Call for Paper Slagmark #89: Synkronitet

2023-06-20

CALL FOR PAPERS #89: SYNKRONITET

Hvem deler vi tiden med - og hvem falder uden for den? Begrebet synkronitet, som vi i denne kommende Slagmark-udgivelse ønsker at stille skarpt på, fremhæver netop dette spørgsmål som en indgangsvinkel til historien. Samtidighed og usamtidighed har gennem tiden givet form til forestillinger om modernitet og primitivisme, udvikling og tilbagegang, samhørighed og forskel. Konstruktioner af fællestidslige forestillinger har spillet centrale roller i legitimationen af politisk og religiøs magt og tjent til at konstruere kulturelle tilhørsforhold og eksklusion- er. Disse dimensioner af synkronitetsspørgsmålet gælder i antikken såvel som i dag: Fra den romerske universalhistorie og den kristne frelseshistorie til Hegels adskillelse af historiske og uhistoriske folkeslag til Benedict Andersons påpegning af, hvordan moderne national identitet bygger på en forestilling om at deltage i samme rum af tom, homogen tid.

I nyere forskning åbnes der stadig nye kampzoner for samtidighedsidéer: big history, deep his- tory, global historie, kulturel evolution, nye former for longue duree kultur- og socialhistorie og universalhistorie. Ikke bare hele verden, men også det lange stræk i menneskehedens historie er et temporalt rum, der gør krav på vores opmærksomhed som det sted, hvor menneskeheden som sådan deler en fælles tid. Er dette de nye metanarrativers tid? Føler vi i dag et nyt behov for samlende fortællinger om det hele, en syntetiserende samtidighed oven på postmodern- ismens fragmentering? Og hvis dette er tilfældet: På hvilke grundlag opbygger vi i dag vores delte metanarrativer? Robert Bellah argumenterer i sit toneangivende værk Religion in Human Evolution for en besindelse på evolution - forstået både biologisk og kulturelt - som den fælles referenceramme for tidens lange stræk i dag: “I do believe we need to speak of evolution, which is the only shared metanarrative among educated people of all cultures that we have”. Samtidig kaldes der stadig på nye makrofortællinger, hvor særligt David Graebers og David Wengrows The Dawn of Everything har vakt opsigt ved at levere en fortælling, der bryder med vante fores- tillinger om kulturernes udviklingsforløb.

Denne bog ligger således direkte i forlængelse af Graebers programmatiske udsagn fra bogen Debt: “For a very long time, the intellectual consensus has been that we can no longer ask Great Questions. Increasingly, it’s looking like we have no other choice.” (s. 19) Vi inviterer potentielle bidragsydere til at gøre et forsøg med et af disse store spørgsmål: Hvilke idéer om synkronitet dominerer i dag, og hvilke har gjort sig gældende i historien?

Vi ønsker med dette nummer af tidsskriftet at genbesøge spørgsmålet om temporalitet fra nye vinkler, at stille skarpt på netop problemet om det samtidige og det usamtidige i historien og historieskrivning, at granske nye udviklinger både inden for spørgsmålet om, hvordan synk- ronitetsforestillinger har fungeret i historien, og inden for spørgsmålet om vores temporale rammers prægning på den historiske fortælling, der udspiller sig indenfor disse rammer.

Mulige spørgsmål

 • Hvordan har etablering af - og opløsning af - samtidigheder bidraget til konsolidering af magt og/eller subversion af magten?
 • Hvordan ændres temporale forestillinger, når lokalt forankrede historier inkorporeres i større historiske fortællinger?
 • Hvilke nye rum for samtidighed har åbnet sig i moderne tid (i forskningen, i den offent- lige diskussion eller andetsteds)? Hvilke nye begreber er blevet nødvendige for at tale om disse?
 • Hvordan forandrer vores blik på historien sig, når menneskets lange historie som biolo- gisk art skrives sammen med historien om mennesket som kulturel aktør?
 • Hvordan konstrueres national identitet gennem forestillinger om deltagelse i en fælles tid?
 • Hvordan giver førmoderne synkronitetsforestillinger nyt liv i en moderne sammenhæng?
 • Hvordan benyttes synkronitet i diskussionerne affødt af klimakrisen?
 • Hvad er de temporale aspekter i ansvar, lidelse og konsekvens i klimakrisens ‘slow vio- lence?
 • Hvordan har synkronitet været en retorisk strategi for magt og modstand i relationen mellem europæere og ikke-europæiske kulturer?
 • Hvordan hænger fælles tid og fælles sted sammen (mao. synkronitet og spatialitet)?
 • Hvordan udspiller problematikker om repræsentation og pluralitet sig i bestræbelser på at formulere enhedslige fortællinger i historieskrivningen?

Omfanget af en artikel er maksimum 36.000 anslag. Artikler skal være forfattet på dansk, svensk eller norsk. For yderligere infor- mation, se Slagmarks skrivevejledning: https://www.slagmark.dk/skrivevejledning. Deadline for indsendelse af abstracts er 1. oktober 2023. Deadline for indsendelse af færdige artikler er 15. februar 2024. Spørgsmål og idéer kan rettes til Johan Cederfeldt på Johanc@cas.au.dk eller Andreas Grønkjær på Agt@cas.au.dk.