Skärgårdskapell i Norden

En kortfattad översikt med några reflexioner

Forfattere

  • Christer Westerdahl

Resumé

Archipelago chapels of the North. A brief survey with some reflections
By Christer Westerdahl

During the High and Late Middle Ages it seems that quite a number of maritime chapels were built and used in the archipelagoes of the North. The period is roughly the middle of the 14th to the middle of the 16th century, with varying factors of Lent enforcement and of the ensuing state of the international fish markets. These datings have, however, seldom been proved at the individual sites. Neither has a comparative perspective been used very often within this immense area. Most chapels are directly attached to harbours, presumably either for fishing or for shipping, some for both. The main emphasis is with some cases at the coasts of Agder, South Norway, but the scope is all- Nordic. Some of these harbours continue to be used during a long time. Their chapels may be used, reused, moved or rebuilt into Lutheran times. During the 17th and 18th centuries were built an even larger number of fishing chapels, especially on the Swedish northern side the Baltic, in the middle parts of the Bothnian Sea. These chapels have a background in long-range fishing by burghers of Gävle and other towns in the Baltic, north of Stockholm and towns situated at lake Mälaren west of Stockholm. The archipelagoes of Finland have a number of chapels which seem to have a combined background in seafaring and fishing. Some sites have been supposed to be intentionally connected to islands mentioned in the earliest Baltic sea itinerary sequence c. AD 1300. Within the borders of medieval Denmark there are few of this island type of chapel, mainly since the definition of a Scandinavian archipelago does not apply here. The whole area has got a number of separate burial sites for drowned sailors. Some of these probably had a chapel as well. The author tries to sketch types of indications of unknown chapel sites, such as place names, oral tradition as well as the position of these sites in a context of a non-Christian ritual landscape, with foundation myths associated with virgins and other female beings, of local and regional power and of service for fishermen and sailors, questions on the causes for the erection of chapels, problems in identification of remains and the probable dating in an all-Nordic perspective.

