Om tidsskriftet

Fabrik & Bolig. Det industrielle miljø i Norden.

I 1973 holdt Statens Humanistiske Forskningsråd et tværfagligt seminar i Horsens. Det førte til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle igangsætte en registrering af fabrikker og industrimiljøer. Styregruppen bestod af professor Christof Glamann, rigsarkivar Vagn Dybdal, forskningsbibliotekar Kristian Hvidt, professor Hans Chr. Johansen, arkitekt Jørgen Sestoft samt museumsinspektørerne Poul Strømstad og Hans Stiesdal.

Med dette initiativ fulgte et tidsskrift: Industrialismens bygninger og boliger. Det første nummer udkom i 1975 med lektor Ole Hyldtoft som ansvarshavende redaktør. I 1979 skiftede det navn til: Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i Danmark, og det var redaktionens ønske, på en lettilgængelig måde, at formidle og fremme bevaringsarbejdet indenfor dette nye felt samt at tilskynde til et tværfagligt samarbejde mellem læg og lærd.

I de efterfølgende år udgav Fabrik og Bolig en række oversigtsartikler om forskning og formidling af de danske industrimiljøer med hovedvægt på bevaring, fredninger og genanvendelse af monumenter og bygninger.

I over 40 år har Fabrik og Bolig været det eneste tidsskrift med fokus på industrialiseringens historie og den industrielle kulturarv udgivet af en forening med en bred vifte af interessenter. Selskabet til bevaring af Industrimiljøer blev udgiver og blandt selskabets bestyrelse fandtes en række af de mest markante bidragsydere til debatten og tidsskriftet.

I 2004 besluttedes det, at forny tidsskriftet fra en fireårig udgivelse i A5 format til et fagtidsskrift, der skulle udkomme én gang årligt, i nyt format, layout og farvetryk.

I 2011 skete dette endnu engang og der blev nu, med et nyt og større format, plads til publicering af flere bygnings- og konstruktionstegninger, ligesom artiklerne blev forsynet med længere engelske abstracts.

I dag udkommer tidsskriftet under navnet: Fabrik&Bolig. Det industrielle miljø i Norden. Alle artikler er fagfællebedømt, det er forsynet med fyldige anmeldelser og en fast rubrik om industriarkitektur og omdannelse. Redaktionen består af både danske, norske, svenske industrihistorikere hentet fra museumsverdenen, arkiver, universiteter samt lokal- og statsadministration.

Hovedlinjen er blevet fastholdt siden Fabrik&Boligs grundlæggelse i 1975. Det har stadig fokus på den industrielle kulturarv. Det gælder bygninger, anlæg, monumenter og artefakter. Som i 1970erne er det redaktionens mål, at nå ud til den bredest mulige læserkreds samt at bidrage til fastholdelsen og skabelsen af et aktivt forskningsmiljø.

Målgruppen er over årene blevet udvidet til også at omfatte arkitekter, ingeniører, planlæggere og politikere samt en stor gruppe af alment interesserede borgere.

Selskabet til bevaring af industrimiljøer har knap 200 medlemmer, mens tidsskriftet udkommer i 600 eksemplarer. Der er i de senere år indgået et samarbejde med den svenske søsterforening SIM. På trods heraf har det været vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, og det er derfor afgørende for tidsskriftets fremtid, at vi fortsat kan modtage støtte til trykningen af Fabrik&Bolig. Det industrielle miljø i Norden.

Fabrik&Bolig har tidligere modtaget støtte og søger hvert år støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen/Tidsskriftstøtteudvalget.

 

Lene Skodborg

Formand for Selskabet til bevaring af industrimiljøer

National repræsentant i TICCIH