Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Bidragsydere

Alle kan indsende manuskripter til METROPOLs omnibus- og monografiudgaver. Redaktionen afgør, hvorvidt manuskrifterne belyser problemstillinger og temaer af relevans for Metropolhistorisk Netværks virksomhed og har en faglig kvalitet, der berettiger til publicering i METROPOL. Er denne afgørelse positiv, vil manuskripterne blive underkastet en fagfællesbedømmelse ud fra den praksis, der er gældende herfor.

 METROPOLs antologiudgaver vil være forbeholdt publicering af fagfællebedømte artikler inden for de forskningsprojekter, som Metropolhistorisk Netværk tager initiativ til eller deltager i. Andre enkeltpersoner, organisationer, institutioner, netværk, forskergruppe m.m. har mulighed for at indsende manuskripter til samlede antologier med henblik på publicering i en af METROPOLs antologiudgaver. Manuskripterne vil gennemgå en bedømmelsesproces svarende til den, der gælder for METROPOLs omnibus- og monografiudgaver.

 Enhver bidragsyder til METROPOL må påregne at skulle redigere manuskriptet i forhold til kommentarer i fagfællebedømmelsen og fra redaktionen. Ved rettelse af allerede indsendte artikel skal disse markeres med rødt i manuskriptet. Redaktionen konverterer manuskripterne til relevant skrifttype og titel- og afsnitstypografi.

 Skrivevejledning

Et hvert manuskript indsendt til publicering i METROPOL skal så vidt muligt overholde nedenstående retningslinjer:

 Formalia

Manuskripter til artikler i METROPOLs omnibus- og antologiudgaver kan til selve artiklens hovedtitel have en kort undertitel. Manuskriptet skal opdeles i hovedafsnit med hver sin overskrift, hvoraf hver enkelt kan opdeles i underafsnit med hver sin overskrift. Opdeling af underafsnit i et derunder lavere afsnitsniveau, med tilhørende overskrift, kan anvendes, såfremt det er relevant. Det vejledende maksimumomfang for manuskripter til omnibus- og antologiudgaver er 60.000 tegn uden illustrationer, noter og referenceliste, hvilket svarer til 25-27 normalsider. Manuskripter, der har et større omfang, vil dog blive godtaget, såfremt forholdene taler herfor. Hvert manuskript kan omfatte 5-15 illustrationer, der ledsages af en tekst sat med kursiv. Det er forfatterens ansvar at skaffe rettighederne til, at METROPOL anvender illustrationerne. Illustrationer leveres som jpg-filer, min. 300 dpi, 13×18.

 Manuskripter til METROPOL monografiudgaver skal opdeles i kapitler eller dele underopdelt i kapitler. Hvert kapitel opdeles i hovedafsnit med overskrift, hvoraf hvert enkelt kapitel kan opdeles i underafsnit, med overskrift. Opdeling af underafsnit i et derunder lavere afsnitsniveau med overskrift, kan anvendes, såfremt det er relevant. Sideomfanget for manuskripter til monografiudgaver er i princippet ubegrænset, men det må tilstræbes, at det ikke overstiger 500 sider. Der kan for sådanne manuskripter ikke angives normer for antal illustrationer, da dette må afhænge af tekstens indhold og karakter. Også monografiudgaver ledsages af illustrationer med tekst sat med kursiv, og det er tillige forfatterens ansvar, at skaffe rettighederne til, at METROPOL anvender illustrationerne. Illustrationer leveres som jpg-filer, min. 300 dpi, 13×18.

 For artikel- og monografibidrag anvendes ikke fremhævning med kursiv og forskellige skrifttyper i samme tekst. Størrelsen af skrifttyper kan dog i forhold til selve hovedteksten være mindre ved opsætning af tabeller- og figurer og for ledsagende tekster til disse. Anvendelse af citater bør begrænses, men sættes uden kursiv med anførselstegn med ledsagende note med henvisning til anvendt kilde eller litteratur.

Manuskripter til artikler ledsages af et både dansk og engelsk abstract på max. en side, mens sådanne abstracts til monografimanuskripter kan have et omfang på max fem sider. Det er forfatterens ansvar, at de ledsagende engelsksprogende abstracts er affattet på et korrekt engelsk. Det er endvidere forfatterens ansvar, at der er opnået rettighed til publicering af de fotos, tegninger, kort m.v., der bringes i manuskripterne. Artikel- og monografimanuskripter ledsages tillige af en kort forfatterbiografi med angivelse af navn, højeste opnåede akademiske grad, stilling, eventuel betegnelse for tilknyttet institution eller organisation og e-mailadresse.

 Noter

METROPOL anvender ved hvert enkelt manuskripter til artikler i omnibus- og antologiudgaver slutnoter. Ved monografiudgaver, der er opdelt i kapitel eller dele, bringes slutnoterne efter hvert kapitel eller hver del.

