https://tidsskrift.dk/grs/issue/feed Grundtvig-Studier 2018-09-21T13:13:14+02:00 Michael Schelde mic@teo.au.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96647 Breve til Marie Toft fra 1840'erne 2018-09-18T15:27:38+02:00 Jette Holm jette.holm@privat.dk <p>Letters to Marie Toft from the 1840es<br />Letters exchanged between Grundtvig and Marie Toft, his second wife,<br />have been destroyed, except for one letter that Toft wrote to Grundtvig in<br />1847 and an unfinished, unsent one he wrote to her in 1848. Grundtvig’s<br />letter is transcribed here together with seven others to Marie Toft, from<br />P.A. Fenger, J.F. Fenger and J.G. Willemoes, which collectively shed light<br />on Marie Toft’s thinking in the early 1840s, when a religious revival was<br />taking place in Western Zealand. The letters show Toft becoming involved<br />in the movement and, later, increasingly attracted to Grundtvig and<br />his theology.</p> 2018-01-04T20:52:40+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96648 Grundtvigs Brorson 2018-09-18T15:27:43+02:00 Sune Auken auken@hum.ku.dk Johan Damsgaard johandamsgaard@gmail.com <p>Grundtvig’s Brorson<br />The article analyzes Grundtvig’s relationship to Brorson’s hymns. It consists<br />of three parts. The first presents Grundtvig’s limited prose writings<br />about Brorson; the second describes what Grundtvig’s versions of Brorson’s<br />hymns look like and presents examples of how (and, to an extent,<br />why) Grundtvig makes changes in what Brorson wrote; and the third<br />part analyses Grundtvig’s seven different versions of Brorson’s hymn “Den<br />yndigste rose er funden” [The lovliest rose has been found]. The article<br />concludes with some final reflections on Grundtvig’s practice of revising<br />Brorson’s hymns. It places these revisions in their generic context, compares<br />them with Grundtvig’s overall practices as a reviser of hymns, and<br />cautiously points towards their respective roles in later Danish church life.<br />Three accompanying appendixes overview Grundtvig’s rewritings of Brorson’s<br />texts.</p> 2018-01-04T20:52:41+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96651 The Genesis of a Poem 2018-09-18T15:27:46+02:00 K. E. Bugge kebugge@mail.dk <p>Tilblivelsen af et digt<br />I sit store digt I Kveld blev der banket paa Helvedes Port beskriver Grundtvig<br />Jesu nedfart til de dødes rige. Digtet, der for første gang blev trykt i<br />1837, har i perioder været genstand for intensiv forskning. Det er fastslået,<br />at både kirkefaderen Irenæus og den angelsaksiske digter Cædmon helt<br />afgørende har inspireret tilblivelsen. Ikke desto mindre tilbagestår spørgsmålet<br />om, hvornår og under hvilke nærmere omstændigheder digtet er<br />skrevet.<br />Grundtvig har kendt nedfartsmotivet i 1. Peters brev kap. 3 allerede fra<br />sin barndom og ungdom. I de tidlige år synes motivet dog ikke at have<br />gjort særligt indtryk på ham. I 1815-17 stifter Grundtvig under sine tidligste<br />angelsaksiske studier bekendtskab med Cædmons bibelparafrase, som<br />han vurderer positivt, men med kritiske forbehold. Først i årene 1823-24<br />udvikler han under påvirkning fra Irenæus en entydig positiv holdning<br />over for dette led af den apostolske trosbekendelse.<br />Under sine Englandsrejser i 1829-31 studerer Grundtvig bl.a. manuskripterne<br />til Cædmons behandling af nedfarten. Atter hjemme i Danmark<br />bliver Grundtvig hurtigt optaget af arbejdet med Nordens mytologi<br />og verdenshistorien. Endvidere engagerer han sig i den offentlige debat om<br />forholdet mellem stat og kirke. Først i 1835 påbegyndes arbejdet med den<br />salmeudgave, han for år tilbage havde lovet vennen Gunni Busck. Selv om<br />de angelsaksiske studier kommer noget på afstand under disse mangfoldige<br />tiltag, blev Grundtvig i årene 1831-35 gang på gang mindet om nedfartsmotivet.