Kirke, kulturarv og konflikt – Mårup på klinten

Forfattere

  • Jes Wienberg

Resumé

Church, Heritage and Conflict – Mårup on the cliff
By Jes Wienberg

The medieval church of Mårup in Jutland, Denmark, is situated on a cliff only a few meters from the North Sea. Every year the sea comes closer. The church is deserted since 1928. As the erosion of the cliff accelerated in the 1980s a vigorous debate started regarding the future of the church and its churchyard. The church has become a great tourist attraction as a symbol of cultural and human perishability in front of the relentless nature. Different alternatives have been considered: Preservation by coast protection, movement futher into land, transfer to an open air museum or investigation before destruction. The local population organised in a society »The Friends of the Church of Mårup« wants coastal protection, wheras the antiquarian authorities already have carried out archaeological investigations and documentation before a planned taking down of the building. The locals want to preserve the church unchanged as a symbol of the coastal population in Jutland, wheras the authorities view the church primarily as a source material. The authorities give priority to the protection of the environment with its eroding cliff. The debate is seen in perspective of the general transformation of churces into cultural heritage. The gradual change around 1900 from ruthless renewal and demolition of medieval churches, to voluntary or legal protection is followed in Denmark and Scania (Sweden). Since 1918 no medieval church has been deliberately demolished in these areas. Finally, the debate of Mårup is seen in the perspective of international conflicts concerning the interpretation, use and ownership of cultural heritage.

