Editorial Team

Chefredaktør

Ingolf Thuesen, lektor ved UCPH og nuværende direktør for det danske institut i Damaskus. Forskningsinteresser: Arkæologi i Nærorientalsk arkæologi, tidlig landbrugsdrift og urbanisering, Jordan: Petra-regionen (Shqarat Msiad) og Mt. Nebo (undersøgelse), håndtering af kulturarv og UNESCO, arkæologisk videnskab.

Redaktionsgruppe:

Vores redaktionsgruppe består af nuværende og færdiguddannede studerende fra Københavns Universitet, i øjeblikket (august 2022):

Mathilde Sehested Thormann, kandidatstuderende Nærorientalsk arkæologi, fokus på osteoarkæologi

Maria Diget Sletterød, BA,  Nærorientalsk arkæologi, fokus på osteoarkæologi

Anne Drewsen, cand.mag. Nærorientalsk arkæologi, fokus på egyptisk forhistorie og antikke tekstiler, dimitteret i 2017

Anna S. Poulsen, cand. mag. Nærorientalsk arkæologi, fokus på polychromi og arkæogaming, dimitteret 2022

 

Editor in chief

Ingolf Thuesen, Associate Professor at UCPH and current director of the Danish Institute in Damascus. Research interests: Near eastern Archaeology, Early farming and urbanization, Jordan: the Petra region (Shqarat Msiad) and Mt. Nebo (survey), Cultural Heriatge handling and UNESCO, Archaeological science

Editorial team:

Our Editorial team consists of current and graduated students from the University of Copenhagen, currently (August 2022):

Mathilde Sehested Thormann, Master student Ancient Near Eastern archaeology, focus on Osteoarchaeology

Maria Diget Sletterød, Master student, Ancient Near Eastern archaeology, focus on Osteoarchaeology

Anne Drewsen, MA Ancient Near Eastern archaeology, focus on Egyptian prehistory and ancient textiles, graduated 2017

Anna S. Poulsen, MA  Ancient Near Eastern archaeology, focus on polychromy and archaeogaming, graduated 2022