Grundtvigs Brorson

  • Sune Auken
  • Johan Damsgaard

Resumé

Grundtvig’s Brorson
The article analyzes Grundtvig’s relationship to Brorson’s hymns. It consists
of three parts. The first presents Grundtvig’s limited prose writings
about Brorson; the second describes what Grundtvig’s versions of Brorson’s
hymns look like and presents examples of how (and, to an extent,
why) Grundtvig makes changes in what Brorson wrote; and the third
part analyses Grundtvig’s seven different versions of Brorson’s hymn “Den
yndigste rose er funden” [The lovliest rose has been found]. The article
concludes with some final reflections on Grundtvig’s practice of revising
Brorson’s hymns. It places these revisions in their generic context, compares
them with Grundtvig’s overall practices as a reviser of hymns, and
cautiously points towards their respective roles in later Danish church life.
Three accompanying appendixes overview Grundtvig’s rewritings of Brorson’s
texts.

Referencer

Litteratur Værker af Grundtvig – (1811), “Hr. Sandsiger” i Sandsigeren eller den danske Huusven, et Ugeskrift, nr.12, 179-183. – (1811), “De hellige tre Konger” i Sandsigeren eller den danske Huusven, et Ugeskrift, nr. 12, 184-187. Brorsons enkeltsalmer samt Grundtvigs gendigtninger af disse er separat registrerede i appendikset. Her gengives de værker, hvori enkeltsalmerne, Brorsons og Grundtvigs, optræder. Andre salmer af Grundtvig registreres ligeledes i bibliografien. – (1815), Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816, København, Andreas Seidelins Forlag. – (1825), “Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B.S. Ingemann. Kbh. 1825.” Grundtvig Arkivet (skitse), fasc. 116,1. – (1825), “Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B.S. Ingemann. Kbh. 1825.” i Theologisk Maanedsskrift, III, 156-162. – (1826) “Dansk Tedeum” i Theologisk Maanedsskrift, V, V-X. – (1827), “Om Christendommens Sandhed”, i Theologisk Maanedsskrift, IX, 30-62 og 97-148. – (1828), “Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo, samlede og udgivne af P. A. Fenger, Præst. Kjøbenhavn 1827” i Theologisk Maanedsskrift, XIII, 1-36. – (1950): “Tag det sorte Kors fra Graven” i Grundtvigs Sang-Værk I, København, Det danske forlag, 555-556 (Originalår 1832). – (1832), Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog, København, J.H. Schubothes Boghandling. – (1837), Sang-Værk til den Danske Kirke, København, Wahlske Boghandels Forlag. – (1843), Psalme-Blade til Kirke-Bod. Se Johansen (1948-1954), bd. 2., 207-222. – (1844), Trykte salmeblade. Se Johansen (1948-1954), bd. 2, 252-255. – (1850, mange efterfølgende udgaver og tillæg), Fest-Psalmer, København, J.D. Qvist. – (1868-1881), Psalmer og aandelige Sange, København, Michaelsen & Tillge; K. Schønberg. Værker af andre forfattere Arndal, Steffen (uden årstal), “Hans Adolph Brorson”. DSL: Arkiv for Dansk Litteratur.http://adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/FpPdf.xsql?nnoc=adl_pub&ff_id=34 Auken, Sune (2015),”Contemporary Genre Studies: An Interdisciplinary Conversation with Johannine Scholarship”, i Larsen, Kasper Bro (red.), The Gospel of John as Genre Mosaic, Leiden, Vandenhoeck & Ruprecht, 47-66. – (1996), “Stjernernes Morgensang. Om N.F.S. Grundtvigs historiske salme: Hyrderne ved Bethlehem”, Grundtvig-Studier 1996, 212-227. – (2005), Sagas spejl, København, Gyldendal. – (2006), “Svar til Johnny Kondrup og Svend Skriver”, i NORDICA 23, 237-255. – (2014), “Grundtvig og genrerne. En introduktion”, i Auken, Sune og Sunesen, Christel (red.