Retningslinjer for forfattere

Paideia er et tidsskrift for praksisorienteret pædagogik i dagtilbud, grundskolen og på videregående uddannelser. Tidsskriftet har pædagoger, lærere og skoleledere som sin primære målgruppe. Paideia publicerer artikler, kommentarer og boganmeldelser og skal bidrage til formidling af forskningsviden og faglig debat. Tidsskriftet indeholder fagfællevurderede artikler samt kommentarer og boganmeldelser uden fagfællevurdering. Redaktionen modtager både uopfordrede henvendelser og opsøger selv fagpersoner om relevante bidrag.

Paideia er afledt af det græske ord ”pais”, som betyder ”barn”, og begrebet dækker et tematisk område, som kan beskrives som civilisation, kultur og opdragelse. Målet med tidsskriftet Paideia er at bidrage til, at børn og unge opnår viden, færdigheder og indstillinger, som gør dem i stand til at deltage aktivt i forskellige fællesskaber.

Målgruppen dækker over lærere, skoleledere, pædagoger, ledere af børnehave og dagtilbud, pædagogiske konsulenter samt studerende på lærer- og pædagoguddannelserne samt undervisere og forskere inden for feltet.

Artiklerne skal have en klar praksisorientering for målgruppen. Med praksisorientering menes, at artiklerne skal have en tematik og problemstilling, som har en klar relevans for målgruppens praksis, herunder læringsmiljø, undervisning, pædagogiske aktiviteter osv. Derudover må artiklerne anvende sprog og begreber, som er forståelige for målgruppen.

 

Abstract af artiklen

Som et første skridt i at få antaget en artikel til publicering skal forfatteren indsende et abstract på omkring 400 ord. Her redegøres der kort for hensigten med og indholdet i artiklen ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad handler artiklen om?
  • Hvilken metode er der brugt?
  • Hvad er resultatet?
  • Hvilke implikationer bør det have for praksis?

Redaktionen vurderer på baggrund af dette abstract, om emnet egner sig til at blive uddybet i en artikel, som kan publiceres i Paideia. Forfatteren får derefter besked om, hvorvidt redaktionen ønsker en artikel, eller om emnet ikke vurderes som egnet til publicering.

 

Krav til manus

Man skal som læser ikke nødvendigvis besidde forskningskompetence for at forstå artiklerne i Paideia. Dette indebærer, at der ikke bør anvendes forskellige pædagogiske, metodiske og statistiske begreber, hvis disse kan erstattes med mere almindeligt kendte begreber. Endvidere skal der ikke anvendes flere referencer end nødvendigt for at understøtte forskellige fund, begrundelser og påstande i artiklerne.

Artiklerne må ikke overskride 35.000 tegn inkl. mellemrum og litteraturliste. Første side skal begynde med artiklens titel og et sammendrag på ca. 100 ord, hvori hovedpunkterne i artiklen beskrives i en besvarelse af følgende tre spørgsmål:

  • Hvad handler artiklen om?
  • Hvad bibringer denne artikel af nyt til netop dette felt?
  • Hvilke implikationer bør det have for praksis?

 

Derefter følger artikelteksten. I artikler med egne metodebeskrivelser placeres metodedelen som bilag efter litteraturlisten. Tabeller og figurer nummereres efter rækkefølge i teksten. Citater markeres med citationstegn og indryk.

Digitalt foto af forfatteren indsendes sammen med artiklen i en særskilt fil. Fotoet skal have en opløsning på minimum 240 dpi. Derudover indsendes en kortfattet forfatterpræsentation med navn, fødselsår, nuværende stilling, arbejdssted og mailadresse.

 

Indlevering af abstract og manus

Abstract og evt. artikel, foto og forfatterbeskrivelse indsendes til Astrid Holtz Yates astridholtz@gmail.com.

Litteraturhenvisninger

Referencer skal noteres i teksten med forfatternavn og årstal i parentes adskilt af komma (forfatterefternavn, årstal). Alle referencer samles i en afsluttende litteraturliste, der skal opstilles efter APA-standard.

Fagfællevurdering

Fagfælleprocessen er dobbeltanonym, det vil sige, at artiklens forfatter ikke får oplyst fagfællernes navn, og at fagfællerne ikke får oplyst forfatternes navn i vurderingsprocessen. Fagfællerne vurderer blandt andet den teoretiske kvalitet, relevansen for praksisfeltet og læsevenligheden og får mulighed for at komme med forslag til forbedring.

Gebyr/betaling

Tidsskriftet tager ikke gebyr for publicering af artikler eller andre dele af den redaktionelle proces.