<br />I den offentlige debat blev netop nedfarten ofte inddraget i<br />de gudelige forsamlingers opposition mod statskirken og dens præster. I<br />denne debat spillede ugeskriftet Nordisk Kirke-Tidende en fremtrædende<br />rolle. Tidsskriftet redigeredes af Grundtvigs medkæmper Jacob Christian<br />Lindberg, og Grundtvig bidrog med digte og artikler. Lindbergs udførligste<br />bidrag, der er en artikelserie på 80 spalter, omhandler netop nedfarten.<br />Artiklen kom i 1835.<br />I de første måneder af 1836 ligger arbejdet med salmerne stille. I januar<br />er Grundtvig dybt deprimeret. I februar-marts melder en ny inspiration<br />sig, og Grundtvig skriver sit første større højskoleskrift, Det Danske Fiir-<br />Kløver. I den situation har han ikke tid til at digte salmer. Arbejdet med<br />“Fiir-Kløveret” har imidlertid bibragt Grundtvig en optimisme, der i tiden<br />efter påske inspirerer ham til at genoptage salmearbejdet i sidste halvdel<br />af april. Torsdag d. 12.5 1836 prædiker han på Kristi himmelfartsdag.<br />I denne prædiken foretager han en udførlig kombination af Jesu nedfart<br />og himmelfart. I Kveld er derfor sandsynligvis på denne baggrund digtet<br />i første halvdel af maj 1836. Det påvises, at andre tilblivelsesperioder i<br />1836-37 ikke er sandsynlige.</p> 2018-01-04T20:52:41+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96652 Grundtvig’s I Kveld : Reflections of an Anglo-Saxonist 2018-09-18T15:27:48+02:00 S. A. J. Bradley SAJBradley@aol.com <p>Grundtvigs I Kveld: Nogle overvejelser fra et angelsaksisk perspektiv<br />Med henblik på udgivelse i første bind af Sang-Værk til den Danske Kirke<br />(1837) skrev Grundtvig en række digte, der var inspireret af emner, tanker<br />og udtryksformer anvendt af digtere fra den tidlige middelalder inden for<br />den angelsaksiske kirke. Denne indoptagelse af en stemme fra den angelsaksiske<br />kristenhed var udsprunget af hans grundlæggende ønske om at<br />illustrere den kristne kirkes katolicitet (universalitet). Samtidigt opnåede<br />han at skænke den danske kirke et stort antal salmer, der kunne udtrykke<br />denne universelle virkelighed, inden for hvilken også den danske kirke<br />havde sin egen helt særlige rolle.<br />Tre af disse angelsaksiske tekster og Grundtvigs brug af dem kommenteres<br />her på grundlag af angelsaksiske studier. Formålet er at identificere og<br />vurdere nogle af de sammenhænge, hvor Grundtvig fra oldkirkelige kilder<br />ikke alene øser inspiration og vejledning til gavn for samtidens menighed,<br />men også gives våben i hænde til at fastholde et markant særstandpunkt i<br />sit aktuelle teologiske, liturgiske og kirkepolitiske opgør.<br />De tre danske tekster, der var inspireret af angelsaksisk digtning, er I<br />Kveld blev der banket paa Helvedes Port, Kommer Sjæle, dyrekiøbte og Himmel-<br />Farten saae i Løn / Salomon, Kong Davids Søn. En ny metrisk, urimet<br />engelsk oversættelse af I Kveld bliver her fremlagt ledsaget af nogle nødvendige<br />kommentarer. Herunder inddrages Grundtvigs forhold til hans<br />vigtigste litterære kilde, det apokryfe Nicodemus-Evangelium. Nogle af<br />de vigtigste og mest afgørende emner drøftes særlig udførligt, herunder<br />Grundtvigs behandling af Eva-skikkelsen.<br />Endvidere inddrages Grundtvigs vedholdende og i samtiden omdiskuterede<br />sammenkædning af Kristi nedstigning til helvede og derpå følgende<br />himmelfart. Denne sammenkædning spiller også en væsentlig rolle i K.E.<br />Bugges redegørelse.