Trædeild og skattegravning

Historien og samtiden i en sønderjysk fortællers sagn

Forfattere

  • Martin Sejer Danielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v130i1.123525

Resumé

I artiklen analyseres eksempler på den folkloristiske genre sagn fortalt af den sønderjyske fortæller Christian C. Haugaard (1836-1920) i forhold til hans person og den tid, han levede i. Haugaard blev interviewet i Aabenraa i 1894 og 1902 af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929), og særligt to sagn fremhæves. Det ene sagn er inspireret af en litterær kilde, og det peger på Haugaards forhold til øvrigheden i den daværende tyske provins. Det andet sagn viser noget om Haugaards holdning til den økonomiske vækst i landsdelen i forhold til hans egne bestræbelser på at få del i den forøgede velstand.

Referencer

Adriansen, Inge: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet: Brug af folkeminder og folkesprog i nationale identitetsprocesser – især belyst ud fra striden mellem dansk og tysk i Sønderjylland, Sønderborg 1990. (Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt 5.)

Alver, Brynjulf: ”Historiske segner og historisk sanning”, Norveg 9, 1962, s. 89-116.

Bech, Carl Johan: ”Gamle Dages „Originaler“”, Aabenraabogen: Byen som den lever i Mindet 1945: Befrielses-Aaret og 25-Aaret for Genforeningen, red. Carl Johan Bech, Aabenraa 1945, s. 107-124.

Bech, Carl Johan: ”Det gamle Aabenraa og dets originaler: Haugaard, der døde af glæde på afstemningsdagen”, Hejmdal 29.10.1956, s. 4-5.

Becker-Christensen, Henrik: ”Fra »mod hinanden« til »med hinanden« 1918-2008”, Sønderjyllands historie 2, red. Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen

og Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa 2009, s. 241-472.

Bergstrøm-Nielsen, Henrik, Peter Jürgensen og Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse: Tysk-Dansk Ordbog, København 2005. (Gyldendals Røde Ordbøger.)

Boberg, Inger M.: Dansk folketradition i tro og digtning og deraf afhængig skik. Udg. af Iørn Piø. København 1962. (Danmarks Folkeminder 72.)

Danielsen, Martin Sejer: Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave: Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn, ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2017. URL: http://static-curis.ku.dk/portal/files/186419048/Ph.d._afhandling_2017_Danielsen.pdf

Danielsen, Martin Sejer: ”Per Lilles Eng – og den troværdige fejlslutning”, Månedens navn på navn.ku.dk, 1. februar 2018, URL: http://navn.ku.dk/maanedens_

navn/per-lilles-eng (sidst set 01.02.2018).

DDO = Den Danske Ordbog, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Online udgave: http://ordnet.dk/ddo (sidst set 20.12.2017).

DS 5 = Sønderjyske Stednavne III. Tønder Amt med dele af Ribe Amt, udgivet af Stednavneudvalget, København 1933. (Danmarks Stednavne 5).

Erslev, Kristian: Grundsætninger for historisk Kildekritik. København 1892.

Feilberg, H.F.: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål 1-4, Kjøbenhavn 1886-1914.

Feilberg Jørgensen, Anders: Sprogforeningen gennem 100 år: 1880-1980, Sønderborg 1980.

Fischer, Frederik: Slesvigske Sagn. Aabenraa 1857.

Foster, George M.: ”Peasant Society and the Image of Limited Good”, American Anthropologist 67, 1965, s. 293-315.

Foster, George M.: ”A Second Look at Limited Good”, Anthropological Quarterly 45.2, 1972, s. 57-64.

Frandsen, Svend B.: Sønderjylland: Sagn og virkelighed omkring år 1900: I Evald Tang Kristensens fodspor, [2010].

Grimm, Jacob og Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen 1-2, Berlin 1816-1818.

Grüner-Nielsen, Hakon: ”Sønderjyske Folkeminder”, Fortid og Nutid 3, 1921, s. 17-40.

Hansen Nielsen, Leif: Ad Industriens Vej: Studier i den slesvig-holstenske industri 1864-1914 med særlig henblik på Nordslesvig, Aabenraa 2007. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland 97.)

