Alkohol og abstinenser på akutafdelingen - gør vi det godt nok?

Forfattere

  • Heidi Hellerup Knudsen Sygeplejerske på Fælles Akut Afdeling, AUH
  • Louise May Svenningsen Sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
  • Helle Svenningsen Lektor, ph.d., Via University College, Aarhus https://orcid.org/0000-0002-2180-2163

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v2i4.111196

Nøgleord:

abstinenser, akutafdeling, alkohol, audit, kvalitetssikring, spørgeskema, alcohol, emergency department, quality assurance, questionnaires, withdrawal symptom

Resumé

Abstract:

Baggrund: På akutafdelingen møder vi ofte patienter med et skadeligt alkoholforbrug. Behandlingen af deres abstinenser kan være kompliceret, og ikke ufarlig. Med baggrund i flere indberettede utilsigtede hændelser vedr. overdosering med Klopoxid, blev der i førsteforfatterens akutafdeling udarbejdet en instruks, der kunne støtte læger og sygeplejersker i behandling af alkoholabstinenser.

Formål: Formålet med denne artikel er, at føre læseren igennem vores studie og tydeliggøre vigtige resultater. Desuden ønsker vi at inspirere til tværfaglig refleksion i egen klinisk praksis.

Metode: Ved hjælp af metodetriangulering blev data fra audit af 10 konsekutive udvalgte journaler og 27 spørgeskemaer udfyldt af afdelingens sygeplejersker sammenholdt og analyseret vha. statistik og indholdsanalyse.

Resultat:Resultaterne viste tydelig diskrepans mellem sygeplejerskernes opfattelser af egen praksis og reel klinisk praksis. Ingen journaler opfyldte alle de målte indikatorer, og opfyldelsen af de enkelte indikatorer var meget svingende. Sygeplejerskerne italesatte instruksen som tvetydig og mangelfuld på flere områder, men også som et vigtigt redskab i deres daglige arbejde.

Konklusion:Behandling af abstinenser hos den alkoholafhængige patient er vanskelig og var særdeles mangelfuld i de 10 analyserede journaler. Sygeplejerskerne opfattede primært instruksen positivt, men dette modsvarede ikke resultaterne fra auditten.

                                    

Abstract:

Background:In the emergency department, we often meet patients with harmful alcohol consumption. The treatment of their withdrawal symptoms can be complicated and harmful to the patients. Based on several reported unintended accidents regarding overdose with Chlordiazepoxid, first writer's emergency department made an instruction to support doctors and nurses in the treatment of alcoholic withdrawal symptoms.

Aim:The aim of this article is to guide the reader through our study and clarify important results. In addition, we want to inspire to interdisciplinary reflection in the readers clinical practice.

Method:We compared data from audit of 10 consecutive selected journals and 27 questionnaires completed by the department's nurses by using method triangulation analyzed statistically and by content analysis.

Result:The results clearly demonstrated discrepancy between nurses' perceptions of their own practice and data from the audit. No records met all the measured indicators, and the performance of the individual indicators was very fluctuating. Nurses described the instruction as ambiguous and inadequate in several areas, but also as an important tool in their daily work.

Conclusion:Treatment of withdrawal symptoms in the alcohol dependent patient is difficult and was particularly inadequate in the 10 analyzed records. Nurses primarily perceived the instruction positively, but this did not match the results of the audit.

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Alkoholstatistik 2015. København: Sundhedsstyrelsen; 2015.

Søgaard Nielsen A, Danmark, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Danmark, Sundhedsstyrelsen. Alkoholbehandling: en medicinsk teknologivurdering. Kbh.: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering; 2006.

Lauridsen MM. Observation og behandling af alkoholabstinenser. Sygeplejersken. 2009;2009(1):s. 36-40.

Hoffmann E. Kapitel 18: Alkohol fra forbrug til afhængighed. I: Nielsen BK, redaktør. Sygeplejebogen 3 - Teori og Metode. 3. udgave. København: Gads Forlag; 2011. s. s. 471-497.

Styrelsen for Patientsikkerhed. Vær opmærksom ved brug af Chlordiazepoxid i akut behandling af alkoholabstinens [Internet]. [henvist 18. oktober 2018]. Tilgængelig hos: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/obs-meddelelser/vaer-opmaerksom-ved-brug-af-chlordiazepoxid-i-akut-behandling-af-alkoholabstinens/

Aagaard NK, Ott P, Mølgaard O, Cakar DK, Larsen KM, Nielsen LP, m.fl. E-Dok: Behandling af patienter med alkoholbetingede abstinenser [Internet]. Region Midtjylland; 2017 [henvist 28. maj 2018]. Tilgængelig hos: http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XAAB8546CC4FC30B2C12580EA0046B19C&dbpath=/edok/editor/AAUH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Birgitte Schantz Laursen, cand. cur., ph.d, Charlotte Delmar, cand. cur., ph.d. Metodetriangulering i sygeplejeforskning. Tidsskrift for sygeplejeforskning. 2005;2005(1 og 2):s. 21-25.

Krippendorff K. Content Analysis - An Introduction to Its Methodology. Bd. 2. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2004.

Downloads

Publiceret

2019-07-05

Citation/Eksport

Knudsen, H. H., Svenningsen, L. M., & Svenningsen, H. (2019). Alkohol og abstinenser på akutafdelingen - gør vi det godt nok?. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(4), 62–70. https://doi.org/10.7146/akut.v2i4.111196

Nummer

Sektion

Original-, udviklings- og kvalitetsartikler