Identifieringen av Olavsaltaren i Finland som metodologiskt problem

Forfattere

  • Jyrki Knuutila

Resumé

Identification of Altars of St. Olav in Finland as a methodological problem
By Jyrki Knuutila

The cult of the patron saint of Norway, St. Olav has been one of the most important saint cults during the Middle Ages in Finland, as well. There are many evidences of that he has been worshipped both by ecclesiastical and popular adoration. Therefore, many Altars of St. Olav should be supposed to exist in Finland. However, there you can’t find almost any evidences of mentioned Altars, neither literally nor archaeological. The only obvious literally evidences come from 17th Century, not also from the Middle Ages. Despite of this exiguity of evidences, Altars of St. Olav can be supposed to have existed because of popularity of his cult. In this study, existence of named Altar has been investigated by considering evidences concerning the cult of St. Olav. Those evidences have been studied methodically of viewpoint of Altars of St. Olav. The Finnish medieval churches have had main altars and side altars, as well. Number of the last mentioned altars has been different in various churches. According to Canon law, bishops should consecrate Altars. However, you can ask if all side altars in Finland have had an Episcopal consecration. They could have had benediction of local priest, as well. Some side altars could not have been consecrated or blessed, at all. Thus, the concept of altars dedicated to St. Olav has been used in this study instead of concept of altars consecrated or blessed to him. According to common source-material concerning dedication of altars in Finnish medieval churches, both main and side altars dedicated to St. Olav seems to exist in churches consecrated to him. However, main altars have not automatically been dedicated to St. Olav in churches consecrated to him. There are some churches where the cult of St. Olav has been very important according indulgence letters, liturgical material connected with his cult and sculptures in the altarscreen of St. Olav and some freestanding sculptures evidenced historical records. Altars dedicated to him can be assumed to exist in those churches because liturgical cult of a Saint has been linked to an altar. As well, there are some other concrete circular evidences linked to the cult of St. Olav in some churches. Those churches could also have had altars dedicated to him. The number of churches with Altars of St. Olav varies between 10 and 39. The number is depending on how many evidences do exist per church and how to interpret the weight as evidence of each one of evidences.