Holbek, Bengt: Interpretation of Fairy Tales: Danish Folklore in a European Perspective, Helsinki 1987. (FF Communications 239.)

Jensen, Charlotte S.H.: ”sagn”, sitet Den Store Danske, sidst redigeret 27.12.2011. URL: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=154385 (sidst set 5.01.2018).

Johansen, Thomas: ”»Her er ret skjel«: Et studie i tyveri af markjord i dansk sagnlitteratur”, Danske Studier 1997, s. 5-14.

Lindow, John: ”Swedish Legends of Buried Treasure”, The Journal of American Folklore Vol. 95, No. 377, 1982, s. 257-279.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Online udgave: http://ordnet.dk/ods (sidst set 21.12.2017).

Olrik, Axel: Nogle grundsætninger for sagnforskning, udg. af Hans Ellekilde, København 1921. (Danmarks Folkeminder 23.)

Oring, Elliott: ”Legendry and the Rhetoric of Truth”, The Journal of American Folklore, Vol. 121, No. 480, 2008, s. 127-166.

Pentikäinen, Juha: ”The Dead without Status”, Temenos 4, 1969, s. 92-102.

Pentikäinen, Juha: ”Repertoire Analysis”, Folk Narrative Research: Some Papers Presented at the VI Congress of the International Society for Folk Narrative Research, red. Juha Pentikäinen og Tuula Juurikka, Helsinki 1976, s. 262-272. (Studia Fennica 20.)

Pentikäinen, Juha: Oral Repertoire and World View: An Anthropological Study of Marina Takalo’s Life History, Helsinki 1978. (FF Communications 219.)

Schmidt, August [F.]: ”C. C. Haugaard og Folkeminderne”, Hejmdal 27.12.1956, s. 2.

Schultz Hansen, Hans: Det sønderjyske landbrugs historie: 1830-1993, Aabenraa 1994. (Skrifter, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland 72.)

Schultz Hansen, Hans: ”Nationalitetskamp og modernisering 1815-1918”, Sønderjyllands historie 2, red. Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa 2009, s. 11-240.

Skifter Andersen, Erik: Registrant over ejendomme i Aabenraa 1700 til 1920, Aabenraa 2012.

Tang Kristensen, Evald: Minder og Oplevelser 1-4, Viborg 1923-1928.

Tang Kristensen, Evald, Peter Olsen og Erik Høvring Pedersen: Gamle kildevæld: Portrætter af danske eventyrfortællere og visesangere fra århundredskiftet, København 1981.

Tangherlini, Timothy R.: Interpreting Legend: Danish Storytellers and Their Repertoires, New York & London 1994. (Milman Parry Studies in Oral Tradition.)

Tangherlini, Timothy R.: ”Rhetoric, Truth and Performance: Politics and the Interpretation of Legend”, Indian Folklife 25, 2007, s. 8-12.

Tangherlini, Timothy R.: ”The Beggar, the Minister, the Farmer, his Wife and the Teacher: Legend and Legislative Reform in Nineteenth-Century Denmark”, Legends and Landscape: Articles Based on Plenary Papers Presented at the 5th Celtic-Nordic-Baltic Folklore Symposium, Reykjavík 2005, red. Terry Gunnell, Reykjavik 2008, s. 171-195.

Tangherlini, Timothy R.: Danish Folktales, Legends, & Other Stories: The Danish Folklore Nexus, Digital Materials, Seattle and Copenhagen 2013.

Thomsen, Ingeborg [Refslund]: ”Hvem var Hovgaard? De Lærde er uenige”, Sønderjydsk Maanedsskrift 16, 1939-1940, s. 230-232.

Worsøe, Hans H.: ”Tiden 1864-1920”, Åbenrå Bys Historie III, red. Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen, København 1974, s. 5-126. (Skrifter, udgivne af Historisk

Samfund for Sønderjylland 25.)

Downloads

Publiceret

2018-01-01

Citation/Eksport

Danielsen, M. S. (2018). Trædeild og skattegravning: Historien og samtiden i en sønderjysk fortællers sagn. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 29–54. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v130i1.123525

Nummer

Sektion

Artikler