Syvende symposium for sammenlignende fagdidaktik: Program og tilmelding

2021-09-24

Syvende symposium for Sammenlignende Fagdidaktik (SFD7):

Fagdidaktiske perspektiver på formativ evaluering og faglig udvikling i forskellige fagområder

Hermed indbydes til SFD7, der afholdes 25. og 26. november 2021 på RUC.

Det syvende symposium har fokus på forskellige fagområders tilgange til principper for formativ evaluering og faglig udvikling i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. På symposiet sætter vi fokus på forskellige igangværende eller gennemførte projekter, som på forskellig vis arbejder med formativ evaluering og/eller faglig udvikling inden for specifikke fagområder. Vi er herunder interesseret i projekter, der arbejder med et forskningsmæssigt grundlag for formativ evaluering og faglig udvikling. Nogle af projekterne har deres primære fokus på elevernes læreprocesser og andre på fagligt indhold. Vi sætter dette dobbelte fokus ud fra en antagelse om, at der i begge projekttyper kan iagttages nogle grundlæggende fagdidaktiske principper, som i et eller andet omfang har været styrende for arbejdet med projekterne. Det, symposiet især vil fokusere på, er, hvilke fagdidaktiske principper der ligger til grund for projekterne eller hvilke fagdidaktiske principper projekterne får øje på i deres undersøgelser, og hvilken betydning disse har eller kan have for produktion af fagdidaktisk viden om evaluering og faglig udvikling i fagene.

På symposiet vil forskere, der har deltaget i projekter af ovennævnte karakter i bl.a. folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser i symposiets hovedoplæg fremlægge deres fund og dels diskutere deres metodologiske tilgange og forskningsdesign, dels den ny fagdidaktiske viden, der er blevet skabt.

På tidligere symposier har respondenterne været inviterede, men vi vil gerne åbne muligheden for, at alle deltagere kan melde sig. Som respondent forpligter man sig til at skrive sit responsindlæg om til en artikel til publikationen i forlængelse af symposiet. Arrangørerne forbeholder sig ret til at udvælge to respondenter til hvert hovedoplæg blandt de interesserede og, hvis det findes nødvendigt af hensyn til sammenhængen på symposiet, at udpege andre respondenter.

Hovedoplæg, responsoplæg og evt. kommentarartikler fra andre deltagere på symposiet bliver publiceret i det nyoprettede tidsskrift Sammenlignende fagdidaktik, som publiceres på tidsskrift.dk: https://tidsskrift.dk/sammenlignendefagdidaktik

Som hovedoplægsholdere er følgende inviteret:

Jeppe Bundsgaard, Kristine Kabel og Jesper Bremholm AU og UCC
Teaching platform for developing and automatically tracking early stage literacy skills (ATEL) er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), DPU, Aarhus Universitet og WriteReader.

Mange forhold spiller en rolle for skriveudvikling set i et livsperspektiv, men i ATEL-projektet (2018-2022) identificerer vi særligt, hvordan børns tidlige skriveudvikling kan foregå sprogligt set og inden for skolens domæne. Ved at undersøge skrivning som et komplekst sprogligt fænomen henover flere skoleår adresserer vi et relativt underbelyst område nationalt og internationalt.

I oplægget præsenterer vi, hvordan vi forstår børns tidlige skrivning i skolen og deres skriveudvikling, og hvordan vi har analyseret og behandlet projektets empiriske data: billedbøger skrevet af alle elever i Svendborg Kommune fra 0.-4. klasse. Derudover præsenterer vi et centralt fund fra projektet: En beskrivelse af udviklingstrin for de deltagende elevers typiske udvikling af bl.a. lingvistiske og diskursive ressourcer. Den identificerede skriveudvikling udgør et grundlag for, at vi i projektets sidste del skal udvikle et bud på en formativ evaluering til brug for læreren. I oplægget præsenterer og diskuterer vi afslutningsvist vores foreløbige udkast til en sådan formativ evaluering af de yngste elevers skriveudvikling.   

Jan Alexis Nielsen, Jesper Bruun og Jens Dolin Institut for naturfagsdidaktik, KU

Har deltaget i et internationalt projekt og evaluering i naturfagene publiceret i Dolin Jens & Evans, Robert (eds.) (2018) Transforming Assessment - Through an Interplay Between Practice, Research and Policy, Springer

Et internationalt STM-perspektiv på evaluering

ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) var et 4-årigt forskningsprojekt som involverede 11 forskergrupper fra 8 europæiske lande. Projektet sammenfattede den eksisterende viden om evaluering og kompetencer inden for STM-området. På baggrund heraf designede projektdeltagerne en række evalueringsmetoder, som blev afprøvet i grundskole og gymnasium i forskellige uddannelseskulturer for at analysere de vilkår, der støtter og hindrer implementering af formativ evaluering af undersøgelsesprocesser.

Projektet havde en række overordnede forskningsspørgsmål, inden for hvilke deltagerne kunne formulere egne delspørgsmål. Vi vil fremlægge nogle af de i denne sammenhæng mest relevante resultater, nemlig dels en model for evalueringsprocessen som grundlag for at diskutere, hvorledes formativ og summativ brug af evaluering kan kombineres, og dels nogle resultater knyttet til de danske læreres implementering af evalueringsmetoderne. Endelig havde projektet et policy-aspekt. Hvert land havde et såkaldt National Stakeholder Panel, der fulgte det nationale projekt og muliggjorde at projektets resultater kunne influere lokale uddannelsespolitiske beslutninger og samles i nogle generelle anbefalinger. Dette arbejde vil også blive omtalt. 

