Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne

En kvalitativ analyse af hvordan undervisning gennem entreprenørskab kan påvirke elevers læring, motivation og lyst til at deltage i uddannelse

Forfattere

  • Dorrit Sørensen Københavns Professionshøjskole
  • Barbara Day UC VIA
  • Susanne Minds
  • Suna Møller Christensen
  • Jane Boniface
  • Mette Marie Allermand

DOI:

https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i1.120969

Nøgleord:

Erhvervsuddannelse, Entreprenørskab, Didaktik

Resumé

En forskergruppe har fulgt 73 erhvervsskolelærere på efteruddannelse som gennem undervisningseksperimenter har udforsket og udviklet didaktisk praksis rettet mod udvikling af elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Ny forskning viser, at elever fra GF1 til svendeprøve - også de elever, der har faglige udfordringer, motiveres og engageres, når der gøres op med den traditionelle undervisningsform og i stedet fokuseres på en mere eksperimenterende og intensiv undervisningsform, hvor det er eleverne, der sætter retning.

Et forskerteam har fulgt læreres undervisningseksperimenter fra både SOSU-, Merkantile- og Tekniske skoler. I gennem interview og observation er der fundet didaktiske greb og forhold i entreprenørskabsundervisning, som gør en forskel for elevernes læring og motivation.

Konklusionen i analysen peger på, at det øger intensiteten og engagementet blandt eleverne, når de får mulighed for arbejde med læring ift. noget, der er personligt meningsfuldt, involverer handling, samarbejde med andre elever, kreativitet og autentiske opgaver, der værdsættes i omverdenen.

Fem fokuspunkter:
1.Det udvider læringsindholdet med eleveksperimenter, hvor eleverne ikke bare lærer mere eller er mere motiverede, men de lærer intensivt gennem udforskning af og afprøvning i praksis

2.Åbenhed om indhold og form i undervisningen giver mere indflydelse og selvbestemmelse til elever. Inddragelse af virksomheder og institutioner som de kan samarbejde med understøtter dette

3. Støtte undervejs ved at forholde sig undrende, undersøgende og som medskaber i processen, giver plads til elevers selvigangsatte aktiviteter og

4. Gruppearbejde, hvor eleverne har fælles ansvar og træffer de vigtigste beslutninger sammen, betyder, at alle trækker på samme hammel – trods individuelle forskelle.

5.Inklusion gennem samarbejde, hvor eleverne oplever anerkendelse og aktiv deltagelse af alle, minimerer sociale og faglige udfordringer.

Resultaterne peger på, at entreprenørskabsundervisning åbner for, at elever får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutproduktet og evalueringsform. Det gør eleverne mere engagerede og deltagende i undervisningen. De tager medansvar for deres læring og føler et ejerskab over processen

Referencer

Bach, K. og Olesen, M. (2011) Vidensopsamling. Eksisterende viden om ledige unge under 30 år, udarbejdet i samarbejde med Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjyl-land, Midtjylland og Syddanmark. Marselisborg Praksisvidencenter (2011).

Beck, S., Kaspersen, P. & Paulsen, M. (2014): Klassisk og moderne læringsteori. Hans Reitzel

Beyer, K. (1999). Det er ikke tænkning det hele. I: Hansen, B.G, m.fl.: Voksenliv og læreproces-ser i det moderne samfund. Gyldendal. 1999. Opr. 1997.

Brink Larsen, N., Brodersen, A. & Bjerre, C. (2015). Udsatte unge på erhvervsuddannelserne - imellem inklusion, marginalisering og fragmentering? Institut for Pædagogisk og socialfaglig Ef-ter- og videreuddannelse Professionshøjskolen, Metropol

Brinkmann, (2007). Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv: KvaN 78.

Brown, A. L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creat-ing Complex Interventions in Classroom Settings. The Journal of the Learning Sciences,
https://doi.org/10.1207/s15327809jls0202_2

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A. A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9-13.
https://doi.org/10.3102/0013189X032001009

Collins, A. (1992). Toward a Design Science of Education. In E. Scanlon & T. O'Shea (Eds.), New directions in educational technology (pp. 15-22). Berlin: Springer-Verlag.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-77750-9_2

Dysthe, O. (2001). Dialog, samspil og læring, pædagogiske linjer. Klim.

Day, B., Larsen, J. og Sørensen D. (2016). Forstudie: Entreprenørskabsundervisning - Sam-menhæng til motivation, læring og lyst til uddannelse.

Duus, Husted, kildedal, Laursen og Tofteng (2012) kap. 10 (Duus) Aktionseksperimentet i Akti-onsforskning - en grundbog Samfundslitteratur

Forskningsprojekt om fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessy-stem - kort version 2013. http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Forskningsprojek-ter/Fastholdelse_af_erhvervsskoleelever/Populaerversion280813finalrev.pdf

Fonden for Entreprenørskab (2011). Impact of entrepreneurship education in Denmark 2010. Odense: Young Enterprise

Fonden for Entreprenørskab (2016). Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering. 2. udgave, tilgået fra: www.ffe-ye.dk/videncenter, d. 09/04/2017

Fonden for Entreprenørskab (2014). Effektmåling af entreprenørskab - undervisning i Danmark. Tilgået fra: http://www.ffe-ye.dk/media/504981/effektmaalingen-2015-til-net.pdf, d. 09/04/2017

Lackéus, Lundqvist & Williams-Middleton (2015).

