EN FORTIDSHISTORIKER OG EN SAMTIDSHISTORIKER: LUDVIG HOLBERG OG CHARLOTTA DOROTHEA BIEHL

Forfattere

  • Sebastian Olden-Jørgensen Lektor, Ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Nøgleord:

Ludvig Holberg, Charlotta Dorothea Biehl, Historieskrivning, 1700-tallet, pragmatisk historie

Resumé

En fortidshistoriker og en samtidshistoriker: Ludvig Holberg og Charlotta Dorothea Biehl

Ludvig Holberg (1684-1754) og Charlotta Dorothea Biehl (1731-88) er to kendte, danske forfattere, der begge skrev skuespil, moralfilosofi, selvbiografi og historie. Som historikere repræsenterer de forskellige, men komplementære typer inden for samme historiografiske paradigme. Han skrev om fortiden for samtiden, hun skrev om samtiden for eftertiden. Han skrev for den fremvoksende borgerlige offentlighed, hun blev de facto kongelig historiograf. Den type tekster, hun skrev, var lige præcis de kilder, han allerhelst ville benytte og bittert beklagede at mangle. Begge hylder de upartiskhed og mente, at historien skulle være sammenhængende, læselig og lærerig (såkaldt pragmatisk historie). Begges historiske værker rummer ræsonnementer og vurderinger, men hos Holberg er de placeret i særskilte afsnit, mens Biehl integrerer dem i sin tekst. De to adskiller sig også i persontegningen, der hos Holberg forbliver moralfilosofisk og skabelonagtig, mens Biehl udviser betydelig større psykologisk dybde, og i sproget, der hos Holberg er præget af dagligdags vendinger, satire og komik, mens Biehl mere gør det i spidse bemærkninger og ironi.

