Practicing Information Literacy in the Classroom : Policies, Instructions, and Grading

Forfattere

  • Olof Sundin
  • Helena Francke
  • Louise Limberg

DOI:

https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97375

Resumé

Artikelns syfte är att skapa en ökad förståelse för deutmaningar som uppstår när man i klassrumsprak-tiker skapar mening åt informationskompetens i all-mänhet och i synnerhet åt trovärdighet. En kvalitativstudie har genomförts i två svenska gymnasieklassermed elever från andra året på samhällsvetenskap-ligt program. Artikeln ger en inblick i de utmaningarsom pedagoger möter i samtidens skola när manrör sig i ett förändrat medielandskap som i ökadutsträckning bjuder in användare till att skapa ochorganisera digital information. Olika vägar att görainformationskompetens och, mer specifikt, trovär-dighet till objekt för undervisningen diskuteras. Vi-dare identifieras en inflytelserik diskurs kopplad tilltrovärdighet, en diskurs som fokuserar på kontroll.I studien dras slutsatsen att pedagoger behöver åter-vända till de traditionella kriterierna för källkritikoch diskutera hur dessa kan utnyttjas i digitala mil-jöer i syfte att erhålla en ökad reflexivitet vid källkri-tiska bedömningar. 

Downloads

Publiceret

2011-10-24

Citation/Eksport

Sundin, O., Francke, H., & Limberg, L. (2011). Practicing Information Literacy in the Classroom : Policies, Instructions, and Grading. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 7–17. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97375

Nummer

Sektion

Artikler