Den økonomiske elites syn på social omfordeling: interessebevidst og solidarisk

Forfattere

  • Jens Peter Frølund Thomsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131260

Resumé

Traditionelle klasseteorier undervurderer velfærdsinstitutionernes evne til at øge tilslutningen til social omfordeling blandt den økonomiske elite. Analyser viser, at den økonomiske elite er mindre fordelingspolitisk venstreorienteret end lønmodtagere uden ledelsesbeføjelser, men langtfra i nogen markant forstand. Den økonomiske elite er heller ikke instinktivt imod alt, hvad arbejderklassen repræsenterer i politisk henseende, endsige på forhånd positivt indstillet over for alt, hvad overklassen står for. Den økonomiske elite er både interessebevidst og solidarisk med de mindre privilegerede grupper i samfundet. Endelig viser analyserne, at personlig indkomst udgør den altovervejende grund til, at den økonomiske elite er mindre fordelingspolitisk venstreorienteret end ikke-eliten. De empiriske undersøgelser gennemføres på grundlag af spørgeskemadata, som blev indsamlet i 2015 (n = 1.032).

Referencer

Andersen, Johannes og Jørgen Goul Andersen (2003). Klassernes forsvinden, pp. 207-221 i Jørgen Goul Andersen og Ole Borre (red.), Politisk forandring. Aarhus: Systime.

Andersen, Lotte B., Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (2006). Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Politica 38 (4): 371-379.

Arndt, Christoph (2012). Velfærdsreformernes elektorale konsekvenser for Socialdemokraterne. Politica 44 (3): 416-434.

Baldwin, Peter (1996). The Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.

Borre, Ole og Jørgen Goul Andersen (1997). Voting and Political Attitudes in Denmark. Aarhus: Aarhus University Press.

Bourdieu, Pierre (2004). Distinction. London: Routledge.

Esping-Andersen, Gøsta (1985). Politics against Markets. Princeton: Princeton University Press.

Esping-Andersen, Gøsta (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Polity Press.

Esping-Andersen, Gøsta (1992). Post-industrial class structures: an analytical framework. Arbejdspapir nr. 38. Firenze: European University Institute.

Giddens, Anthony (1983). The Class Structure of the Advanced Societies. London: Hutchinson.

Goul Andersen, Jørgen (1984). Klasseløse vælgere?, pp. 105-131 i Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.), Valg og vælgeradfærd. Aarhus: Politica.

Goul Andersen, Jørgen (1991). Class Theory in Transition. Aarhus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Hansen, Kasper Møller og Jørgen Goul Andersen (2013). En samlet model for partivalg, pp. 189-212 i Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jørgen Goul Andersen (red.), Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag.

Hansen, Kasper Møller og Rune Stubager (2016). Den danske valgundersøgelse 2015. Dokumentationsrapport. CVAP Working Paper Series (2). www.valgprojektet.dk

Harrits, Gitte Sommer (2014). Klasse. En introduktion. København: Hans Reitzels Forlag.

Holmberg, Sören og Henrik Oscarsson (2004). Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Jensen, Carsten (2011). Marketization via compensation: Health care and the politics of the right in advanced industrialized nations. British Journal of Political Science 41 (4): 907-926.

Jensen, Carsten (2013). Chantal Mouffe. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag.

Kitschelt, Herbert og Philipp Rehm (2006). New social risk and political preferences, pp. 52-82 i Klaus Armingeon og Giuliano Bonoli (red.), The Politics of Post-Industrial Welfare States. London: Routledge.

Kitschelt, Herbert og Philipp Rehm (2014). Occupations as a site of political preference formation. Comparative Political Studies 47 (12): 1670-1706.

Larsen, Christian Albrekt (2008). The institutional logic of welfare attitudes. How welfare regimes influence public support. Comparative Political Studies 41 (2): 145-168.

Lijphart, Arend and Markus M. L. Crepaz (1991). Corporatism and consensus democracy in eighteen countries: Conceptual and empirical linkages. British Journal of Political Science 21 (2): 235-246.

Milner, Andrew (1999). Class. London: Sage Publications.

Nielsen, Niels Jul (2003). Velfærdsstaten – et svar på arbejdsmarkedets reguleringsproblemer, pp. 59-69 i Klaus Petersen (red.), 13 historier om den danske velfærdsstat. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Olsen, Lars (2010). Eliternes triumf. Da de uddannede klasser tog magten. København: Forlaget Sohn.

Pakulski, Jan og Malcom Waters (1996). The Death of Class. London: Sage.

Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.

Poulantzas, Nicos (1979). Classes in Contemporary Capitalism. London: Verso.

Poulantzas, Nicos (1982). Political Power and Social Classes. London: Verso.

Robison, Joshua og Rune Stubager (2016). The class pictures in citizens’ minds (upubliceret artikeludkast)..

Rothstein, Bo (1994). Vad staten bör göra? Stockholm: SNS Förlag.

Rothstein, Bo (2001). The universal welfare state as a social dilemma. Rationality and Society 13 (2): 213-233.

Stubager, Rune (2015). Survey of Values and Attitudes among the Danish Electorate, April-June 2015. Design, Coding, and Marginals (teknisk rapport). Aarhus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Stubager, Rune og Jørgen Goul Andersen (2013). Godernes omfordeling: baggrunden for vælgernes holdninger til skat og ulighed, pp. 89-114 i Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jørgen Goul Andersen (red.), Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag.

Stubager, Rune og Kasper Møller Hansen (2013). Social baggrund og partivalg, pp. 61-88 i Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jørgen Goul Andersen (red.), Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag.

Svallfors, Stefan (2011). A bedrock of support? Trends in welfare state attitudes in Sweden, 1981–2010. Social Policy & Administration 45 (7): 806-825.

Thomsen, Jens Peter Frølund (2005). Magt. København: Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, Jens Peter Frølund (2009). Klasseanalyse, pp. 1018-1034 i Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (red.), Klassisk og moderne politisk teori. København: Hans Reitzels Forlag.

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Wright. Eric Olin (1985). Classes. London: Verso.

Wright, Eric Olin (1997). Class Counts. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2017-05-02

Citation/Eksport

Thomsen, J. P. F. (2017). Den økonomiske elites syn på social omfordeling: interessebevidst og solidarisk. Politica, 49(2). https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131260