Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Jeg har læst manuskriptvejledningen
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  Vedr. danske resumer af original artikler samt resume af afhandling henvises særskilt til manuskriptvejledningen, da disse som udgangspunkt refererer til allerede publiceret materiale.
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice eller Microsoft Wordfil-format.
 • Teksten er skrevet med dobbelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret til sidst i manuskriptet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der undergår peer review (alle undtaget leder), er instruktionerne under "Sikring af en blindbedømmelse" blevet fulgt, herunder at forfatternavne ikke fremgår af selve manuskriptet og andre dokumenter der skal fremsendes til bedømmelse. Redaktionen sikre at eksempelvis forfatterskabserklæringer mv ikke sendes videre til bedømmerne.
 • Der er angivet DOI hvor de er tilgængelige. Dette sker automatisk hvis du gør brug af output stylen: Vancouver i dit referenceprogram.

  Fx. Andersen HR, Nielsen TT, Rasmussen K, Thuesen L, Kelbaek H, Thayssen P, et al. A comparison of coronary angioplasty with fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2003;349(8):733-42. DOI: 10.1056/NEJMoa025142

  Læs mere om dette i manuskript/brugervejledningen

 • Der er angivet URL-adresser til hjemmesidereferencer, samt datoen hvor hjemmesiden er tilgået fx [access date 07 aug 2017] Fx. Dansk Selskab for Akutmedicin. Udkast til målbeskrivelse for speciallægeuddanelse i Akutmedicin version 2. April 2017. http://dasem.dk/uddannelse/#maalbeskrivelse [Access date 22 aug 2017]
 • Der er indhentet relevante tilladelser (fx etisk komite, datatilsynet, sundhedsstyrelsen) og studiet lever op til gældende etiske principper, herunder princippet om autonomi, kravene om informeret samtykke samt sikring af informanternes anonymitet . For uddybelse af ovenstående etiske principper henvises til Northern Nurses’ Federation’s koncensus for sygeplejeforskning i de nordiske lande.
 • Hverken manuskriptet eller supplerende filer (fx appendix) indeholder personhenførbare data. Evt. samtykkeerklæring til fx case report, kliniske fotos mv. uploades under Supplerende filer på Trin 4.
 • Alle forfattere opfylder kriterierne for medforfatterskab jf. ICMJE  Navne og tilhørsforhold for medforfattere indtastet under Trin 3 ”metadata”. Når manuskriptet er modtaget af redaktionen, efterspørges en ICMJE-form der bekræfter medforfatterskab og interessekonflikter fra hver forfatter. Du vil modtage en mail med anmodning om at tilsende disse indenfor 2 uger.

Retningslinjer for forfattere

Før du indsender din artikel skal du sikre dig at dit manuskript stemmer over ens med

Tidsskriftets formål

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Original-, kvalitets- og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Protokolartikler
 • Case reports

Tidsskriftets manuskriptvejlening

Statusartikler

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver på et givent emne. I modsætning til et systematisk review, forudsætter statusartiklen ikke fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet. Statusartikler kan også indeholde en kort gennemgang af praksis i Danmark indenfor et bestemt felt, eks. ved inddragelse af en rundspørge el. andet.

 • Maksimalt omfang: 10.000 tegn med mellemrum
 • Sprog: Dansk
 • Maksimalt 10 referencer
 • Struktureret abstract på dansk (obligatorisk) (250 ord i alt: baggrund, formål, metode, resultat konklusion)
 • Struktureret abstract på engelsk (anbefales) (250 ord i alt: background, aim, methods, results, conclusion)
 • Der kan indgå op til tre tabeller/figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation.
 • Tabeller og almindelige figurer skal indgå i brødteksten (word-dokumentet) efter referencerne, mens øvrige filer (pdf, tiff, jpg) skal oploades efterfølgende som supplerende materiale
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne artikel til vores viden? Hvordan kan det bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
 • ”Tjekliste for statusartikler” skal udfyldes og medsendes
 • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Original-, udviklings- og kvalitetsartikler

Denne artikeltype er tænkt som et forum, hvor man kan afrapportere projektarbejde, kvalitetsudviklingsprojekter, projekter fra forskningsår, masterafhandlinger, specialeopgaver og andre studier med national interesse. En kvalitets- og udviklingsartikel refererer et nyt tiltag, en observation eller en intervention i relation til f.eks. kvalitetsudvikling, organisering, uddannelse, tværfaglighed, tværsektorielt samarbejde, implementering, kommunikation, patientinvolvering mv.

