Diplomatarium Norvegicum bd. XXI. Ved Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum, Norsk historisk Kjeldeskrift-institutt. Bergen: komm. A/S Bokcentralen (Oslo), 1970-74.

  • E. Ladewig Petersen

Forfatterbiografi

E. Ladewig Petersen
N/A
Publiceret
1975-01-01
Citation/Eksport
Ladewig Petersen, E. (1975). Diplomatarium Norvegicum bd. XXI. Ved Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum, Norsk historisk Kjeldeskrift-institutt. Bergen: komm. A/S Bokcentralen (Oslo), 1970-74. Historisk Tidsskrift, 13. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51675
Sektion
Artikler før 1998