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne, Hellerup, Spring, 25-65. Bramming, Bente og Bramming, Torben (2016), Brorson. Sjælens digter, København, Kristeligt Dagblads Forlag. Brorson, Anders Winding (red., 1823), Nogle af salig Biskop Hans Adolph Brorsons Psalmer, uddragne af Samlingen, Troens rare Klenodie, København, Andreas Seidelin. Brorson, H.A. (1733), Nogle Advents-Psalmer, tillige med et Tillæg til de forhen udgifne Jule-Psalmer, Gud til ære og Hans Kircke til opmuntring, Tønder, Clausz Kieszbuy. – (1732), Nogle Jule-Psalmer/ Gud til Ære og Christne-Siæle i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring til den forestaaende glædelige Jule-Fest, Tønder, Clausz Kieszbuy. – (1739), Troens rare Klenodie, København, Frantz Christian Mumme. – (1742), Troens rare Klenodie, København, Frantz Christian Mumme. – (1765), Svane-Sang, København, August Friderich Stein. – (1951-1956), Samlede Skrifter (Udg. af L.J. Koch), København, DSL. Den Nye Psalme-Bog (1740), red. Erik Pontoppidan, København, Ernst Henrich Berling. Devitt, Amy (1991),”Intertextuality in Tax Accounting: Generic, Referential and Functional” i Bazerman, Charles og Paradis, James (red.), Dynamics of the Professions: Historical and Contemporary Studies in Writing in Professional Communities, Madison, University of Wisconsin, 291-303. Elbek, Jørgen (1959), “Grundtvig og de latinske hymner, i Grundtvig-Studier 1959, 7-63. Evangelisk-kristelig Psalmebog (1798), København, Johan Frederik Schultz. Fenger, Peter Andreas, Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo. Se under: Kingo, Thomas. Fest-Psalmer (1850), udgivet af P. Rørdam, København, J.D. Qvist. Fortsættelseshefte til Rørdams Fest-Psalmer (uden titelblad). Se Johansen (1948-1954), bd. 3, 91-93. Freylinghausen, J.A. (1714), “Auf! auf! weil der tag erschienen”, i Neues geistreiches Gesang-Buch, no 1, Halle, Waysenhauss. Hagens salmebog: se Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom. Hauge, Hans Nielsen (red., 1799), De sande Christnes udvalgte Psalmebog, Trondhiem, W. Stephanson. Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom (1832), red. L.C. Hagen, København, N.C. Ditlevsens Forlag. Ingemann, B.S. (1825), Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage, København, Andreas Seidelin. Jensen, Thorkil Borup (1972), “Hvad er en salme. Forsøg på en genrebestemmelse” i Jensen, Thorkild Borup og Bugge, K.E. (red.), Salmen som lovsang og litteratur, København, Gyldendal, 9-62. Johansen, Steen (1948-1954), Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs skrifter, København, Gyldendalske Boghandel. Jørgensen, A.D. (1886), Hans Adolf Brorson, Særtryk af Nordslesvigsk Søndagsblad, Flensborg, Karl Schønbergs Boghandel. Kingo, Thomas (1995), “BRyder frem I hule Sukke” i Kingo, Thomas, Digtning i udvalg, udgivet af Marita Akhøj Nielsen, København, DSL, 375-383 (Originalår 1689). – (1827), Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo (udg. af Peter Andreas Fenger), København, Den Wahlske Boghandel. – (1975), “Gak under JEsu Kors at staa” i Kingo, Thomas, Samlede Skrifter, IV, København, DSL, 475-478 (Originalår 1689). – (1995), “Som dend gyldne Sool frembryder”, i Kingo, Thomas, Digtning i udvalg, København, DSL, 384-386 (Originalår 1689). Kirke-Psalmer udgivne til Prøve (1845), København, C.A. Reitzels Forlag. Koch, L.J. (1956), “Indledning til Svane-Sang” i Brorson, H.A, Samlede Skrifter, III (udg. af L.J. Koch.), København, DSL, 7-25. Kondrup, Johnny (2006), “Anden officielle opposition ved Sune Aukens disputatsforsvar den 3. juni 2005” i NORDICA 23, 211-230. Lundgreen-Nielsen, Flemming (1980), Det handlende ord, København, Gad. Malling, Anders (1966), Dansk salmehistorie 5, København, J.H. Schultz Forlag. Møller, Jes Fabricius (2015), “Fædrelandet som tragisk helt – genrer og plotlægning i fortællingen om 1864 og 1920” i Adriansen, Inge og Frandsen, Steen Bo (red.), Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt, Odense, Syddansk universitetsforlag, 