Call for papers: Metoder i arbejdslivsforskningen

2022-01-18

Call for Papers

Metoder i arbejdslivsforskningen

Temanummer – Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 4, 2022

Arbejdslivsforskningen er i udpræget grad et forskningsfelt, der er kendetegnet ved en stærk empirisk fundering såvel som metodepluralisme. I 2014 havde vi i Tidsskrift for Arbejdsliv et temanummer om forskningsmetoder i arbejdslivsforskningen, som netop viste mangfoldigheden i de metoder, der anvendes indenfor feltet. Der er imidlertid sket meget siden 2014. Arbejdsmarked og arbejdsliv er foranderlige størrelser, hvilket betegnelser som platformsarbejde og corona-hjemmearbejdsplads er gode eksempler på. Derfor er det fortsat relevant at diskutere metodiske, såvel som metodologiske greb for at indfange arbejdslivs og arbejdsmarkedsmæssige udviklingstendenser. Sideløbende har den teknologiske udvikling muliggjort nye digitale metoder, der åbner for ny kvalitativ og kvantitativ udforskning af arbejdslivet. Med nye metodiske muligheder følger nye udfordringer og dilemmaer. Samtidig bliver brugen af de mere ”klassiske” metoder udfordret på nye måder, da genstandsfeltet ændrer sig. I lyset af disse udviklingstendenser mener vi, at det igen er tid til at diskutere metoder i arbejdslivsforskningen i al dens mangfoldighed.  

Feltet spænder over kvantitative metoder, herunder registerbaserede- og survey-undersøgelser og nyere metoder inspireret af social data science udviklingen, samt en række kvalitative undersøgelsesformer, baseret på såvel tekst, billeder, lyd og video. Desuden spiller interventions- og aktionsforskningsmetoder en vigtig rolle. Endelig bliver metoderne i stigende grad kombineret for at skabe en bredere fundering af det empiriske materiale. Denne variation og metodemæssige kreativitet i forskningen er naturligvis funderet i forskellige teoretiske traditioner. Samtidig knytter der sig meget forskelligartede forskningsetiske ambitioner og idealer til forskellige former for arbejdslivsforskning.

Temaredaktionen beder derfor om forslag til artikler, der beskriver og diskuterer arbejdslivsforskning fra et metodisk og metodologisk perspektiv. Bidragene kan fx omhandle:

  • Hvilke dilemmaer og muligheder knytter sig til forskellige metoder?
  • Hvilke potentialer og faldgruber viser sig i brugen af nye digitale metoder (social science data)?
  • Hvordan kan særlige metoder bidrage til vores forståelse af arbejdslivet?
  • Hvilke metodiske muligheder og udfordringer knytter sig til udviklingstendenser i arbejdslivet, herunder metodiske udfordringer ved dataindsamling under Corona-nedlukningerne?
  • Kan metoder indfri særlige ønsker om at bidrage til demokratisk udvikling, empowerment etc. – eller er det mest noget, vi foregøgler os selv?
  • Hvilke etiske fordringer sigter metoderne mod at imødekomme?
  • Hvordan indvirker retlige forhold (eksempelvis GDPR) på det metodiske arbejde?

Temaredaktionen inviterer bidrag om både velkendte og nye metoder indenfor arbejdslivsforskningen, men i alle tilfælde artikelforslag, der sætter nye metodiske og/eller metodologiske spørgsmål eller aspekter af forskningen og dens dilemmaer til kritisk diskussion.

Interesserede inviteres til at sende abstracts på max 1 side til temaredaktionen snarest og senest 1.3.2022.

Vi modtager også gerne forslag til kronikker og debatartikler og anmeldelser.

Med venlig hilsen

Temaredaktionen


Stine Rasmussen sra@dps.aau.dk

Nana Katrine Vaaben NAVA@kp.dk

Rasmus Juul Møberg rjm@socsci.aau.dk

Deadline for abstracts: 1. marts, 2022

Deadline for artikler: 15. juni, 2022