Afbrydelser og forstyrrelse på en akutafdeling

Abstract fra opgave på akutuddannelsen. Fremlagt ved konferencen september 2018.

  • Kristina Villekjær Døssing Akutsygeplejerske
Nøgleord: Afbrydelser, Patientsikkerhed, Forstyrrelser, Akutafdeling

Resumé

Baggrund

Sygeplejersker på en akutafdeling får flere og flere funktioner. Patienterne skal plejes og behandles, og behandlingen skal koordineres med patient, læge, pårørende, samt nye patienter skal modtages. De mange kontakter stiller store krav til sygeplejerskens kognitive evner, og det kræver, at sygeplejersken hele tiden skal bevare overblikket, så der ikke opstår fejl.

Formål

Formålet med opgaven var at undersøge omfanget af afbrydelser, og hvordan afbrydelser påvirker sygeplejerskens koncentration, og i hvor høj grad afbrydelser påvirker patientsikkerheden.

Metode

Der blev anvendt en kvalitativ metode med feltobservation i egen afdeling på akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt i Viborg. Seks sygeplejersker blev observeret i én vagt på seks forskellige dage. Vagterne var af 8 timers varighed og var delt mellem dagvagter og aftenvagter.

En afbrydelse blev defineret, som en personlig eller telefonisk henvendelse på et tidspunkt, hvor sygeplejersken allerede var i gang med en anden opgave, samt patientklokker fra alle stuer på afsnittet, som alarmerede på telefonen. Afbrydelsen kunne både være af mere hastende karakter end den opgave sygeplejersken stod med i forvejen eller mindre hastende karakter.

Resultater

På de seks observationsdage blev sygeplejersken afbrudt i gennemsnit cirka 11 gange i timen, svarende til cirka hvert 5. minut. Cirka 50% af afbrydelserne var patientklokker og cirka 25 % af afbrydelserne var det en anden sygeplejerske, som afbrød.

Sygeplejersken var, trods stort pres på nogle af observationsdage, gode til at holde alle bolde i luften og vende tilbage til de afbrudte opgaver. Det blev vurderet, at patientsikkerheden ikke var i fare, da de sygeplejersker, der blev observeret udviste rummelighed og overskud. Der blev observeret én enkelt episode, hvor sygeplejersken ikke fik udleveret smertestillende medicin rettidigt. Hun kom dog i tanke om det efter cirka 30 minutter, hvorfor det ikke blev vurderet, som en trussel for patientsikkerheden.

Konklusion

Sygeplejersker i dagvagt og aftenvagt i en akutafdeling oplever mange afbrydelser i løbet af vagten. De afbrydelser, der blev observeret i studieperioden, kompromitterede dog ikke patientsikkerheden. Det vurderes alligevel, det er værd at mindske afbrydelserne, så de, der forekommer, er af mere væsentlig karakter.

Referencer

Brahe, Liselotte og Abrahamsen, Leni, Afbrydelser skaber bekymring for fejl. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2011-11/afrbydelser-skaber-bekymring-for-felj s. 46-47

Hammersley, Martyn og Atkinson, Peter, Feltmetodikk, 2 udgave, 1996, s. 7-150

Berg, Lena M et al, Interruptions in emergency department work: anobservational and interview study. https://scholar.google.dk/scholar?q=Interruptions+in+emergency+department+work:+an+observational+and+interview+study.&hl=da&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart, 2013, s. 656-663.

Publiceret
2019-07-05
Citation/Eksport
Døssing, K. (2019). Afbrydelser og forstyrrelse på en akutafdeling. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(4), 71-72. https://doi.org/10.7146/akut.v2i4.113967
Sektion
Konferenceabstract