(1)
Stapel, C. Plantesygdommenes Og Skadedyrenes √łkonomiske Betydning I Landbruget. TFL 2018, 135.