Referencer

Ahlbäck, Olav: Kaparkullen och Heligån. Budkavlen 1936. Åbo.
Andreassen, Jostein: 1991a. På spor etter Olavskapellet i Ny-Hellesund. Ertzeid, S./et al.: Ny-Hellesund. Kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet: 33-39. Søgne 1991.
Andreassen, Jostein: 1991b. Hellevardene. Ertzeid, S./et al.: Ny-Hellesund. Kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet: 27-32. Søgne 1991.
Andreassen, J. & J.G. Langfeldt.: Kapellet og gravplassen ved Olavsundet. Agder Historielag Årsskrift 2001: 97-111.
Anglert, Mats: Medeltida kapell i Skåne – en första sammanställning. Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio. Lund studies in medieval Archaeology 1. Lund 1986: 117-129.
Atlas över svensk folkkultur. Kungl Gustav Adolfs Akademien under medverkan av Dialekt- och Folkminnesarkivet. Uppsala I. Materiell och social kultur. (Karta 2. Säsongsfiskeplatsernas förekomst i Sverige och Finland). Uddevalla 1957.
Baedeker: 1898. Südbayern, Tirol, Salzburg.
Bertelsen, Dag: Kristne stedsnavn- til besvær eller som kilde til kunnskap? Heimen 40, 2003: 49-59.
Birkeli, Fritiof: Norske steinkors i tidlig middelalder. Et bidrag til belysning av overgangen fra norrøn religion til kristendom. Skr. utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse Ny Serie No 10. Oslo 1973.
Bjørnbo, A.A. & C.S. Petersen: Fynboen Claudius Claussøn Swart, Nordens eldste Kartograf. Mém. De l‘Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark. København 1904.
Blomkvist, Nils: Medieval Eketorp and contemporary turn-over places on Öland. Eketorp. Fortification and Settlement om Öland, Sweden. The setting: 61-100. Stockholm 1979a.
Blomkvist, Nils: Kalmars uppkomst och äldsta tid. Hammarström, I.(red.): Kalmar stads historia I. Kalmar 1979b.
Borg, K.: Capella beati Iohannis in Kyrkiohaffn. Engström, B.(red.): Ås. Socknen på Ölands sydspets. Nacka 1975.
Brekke, N.-G. (red.): Kulturhistorisk vegbok Hordaland. Hordaland Fylkeskommune. Bergen 1993.
Brendalsmo, Jan: Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Publicerad doktorsavh., Tromsø 2001.
Brendalsmo, Jan & Frans-Arne Stylegar: Runde kirkegårder. Fortidsminnesforeningen Årbok 2003: 164-176.
Brendalsmo, Jan & Frans-Arne Stylegar: Om kirkesagn og sagnkirker. Muntlig tradisjon og stedsnavn som kilder for kirkeforskningen. Hikuin 30, 2005: 69-93.
Bruun, Daniel: Fortidsminder og Nutidshjem paa Island. København 1928.
Calissendorff, Karin: Helgö. Namn och Bygd. Uppsala 1964.
Cederlund, Carl-Olof: Arkeologi under vatten. Stockholm 1970.
Claussøn-Friis, Peder: Norriges oc Omliggende Øers sandfærdige Bescriffuelse. Densamme: Samlede skrifter, udg. G. Storm, Kristiania 1881.
Danbolt, Gunnar: Hva bildet kan fortelle om møtet mellom hedenskap og kristendom. Andrén, Anders (red.): Medeltidens födelse. Symposier på Krapperups borg 1: 233-260. Lund 1989.
Dietrichson, Lorentz H.S.: Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Christiania 1888.
Edgren, Helena & Markus Hiekkanen: Havet, kapellen och franciskanerna. Hikuin 20: 171-186. 1993.
Edgren, Torsten: Kyrksundet i Hitis. Ett arkeologiskt forskningsprojekt kring en av »det danska itinerariets« hamnar i sydvästra Finlands skärgård. Budkavlen 1995: 48-66.
Ehnholm, Gunnar: Fisket under 1400- och 1500-talen i Kvarkens skärgård. Budkavlen 23, 1944: 116-132. Åbo.
Ellmers, Detlev: Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa. Offa- Bücher 28. Neumünster 1984 (1972).
Eriksson, Jan: Kapelludden. En medeltida hamnanläggning vid Barösund. Östergötlands skärgård. Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 1995: 61-65.
Ernvik, Arvid: Olav den helige och Eskoleia. Studier i Värmlands medel tidshistoria. Skrifter utg av Värmlands museum 2. Karlstad 1955.
Ernvik, Arvid: Att resa i Värmland 1-2. Stockholm 1974..
Eskeröd, Albert: Gävlebornas strömmingsfiske. Humbla, Ph.(red.): Ur Gävle stads historia. Gävle 1946.
Finlands svenska folkdiktning (FSF) II. Sägner. 1. Kulturhistoriska sägner. Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCI. Helsingfors 1928.
FSF =se ovan.
Gallén, Jarl: Kökar, klosterbröderna och havet. Ericsson, C.H./ Montin, K.(red.): Maritima medeltidsstudier. Jungfrusund 2: 15-57. Åbo 1989.
Gallén, Jarl: Det »Danska itinerariet«. Franciskansk expansionsstrategi i Östersjön (red. J. Lind). Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1993.
