Placering af økonomisk beslutnings-kompetence internt i danske kommuner

Forfattere

  • Anne Heeager

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i1.131270

Resumé

Godt 40 pct. af de offentlige udgifter afholdes hvert år af kommunerne. Det er derfor ikke underligt, at litteraturen om kommunaløkonomi er betydelig. Mere bemærkelsesværdigt er det, at denne litteratur ikke har blik for de mange beslutninger, der hvert år træffes om delegation af økonomisk beslutningskompetence internt i de enkelte kommuner. Ud fra et principal-agent-perspektiv analyserer denne artikel, hvordan kommuner organiserer sig økonomisk. Det viser sig, at der er stor forskel på, hvor megen beslutningskompetence kommunalbestyrelser delegerer til underliggende niveauer. Det vil sige, at der er stor forskel på, hvem der kan træffe hvilke økonomiske beslutninger i løbet af året i forskellige kommuner. Artiklen baserer sig på ikke tidligere indsamlede data vedrørende kommunernes bevillingsafgivelse i budgetterne for 2009 og 2015.

Referencer

Andersen, Simon Calmar og Peter Bjerre Mortensen (2010). Policy stability and organizational performance: Is there a relationship? Journal of Public Administration Research and Theory 20 (1): 1-22.

Blom-Hansen, Jens (1996). Kan budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne forbedres? Nordisk Administrativt Tidsskrift 77: 329-353.

Blom-Hansen, Jens (1998). Studier i statens styring af den kommunale sektors økonomi. Aarhus: Politica.

Blom-Hansen, Jens (2000). Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne – en samfundskontrakt i opløsning?, pp. 51-63 i Peter Dahler-Larsen og Kurt Klaudi Klausen (red.), Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Blom-Hansen, Jens (2001). Budgetprocessen og budgettets størrelse: kommunale erfaringer. Nordisk Administrativt Tidsskrift 82 (2): 131-150.

Blom-Hansen, Jens (2002a). Budget procedures and size of the budget: Evidence from Danish local government. Scandinavian Political Studies 25 (1): 85-106.

Blom-Hansen, Jens (2002b). Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, Magtudredningen.

Blom-Hansen, Jens (2004). Stordriftsfordele i den kommunale serviceproduktion? Børnepasning som eksempel. Nordisk Administrativt Tidsskrift 85 (4): 277-293.

Blom-Hansen, Jens (2005). Stordriftsfordele i den kommunale verden. Økonomi & Politik 78 (2): 11-20.

Blom-Hansen, Jens (2008). Er budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne afgået ved døden? Administrativ Debat 3: 1-3.

Blom-Hansen, Jens og Brian Larsen (2005). Jo større, jo dyrere: en belysning af skalaeffekter i den kommunale administration. Nordisk Administrativt Tidsskrift 86 (1): 5-27.

Blom-Hansen, Jens, Kurt Houlberg og Søren Serritzlew (2014a). Size, democracy, and the economic costs of running the political system. American Journal of Political Science 58 (4): 1-14.

Blom-Hansen, Jens, Martin Bækgaard og Søren Serritzlew (2014b). Tax Limitations and Revenue Shifting Strategies in Local Government. Public Budgeting and Finance 34 (1): 64-84.

Blom-Hansen, Jens, Lars Christian Monkerud og Rune Sørensen (2006). Do parties matter for local revenue policies? A comparison of Denmark and Norway. European Journal of Political Research 45: 445-465.

Brehm, John and Scott Gates (1997). Working, Shirking, and Sabotage: Bureaucratic Response to a Democratic Public. Ann Arbor: University of Michigan Press

Bæk, Thomas Astrup, Mikkel Munk Quist Andersen og Steffen Kruse Juul Krahn (2016). Sanktionslovgivningen og kommunernes økonomiske styring. KORA.

Bækgaard, Martin (2010). Udvalgsmedlemskab, organisering og præferencer: Analyser af sektorisering i danske kommuner. Aarhus: Forlaget Politica.

Bækgaard, Martin og Marie Kjærgaard (2016). Intergovernmental grants and public expenditures: evidence from a survey experiment. Local Government Studies 42 (2): 189-207.

Bækgaard, Martin og Poul Aaes Nielsen (2013). Performance information, blame avoidance, and politicians’ attitudes to spending and reform: evidence from an experiment. Journal of Public Administration Research and Theory 25 (2): 545-569

Christensen, Jørgen Grønnegård (1997). Hvorfor medarbejdere har stor indflydelse på deres arbejdsplads – og hvorfor den er særlig stor i det offentlige. Politica 29 (4): 386-396.

Christiansen, Peter Munk (2008). De politiske budgetter, pp. 9-36 i Peter Munk Christiansen (red.), Budgetlægning og offentlige udgifter. København: Hans Reitzels Forlag.

Devoteam, BDO og KORA (2013). God økonomistyring i kommunerne. Kortlægning af økonomistyringen i 10 danske kommuner. Tværgående opsamling. http://www.modst.dk/God-okonomistyring/Kommuner/Maalbillede/~/media/Files/God%20%C3%B8konomistyring/Kommuner/Tv%C3%A6rg%C3%A5ende%20kortl%C3%A6gning%2010%20kommuner.pdf

Finansministeriet (2013). Budgetoversigt 1 2013. Albertslund: Rosendahls-Schultz Distribution.