 For så vidt utrykte kilder henvises i noterne så vidt muligt til enkeltdokumenter eller enkeltsager med angivelse af journalnummer eller anden for sagsidentifikation, hvilken arkivserie dokumentet eller sagen indgår i, betegnelse for arkseriens arkivskaber og den arkivinstitution, hvortil arkivserien er afleveret til og kan benyttes. Ved henvisning til trykte kilder angives dennes fulde betegnelse samt eventuelle bind- og rækkebetegnelser og nummereringer og den konkrete sideangivelse. Ved anvendt litteratur henvises til forfatternavn, titel og udgivelsesår for monografier og den konkrete sideangivelse. For artikler henvises til forfatternavn, titel og navn på tidsskrift eller antologi, hvor i artiklen er bragt, dettes eller dennes udgivelsesår, eventuelle nummer-, række-, eller bindbetegnelse samt den konkrete sideangivelse.

 Ved henvisning til litteratur og såvel trykt som utrykt kildemateriale i noterne skal første henvisning, som angivet ovenfor, være fuldstændig, hvorefter henvisningen efterfølgende kan antage en ensartet, kortere og systematisk form, der muliggør den anvendte kildes og litteraturs lokalisering.

 Fortegnelser

For at give et indtryk af det grundlag, som artikler og monografier i METROPOL bygger på, og af hensyn til lokaliseringen af den litteratur og de kilder, der henvises til i noter hertil, skal artikel- og monografimanuskripter afsluttes med samlede fortegnelser for anvendt litteratur og såvel trykte som utrykte kilder.

Fortegnelsen over anvendt utrykt kildemateriale skal i nedenstående rækkefølge angive:

  • Navnet på den arkivinstitution, hvortil det anvendte arkivmateriale er afleveret og dermed, hvor dette kan benyttes.
  • Betegnelsen på den arkivskaber, der har skabt eller tilvejebragte det anvendte arkivmateriale.
  • Den arkivserie, som det anvendte arkivmateriale indgår i og den periode som arkivserien spænder over.

 f.eks.:

 Rigsarkivet

Journalsager (Boligsager), 1917-1930, Indenrigsministeriets Boligafdeling.

 Københavns Stadsarkiv

Journalsager, 1898-1956, Direktoratet for Stadens faste ejendomme, Københavns Kommune

Forhandlingsprotokoller, 1916-1931, Københavns 1-9 Huslejenævn, Københavns Kommune

Journalsager, 1916-1931, Københavns 4. Huslejenævn, Københavns Kommune

 Frederiksberg Stadsarkiv:

Journalsager 1899-1941, Sekretariatet /Sekretariatet for Den økonomiske Forvaltning/Økonomidirektorater, Frederiksberg Kommune [A 10]

 Emneordnede sager, 1906-1993, Stadsgartnerens Kontor, Frederiksberg Kommune [A 1221]

 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Socialdemokratisk Forbunds Forhandlingsprotokol, 1887-1914

Socialdemokratiets rigsdagsgruppes forhandlingsprotokol, 1898- 1914

Ks., 29, Thorvald Staunings arkiv.

I fortegnelsen over anvendte trykte kilder angives disses fulde betegnelse samt eventuelle bind- og rækkebetegnelser og nummereringer, udgivelsesår og periode, disse spænder over.

F.eks.:

Rigsdagstidende, 1892-1948.

Københavns borgerrepræsentanters forhandlinger, 1899-1955

Statistisk Månedsskrift, 1930.

Betænkning afgivet af spildevandskommissionen af 1957, 1966.

 Meddelelser angående de højere almenskoler i Danmark for skoleåret 1917/18. Udgivet på foranstaltning af Undervisningsministeriet, 1918. 

Boligkommissionen af 1918: Betænkning I (1920), II (1921) III (tillæg, 1921)

Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 16. juni 1923 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om københavnske udflytteres stilling i offentlig henseende særlig i Hvidovre og Rødovre Kommuner, Kbh. 1923.

 Fortegnelse over anvendt litteratur skal angive forfatternavn, i alfabetisk rækkefølge efter efternavn, titel og udgivelsesår for monografier og for artikler forfatternavn, titel og navn på tidsskrift eller antologi, artiklen bringes i, og dettes eller dennes udgivelsesår og eventuelle nummer-, række-, eller bindbetegnelse.        

 F.eks.:

Thinggaard, Kim: Amagerbanen, Københavns Sporveje og NESA. Omnibusser og trolleybusser, 1993.

 Vallgårda, Signild: Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930-1987 [disputats], 1992.

Vallgårda, Signild: Sygehusvæsenet i dansk politik 1990-1990, Arbejderhistorie, 1996, nr. 4.

Oplysninger om ophavsret

Ophavsret til artikler og monografier publiceret i METROPOL er fastlagt i henhold til den modelaftale, License to publish, som UBVA har offentliggjort under rubrikken Ophavsret og forskningspublicering. Indsendelse af en artikel til METROPOL indebærer en accept af dette. Modelaftalen kan findes ved hjælp af dette link: http://www.ubva.dk/Forside

 Fremsendelse

Manuskripter til METROPOL fremsendes til netværkets e-mailadresse: metropolhist@outlook.dk

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.