Gambin, Tim: Chapels and Navigation in Medieval Gozo. A. Brysbaert (et al., eds): SOMA 2002. Symposium on Mediterranean Archaeology. University og Glasgow, Department of Archaeology 15-17 Febr. 2002. BAR Int. Ser. 1142: 35-43. Oxford 2003.
Granlund, John: How Fishermen Became Burghers. Arctica, Studia Ethnographica Upsaliensia XI. Uppsala 1956.
Granlund, John: Fiskarekapell på den svenska ostkusten. Gustav Adolf Akademiens årsbok 1979: 69-111. Uppsala 1980.
Gren, Leif: Platon mitt i byn. Kyrksocknens uppkomst ur monumentologisk synpunkt. Mänsklighet genom millennier. En vänbok till Åke Hyenstrand: 63-71. Stockholm 1989.
Gren, Leif: Petrified Tears. Archaeology and Communication Through Monuments. Current Swedish Archaeology Vol 2. 1994: 87-110.
Grundberg, Leif: Kyrkesviken. Korologi. kronologi, karaktär. Upps för C 1 i ark. Umeå univ, vt 1989. Ej public.
Grundberg, Leif: 1000 år kring Risöfjärden. Arkeologiska undersökningar inom Risöfjärdsprojektet 1990-1991. Grundberg, L./Edblom, L. (red): Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forskning i norra Ångermanland: 131-144. Örnsköldsvik 1991.
Grundberg, Leif: »Där som inga lagliga köpstäder äro...« Medeltida urbaniseringstendenser i ett norrländskt perspektiv. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 42 2001: 75-102. Stockholm 2002.
Gustavsson, Kenneth: Undersökningar vid franciskanerkonventert på Kökar. Hikuin 20: 171-186. Aarhus 1993.
Gustavsson, Kenneth: Franciskanerklostret på Kökar. Nytt ljus över medeltiden i Skärgårdshavet. Historisk Tidskrift för Finland nr 3 årg. 79, 1994: 494-518.
Gustavsson, Kenneth: Hamnö. En medeltida klostermiljö i skärgården. I serien Sevärt utg. Museibyrån, Landskapsstyrelse. Mariehamn 1997.
Hasslöf, Olof: Västnordiskt kustfiske under medeltiden. Särtr ur Nordisk Kultur XI-XII A Fångst, jakt och fiske: 1-18. Oslo 1955.
Hildebrand, Hans: Sveriges medeltid I-III. Sthlm. del I: 1, 1879, II 1894, del II, 1884-1898, del III, 1898-1903. Stockholm 1879- 1903.
Holmqvist, Magnus: Närfiske och utbölingsfiske. Tidsspår. 1997-99.
Hembygdsbok för Ångermanland och Medelpad:. 21-26. En annan version, Närfiske och utbölingsfiske i Västernorrland. Några reflexioner rörande fiskelägenas utveckling. Norrfällsvikens Kapell 350 år 1649-1699: 7-15. Härnösand 1999.
Horsley, Timothy: The Use of Geophysical Techniques for Archaeological Investigation. Larsen, J.H. & P. Rolfsen (red): Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvitenskap. Universitetets Kulturhistoriske museer. Skrifter nr 3. Oslo 2004.
Horstmann, Hans: Die Rechtszeichen der europäischen Schiffe im Mittelalter. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums Bd 1. Bremerhaven 1971.
Huggert, Anders: S:t Olofs hamn på Drakön, Kyrkesviken i Ultrå och Jungfruhamn på Bjurön. Baspunkter vid medeltidens segelled längs Norrlandskusten. A. Huggert (red): Studier i norrländsk forntid. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 1: 77-93. Umeå 1978.
Huggert, Anders: Ett senmedeltida kapell på Holmön. Västerbotten nr 4/2004: 42-51.
Hundstad, Dag: Sørlandske uthavnssamfunn- fra maritime monokulturer til fritidssamfunn. Hovedfagsopgave i historie våren 2004. Universitetet i Bergen 2004.
Jansson, E.Alfred: Skärgårdsliv i forna tider. Fiskeskären, Runmarö, Nämndö. Stockholm 1964.
Johannesen, Dag H. (red): »La oss bygge et hus for Herren«. Mandal Historielag, Mandal 1995.
Klackenberg, Henrik: Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige. Lund Studies in Medieval Archaeology 10. Diss. Stockholm 1992.
KLNM: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.
Kraft, John: Labyrinter i magins tjänst. C. Westerdahl (red.): Bottnisk Kontakt: 90-101. Örnsköldsvik 1982. Tillsammans med Bo Stjernström: Dokumentation och klassificering av labyrinter: 101-112. Lexikon der Christlichen Ikonographie (E. Kirschbaum). Roma/ Freiburg 1968.
Lexikon des Mittelalters. München, Zürich etc.
Lovén, Christian: Kloster, klosterliknande inrättningar och klostertraditioner. Fornvännen 96 2001: 243-266.
Lundholm, Kjell: Fiskarkapell vid Norrbottenskusten. Bebyggelsehistorisk Tidskrift (Övre Norrlands kyrkor) nr 22: 103-114. Stockholm 1991.
Lundström, Per: Ett medeltida fiskeläge på Drakön -Sankt Olofs hamn. Skoglund, G.(red): Gårdar, borgar och hamnar i det äldsta Hälsingland: 5-37. Umeå 1981.