Referencer

Alzén, Annika & Hedrén, Johan (red.): Kulturarvets natur. Stockholm/Stehag 1998.
Andersson, Karin & Forsström, Margit: Svensk kyrkoarkeologi. Hikuin 9. Højbjerg 1983, s. 113-124.
Andrén, Anders: Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Kulturhistoriskt bibliotek. Stockholm/Stehag 1997.
Anshelm, Jonas (red.): Modernisering och Kulturarv. Essäer och uppsatser. Symposion Bibliotek. Stockholm/Stehag 1993.
Antell, Olof (red.): Nygotiska kyrkor i Skåne. Utveckling i form, material och konstruktion 1840-1910. Stockholm 1991.
Arkæologiske undersøgelser i Danmark 1998. (Red.) Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. København 1999.
Beard, Mary: Parthenon. Tempel, katedral, moské, ruin, ikon – en besynnerlig historia. Stockholm 2004.
Boström, Ragnhild: J. H. Rhezelius’ resedagböcker. Några randanmärkningar. Konsthistoriska Studier tillägnade Sten Karling. (Red.) Erik Forsman m. fl. Stockholm 1966, s. 59-78.
Breuning, Arne: Kirken på klinten. En fotofortælling om Mårup Kirke. Hjørring (1994).
Chippindale, Christopher: Stonehenge Complete. London 1994. (1 ed. 1983)
Clausen, Erik Juul: Derfor er Mårup Kirke unik. Morgenavisen Jyllands-Posten 4 oktober 1997.
Danmarks Kirker I ff. København 1933 ff.
Dekkers, Midas: Al kødets gang – om forgængelighed. København 2000. (1. udg. 1997)
Elmén Berg, Anna: Fem ödekyrkor i Norrland. Kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början. Umeå 1997.
Fernlund, Siegrun: »ett Herran om värdigt Tempel«. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912. Lund 1982.
Fischer, Gerhard: Nidaros domkirke. Gjenreisning i 100 år, 1869-1969. Oslo 1969.
Franzén, Kristina: Att flytta Axis Mundi. Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780-1880. Meddelanden 127, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm 2004.
Friberg, Gunnel (red.): Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik. Möte på Aronsborg den 4-5 april 1990. Stockholm 1993.
Gardberg, Carl Jacob: Suomen kirkot – Finlands kyrkor. Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson. Stockholm 1992, s. 216-220.
Grandien, Bo: Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare. Nordiska museets Handlingar 82. Stockholm 1974.
Greenfield, Jeanette: The Return of Cultural Treasures. Cambridge 1995. (1 ed. 1989).
Grundberg, Jonas: Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt? Göteborgs Universitet, Institutionen för Arkeologi 2004.
Hedvall, Anders: Kultur – Kulturarv. Osorterade och associativa tankar kring orden och begreppen. Forntid och Framtid. En vänbok till Roland Pålsson. (Red.) Margareta Biörnstad m. fl. Stockholm 1987, s. 13-18.
Hepp Cardell, Annica: Övertaliga kyrkor – har de en framtid? Studentuppsats, Etnologiska institutionen, Lunds universitet 1993. (stencil).
Hertz, Johannes: Rundkirke eller vindmølle? Nyt lys over Newporttårnet, Rhode Island, USA. Nationalmuseets Arbejdsmark 1995, København 1995 s. 11-34.
Heyerdahl, Thor & Lillieström, Per: Ingen grenser. Oslo 1999.
Holst, Knud: Vor kirke skal ikke på museum. Politiken 1. august 1984.
Horskjær, Erik: De danske Kirker 1-20. København 1966-71.
Ingers, Ingemar: Ödekyrkor och klosterlämningar. Lunds stift i ord och bild. (Red.) Gunnar Herrlin. Stockholm 1947, s. 719-744.
Jensen, Jens: Lyngby kirkes flytning. Vendsyssel Årbog 1987. Hjørning 1987, s. 127-134.
Jensen, Ola W.: Fortiden som udødelighedens rum. Dødens rum. (Red.) Annelise Ballegaard Petersen & Anne-Louise Sommer. Odense 1998a, s. 193-203.
Jensen, Ola W.: The Cultural Heritage: Modes of Preservation and the Longing for Eternal Life. The Kaleidoscopic Past. Proceedings of the 5th Nordic TAG Conference, Göteborg, 2-5 April 1997. (Eds.) Anna-Carin Andersson et al. Gotarc Serie C, Arkeologiska skrifter 16. Göteborg 1998b, s. 99-118.
Johannsen, Hugo: Danmarks Kirker. Baggrund og historie. Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson. Stockholm 1992, s. 205-215.
Karlin, Georg J:son: Huru vi skydda våra kyrkliga minnesmärken. Kulturhistoriska meddelanden 2. årg. hf. 3. Lund 1896-97, s. 71-92.
Kjær, Ulla & Nielsen, Karl Søndergaard & Trampedach, Kirsten: Nationalmuseet i kirken. Nationalmuseets Arbejdsmark 1998. Herning 1998, s. 167-183.
Krogh, Knud J.: Gåden om Kong Gorms Grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Vikingekongernes monumenter i Jelling. I. Herning 1993.
Kulturmiljövård 1993:1. Tema »Kyrkorna – heligt rum och levande museum«. Stockholm 1993.
Kulturmiljövård 1996:3-4. Tema »Tidernas kyrka«. Stockholm 1996.
Kulturmiljövård 2003:2. Tema »Vad händer med kyrkans kulturarv efter skilsmässan från staten?«. Stockholm 2003.
Lambourne, Nicola: War Damage in Western Europe. The Destruction of Historic Monuments During the Second World War. Societies at war. Edingburgh 2001.
Lidén, Hans-Emil: Fra antikvitet til kulturminne. Trekk av kulturminnevernets historie i Norge. Oslo 1991.
Lidén, Hans-Emil: Arbeidet med »Norges kirker« i fortid og fremtid. Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson. Stockholm 1992, s. 221-226.
Lübbe, Hermann: Der Fortschritt und das Museum. Die Aufdringlichkeit der Geschichte. Herausforderungen der Moderne vom Historismus bis zum Nationalsozialismus. Graz 1989, s. 13-29.
Löfgren, Orvar: Kulturarvets renässans. Landskapsupplevelse mellan marknad och politik. RIG, Kulturhistorisk tidskrift 1997:1-2, Lund 1997 s. 3-14.
Nielsen, Ingrid (red.): Bevar din arv. Danmarks fortidsminder 1937- 1987. København 1987.
Nordahl, Else: templum quod Ubsola dicitur... i arkeologisk belysning. Aun 22. Uppsala 1996.
Ottosen, Michael: Dansk bygningsrestaurerings historie. En indføring. Arkitektskolen i Aarhus, Arkitektskolens skriftserie 1. Århus 1984.
Roussell, Aage: Nationalmuseet og kirkerne. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1955. København 1955, s. 5-25.
Skeates, Robin 2000: Debating the Archaeological Heritage. Duckworth Debates in Archaeology. London 2000.
Suhm, P. F. (udg.): Samlinger til den Danske Historie I-II. Kiøbenhavn 1779-84.
Säve-Söderbergh, Torgny: Uppdrag Nubien. Hur världen räddade ett lands kulturminnen. Stockholm 1996.
Sörbom, Per (red.): Kulturen vi ärvde. Av vem? Till vad? För hur länge? Forskningsrådsnämnden, Rapport 88:8. Stockholm 1988.
Terttu Knapas, Marja: Kyrkoarkeologi i Finland. En forskningshistorisk översikt. Hikuin 9. Højbjerg 1983. s. 219-230.
Tidernas kyrka. 3.700 kyrkor. Ett kulturarv. Stockholm 1997. (hefte).
Unnerbäck, Axel: Sveriges Kyrkor – konsthistoriskt inventarium. Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald Gustafsson. Stockholm 1992, s. 194-204.
Wienberg, Jes: Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark. Lund Studies in Medieval Archaeology 11. Stockholm 1993.
Wienberg, Jes: The Perishable Past. On the Advantage and Disadvantage of Archaeology for Life. Current Swedish Archaeology 7. Stockholm 1999, s. 183-202.
Wienberg, Jes: Sakral geometri – veje og vildveje til viden. Ordning mot kaos. Studier av nordisk förkristen kosmologi. (Red.) Anders Andrén m. fl. Vägar till Midgård 4. Lund 2004, s. 23-57.
Wolff, Arnold (Hrsg.): Der gotische Dom in Köln. Köln 1986.

Hjemmesider
Danmarks Kirker: www.danmarkskirker.dk
Kulturarvsstyrelsen: www.kuas.dk
Maarup Kirkes Venner: www.maarupkirke.dk
Sockenkyrkoprojektet: www.raa.se/sockenkyrkor/index.asp
Wiederaufbau Frauenkirche Dresden: www.frauenkirche-dresden.org

Downloads

Publiceret

2006-10-30

Citation/Eksport

Wienberg, J. (2006). Kirke, kulturarv og konflikt – Mårup på klinten. Hikuin, 33(33), 61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110479