Grundtvigs vej til Saxo

Forfattere

  • Flemming Lundgreen-Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/grs.v66i1.26336

Resumé

This article documents Grundtvig’s path to the works of Saxo Grammaticus
from around 1787, when he was taught to read by his strongwilled
mother, and until departure from Saxo after completing his translation
of Saxo’s chronicle in 1823. An overview of this period focuses on
the significant dates, book titles, and other points of interest that mark his
interest in the medieval clerical scribe’s work. Attention then turns to the
fact that, after 1823, Grundtvig never seriously returned to study of Saxo’s
ideas, nor did he ever try to reproduce his silver age Roman style in the
Danish language. For a very short while, Grundtvig thought about but
never followed through on a continuation of a history of Denmark from
where Saxo stopped (viz. in 1186). Though Grundtvig’s preoccupation
with Saxo lasted for the rest of his life, he preferred the Icelandic tongue
instead of Latin and believed that Norse mythology was a more fertile
field than Latin for discoveries about the national history of the Danes.
The present survey of these key points in how Grundtvig viewed and
evaluated Saxo also supplements previous scholarly treatments of stylisticlinguistic
analyses of Grundtvig’s youth translation of Saxo.

Referencer

Litteratur

Værker af Grundtvig

Fasciklerne 179, 203, 204, 230.4, 240, 241, 242, 267.1, 288.1-6, 368, 400.1,
401, 501.1, 520, 521, 544.

– (1807), “Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe” i Ny Minerva,
juni 1807, 225-248.

– (1808a), Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer, København, Andreas Seidelin.
– (1808b), Indbydelse til Gamle Nordens Venner, København, Andreas Seidelin.

– (1809), Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord, 2, København, J.H. Schubothe.

– (1810), Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie, København, Andreas Seidelin.

– (1811a), Optrin af Norners og Asers Kamp, 1, København, J.H. Schubothe.

– (1811b), Saga. Nytaarsgave for 1812, København, Andreas Seidelin.

– (1812), Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng, København, Andreas Seidelin.

– (1813), Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord, København, H.P. Høeckes Enke.

– (1814a), Roskilde-Riim København, Andreas Seidelin.

– (1814b), Roskilde-Saga til Oplysning af Roskilde-Riim, København, Andreas Seidelin.

– (1815a), Kvædlinger eller Smaakvad, København, Andreas Seidelin.

– (1815b), Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske, København, Andreas Seidelin.

– (1815), Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816, København, Andreas Seidelin.

– (1817), “Fornioter” i Danne-Virke III, 190-200, København.

– (1818-1822), Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus I-III, København, Bekostet af Krønikens Danske og Norske Venner. [Eget forlag]

– (1820), Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim, København, Andreas Seidelin.99

– (1824), Nyaars-Morgen [1824] (1901), ved Begtrup, Holger (udg.), København, Karl Schønbergs Forlag.

– (1832), Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog, historisk-poetisk udviklet og oplyst, København, J.H. Schubothes Boghandel.

– (1833, 1836, 1843-1856), Haandbog i Verdens-Historien. Efter de bedste Kilder.Et Forsøg samt Tillæg. Det attende og nittende Aarhundrede. (1715-1866) i 1869 med 2. udgave (1867, 1862, 1869), København, Den Wahlske Boghandels Forlag, 2. udg. Karl Schønbergs Forlag.

– (1838), Nordiske Smaadigte, Christiania, Chr. Grøndahls Forlag.

– (1844), Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne, København, C.A.Reitzel.

– (1848-1851), Danskeren, et Ugeblad, I-IV, København, I i kommission hos F.H. Eibe, II-IV på eget forlag.

– (1855), Danmarks Krønike af Saxe Runemester. Anden Udgave, I-III, København, C.G. Iversen.

– (1860), Christenhedens Syvstjerne. Et Kirkeligt Sagakvad, København, Th. Michaelsen & Tillges Forlag.

– (1882), Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821-1859, ved Grundtvig, Svend (udg.), København, Samfundet til den danske Literaturs Fremme.

– (1956), Taler paa Marielyst Højskole 1856-71, ved Johansen, Steen (udg.), København, Gyldendal.

– (1979), N.F.S. Grundtvigs Dag- og Udtogsbøger, 1-2, ved Albeck, Gustav (udg.), København, C.A. Reitzel.