Lundström, Per: Främlingars hamn. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Årsbok. Stockholm 1983.
Låg, Torbjörn: Agders historie I, 800-1350. Kristiansand 1996.
Modéer, Ivar: Blå Jungfrun i den litterära traditionen. Stranda (Stranda härads Hembygdsförening) 1927: 16-38.
Modéer, Ivar: Något om namnformerna i kung Valdemars jordebok. Namn och Bygd 1937.
Morcken, Roald: Sjøfartshistoriske artikler gjennom 20 år. Articles on maritime history through 20 years. Bergen 1983.
Munksgaard, Jan Henrik (med N.G. Brekke): Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 1. Ytre Hordaland. Historisk Museum. Bergen 1973.
Munksgaard, Jan Henrik: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 2. Midtre og Indre Hordaland. Historisk Museum. Bergen 1975.
Munksgaard, Jan Henrik: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 3. Sogn og Fjordane. Skrift nr 1 fra Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Bergen 1980.
Munthe, Harald: Om Gamle hamn på Fårö. Gotländskt Arkiv. Visby 1942. Även i M. Stenberger (red.): Gotländska studier tillägnade
Richard Steffen. Lund 1942.
Nordlander, Johan: Ett ångermanländskt kalvarieberg. Fornvännen 1926 (H. 3): 163-170.
Norges Konge-Sagaer I-IV. Oslo 1979. Övers. till norska: 1,2 Anne Holtsmark/Didrik Arup Seip, 3 Dag Gundersen/Finn Hødnebø, 4 Anne Holtsmark/Finn Hødnebø.
Norman, Peter: Medeltida utskärsfiske. En studie av fornlämningar i kustmiljö. Nordiska museets Handlingar 16. Diss. Stockholm 1993.
Norman, Peter: Sjöfart och fiske. De kustbundna näringarnas lämningar. Fornlämningar. i Sverige 3. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1995.
Norman, Peter: Gravar – hamnar – vårdkasar. Fornminnesinventering i Östergötlands skärgård. Östergötlands skärgård. Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 1995: 66-74.
Nævestad, Dag: Lokaliserte middelaldervrak i Øst-Norge. Oversikt og status for kyststrekningen fra svenskegrænsen til Rogaland.
Norsk Sjøfartsmuseum. Årbok 1998: 159-207. Oslo 1999.
Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus. Romae 1555.
Facsimile, København 1970. Svensk övers. 1976, Östervåla. Plænge-Jacobsen, Sigbrit: 1766 års allmänna fiskestadga. Studia Historica Upsaliensia 98. Diss. Uppsala 1978.
Ringbom, Åsa & Christina Remmer: Ålands kyrkor Vol. 1. Hammarland och Eckerö. Mariehamn 1995.
Schück, Adolf: Jungfruhamn. Historisk Tidskrift (Sverige) 1958.
Simonsen, Povl: Fiskerbonden i Nord-Troms 1300-1700 belyst ved tuftegravinger. Publikasjon nr 1 fra Helgøyprosjektet. Univ. i Tromsø/ NAVF. Tromsø 1980.
Sjöberg, H.R.A.: Livet bland Kvarkens söner och döttrar I-II. Vasa 1925.
Solheim, Svale: Nemningsfordommer ved fiske. Det Norske Videnskaps Akademi. Diss. Oslo 1940.
Stylegar, Frans-Arne: Bidrag til en sagnkirkes arkeologi: et stolpebygget kapell fra høymiddelalderen i Åseral. Fortidsminneforeningen Årbok 2001: 125-136.
Stylegar, Frans-Arne & Astri H. Egner: Rapport fra de arkeologiske undersøkelserne på Sånum juli 2001. Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand 2001.
Stylegar, Frans-Arne: Åslaug-Kråka fra Spangereid og Ragnar Lodbrok: om Lindesnesområdet som kulturell »melting pot« i vikingtid og tidlig middelalder. Den nordiske histories fader. Tormod Torfæus. Karmøyseminariet 2002: 128-161. Haugesund 2004.
Stylegar, Frans-Arne & Inger Vågen: Signaturer fra en annen tid. Hidrehistorie, sagn og stedsnavn. Kystmuseet Fedrenes Minne, Hidra 2001.
Svanberg, Per: Hemsö kapell – vadan och varthän? I: Ångermanland-Medelpad 1988: 169-188.
Telhammer, Ingrid: Fiskarkapell efter södra och mellersta Norrlandskusten. Bebyggelsehistorisk Tidskrift (Övre Norrlands kyrkor) nr 22 1991: 85-102 .Stockholm 1992.
Troels-Lund: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede I-XI. København 1908-14.
Wallerström, Thomas: Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. Del 1. Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1. Diss. Lund 1995.
Walvig, Eugen P.: Skjernøyas historie. Nogen spredte oplysninger. Följetong till »Lindesnes« 1929.
Wennstedt, Ola: Jungfruhamn och Dödmanskär. En studie över ortnamn i Lövångers sockens kustområde. Centre for Arctic Cultural Research. Umeå University. Research Reports nr 10. Umeå 1988.
