Call for Papers #80: Følelseshistorie

2019-02-15

Følelser er et nyere tema inden for de humanistiske discipliner. Feltet spejler den interesse, som individer og grupper dyrker af deres følelsesliv i offentlig såvel som i privat regi. Historikeren Ute Frevert har kaldt vor tidsalder The Age of Theraphy, og middelalderhistorikeren Barbara Rosenwein har for længst gjort op med Lucien Febvres, Johan Huizingas og Norbert Elias’ grundfortælling om følelserne som utilregnelige væsker, der skal styres og tæmmes for ikke at skvulpe over og forårsage uoprettelig skade. Dikotomien mellem emotio og ratio er dermed dekonstrueret, og forskere er enige om, at følelser er en del af det rationale, hvorpå mennesket baserer sine handlinger, henter sin beslutningskraft og skaber sammenhæng og fællesskab. Men hvordan ser følelseshistorien ud i dag, og hvilke temaer og kronologier beskæftiger forskere sig med? Det ønsker vi at tage pulsen på med dette brede temanummer af Slagmark. Bidrag fra alle discipliner er velkommen.

Nummeret indledes med et essay af Dr. Susan Matt, forfatter til en lang række følelseshistoriske arbejder, herunder den kommende Bored, Lonely, Angry, Stupid: Changing Feelings about Technology, from the Telegraph to Twitter (Harvard University Press 2019).

Mulige emner kan inkludere, men er ikke afgrænset til:

  • Hvordan kan vi studere følelser?

  • Er følelser evige og almenmenneskelige, eller er de historisk betingende?

  • Hvordan er følelser med til at definere køn? Religion? Socialklasse? Nationer? Videnskaber? Økonomi?

  • Hvordan bruges følelser i politisk, offentlig og intim diskurs?

  • Kan man dø af sorg? Af hjemve?

  • Kan man elske sin konge eller kejser?

  • Hvordan kan vi forske i beskrivelser om melankolsk, sangvinsk, kolerisk og flegmatisk?

  • Hvilke følelser knytter sig til rum, sang og sport?

  • Hvordan kan visuelt og materielt kildemateriale bidrage til studiet af følelser?

  • Kan de humanistiske discipliner og neurologien nærme sig hinanden i studiet af følelser?

Deadline for indsendelse af artikel er 1. maj 2019

Artiklens omfang er maksimum 30.000 anslag alt inklusive. Artikler accepteres på dansk, svensk og norsk. Skrivevejledningen findes på www.slagmark.dk. Vejledningen skal følges for, at artikler kan blive godkendt til peer-review. Eventuelle abstracts og spørgsmål kan sendes til slagmark@cas.au.dk. Kontakt os for mere information.

Temanummeret redigeres af ph.d. og seniorforsker ved Grundtvig Centret, Aarhus Universitet, Lone Kølle Martinsen, koelle@cas.au.dk