Der kan være tale om regelrette interventionsstudier, observationsstudier eller lignende, men det kan også være mere simple tiltag, hvor man har opnået informationer, som man forventer, at andre vil kunne have gavn af, eller som måske kunne inspirere andre til at udføre mere regelrette undersøgelser.

Artiklen opbygges som en klassisk originalartikel under følgende overskrifter

 • Maksimalt omfang: 10.000 tegn med mellemrum
 • Sprog: Dansk
 • Maksimalt 10 referencer.
 • Struktureret abstract på dansk (obligatorisk) (250 ord i alt: baggrund, formål, metode, resultat konklusion)
 • Struktureret abstract på engelsk (anbefales) (250 ord i alt: background, aim, methods, results, conclusion)
 • Artiklen struktureres i følgende afsnit
  • Introduktion: Til sidst i dette afsnit skal studiet/projektets formål el hypotese præciseres.
  • Metode: Såfremt der er indhentet tilladelser hos data- el. Sundhedsmyndigheder, bør tilladelsesnumrene være angivet i manuskriptet under metode-afsnittet.
  • Resulter: Dette afsnit indeholder kvalitative og/eller kvantitative data. Er der tale om kvalitetsudvikling bør data understøttes af seriediagrammer og brug af statistisk proceskontrol. 
  • Diskussion: Her diskuteres de opnåede resultater, og sættes i perspektiv. Der kan gives forslag til yderligere undersøgelser, tiltag mv.
  • Artiklen kan indeholde op til tre tabeller/figurer samt ét foto fra den kliniske situation.
  • Tabeller og almindelige figurer skal indgå i brødteksten (word-dokumentet) efter referencerne, mens øvrige filer (pdf, tiff, jpg) skal oploades efterfølgende som supplerende materiale
  • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
  • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne artikel til vores viden? Hvordan kan det bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
  • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
  • ”Tjekliste for Original-, udviklings- og kvalitetsartikler” skal udfyldes og medsendes
  • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Resumé af originalartikler

En resumeartikel er en beskrivelse af originalartiklen med opridsning af væsentligste fund samt diskussion. Der ønskes ikke en vurdering af artiklen, men et resume. Der kan være tale om resumeer af egne artikler udgivet i internationale peer-reviewede artikler, men andres artikler kan også resumeres – begge med tydelig reference til originalartiklen. Det er vigtigt, at artiklen er tidssvarende og relevant for det daglige arbejde i danske akutmodtagelser.

 • Maksimalt omfang: 5.000 tegn med mellemrum
 • Opbygges som følger: Baggrund, Metode, Resultater, Perspektivering (Fx ”Hvad kan dette bruges til i danske akutmodtagelser?” Denne del bliver naturligvis med en subjektiv vinkel, hvilket er i orden)
 • Maksimalt én primær reference (den, som artiklen omhandler) + 2-3 referencer i perspektiveringen
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne artikel til vores viden? Hvordan kan det bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen. Her er det særligt vigtigt at pointere hvorfor den valgte artikel er relevant i danske akutmodtagelser. I følgebrevet skal det ligeledes angives om det er ”egen” artikel (eller egen forskningsgruppe) eller om man resumerer andres artikel.
 • ”Tjekliste for resumeer af originalartikler” skal udfyldes og medsendes
 • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Resume af afhandling

Resume af afhandling er et resume af en ph.d. eller doktordisputats.