Foged, Søren Kjær (2015). En effektevaluering af sanktioner på danske kommuners regnskaber. Økonomi og Politik 88 (1): 57-75.

Foged, Søren Kjær og Eva Moll Sørensen (2016). Spareadfærd i krisetider: danske kommuner mellem strategi, omkostningseffektiviseringer og grønthøstere. Public Governance Research. 1: 65-84.

Gerring, John (2012). Mere description. British Journal of Political Science 42 (4): 721-746.

Hansen, Sune Welling, Kurt Houlberg og Lene Holm Pedersen (2014). Do municipal mergers improve fiscal outcomes? Scandinavian Political Studies 37 (2): 196-214.

Houlberg, Kurt (1995). Kommunale stordriftsfordele – myte eller realitet? Nordisk Administrativ Tidskrift 76: 65-88.

Houlberg, Kurt (1999). Budgetoverskridelsernes autonomi – en analyse af forskelle i danske kommuners overholdelse af budgetterne. Nordisk Administrativt Tidskrift 80: 200-233.

Houlberg, Kurt (2000a). Udgiftspolitiske isomorfisme. De danske kommuner i nøgletallenes vold? Politica 32 (3): 262-282.

Houlberg, Kurt (2000b). Kommunale stordriftsfordele. Hvor finder vi dem og hvor store er de? København: AKF Forlaget.

Houlberg, Kurt (2016). Økonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Politik 2: 9-29.

Houlberg, Kurt og Inge Lene Møller (2001). Kommunestørrelse og udgiftsniveau – er der en sammenhæng?, pp. 141-156 i Rolf Nordstand og Nils Gros (red.), Kommunestyrets fremtid. København: AKF Forlaget.

Houlberg, Kurt, Britt Østergaard Larsen og Beatrice Schindler Rangvid (2013). Benchmarking og effektivitetsanalyse på folkeskoleområdet. København: KORA.

Jacobsen, Christian Bøtcher og Mads Leth Felsager Jakobsen (2014). Offentlig styring og koordination, pp. 52-77 i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, Sanne (2008). Kontrol eller anarki? En analyse af udviklingen i kommunernes udgiftspolitiske prioriteringer i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Speciale, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Kiewiet, D. Roderick og Mathew D. McCubbins (1991). The Logic of Delegation. Congressional parties and the appropriation process. Chicago: The University of Chicago Press.

King, Gary, Robert O. Keohane og Sidney Verba (1994). Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press.

Kjærgaard, Marie (2015). The flypaper effect: Do political institutions affect Danish local governments’ response to intergovernmental grants? Local Government Studies 41 (4): 534-552.

Kjærgaard, Marie (2016). Politics and Intergovernmental Grants. Aarhus: Forlaget Politica.

LBK nr. 769 af 09/06/2016. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Lotz, Jørgen (2001). Styrer staten kommunernes valg af skat og service, pp. 284-297 i Rolf Norstrand og Nils Groes (red.), Kommunestyrets fremtid. København: AKF Forlaget.

Lotz, Jørgen (2007). Spillet om kommunernes økonomi, i Svend Lundtorp og Max Rasmussen (red.), Rigtigt kommunal. Ledelse i kommuner og amter fra reform til reform. København: Handelshøjskolens Forlag.

Lundtorp, Svend (2000). Kommunernes bæredygtighed – stordrift, demokrati og kommunalt samarbejde. København: Kommunernes Landsforening.

McCubbins, Mathew D. og Thomas Schwartz (1984). Congressional oversight overlooked: police patrols versus fire alarms. American Journal of Political Science 2: 165-179.

Moe, Terry (2012). Delegation, control, and the study of public bureaucracy, i Handbook of Organizational Economics. Princeton: Princeton University Press.

Mouritzen, Poul Erik (2008). Budgetsamarbejdet ved en skillevej. Administrativ Debat 3: 14-18.

Rieper, Olaf og Jens Blom-Hansen (2010). Kommunernes økonomiaftaler under pres. AKF Nyt 3: 15-18.

Serritzlew, Søren (2002). Ritualer og realiteter i den kommunale budgetlægning, pp. 139-162 i Jens Blom-Hansen, Finn Bruun og Thomas Pallesen (red.), Kommunale patologier. Aarhus: Systime.

Serritzlew, Søren (2003a). Inkrementalisme og normer i budgetlægningen. Nordisk Administrativt Tidsskrift 84 (3): 308-335.

Serritzlew, Søren (2003b). Kan udgiftsrammer begrænse væksten i budgetterne. Politica 35 (3): 255-273.

Serritzlew, Søren (2004a). Offentlig budgetlægning i et institutionelt perspektiv. Aarhus: Politica.

Serritzlew, Søren (2004b). Taxameterbudgettering, incitamenter og effektivitet, pp. 126-139 i Jens Blom-Hansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.), Politisk ukorrekt. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Serritzlew, Søren (2005). Breaking budgets: an empirical examination of Danish municipalities. Financial Accountability and Management 21 (4): 413-435.

Serritzlew, Søren (2006). Linking budgets to activity: a test of the effect of output-purchase budgeting. Public Budgeting and Finance 26 (2): 101-120.

Downloads

Publiceret

2017-02-01

Citation/Eksport

Heeager, A. (2017). Placering af økonomisk beslutnings-kompetence internt i danske kommuner. Politica, 49(1). https://doi.org/10.7146/politica.v49i1.131270