Værker af andre forfattere

Ahlefeldt-Laurvig, Frederik (1927-1931), Generalen, I-VI, København, Tryde.Baden, G. L. (1809), Dr. G.L. Baden til Hr. Geheimekonferentseraad F. v. Moltke om vor danske Histories Fader Saxo Grammaticus og Trangen til en ny Udgave af ham, Odense, G.L. Badens Forlag.

– (1815), Dansk-Norsk Historisk Bibliothek, indeholdende Efterretning om de Skrifter, som bidrage til dansk-norsk Historiekundskab, Odense, Søren Hempel.

Bartholin, Thomas Thomæ Filius (1689), Antiqvitatum Danicarum de causis contemptæ a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres ex vetustis codicibus & monumentis hactenus ineditis congesti (1689), København, Joh. Phil. Bockenhoffer.

[Beowulf] (1815), De Danorum Rebus Gestis Secul. III & IV. Poëma Danicum Dialecto Anglosaxonica, ved Thorkelin, Grím. Johnson (udg. og lat. overs.), København.

Bugge, Knud Eyvin (1965), Skolen for Livet. Studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, København, G.E.C. Gads Forlag.

– (1968), Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast, I-II, København, Institut for dansk Kirkehistorie & G.E.C. Gads Forlag.

Dam, Poul (1992), Grundtvig-tekster i sangbøgerne med særligt henblik på højskolesangen.En bibliografisk oversigt, Århus, Aros.

Davidson, Hilda Ellis & Fisher, Peter (1980), Saxo Grammaticus The History of the Danes. Book I-IX, vol. II Commentary, Suffolk & New Jersey, D.S. Brewer & Rowman and Littlefield.

Finnur Jónsson (1772-1778), Historia Ecclesiastica Islandiæ, I-IV, København, Gerhard Giese Salicath.

Fortegnelse over N.F.S. Grundtvigs Bibliothek, som bortsælges ved offentlig Auction (1873), København, E.C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri.

Frederiksen, Emil (1948), Den unge Grundtvig og andre Essays, København, Det Schønbergske Forlag.

Friis-Jensen, Karsten (1987), Saxo Grammaticus as Latin Poet. Studies in the Verse Passages of the Gesta Danorum, Rom, L’Erma di Bretschneider.

Fundinn Noregr, Halfs Saga, Fridthofs Saga og Sögubrott om nogle gamle Konger i Danmark og Sverige (1824), ved Rafn, Carl Christian (overs. og komm.), København, Forfatterens forlag.

Galster, Kjeld (1922), Ingemanns historiske Romaner og Digte, København, H. Aschehoug & Co.

Goethe, Johann Wolfgang (1967), Werke, IX, ved Trunz, Erich (udg.), Hamburg, Christian Wegner Verlag.

Holberg, Ludvig (1974), Ludvig Holberg Latinske Smaaskrifter ved Kragelund, A. (udg. og overs.), I-II, København, G.E.C. Gad.

Holberg, Ludvig (1731), Solutio problematis de hypothesibus historiæ Danicæ, optr.1974 med dansk overs. og noter ved Kragelund, A., I, 286-323, II, 123-133, København, G.E.C. Gads Forlag.

Horstbøll, Henrik (1999), Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840. En kulturhistorisk undersøgelse, København, Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag.

Ingemann, B.S. (1824), Waldemar den Store og hans Mænd. Et episk Digt, København, Andreas Seidelin.

Johansen, Steen (1948-1954), Bibliografi over NF.S. Grundtvigs Skrifter, I-IV, København, Gyldendal.

Jørgensen, Ellen (1931), Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800, I, København, Den danske historiske Forening og Carlsbergfondet.

– (1943), Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede, København, Den danske historiske Forening og Carlsbergfondet.

Jørgensen, Jon Gunnar, Friis-Jensen, Karsten og Mundal, Else (red.) (2010), Saxo & Snorre, København, Museum Tusculanums Forlag.

Kingo, Thomas (1939-1974), Samlede Skrifter, ved Brix, Hans, Billeskov Jansen, F.J., Diderichsen, Paul m.fl. (udg.), I-VII, København, Ejnar Munksgaard.

Krantz, Albert (1546), Chronica regnorum Aquilonarium, Daniæ, Suetiæ, Norvagiæ, Straßburg, Johann Schottus.

Lundgreen-Nielsen, Flemming (1968), Den nordiske fortælling i det 18. århundrede, København, G.E.C. Gads Forlag (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 268).

– (1980), Det handlende ord. N.F. S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik1798-1819, 1-2, København, G.E.C. Gad.

– (1982), “Grundtvig og Det litterære Selskab 1805-1822” i Grundtvig-Studier 1982, 62-73.