</p> 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/103051 A Few More Words about Beowulf 2018-09-18T15:27:49+02:00 Mark Bradshaw Busbee teoms@cas.au.dk <p>In September of 1815, Grundtvig published his second article about Beowulf, “Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape” [A Few More Words about the Heroic Poem of Beowulf] in Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [The Latest Scenes ofCopenhagen].i <br />The article was intended to end once and for all the literary feud that had developed between him, Grímur Jónson Thorkelin, who had published the first modern edition of Beowulf, and Peter Erasmus Müller, who had anonymouslyreviewed the edition.ii <br />The article is notable for two main reasons: first, it reveals Grundtvig far ahead of his contemporaries as a scholar of the poem and,second, it displays in full Grundtvig’s aggressive tone when in the heat of debate.</p> 2016-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96649 Tre registre over Grundtvigs gendigtninger af Brorson 2018-09-21T12:39:27+02:00 Sune Auken auken@hum.ku.dk Johan Damsgaard johandamsgaard@gmail.com Tre registre 2016-11-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96653 Kirkekamp i en nybrudstid 2018-09-21T13:11:26+02:00 Jes Fabricius Møller teojfm@cas.au.dk Mikkel Crone Nielsen: Om kirkekamp i en nybrudstid – Vilhelm Birkedal, Torkild Skat Rørdam og Nazarethkirken i Ryslinge. Udgivet af Fællesudvalget ved Nazarethkirken, 192 sider, 199 kr. 2016-11-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96654 Den generøse ortodoksi 2018-09-21T13:13:14+02:00 Theodor Jørgensen theodor@helligaandskirken.dk Niels Henrik Gregersen: Den generøse ortodoksi: Konflikt og kontinuitet i kristendommen, København, Eksistensen, 2015, 523 sider, 299 kr. 2016-11-30T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96650 Grundtvig and the Descent into Hell 2018-09-18T15:27:39+02:00 N. F. S. Grundtvig teoms@cas.au.dk <p>The following special section on Grundtvig’s poem I Kveld blev der banket<br />paa Helvedes Port [This Night came a Knocking on Hell’s Fortress-Gate]<br />includes a new unrhymed metrical English translation of the poem with<br />select commentary by S.A.J. Bradley, followed by two articles, the first<br />by K.E. Bugge about the genesis of the poem and the Descent theme in<br />Grundtvig’s thinking; and the second by S.A.J. Bradley concerning the<br />Anglo-Saxon poems which Grundtvig indicates were his inspiration to I<br />Kveld and a small cluster of other hymns which he wrote for the Danish<br />Church.</p> 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96658 Publications on Grundtvig and Grundtvigianism 2018-09-18T15:27:44+02:00 Redaktionen Redaktionen teoms@cas.au.dk The latest publications in the Grundtvig Society Series 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96655 Meddelelser fra Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 2018-09-18T15:27:41+02:00 Anders Holm aho@teol.ku.dk <p>Grundtvig-Selskabets årsmøde 2015 blev afholdt torsdag den 19. november<br />i Vartov med Thorstein Balle som dirigent.</p> 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96657 Forfattere 2018-09-18T15:27:42+02:00 Redaktionen Redaktionen teoms@cas.au.dk 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96656 English summaries/danske resuméer 2018-09-18T15:27:42+02:00 Jette Holm teoms@cas.au.dk Sune Auken teoms@cas.au.dk Johan Damsgaard teoms@cas.au.dk K.E. Bugge teoms@cas.au.dk S. A. J. Bradley teoms@cas.au.dk <p>English summaries of Danish- and German-language articles /<br />danske resuméer af engelsk- og tysksprogede artikler</p> 2018-01-04T20:52:42+01:00 ##submission.copyrightStatement##