Tilbage til artikeldetaljer Kurt Schubert: Der Walfang der Gegenwart (G. Meseck und J. Lundbeck: Handbuch der Seefischerei Nordeuropas, Band XI, Heft 6), Stuttgart 1955. 206 s. 19 X 26,5 cm. Talrige illustrationer, kortskitser og plancher.