Redaktionsgruppe

METROPOLs redaktion består af:

Henning Bro, Ph.d, stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv og den øvrige del af styregruppen for Metropolhistorisk Netværk.

Bag METROPOL står styegruppen for Metropolhistorisk Netværk:

Henning Bro, Ph.d, stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv.

Caspar Christiansen, mag. art., stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv.

Lisbeth Hollensen, cand.mag., museumsinspektør, Forstadsmuseet.

Jørgen Mikkelsen, Ph.d., seniorforsker, Rigsarkivet 

Inger Wiene, mag. art.,  tidl. museumsinspektør, Købehavns Museum. 

 Mikkel Thelle, Ph.d., lektor, Aarhus Universitet, og leder af Dansk center for Byhistorie

 

Vejledning ved peer review/fagfællebedømmelse af artikler til Metropol

Artikler til METROPOL kan variere i omfang efter aftale med redaktionen. Artiklerne følges normalt af en ansvarlig fra redaktionen, der står for de praktiske aspekter i form af kontakt mellem forfatter og peer-reviewer og for at gennemføre rettelser, efterfølgende første korrektur m.v.

Peer-review eller fagfællebedømmelse foretages altid af ph.d. eller dr.phil. eller person med tilsvarende kvalifikationer og ikke af redaktionen selv. Artikler til tidsskriftet antages som videnskabelige artikler i fuldt annoteret form og skal leve op til de almene faglige krav til videnskabelige artikler. Desuden skal artikler rumme litteratur- og kildefortegnelse samt fyldigt engelsk abstract.

Fagfællebedømmelse udformes efter nedenstående retningslinjer og tilsendes den ansvarlige fra redaktionen. Der er tale om dobbeltblind peer-review, og eventuelt navn på peer-reviewer kommer ikke til forfatterens kendskab. Tilsvarende kender peer-reviewer ikke navn på forfatteren. Skulle der være tale om nær forbindelse eller eventuelt samarbejde mellem forfatter og peer-reviewer, der for peer-reviewer er indlysende efter læsning af den pågældende artikel, bør peer-revieweren afslå at gennemføre fagfællebedømmelsen.

 • Der forventes en bedømmelse på ca. 2 A4-sider. Hvis der er behov for mere plads til bedømmelsen, aftales dette forinden med Metropols kontaktperson.
 • Der gives indledningsvis en kort beskrivelse af manuskriptet med dets vigtigste konklusioner og resultater. Væsentlige delresultater kan inddrages i det fornødne omfang.
 • Artiklen placeres i forhold til den eksisterende forskning og teoridannelse.
 • Hvilket kildemateriale er taget i anvendelse og hvordan er behandlingen af materialet.
 • En kortfattet vurdering af manuskriptets styrker og svagheder.
 • Artiklens læsevenlighed og sproglige kvaliteter. Dette punkt skal ikke indgå i selve bedømmelsen af manuskriptet, men artikler til Metropol bør fremtræde læsevenlige og ikke forstyrret af upræcist eller på anden måde vanskelig sprogbrug. Bemærkningerne vil derfor indgå i det videre redaktionelle arbejde.
 • Afslutningsvis bedømmes manuskriptet med en af følgende betegnelser:
  1. Ubetinget kvalificeret.
  2. Betinget kvalificeret med mindre rettelser.
  3. Betinget kvalificeret med større rettelser.
  4. Afvises
 • Bedømmelsen ledsages af en kortfattet begrundelse. Ved bedømmelsen “betinget kvalificeret” angives tillige de ønskede rettelser og begrundelsen herfor.
 • Der ønskes ingen bemærkninger til korrekturen medmindre formuleringerne er direkte meningsforstyrrende, idet museets redaktion efterfølgende vil sørge for en grundig redigering og korrekturlæsning på manuskriptet.