Westerdahl, Christer: Förhistoria, Fornlämnings- och fyndområden. Å. Rehnström & C. Westerdahl (red.): Gotska Sandön – en tvärfacklig beskrivning. Föreningen Natur och samhälle i Norden. Publikation nr 8. Stockholm 1977.
Westerdahl, Christer: 1982a. Kyrkesviken- några notiser med en bakgrund. C. Westerdahl (red): Bottnisk Kontakt I. Maritimhistorisk konferens. Örnsköldsvik febr. 1982. Skrifter från Örnsköldsviks museum 1: 6-11. Örnsköldsvik 1982. Tillsammans med Urve Miller: Kyrkesviken- orienterande biostratigrafiska undersökningar samt strandlinjeförskjutningen i norra Ångermanland: 11-14.
Westerdahl, Christer: 1982b. Om maritima kulturcentra med utgångspunkt från Norrlandskusten. Westerdahl, C. (red): Bottnisk Kontakt I. Maritimhistorisk konferens. Örnsköldsvik febr. 1982. Skrifter från Örnsköldsviks museum 1: 87-90.
Westerdahl, Christer: Norrlandsleden II. Beskrivning av det maritima kulturlandskapet. Rapport från en inventering i Norrland och norra Roslagen 1975-1980. The Norrland Sailing Route II. Description of the maritime cultural landscape. Report from a survey in Norrland and northern Roslagen, Sweden, in 1975-1980. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XXIII 1987. Härnösand 1987.
Westerdahl, Christer: 1989a. En kulturgräns nolaskogs. Örnsköldsviks museums småskriftserie 20. Örnsköldsvik 1989.
Westerdahl, Christer: 1989b. Norrlandsleden I. Källor till det maritima kulturlandskapet. En handbok i marinarkeologisk inventering. The Norrland Sailing Route I. Sources of the maritime cultural landscape. A handbook of maritime archaeological survey. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XXIV. Härnösand 1989.
Westerdahl, Christer: The Maritime Itinerary of the Tax Register of King Valdemar Sejr of Denmark (1202-1241). Deutsches Schiffahrtsarchiv 13, 1990: 325-375. Bremerhaven.
Westerdahl, Christer: 1996a. Stone maze symbols and navigation. A hypothesis on the origin of coastal stone mazes in the north. The International Journal of Nautical Archaeology (IJNA) 24/4, November 1996: 267-277. London etc. 1996.
Westerdahl, Christer: 1996b. St. Clemens är ditt helgon! Skeppssymbolik med religionshistorisk bakgrund. Korta anteckningar. Marinarkeologisk Tidskrift 4/1996: 20-23.
Westerdahl, Christer: En bortglömd värld i utskären – natthamnar i Bottniska viken. Om Nyströms seglingsbeskrivning 1788. B.
Wännström (red.): Bottnisk Kontakt VIII: 115-121 (med facsimile av Nyström 1825: 122-130). Piteå 1997.
Westerdahl, Christer: 1998a. Hamnar – förenar människor på land och vatten. Marinarkeologisk Tidskrift nr 3/1998: 4-7.
Westerdahl, Christer: 1998b. Hamnar – förenar människor på land och vatten. Marinarkeologisk Tidskrift nr 4/1998: 10-15.
Westerdahl, Christer: 2002a. The ritual landscape at sea. K. Krueger/ Cederlund, C.O. (Eds): 2002. Maritime Archäologie heute. Maritime Archaeology Today. Third International Marine Archaeological Conference of the Baltic Sea Area (2001): 51-72. Rostock 2002.
Westerdahl, Christer: 2002b.Vänerns magi. Sjöns rituella landskap. Vid Vänern- natur och kultur. Vänermuseets årsbok 2002: 42-77. Lidköping 2002.
Westerdahl, Christer: 2003a. Vänern- landskap, människa, skepp. Skärhamn 2003.
Westerdahl, Christer: 2003b. Holy, profane and political. Territoriality – extraterritoriality. A problem with borders. Some notes and reflections. G. Bäärnhielm (et al., red.): Accurata descriptio. Studier i kartografi, numismatik, orientalistik och biblioteksväsen tillägnade Ulla Ehrensvärd. Kungliga Biblioteket: 467-495. Stockholm 2003.
Westerdahl, Christer: Lindesnes och sjömäns dopseder. Agder Historielag. Årsskrift nr 80 2004: 105-136.
Westerdahl, Christer (in prep. 2005). Sjömärken på Agder. Kulturhistorisk bakgrund.(arbetstitel). Till Norsk Sjøfartsmuseum Årbok 2006.
Westerdahl, Christer: 2006. Äldre sjömarken. En nordeuropeisk bakgrund. Norsk Sjöfartsmuseum Årbok 2006.
Westerdahl, Christer (manus 2): Contrasts in Action. On the structure of environmental magic and ritual.
Wikander, Johan Anton: Gamle havner ved Grimstad. Selskapet for Grimstad Bys Vel. Narvik 1985.

Downloads

Publiceret

2006-10-31

Citation/Eksport

Westerdahl, C. (2006). Skärgårdskapell i Norden: En kortfattad översikt med några reflexioner. Hikuin, 33(33), 155. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110497