Geiger, T. (2015). How to create innovative mindsets: Dialog. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL).

Gravemeijer, K., & Coob, P. (2006). Design Research from a learning design perspective. In J. V. D. Akker, K.

107

Gravemeijer, S. McKenney & N. Nieveen (Eds.), Educational Design Research . London & New York: Routledge.

Greve, L. og Kirketerp, A., (2011). Entreprenørskabsundervisning. Aarhus Universitetsforlag

Hermansen, M (2005/2012): Om læring - minimalisme i læringsteori. I: Illeris,K (red)(2012): 49 tekster om læring. Samfundslitteratur.

Hersom, Henrik 2017: Praksislæring i erhvervsuddannelserne i Ind i praksis. Hersom et al. (red. Hersom, Henrik & Koudahl, Peter). Foreløbig titel. In press. Forlaget Praxis.

Hutters, C. og Sørensen, D. (2015) Uddannelseseksperimenter -metode, teori og praksis. En introduktion: Det Erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i region Hovedstaden.

Hutters, C & Sørensen, D. (2015) Håndbog til eksperimenthjulet - sådan arbejder du med ud-dannelseseksperimenter i praksis: Det Erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i region Ho-vedstaden.

Illeris, K. (2006). Læring. København: Roskilde Universitetsforlag.

Illeris, K. (2013). Læringsmiljø skal skabes - motivation skal findes. I Sørensen, N.U., Hutters, C., Katznelson, N. & Juul, T.M.: Unges motivation og læring. 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels Forlag.

Jank, W. og Meyer, H., (2006). Didaktiske modeller: grundbog i didaktik. Gyldendal

Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster. Hans Reitzels Forlag.

Lucas, B. (2014). Vocational pedagogy - What it is, why it matters and what we can do about it. background Note for UNESCO-UNEVOC e-Forum

Koch, Hans og Sørensen, Dorrit (2010) Fra strategi til praksis - implementering af innovation i erhvervsuddannelserne. NCE, Metropol

Koch, Hans og Sørensen, Dorrit (2017) Koncept for uddannelsesforløb i Faglig Entreprenørskab på diplomniveau - Værdier, principper og forløbsbeskrivelse. NCE, Metropol

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (december, 2012). Danmark - Løsningernes Land, Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Til-gået fra: http://ufm.dk/publikationer/2012/danmark-losningernes-land, d. 09/04/2017

Moberg, K., (2014). Two Approaches to Entrepreneurship Education: The Different Effects of Education For and Through Entrepreneurship at the Lower Secondary Level. Accepted for pub-lication in The International Journal of Management Education
https://doi.org/10.1016/j.ijme.2014.05.002

Newman (1991) i Rasmussen, A., Moberg, K. & Revsbech, C. (2015). Taksonomi i Entreprenør-skabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering. Odense: www.ffe-ye.dk

Nybye, N. & Rasmussen, A. (2013). Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsun-dervisning. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise. Odense. www.ffe-ye.dk

Pittaway, L. og Edwards, C., (2012). Assessment: examining practice in entrepreneurship edu-cation. Education + Training
https://doi.org/10.1108/00400911211274882

108

Pless, M., Katznelson, N., Hjort-Madsen, P. og Nielsen, A. M. W. (2015). Unges motivation i ud-skolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og uden for skolen, Ålborg Uni-versitetsforlag

Rasmussen, A., Moberg, K. & Revsbech, C. (2015). Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering. Odense. www.ffe-ye.dk

Persson Sven (2008) Forskningscirkler- en vejledning. Malmö Stad

Sørensen, N.U., Hutters, C., Katznelson, N. & Juul, T.M. (2013). Unges motivation og læring. 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels Forlag.

TECs hjemmeside, automatik og procesuddannelsen, http://www.tec.dk/erhvervsuddan-nelse/automatik-og-procesuddannelsen/ , tilgået 09/04/2017

Wahlgren, B., Pedersen, S.H., Voigt, J.R. & Gundersen, P. (2009). Motivation og læringsform. En oversigt over eksisterende forskning. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling.

Wenger, E. (2004). Praksis fællesskaber: Hans Reitzels Forlag.

Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cam-bridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Downloads

Publiceret

2017-12-17

Citation/Eksport

Sørensen, D., Day, B., Minds, S., Christensen, S. M., Boniface, J., & Allermand, M. M. (2017). Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne: En kvalitativ analyse af hvordan undervisning gennem entreprenørskab kan påvirke elevers læring, motivation og lyst til at deltage i uddannelse. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (1), 1–108. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i1.120969