 • Maksimalt omfang: Må være hele det til universitetet indsendte abstract/resume
 • Sprog: Dansk
 • Struktureret abstract på dansk (obligatorisk) (250 ord i alt: baggrund, formål, metode, resultat konklusion)
 • Struktureret abstract på engelsk (anbefales) (250 ord i alt: background, aim, methods, results, conclusion)
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne afhandling til vores viden? Hvordan kan den bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • Følgende data indsendes sammen med resumeet:
  • forfatternavn
  • titel på afhandlingen
  • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling
  • hvor afhandlingen udgår fra
  • e-mail-adresse
  • hvornår forsvaret finder/fandt sted
  • vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger)
  • Man må gerne inddrage vigtigste tabeller eller figurer, men det er ikke et krav. Såfremt man medsender dette, bør man sikre sig tilladelse ved evt tidsskrift, som det tidligere er publiceret i.
  • ”Tjekliste for resumeer af afhandling” skal udfyldes og medsendes
  • Udfyldt ICMJE-form, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Kliniske retningslinjer

En klinisk retningslinje skal omhandle et velafgrænset emne med relevans for akutmedicin – gerne symptombaseret. Den kan være udarbejdet i samarbejde med andre specialer eller publiceres efter aftale med andre specialer/retningslinjeforfattere. Der kan også være tale om en gen-udgivelse eller oversættelse af fx internationale retningslinjer. I så fald angives referencen.

Der er ikke noget max på længden af en klinisk retningslinje, men det opfordres til at gøre det så kort og præcist som muligt. Betegnelser som kun gælder for det enkelte sygehus bedes undladt. Der bør således ikke stå: ”L-bagvagt tilkaldes”, men derimod ”Kirurgisk bagvagt tilkaldes”, så der anvendes ”universelle betegnelser”.

 • Sprog: Dansk
 • ”Abstract” på dansk (obligatorisk) (250 ord i alt med kort introduktion og baggrund for retningslinjen)
 • ”Abstract” på engelsk (anbefales) (250 ord i alt med kort introduktion og baggrund for retningslinjen)
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne artikel til vores viden/hvordan er der evt ændret fra tidligere retningslinjer? Hvordan kan det bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
 • ”Tjekliste for klinisk retningslinje” skal udfyldes og medsendes

Protokolartikler

En protokolartikel er kortudgaver af protokoller til interventionsstudier eller observationelle studier, som andre kan have interesse i at vide foregår.

 • Maksimal omfang: 5.000 tegn med mellemrum
 • Sprog: Dansk
 • Abstract på dansk (obligatorisk) (250 ord i alt med kort introduktion/baggrund)
 • Abstract på engelsk (anbefales) (250 ord i alt med kort introduktion/baggrund)
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer dette studie (forhåbentlig) til vores viden? Hvordan kan det bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
 • ”Tjekliste for Protokol-artikler” skal udfyldes og medsendes
 • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Case reports

En case report beskriver en enkelt eller nogle få patienters sygdomshistorie. Artiklen opbygges under følgende overskrifter:

 • Indledning med en kort introduktion til casen el emnet
 • Beskrivelse af en eller flere sygehistorier/cases
 • Kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde
 • Sygehistorier/cases skrives i datid
 • Samtykkeerklæring fra patienten om publikation af case report skal foreligge – dette udfyldes i fast skabelon – Kan tilgås her
 • Maksimalt omfang 3.000 tegn med mellemrum
 • Sprog: Dansk
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Faktaboks: 3 sætninger i punktopstilling: Hvad ved vi? Hvad tilføjer denne case report til vores viden? Hvordan kan den bruges i danske akutmodtagelser/perspektivering?
 • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.
 • Følgebrev fx 300-400 ord, se senere i vejledningen
 • ”Tjekliste for Case Reports” skal udfyldes og medsendes

Konferenceabstract

Der modtages kun abstracts til tidsskriftet forud for et call for abstracts ifm årsmøde eller konference. Abstractet skal indeholde resultater fra et forsknings-, kvalitets- eller udviklingsprojekt med relavns for akutområdet.

 • Struktureret abstract på dansk (obligatorisk) (350 ord i alt: baggrund, formål, metode, resultat konklusion)
 • Struktureret abstract på engelsk (anbefales) (350 ord i alt: background, aim, methods, results, conclusion)
 • 3-6 nøgleord/emneord/keywords (valgfrit sprog dansk og/eller engelske keywords)
 • Max 3 referencer
 • Udfyldte ICMJE-forms for alle medforfattere, se under Medforfattererklæring senere i denne manuskriptvejledning.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.