Kurt Schubert: Der Walfang der Gegenwart (G. Meseck und J. Lundbeck: Handbuch der Seefischerei Nordeuropas, Band XI, Heft 6), Stuttgart 1955. 206 s. 19 X 26,5 cm. Talrige illustrationer, kortskitser og plancher.

  • C. G. Feilberg.

Forfatterbiografi

C. G. Feilberg.
N/A
Publiceret
1957-01-01
Citation/Eksport
G. Feilberg., C. (1957). Kurt Schubert: Der Walfang der Gegenwart (G. Meseck und J. Lundbeck: Handbuch der Seefischerei Nordeuropas, Band XI, Heft 6), Stuttgart 1955. 206 s. 19 X 26,5 cm. Talrige illustrationer, kortskitser og plancher. Geografisk Tidsskrift, 56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46315