Fruentimmer- og Mandfolke-Tidende, 1768-70.

Hansen, P.: Illustreret Dansk Litteraturhistorie, bd. II, København: Det nordiske Forlag, 1902.

Holberg, Ludvig: Democritus og Heraclitus. http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=SkiemteDigte/DeHe/Democritus_Heraclitus.

page;query=democritus;brand=default (2.10.2018).

Holm, Edvard: Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedens Historie, København: J.H. Schultz, 1885.

Horstbøll, Henrik: ’Trykkefrihedens bogtrykkere og skribenter 1770-1773’, Gra􀏐iana: Årbog for Danmarks Gra􀏐iske Museum, 2001, 9-25.

Horstbøll, Henrik: ’Bolle Willum Luxdorphs samling af trykkefrihedsskrifter 1770-73’, Fund og Forskning, 44, 2005, 371-414.

Horstbøll, Henrik: ’Anonymsiteten, trykkefriheden og forfatterrollens forandring i 1700-tallets Danmark’, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2010, 147-161.

Jakobsen, Jesper: Uanstændige, utilladelige og unyttige skrifter: En undersøgelse af censuren i

praksis 1746-1773, København: Saxo-Instituttet, upubliceret ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2017.

Jensen, Johan Fjord et al. (red.): Dansk Litteraturhistorie, bd. IV, København: Gyldendal, 1983.

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 4. august 1767.

Krefting, Ellen: ’Feminine forkledninger. La Spectatrice Danoise i 1700-tallets tidsskrifthistorie’. I Eivind Tjønneland (red.): Opplysningens Tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet, Bergen: Fagbokforlaget, 2008, 37-60.

Krefting, E., Aina Nøding og Mona Ringvej: En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet, Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014.

Kritisk Journal, 1771.

Larsson, Lisbeth: ’Min kære søster og uforlignelige ven! Om 1700-tallets svenske presse og dens fruentimmertidsskrifter’. I Eva Hættner Aurelius og Anne-Maie Mai (red.): Nordisk Kvindelitteraturhistorie, bd. 1, København: Rosinante/Munksgaard, 1993, 430-434.

Lærde Efterretninger, 25 (20. juni) 1771.

Magazin for patriotiske Skribentere, hvori politiske, moralske og historiske Materier uden Bekostning indføres, begyndt med Skrive-Frieheden, København, 1771.

Mai, Anne-Marie (red.): Moralske Fortællinger 1761-1805, København: Borgen, 1995.

Mai, Anne-Marie (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 1, København: Rosinante/ Munksgaard, 1993.

Maidment, Brian: ’Periodicals and serial publications, 1780-1830’. I M.F. Suarez og M. L. Turner (red.): The Cambridge History of the Book in Britain, 1695-1830, bd. V, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 498-512.

Maliks, Jakob: Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen af det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for historie og klassiske fag, 2011.

Mchangama, Jacob og Frederik Stjernfelt: MEN. Ytringsfrihedens historie i Danmark, København: Gyldendal, 2016.

Nexø, Tue Andersen: Ikke de voldsomme. Politisk offentlig og offentlig skønlitteratur, England 1640-1750, København: Museum Tusculanums Forlag, 2014.

Nøding, Aina: ’Lysthusets diskurs. Forhandlinger i og om en gryende dansk-norsk litterær offentlighet’, Edda 4, 2008, 349-50

Pallares-Burke, Maria Lucia: ’The Spectator, or the metamorphoses of the periodical: a study in cultural translation’. I Peter Burke og R. Po-chia Hsia (red.): Cultural Translation in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 142-159.

Patrollen, nr. 2, 18. Januar, 1765.

Powell, Manushag N.: Performing Authorship in Eighteenth-Century English Periodicals, Plymouth: Lexington, 2012.

Rian, Øystein: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814, Oslo: Universitetsforlaget, 2014.

Thielo, Carl August: Den borgerlige Hovmesterinde eller en Samling af moralske, critiske og oeconomiske Tanker for Fruentimmere, København: Thielo, 1759.

Villemert, Pierre-Joseph Boudier de: Fruentimmerets Ven, København, 1761.

Worsøe-Schmidt, Lisbeth: 1700-tallets danske forfattere og deres offentlighed – forbundet med en komplementær kulturteori, København: Københavns Universitet, upubliceret ph.d.-afhandling, 1999.

Worsøe-Schmidt, Lisbeth: ’Spectators in Denmark’. I Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai: Enlightened Networking. Import and Export of Enlightenment in 18th Century Denmark, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2004, 23-34.

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Langen, U. (2019). “KRAGEN VED NOK HVAD SOE DEN SKAL RIDE PAA”: FRUENTIMMER-TIDENDEN OG TRYKKEFRIHEDENS FØRSTE DEBAT. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 67–88. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112045

Nummer

Sektion

Artikler