(1)
Rahbek, B. . Nur Masalha: Palestine. A Four Thousand Year History. TA 2021.