About the Journal

Chronolog er opstået på ideen fra to studerende på ToRS, som mente, at de studerende på instituttet skulle have mulighed for at publicere deres allerførste videnskabelige artikel i et tidsskrift, der var rettet mod studerende. Instituttet, ToRS, underviser i historie, kultur og arkæologi i det gamle Sydvestasien og det nordøstlige Afrika, og dette blev tidsskriftets fokusområde.

Fra starten har tidsskriftet fokuseret på studerende fra ToRS, men har også ønsket en international tilgang. Derfor opfordres studerende og nyligt færdiguddannede (max. 5 år), der har et tæt arbejdsforhold til UCPH, f.eks. udvekslingsstuderende, studerende, der deltager i Berlin-København-seminaret, eller som præsenterer på den egyptologisk-assyriologiske konference i København (EACC, tidligere EEC), også til at indsende deres artikler til Chronolog.

For at støtte studerende på ToRS, der ønsker at skrive deres første artikel, arrangeres der hvert år workshops om, hvordan man gør det. Der er også planlagt andre workshops om f.eks. hvordan man udarbejder en videnskabelig plakat, eller hvordan man søger om støtte til et forskningsophold.

Redaktørgruppen er studerende eller nyuddannede fra ToRS, som skifter regelmæssigt, og chefredaktøren er en lektor på ToRS. Et senior advisory board bestående af en række lektorer og professorer på ToRS er et sounding board for videnskabelige ideer, mens et student advisory board bestående af nuværende studerende sikrer, at Chronolog altid er fokuseret på de studerendes behov.

Det første nummer af Chronolog var planlagt til slutningen af 2022, men vil blive fuldt udgivet i februar 2023. Der er planlagt et årligt nummer, men med mulighed for at udgive et ekstra nummer f.eks. i forbindelse med større konferencer inden for området, der finder sted i København.

Chronolog er et open source-tidsskrift, og alle forfattere kan frit linke til deres artikler eller genudgive dem på f.eks. academia.edu fra den dag, hvor nummeret udkommer.

Aktiviteterne i tidsskriftet er sponsoreret af KU og Dansk Institut i Damaskus.

 

 

Chronolog orginates with the idea of two students at CCRS who believed that the students at the institute should have the possibility to publish their very first scientific article in a journal which were geared for students. The institute, CCRS, teaches the history, culture and archaeology of the ancient Southwest Asia and Northeast Africa and this became the focus area for the journal.

From the start, the journal has focused on students from CCRS, but also wanted an international approach. Hence, students and recently graduates (max 5 years) who have a close working relationship with UCPH, such as exchange students, students participating in the Berlin-Copenhagen Seminar or presenting at the Egyptological Assyriological Conference in Copenhagen (EACC, formerly EEC) are also encouraged to submit their articles to Chronolog.

To support students at CCRS wanting to write their first article, workshops in how to do exactly that are organised every year. Other workshops on e.g. how to do a scientific poster, or how to apply for funding for a research stay have also been planned.

The editor group are students or recent graduates of CCRS, which changes regularly, and the editor-in-chief is an associate professor at CCRS. A senior advisory board consisting of a number of the associate professors and professors of CCRS is a sounding board for scientific ideas while a student advisory board consisting of current students make sure Chronolog is always focussed on the need of the students.

The first issue of Chronolog was planned for end of 2022, but will be fully published in February 2023. It is planned for an annual issue, but with the possibility to publish an extra issue e.g. in connection with larger conferences within the area taking place in Copenhagen.

Chronolog is an open source journal and all authors are free to link to their articles or republish these on e.g. academia.edu from the day the issue is published.

The activities of the journal is sponsored by UCHP and Danish Institute in Damascus.