Mediegenre, identifikation og reception

Kirsten Frandsen, Hanne Bruun

Abstract


I artiklen sætter forfatterne fokus på forholdet mellem personer, der ser
på personer i tv. Udgangspunktet er receptionsanalysen og den motiva-
tion for tv-sening, der er forbundet med, at tv-seere relaterer sig til og
identificerer sig med personer, der optræder på tv (tv-værter, medvir-
kende osv.). Med afsæt i en funktionsorienteret definition af genrebe-
grebet (forskellige genrer etablerer forskellige forventninger, indlevel-
ser osv. hos modtageren) gennemgår forfatterne forskellige teoretiske
positioner, der hver især byder på forskellige forestillinger om forholdet
(medie-)tekst og modtageren. Det drejer sig om psykosemiotik,kogniti-
onsteori, parasocial interaktionsteori, mikrosociologisk medieteori og
spilteori, som alle har et mere eller mindre eksplicit bud på, hvordan
medie og modtagere etablerer relationer som en central del af medie-
brugerens motivationer og oplevelser. De forskellige teorier om identi-
fikation danner ifølge forfatterne et kontinuum, spændende fra teorier
om den stærke indlevelse til den mere overfladiske indlevelse. Forfat-
terne advokerer for en mere nuanceret brug af begrebet identifikation,
til forskel fra en generel brug af begrebet, som ikke medreflekterer de
forskellige teoridannelsers forskellige syn på f.eks. magtforholdet mel-
lem medie og modtager, og som derfor kan have store konsekvenser
for analysens resultater.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v21i38.1275

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK


ISSN: 1901-9726

Hosted by the Royal Danish Library