Tilbage til artikeldetaljer A. Kullberg: Johan Gabriel Stenbock och reduktionen. Godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705. Studia historica Upsaliensia bd. 51. Sthlm., Esselte studium 1973. 174 s. E. Ernby: Adeln och bondejorden. En studie rörande skattefralset i Oppunda härad under 1600-talet. Samme serie bd. 64. Uppsala (Sthlm.), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 131 s. M. Revera: Gods och gård 1650-1680. Magnus Gabriel de la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland I. Samme serie bd. 70. Uppsala (Sthlm), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 192 s. Download Download PDF