145-160. Nielsen, Erik A. (2013), H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik, København, Gyldendal. Paré, Anthony (2002), “Genre and Identity: Individuals, Institutions, and Ideology” i Coe, Richard, Lingard, Lorelei og Teslenko, Tatiana (red.), The Rhetoric and Ideology of Genre, Cresskill, Hampton Press, 57-71. Pedersen, Jørgen (1991), “Den dybe sammenhæng”, i Pedersen, Jørgen, Fra Augustin til Johannes V. Jensen, København, Museum Tusculanums Forlag, 165-203. Pontoppidans salmebog, se Den Nye Psalme-Bog. Psalmebog (1850), udgivet af Roskilde-Konvents Psalmekomite, København, C.A. Reitzel. Psalmebog (1852), udgivet af Roskilde-Præstekonvent, København, C.A. Reitzel. Psalmer til den stille Uge og Paasken (1846), udgivet af J.F. og R. Th. Fenger, København, C.A. Reitzel. Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt (1856), København, Det Kongl. Vaisenhuses Forlag. Psalmer (1856), udgivet af P. Rørdam, København, C.G. Iversens Forlag. Rahbek, Knud Lyne (1816), “Til Digteren Grundtvig” i Tilskueren, 29, - (1819), Udsigt over den danske Digtekunst under Kong Frederik den Femte, København, Andreas Seidelin. Riegels, Niels (1798), Smaa historiske Skrifter, 3, København, A. Soldins Forlag. Rosen-Kjæden (1843), udgivet af Jacob Christian Lindberg, København, eget forlag. Rørdams Fortsættelseshefte til Rørdams Fest-Psalmer. Se Fortsættelseshefte til Rørdams Fest-Psalmer. Scheitler, Irmgard (2009), “Geistliches Lied, Kirchenlied” i Lamping, Dieter (red.), Handbuch der literarischen Gattungen, Stuttgart, Kröner, 316-324. Segal, Judy Z. (2007), “Breast cancer narratives as public rhetoric: genre itself and the maintenance of ignorance” i Linguistics and the Human Sciences, 3/1, 3-23. Seitel, Peter (2003), “Theorizing Genres – Interpreting Works” i New Literary History, 34/2, 275-297. Solten, Therese Bering (2014a), “Salmen” i Auken, Sune og Sunesen, Christel (red.), Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne, Hellerup, Spring, 223-251. – (2014b), Troens Øjeblik. Et tematisk, hermeneutisk og genreorienteret studie i N.F.S. Grundtvigs salmer, København, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet (nr. 50). Stevns, Magnus (1938), “Fra Grundtvigs Salmeværksted” i Danske Studier, 1-17. – (1949), “Grundtvig og Kingos Salmer” i Grundtvig-Studier 1949, 16-34. Sørensen, Jørgen (1966), “Grundtvig og Brorson”, i Grundtvig-Studier 1966, 39-67. Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog (1857), 1. oplag, udgivet af P.A. Fenger, København, C.G. Iversens Forlag. Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog (1864), 4. oplag, udgivet af P.A. Fenger, København, C.G. Iversens Forlag. Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog (1867), 5. oplag, udgivet af P.A. Fenger, København, C.G. Iversens Forlag. Thodberg, Christian (1983), “Grundtvig som salmedigter” i Thodberg, Christian og Thyssen, Anders Pontoppidan (red.), Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, Aarhus, Anis, 163-196. – (1982), “Om Grundtvigs poetik med særligt henblik på den bibelske inspiration”, i Grundtvig-Studier 1982, 20-45. Thunberg, Lars (1992), “Grundtvig og de latinske salmer – et teologisk perspektiv”, i Grundtvig-Studier 1992, 65-92. Toldberg, Helge (1950), Grundtvigs symbolverden, København, Gyldendal. Tro, Haab og Kjærlighed (1841), udgivet af L.N. Boisen, Nykøbing, Udgiverens Forlag. Tveit, Sigvald (1994), “Brorsonsangen i Norge – Noen trekk ved den musikalske arven” i Hymnologiske Meddelelser, 303-309. Wimsatt, W. K. & Beardsley, M.C. (1946), ”The Intentional Fallacy” i Sewanee Review, 54/3, 468-488.

Publiceret
2018-01-04
Citation/Eksport
Auken, S., & Damsgaard, J. (2018). Grundtvigs Brorson. Grundtvig-Studier, 67(1), 47-78. https://doi.org/10.7146/grs.v67i1.96648
Sektion
Artikler