Call for Papers: velfærdsprofessioner, styringsteknologi og faglighed Tidsskrift for Arbejdsliv, årgang 22, nr 3 2020

2019-10-04

Velfærdsprofessioner, styringsteknologi og faglighed

Arbejdet i velfærdsprofessionerne er under gennemgribende forandring. Over de seneste årtier har bølger af reformprogrammer i samspil med introduktionen af nye teknologier og værktøjer været med til at skubbe til velfærdsprofessionernes roller, faglighed, autonomi og autoritet. Teknologier og værktøjer, der er udviklet i private sektorer eller under andre statslige modeller end den danske kopieres, oversættes og implementeres i både administration og mere borgernært arbejde.

 

I dette temanummer vil vi særligt sætte fokus på, hvordan teknologier, såsom flowdiagrammer, tidsregistreringssystemer, pakkeforløb, kvalitetssikringskoncepter og andre digitale eller analoge styringsteknologier får indflydelse på professionelles arbejde. Disse styringsteknologier bidrager til at organisere, systematisere, kontrollere, effektivisere, evaluere eller standardisere velfærdsarbejdets rammer og indhold. Sådanne nye styringsteknologier er med til at forskyde ansvarsområder og tildele både professionelle og borgere nye roller og opgaver som ændrer rammerne for at udøve faglige skøn.

 

Det faglige skøn og den professionelle dømmekraft er centrale begreber i professionelt arbejde, som ofte beskrives som fundamentalt anderledes end forudsigeligt formaliseret og rutinepræget arbejde. Velfærdsprofessionelle, som fx lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, har ikke nydt samme tillid og status som se såkaldt ”klassiske professioner”, og har i højere grad skulle kæmpe for legitimitet, autoritet, autonomi og retten til selv at tilrettelægge deres arbejde ud fra egne faglige vurderinger, kvalitetskriterier og skøn.

 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der i disse år sker med det professionelle råderum hos velfærdsprofessionerne i takt med, at den professionelle opgave helt eller delvist delegeres til administrative systemer, algoritmer eller evidensbaserede styringsteknologier? Reduceres råderummet og mulighederne for at udøve faglige skøn? Eller bliver det faglige skøn optimeret og effektiviseret? Eller er der snarere tale om, at det professionelle skøn redistribueres og genforhandles i og med at den professionelle sammen med borgeren har ansvar for at sikre, at de nye roller, relationer og opgaver finder deres form, så velfærdsopgaven kan løses?

 

Med dette nummer af Tidsskrift for Arbejdsliv vil vi gerne samle empirisk arbejdslivsforskning, der beskæftiger sig med, hvordan digitale eller analoge styringsteknologier forandrer det professionelle arbejde på forskellige måder. Artiklerne kan for eksempel adressere:

 

  • hvordan relationerne mellem professionelle, ledere, administratorer og borgere forandres
  • hvordan der sker en forskydning eller stabilisering af magtforhold og faglige hierarkier i tværprofessionelt arbejde
  • hvordan roller, relationer og opgaver ændrer form, og hvordan betingelserne for at udøve autonomi, ansvar, faglighed forandres
  • Hvordan professionalisme og faglige identiteter transformeres
  • Hvilke potentialer eller krydspres, paradokser og modsætninger som opstår i disse forandringsprocesser.

 

Vi ser gerne et temanummer med mangfoldige forskningsmæssige perspektiver på fænomenerne og indbyder relevante bidrag ind i en arbejdslivsorienteret belysning af velfærdsprofessionernes forandring

Deadline for Abstracts 5. december 2019

Deadline for færdige artikler 15. juni 2020

Temanummeret udkommer i oktober 2020

 

Med venlig hilsen

Temaredaktionen:

 

Sofie Sauzet, sosa@kp.dk

Nana Vaaben, nava@kp.dk

Anja Svejgaard Pors, aspo@kp.dk

Annette Kamp, kamp@ruc.dk