– (1992), “Grundtvig og danskhed” i Feldbæk, Ole (red.), Dansk Identitetshistorie, 3. Folkets Danmark 1848-1940, København, C.A. Reitzels Forlag, 9-187.
– (2008), “Nordens pronominale guld. Portræt af et Grundtvig-digt” i Collin, Finn og Riis Flor, Jan (red.), Filosofiske studier Bind 24. Festskrift tilegnet Docent, dr. phil. Carl Henrik Koch, København, Institut for Medier, erkendelse og formidling, 237-250.

Mallet, [Paul-Henri] (1755), Introduction à l’histoire de Dannemarc, ou l’on traite de la Réligion, des Loix, des Moeurs & des Usages des Anciens Danois, København.

Meursius, Johannes (1630), Historiæ Danicæ libri III, København, Joach. Moltke.

– (1631), Ælnothus, monachus Cantuariensis. De vita & passione, S. Canuti, regis Daniæ, ved Meursius, Johannes (udg.), København, Joach. Moltke.

Müller, Peter Erasmus (1823), Critisk Undersøgelse af Danmarks og Norges Sagnhistorie eller om Troværdigheden af Saxos og Snorros Kilder, København, Den Gyldendalske Boghandling.

Rafn, C.C., se Fundinn Noregr.

Registrant over N.F.S. Grundtvigs papirer (1957-1964), I-XXX, København, Grundtvig-Selskabet af 8. September 1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Forkortet: Reg

[Resen, Peder Hansen], se Snorre.

Rønning, F. (1904), Den Grundtvigske slægt. Bidrag til dens historie, København, Karl Schønbergs Forlag.

[Saxo Grammaticus] Den Danske Krønicke (1575), ved Vedel, Anders Sørensen (overs.), København, Baltzer Kaus. 2. udgave (1610).

[Saxo Grammaticus] Danica Historia Libris XVI, ved Lonicer, Philip (udg.), Frankfurt am Main, And. Wechelus.

Saxonis Grammatici Historiæ Danicæ Libri XVI (1644), ved Stephanius, Stephanus Johannis (udg.), København, Joachim Moltke.

Schøning, Gerhard (1771, 1773, 1781), Norges Riiges Historie, 1-2 Sorø, Heineck Mumme og Faber, 3 København, Gyldendal.

Skovgaard-Petersen, Karen (2002), Historiography at the Court of Christian IV (1588-1648). Studies in the Latin histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius, København, Museum Tusculanums Forlag.

Snorre Sturlesøn (1633), Norske Kongers Chronica, ved Friis, Peder Claussøn (overs.) og Worm, Ole (udg.), København, Joachim Moltke.

Snorre Sturlesen (1757), Norske Kongers Krønike, nu paa nye oplagt og formeret med Tillæg af adskillige Steder, ved Friis, Peder Claussøn (overs.) og unævnt udgiver, if. udateret “Fortale til den Gunstige Læser” identisk med forlæggeren (Andreas Hartvig Godiche), København, A.H. Godiche.

Snorro Sturlæ (1645), Edda Islandorum, ved Resen, Peder Hansen (udg.), København, Henrik Gødianus.

Steenstrup, Johannes (1889), Historieskrivningen i Danmark i det 19de Aarhundrede (1801-1863), København, Den danske historiske Forening.

Stephanius, Stephanus Johannis (1645), Notæ Uberiores in Historiam Danicam Saxonis Grammatici. Una cum Prolegominis ad easdem Notas, Sorø, Henricus Crusius.

Suhm, Peter Friedrich (1771), Om Odin og den Hedniske Gudelære og Gudstieneste udi Norden, København, Brødrene Berling.

Syv, Peder (1688), Aldmindelige Danske Ord-Sproge og korte Lærdommes Første og anden Deel, København, Christian Geertzen.

Toldberg, Helge (1946), Grundtvig som filolog, København, G.E.C. Gads Forlag.

Vinilandicus, Peter Andersen (2012), Nordens gotiske storhedstid, Odense, Syddansk Universitetsforlag.

[Worm, Ole] Olai Wormii et ad eum doctorum virorum epistolæ (1751), II, København

Downloads

Publiceret

2017-08-06

Citation/Eksport

Lundgreen-Nielsen, F. (2017). Grundtvigs vej til Saxo. Grundtvig-Studier, 66(1), 55–102. https://doi.org/10.7146/grs.v66i1.26336

Nummer

Sektion

Artikler