Referencer

Alenius, Marianne: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve, København: Museum Tusculanums Forlag, 1987.
Alenius, Marianne og Anne-Marie Mai: ’Århundredets brevskriver’. I Elisabeth Møller Jensen, Eva Hættner Aurelius og Anne-Marie Mai (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie 1. I Guds navn 1000-1800, København: Rosinante/Munksgaard, 1993, 370-380.
Biehl, Charlotta Dorothea: Moralske Fortællinger, I-IV, København, 1781-82.
Biehl, Charlotta Dorothea: ’Charlotte Dorothea Biehls historiske Breve’, Historisk Tidsskrift, 3. rk., IV (1865-66), 147-494.
Biehl, Charlotta Dorothea: ’Regeringsforandringen, fremstillet af Charlotte Dorothea Biehl’, Historisk Tidsskrift, 3. rk., V (1866-67., 281-455.
Biehl, Charlotta Dorothea: Charlotte Dorothea Biehl’s Breve om Kong Christian VII. Udgivne efter Originalerne, København: Wroblewski, 1901.
Biehl, Charlotta Dorothea: Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof. Charlotte Dorothea Biehls Breve og Selvbiogra􀏔i, København: J.L. Lybeckers Forlag, 1909.
Biehl, Charlotta Dorothea: Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof. Efter Charlotte Dorothea Biehls Breve, København: J.L. Lybeckers Forlag, 1919.
Biehl, Charlotta Dorothea: Mit ubetydelige Levnets Løb, København: Museum Tusculanums Forlag, 1986.
Biehl, Charlotta: Brev fra Dorothea. Af Charlotte Dorothea Biehls historiske breve, København: Politikens Forlag, 1975.
Bobé, Louis: ’Charlotte Dorothea Biehl’. I Louis Bobé (red.): Fra Renaissance til Empire. Kulturhistoriske Afhandlinger, København: H. Hagerups Forlag, 1916.
Burrow, John: A History of Histories: Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century, New York: Alfred A. Knopf, 2008.
Giessing: Struensee og Guldberg eller tvende Revolutioner ved Hoffet i Kjøbenhavn, en historisk Skildring, udarbeidet med Afbenyttelse af Geheimearchivet og af 􀏔lere hidtil ukjendte Kilder, København: Andr. Fred. Høsts Forlag, 1849.
Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie, bd. I-III, København, 1732-35.
Holberg, Ludvig: Moralske Tanker, bd. I-II, København, 1744.
Holberg, Ludvig: Moralske Fabler, København, 1751.
Jørgensen, A.D. (red.): Regeringsskiftet 1784, Fremstillinger og Aktstykker udgivne i Juni 1888 til Minde om den Regering som løste Bondens Stavnsbaand, København: C.A. Reitzel, 1888.
Jørgensen, Ellen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800, København: H. Hagerups Forlag, 1931.
Jørgensen, Ellen: Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede, København: H. Hagerups Forlag, 1943.
Langen, Ulrik: Den afmægtige – en biografi om Christian 7., København: Jyllands-Posten, 2008.
Langen, Ulrik: ”Frederik III’s trubadur”. I Weekendavisen, sektionen Bøger, 3.11.2017.
Langen, Ulrik: Struensee, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018.
Lukianos fra Samosata: Hvorledes man bør skrive Historie, København: Gyldendal, 1904
Mai, Anne-Marie: Moralske fortællinger 1761-1805, København: Det Danske Sprog- og Litteratur selskab/Borgen, 1994.
Anne-Marie Mai: Hvor litteraturen finder sted. Fra Guds tid til menneskets tid 1000-1800. Bidrag til dansk litteraturs historie bind 1, København: Gyldendal, 2010.
Müller, Th. A.: ’Holbergs to ældste historiske Arbejder, deres Kildeforhold og hvad de fortæller om Forfatterens daværende Udvikling og Personlighed’, Historisk Tidsskrift, 10 rk., IV (1937-38), 1-25.
Mørch, Søren: Danmarks historie (bd. 10). Historiens historie, København: Gyldendal, 1992.
Olden-Jørgensen, Sebastian: ’”Saa at jeg har efterlevet en Historieskrivers uden at overtræde en Borgers Pligt” - naturret og historie i Holbergs behandling af enevældens indførelse 1660’. I Eiliv Vinje og Jørgen Magnus Sejersted (red.): Ludvig Holbergs naturrett, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012, 118-139.
Olden-Jørgensen, Sebastian: Ludvig Holberg som pragmatisk historiker. En historiografisk-kritisk undersøgelse, København: Museum Tusculanums Forlag, 2015.
Olden-Jørgensen, Sebastian: ’”Holbergs sædvanlige Munterhed” – humor og satire i Ludvig Holbergs historiske værker’. I So􀏐ie Lene Bak et al. (red.): “Kildekunst” Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, København: Museum Tusculanums Forlag, 2016, I, 137-164.
Paludan-Müller, Caspar: ’Dansk Historiografie i det 18de Aarhundrede’, Historisk Tidsskrift, 5. rk., IV (1883-84), 1-188.
Popkin, Jeremy D.: From Herodotus to H-Net: The Story of Historiography, Oxford: Oxford University Press, 2016.
Reverdil, Elie-Salomon-François: Struensée et la cour de Copenhague 1760-1772, Paris: Ch. Meyrueis et Compagnie, 1858.
Reverdil, Elie-Salomon-François: Struensee og det danske Hof 1760-1772, København: Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1916.
Saint-Simon: Mémoires. I-VIII, Paris: Éditions Gallimard, 1982-88.
Schmidt, Kristoffer: ’Kildestudiernes nytte. Om Ludvig Holbergs kildebrug i udvalgte biogra􀏐ier i Heltehistorier’. I Jørgen Magnus Sejersted og Sebastian Olden-Jørgensen (red.): Historikeren Ludvig Holberg, Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014, 279-302.
Steenstrup, Johannes: Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor 1701-1917, I-II, København: J. Hagerups Forlag, 1917.
Suhm, P. Fr.: Hemmelige efterretninger om de danske Konger efter Souveraineteten. Udgivet af Julius Clausen, København: J. Hagerups Forlag, 1918. Særtryk af Vor Fortid. Tidsskrift for dansk Kulturhistorie, 2 (1918), 257-280, 301-320, 329-352, 367-378.

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Olden-Jørgensen, S. (2019). EN FORTIDSHISTORIKER OG EN SAMTIDSHISTORIKER: LUDVIG HOLBERG OG CHARLOTTA DOROTHEA BIEHL. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 50–66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112042

Nummer

Sektion

Artikler