Referencer

BFH III: Bidrag till Finlands historia I-V. Med understöd av statsmedel i tryck utg. af Finska statsarkiv genom Reinhold Hausen. Helsingfors 1881-1917.
Boëtius Murenius’ Acta Visitatoria: Boëtius Murenius’ Acta Visitatoria. Utgifna af Kaarlo Österbladh. Finska Kyrkohistorista Samfundets Handlingar 6. Borgå 1908.
Brunius, Jan: Sockenkyrkornas liturgiska böcker. Studier i pergamentsomslagen i riksarkivet. Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till Det medeltida Sverige 5. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1991, s. 457-472.
Brunius, Jan: Medeltida böcker i fragment. En översikt över pergamentsomslagen i Riksarkivet. Nordisk tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen 80 (1993). Arlöv 1994, s. 3-33.
Diarum Gyllenianum 1962: Diarum Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622-1667. Utgiven och kommenterad av C. J. Gardberg och Daniel Toijer. Värmland förr och nu 1962. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och museiförening 60 (1962). Karlstad.
DN XVIII: Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve. XVIII. Oslo 1907- 1908.
DS II, VII: Diplomatarium Suecanum. Svenskt diplomatarium I-X. Utgivet av Riksarkivet. II, VII. Stockholm 1829-2004.
Ekko, P. O.: Eräs varhaiskirkkojemme avain. Sukuviesti 7-8 / 1985. Helsinki 1985, s. 15-18.
Ekström, Gunnar: Västerås stifts herdaminne I. Medeltiden och reformationstiden. Västerås 1949.
FMU I, III, V: Finlands medeltidsurkunder I-VIII. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1910-1935.
Gallén, Jarl: Studier i Åbo domkyrkans Svartbok. Historisk Tidskrift för Finland 63 (1978). Helsingfors 1978, s. 286-311.
Gardberg, C. J.: Keskiaikaiset alttarit. ecclesia aboensis. Turun tuomiokirkko 1300-2000. C. J. Gardberg & Simo Heininen & P. O. Welin. Hämeenlinna 2000, s. 109-114.
Haapanen, Toivo: Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. I Missalia. Helsingin
yliopiston kirjaston julkaisuja – Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter IV. Helsingfors 1922.
v. Hansen, Gotthard: Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. Reval 1885.
Hausen, Reinh.: Nådendals kyrka och klosterruiner. Helsingfors 1922.
Hellström, Jan Arvid: Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk medeltid. Rättshistoriskt bibliotek 16. Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Motala 1971.
Hiekkanen, Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla. Keuruu 2003. (cit. Hiekkanen 2003a).
Hiekkanen, Markus: Wooden Main Altars in the Medieval Stone Churches of Finland. Travelling with an Archaeologist through the Baltic Countries. Studies in Hounour of Jüri Selirand. Läänemeremaades. Uurimusi Jüri Seliranna auks. Research into Ancient Times, Muinaja Teadus 13. Tallinn – Tartu 2003, s. 95-104. (cit. Hiekkanen 2003b).
Hiekkanen, Markus: An Outline of the Early Stages of Ecclesiastical Organization in Finland. Current Issues in Nordic Archaeology. Proceedings of the Conference of Nordic Archaeologists, 6-9 September 2001, Akureyri, Iceland. Society of Icelandic Archaeologists. Ed. by Garðar Guðmundsson. Reykjavik 2004, s. 161-165.
Johansen, Paul: Nordische Mission, Revals Gründung und Schwedensiedlung in Estland. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiets Handlingar 74. Lund 1951.
Jokipii, Mauno: Ruotsin ja Länsi-Suomen lähetyspyhimysten muistoja. Suomen Museo 96 (1989). Helsinki 1989, s. 61-131.
Jørgensen, Ellen: Helgendyrkelse i Danmark. Studier over kirkekultur og kirkeligt liv fra det 11te Aarhundredes midte til reformationen. København 1909.
Kala, Tiina: Tallinna hiliskeskaegne kirik enne luterlikku reformatsiooni. Magistritöö Tartu Ülikool. Ajaloo osakond. Tallinn 1996.
Kala, Tiina: Tallinna raad katoliku kirik reformatsiooni algaastail. »Dat register der Vicarien vnd presentien wadt se don Ock van den moncken« Muinaisaja loojangust omariikluse läveni. Anders Andresen. Tartu 2001 s. 170-190.
Knuutila, Jyrki: Ritualet i Åbo stift. Den medeltida finländska manualetraditionen i ljuset av ritualefragmenten i Helsingfors universitetsbibliotek. Finska Kyrkohistoriska Samfundets Årsskrift 74 (1984). Loimaa 1984, s. 69-115.
Knuutila, Jyrki: The Motifs of the Works of Art Depicting St. Olav in Finland Between the 13th and 16th Centuries. Ars Ecclesiastica. The Church as a Context for Visual Arts. International Symposium Held in Jyväskylä 18.-21. 8. 1995. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja (Publications of the Department of Practical Theology) 85. Jyväskylä 1996, s. 197-218.
Knuutila, Jyrki: Sankt Olav i Finlands kyrkliga konst under medeltiden. Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden. Red. av Lars Rumar. Skrifter utgivna av Riksarkivet 3. Jyväskylä 1997, s. 91-114.
Knuutila, Jyrki: Pyhän Olavin alttarit Suomessa. Arpa lankesi ihanasta maasta. Piispa Olavi Rimpiläisen juhlakirja. Jyväskylä 2000a, s. 191-204.
Knuutila, Jyrki: Pyhä Olavi Hämeessä ja Satakunnassa. Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tampereen museoiden julkaisuja 55. [Tampere 2000b], s. 143-151.
Knuutila, Jyrki: Der Kult des Heiligen Olaf in der Kunstgeschichte: eine Analyse der Kunstgegenstände mit Olavsmotiv in Finnland. Die Stadt im europäischen Nordosten. Veröffentlichungen der Aue Stiftung 12. Lübeck 2001, s. 471-497.
Knuutila, Jyrki: The Cult of Saint Olav and the Dominican Convent of Turku. Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella. / Dominicans in Finland and around the Baltic Sea during the Middle Ages. Turun Maakuntamuseo. Raportteja 18 / Turku Provincial Museum. Report 18. Saarijärvi 2003, s. 79-88.