Tomas Højgaard, DPU. AU og Mogens Niss, RUC
Formativ evaluering af matematiske kompetencer

I dette oplæg vil vi udfolde nogle perspektiver på forholdet mellem på den ene side "formativ evaluering" og på den anden side "matematiske kompetencer". Først vil vi fremlægge vores forståelse af formativ evaluering som didaktisk aktivitet og af matematiske kompetencer som læringsmæssig målkategori, i begge tilfælde ved at at anlægge begrebsanalytiske synsvinkler. Vi vil bl.a. se nærmere på det intrikate forhold mellem undervisningsmæssige tiltag til fremme af givne læringsmål og formativ evaluering af elevers målopnåelse. Det leder frem til vores bud på særlige potentialer og udfordringer ved at bedrive formativ evaluering af elevers matematiske kompetencebesiddelse. Derefter vil vi præsentere og diskutere eksempler fra både igangværende og nyligt afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende henholdsvis grundskolen og gymnasiet. Til slut vil vi fokusere på de erfaringer og konklusioner, disse eksperimentelle aktiviteter har kastet af sig.

Nora Mathé, Oslo Universitet og Anders Stig Christensen, UCL.
Quality in Social Science Teaching (QUISST). Kodning af videooptagelser af undervisning i samfundsfag i Island, Norge, Sverige og Danmark med henblik på kvalitet.

QUISST er et delprojekt under Quality in Nordic Teaching (QUINT), som er et Nordforsk finansieret Center of excellence med base på Oslo Universitet.

I QUISST projektet arbejder vi på at udvikle en kvalitetsmodel, der kan bruges i analyse og udvikling af samfundsfagsundervisning. Udgangspunkter er videooptagelser af undervisning fra Norge, Danmark, Sverige og Island (og Finland). Vi vil præsentere og diskutere eksempler på og resultater af analyser af undervisning fra Danmark og Norge, og hvordan det kan bruges til udvikling af kvalitetsbegreber for samfundsfagsundervisning. I dette studie vil vi både undersøge i dybden, hvordan generiske kvaliteter viser sig i samfundsfagsundervisningen (fx Intellectual challenge og representation of content), og udvikle beskrivelser af særligt samfundsfaglige kvaliteter, fx repræsentation af kontroversielle spørgsmål og kritiske øjeblikke i mødet mellem forskellige vidensformer, særligt elevernes livsverdensviden og de samfundsvidenskabelige begreber i undervisningen.

Symposiet afsluttes af Martin Niss, RUC, der sammenfatter, perspektiverer og lægger op til diskussion. 
Martin vil især fokusere på fagdidaktiske principper og deres betydning for formativ fagdidaktisk evaluering inden for de forskellige fagområder og diskutere dette i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.

Benspænd for hovedoplægsholderne er, at de skal

  • inddrage empiriske eksempler og dokumentation
  • diskutere projekternes fagdidaktiske fund og deres relevans for faglig udvikling og formativ evaluering
  • at reflektere over fundene i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv

 Hvordan foregår symposier for sammenlignende fagdidaktik?

  • Hovedoplægsholdere sender ca. 4 uger forud for symposiet en manchet (10-15 linjer) samt udkast til et paper, der danner grundlag for deres oplæg
  • Udkast til oplæggene tilsendes respondenterne
  • Alle deltagere i symposiet får tilsendt manchetter om hovedoplæggene
  • Hovedoplæggene ligger om formiddagen. Om eftermiddagen giver vi ordet til respondenter, som på grundlag af de udsendte papers forbereder 15-20 minutters responser
  • Hver dag slutter med en længere diskussion med alle deltagere på grundlag af dagens oplæg
  • Alle oplægsholdere og respondenter inviteres til at publicere deres oplæg i artikelform. Symposiet følges som de foregående op i en peer reviewet antologi

Symposiet arrangeres i et samarbejde mellem forskningsprogrammet Fag og didaktik ved SDU, afdelingen for fagdidaktik ved DPU, Aarhus Universitet, Faggruppen IMFUFA ved INM på RUC og med deltagelse af fagdidaktiske forskere fra universiteter og professionshøjskoler samt gæster fra de øvrige skandinaviske lande. Symposier for sammenlignende fagdidaktik har været afholdt siden 2010 og er dokumenteret i tidsskriftet CURSIV, numrene 7, 9, 13 og 19, som kan tilgås her http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/. Det femte symposium er dokumenteret i en antologi, der er udgivet på Århus Universitetsforlag. Artikler fra det sjette symposium er under udgivelse i det nyoprettede tidsskrift Sammenlignende Fagdidaktik, som publiceres på tidsskrift.dk https://tidsskrift.dk/sammenlignendefagdidaktik

Tilmelding

Følg dette link for tilmelding. Det koster 600 kr. (inkl. moms) for de to dage inklusive kaffe, frugt og frokost.

Tilmelding senest 1. november 2021

Programmet findes her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til planlægningsgruppen.

Venlig hilsen på vegne af planlægningsgruppen

DPU: Helle Rørbech hero@edu.au.dk

RUC: Martin Niss maniss@ruc.dk

SDU: Torben Spanget Christensen tosc@sdu.dk og Peter Hobel peterhobel@sdu.dk