Lappalainen, Pekka: Säämingin historia I:2. Pieksämäki 1971.
Lidén, Anne: Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut. Diss. Västervik 1999.
Lilius, Henrik: Naantali. Naantalin rovastikunta. Turun arkkihiippakunta VI. Suomen Kirkot – Finska Kyrkor VI. Helsinki 1972, s. 9-88.
Linna, Martti: Suomen alueellinen pyhimyskultti ja vanhemmat aluejaot. Vesilahti 1346-1996. Vesilahden 650-vuotisjuhlakirja. Toim. Helena Honka-Hallila. Vesilahti 1996, s. 148-207.
Lovén, Christian: Erikskultan i Uppsala. Uppland 2004, Halmstad 2004, s. 7-37.
Maliniemi, Aarno: Olav den helige (Finland). Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid XII. Helsingfors 1967, s. 567-568.
Nordmann, P: St. Olofs dyrkan i Finland. Finsk Tidskrift 72 (1912). Helsingfors 1912, s. 427-454.
Nyberg, Tore: Olavskulten i Danmark under medeltiden. Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden. Red. av Lars Rumar. Skrifter utgivna av Riksarkivet 3. Jyväskylä 1997, s. 53-82.
Odenius, Oloph: Till frågan om hypostaslikhet mellan Tor och St Olof. Credo. Katolsk tidskrift 30 (1949). Stockholm 1949, s. 21-51.
Pegelow, Ingalill: Kristi Lekamen för dig utgiven. Om bilder på svenska medeltida patener. Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål. Stockholm 1998.
Pirinen, Kauko: Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla. Diss. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia 58. Forssa 1956.
Pirinen, Kauko: Pyhän Olavin palvonta Suomessa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran Vuosikirja 70-71 (1980-1981). Loimaa 1981, s. 17-37.
Pirinen, Kauko: Suomen asuttaminen alkaa, Suomi liittyy länsimaiseen kulttuuripiiriin, Suomi pohjoismaisessa unionissa. Kivikaudesta Koivistoon. Suomen historian pääpiirteitä. Espoo 1989, s. 8-51.
Pirinen, Kauko: Suomen kirkon historia 1. Keskiaika ja uskonpuhdistuksen aika. Porvoo 1991.
REA: Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok. The Black Book of Abo Cathedral. Facsimile Version of the 1890 Edition with a new Introduction and Translations of the original Preface and the Register of Documents with brief Introductions. Jyväskylä 1890 (1996).
Renvall, Pentti: Suomen tilintarkastuksen organisointi 1500-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 37 (1939). Helsinki 1939, s. 21-37.
Ringbom, Åsa: Motivics and Mariology: Maria in Sole in St. Michael’s Church of Finström. Icon to Cartoon. A Tribute to Sixten Rinbom. Taidehistoriallisia tutkimuksia / Konsthistoriska studier 16. Helsinki 1995, s. 273-287.
Rinne, Juhani: Turun Tuomiokirkon alttarit. Turun Tuomiokirkon historiaa. Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja III. Turku 1929, s. 28-65.
Rinne, Juhani: Turun tuomiokirkko keskiaikana I-III. Turku 1941-1952.
Riska, Tove: Vehmaan rovastikunta. Turun arkkihiippakunta I. Suomen Kirkot – Finska Kyrkor I. Helsinki 1959.
Riska, Tove: Kirkon sisustus ja irtaimisto. Hollolan kirkko. Asutuksen, kirkon ja seurakunnan historiaa. Hämeenlinna 1985, s. 118-175.
Ruutu, Antti: Liivinmaan reformaation kuvainraastot. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 94 (2004). Jyväskylä 2004, s 42-77.
Saartio, Rafael: Hollolan kirkko kuvissa. Helsinki 1952.
Sandblad, Nils Gösta: Stadsbeskrivning. Malmö. Svensk uppslagsbok 19. Malmö 1951, s. 143-148.
Schmid, Andreas: Der Christliche Altar und sein Schmuck archäologischliturgisch dargestellt. Regensburg, New-York & Cincinnati 1871.
Sinisalo, Antero: Olavinlinnan keskiaikainen kappeli. Suomen Museo 73 (1966). Helsinki 1966, s. 64-87.
Smedberg, Gunnar: Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie. Diss. Bibliotheca Theologiae Practicae 32. Stockholm 1973.
Stolt, Bengt: Kyrkorum och kyrkoskrud. Mässa i medeltida socken. En studiebok av Sven Helander, Sven-Erik Pernler, Anders Pitz och Bengt Stolt. Skellefteå 1993, s. 136-163.
Strömberg, Bengt: Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden. Studia Theologica Lundensia. Skrifter utgivna av teologiska fakulteten i Lund 9. Lund 1955.
Suvanto, Seppo: Satakunnan historia III. Keskiaika. [Pori] 1973.
Suvanto, Seppo: Keskiaika. Suomen historia 2. Espoo 1985.
Taavitsainen, J-P: Suomalaiset limousinit. Tutkimustyö ja museotoimi. Muséerna och forskningen. Juhlakirja Knut Draken täyttäessä 60 vuotta 6. 3. 1987. Festskrift tillägnad Knut Drake på 60-årsdagen 6. 3. 1987. Turku 1987, s. 94-101.
Taavitsainen, J-P: Finnish Limousines. Fundamental Questions about the Organizing Process of the Early Church in Finland.
– Quotidianum fennicum. Daily life in medieval Finland. Medium aevum quotidianum 19. Ed. by Christian Krötzl and Jaakko Masonen. Krems 1989, s.75-88.
Taitto, Ilkka: Documenta Gregoriana. Latinalaisen kirkkolaulun lähteitä Suomessa. Porvoo 1992.
Tallinna Linnaarhiiv: Tallinna Magistraat A. a. 15a.
Tapio, Olavi: Varhaisia esinelöytöjä Tyrvään vanhan kirkon kaivauksista. Suomen Museo 73 (1966). Helsinki 1966, s. 57-63.
Törnblom, Lena: Medeltiden. Finlands historia 1. Ekenäs 1998, s.271-426.
Trotzig, Aina: Den heliga Maria Magdalena i svensk medeltidskonst. En ikonografisk undersökning. Kyrkohistorisk årsskrift 1996. Uppsala 1996, s. 11-96.
Wallin, V.: Kirkkojemme suojeluspyhät. Suomen Museo 3 (1896). Helsinki 1896, s. 54-76.
Wrangel, Ewert (†) & Eric Cinthio: Uppsala domkyrka. Svensk uppslagsbok 30. Malmö 1954, s. 582-584.

Downloads

Publiceret

2006-10-31

Citation/Eksport

Knuutila, J. (2006). Identifieringen av Olavsaltaren i Finland som metodologiskt problem. Hikuin, 33(33), 263. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110504