Call for papers: SENIORERS ARBEJDSLIV PÅ KANTEN – MELLEM AT BLIVE OG GÅ - TIDSSKRIFT FOR ARBEJDSLIV, ÅRGANG 22, NR. 1, 2020

2019-05-21

Med dette temanummer inviterer vi bidrag, der behandler og analyserer seniorers arbejdsliv, og hvordan det at være senior er koblet til fortløbende overvejelser om at forblive på arbejdsmarkedet eller at gå på pension. Det kan enten være i form af artikler, der undersøger hvilke sociale grupper, fag og professioner, der i særlig grad er erhvervsaktive efter den formelle pensionsalder; eller som i særlig grad er nødsaget til eller presset til at forlade arbejdsmarkedet. Men det kan også være artikler, der er nysgerrige på seniorers selvfortællinger og overvejelser om at blive eller gå; eller de mere subtile in- og eksklusionsprocesser, som observationer af seniorers levede arbejdsliv kan bidrage med. Der har i ganske mange år været fokus på seniorerne på arbejdsmarkedet. En lang række reformer har siden slutningen af 1990’erne sigtet mod at få fl ere ældre til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Senest har regeringen i maj 2018 nedsat den såkaldte Seniortænketank, der i sommeren 2019 skal barsle med forslag til, hvorledes seniorer kan tilbydes et bedre arbejdsliv og få fl ere til at udskyde pensionen. Ambitionerne er at få seniorerne til at udskyde deres tilbagetrækningstidspunkt, hvilket rejser spørgsmålet: Hvorfor er der nogen, der forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen, og hvorfor er der andre, der bliver på arbejdsmarkedet frem til eller ud over pensionsalderen? I analytisk forstand knytter disse spørgsmål an til de såkaldte ’Push’ og ’Stay’ mekanismer. Forskningen peger således på, at mange seniorer tvinges til at forlade arbejdsmarkedet (Push) før pensionsalderen, fordi de er uønskede af arbejdsgiverne (eller kollegaerne); fordi de er nedslidte og har et dårligt helbred på grund af et dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø, eller ekskluderes i forbindelse med indførelse af ny teknologi eller organisatoriske forandringer på arbejdspladsen. Til gengæld trækker mange seniorer sig sent tilbage, fordi de tilbydes nogle attraktive vilkår, f.eks. et spændende job, en god løn, gode relationer til ledelse og kollegaer – alt i alt fortsætter mange seniorer på arbejdsmarkedet frem til eller ud over pensionsalderen, fordi det for dem er berigende at have et lønarbejde (Stay). Seniorer på arbejdsmarkedet er således et aktuelt emne, der debatteres livligt, men det er nødvendigt med ny og forskningsbaseret viden om seniorers arbejdsliv på kanten mellem at blive og at gå. Temanummeret efterlyser især bidrag, der kan belyse, hvordan seniorers tilbagetrækningstidspunkt hænger sammen med én eller flere af følgende forhold:

• Seniorernes position på arbejdspladsen, formelt og uformelt, herunder om virksomheden
opererer med seniorpolitikker, mentorordninger, seniorordninger eller andet.
• Karakteristika ved de del-arbejdsmarkeder, hvor seniorerne trækker sig henholdsvis tidligt eller
sent tilbage.
• Betydningen af arbejdsmiljøet og kollegiale relationer for tilbagetrækning.
• Seniorernes helbred, uddannelse og nedslidning set i forhold til tilbagetrækningsmønstre.
• Omfang og karakter af seniorpolitiske og personalepolitiske initiativer – herunder hvorledes
disse fungerer i praksis.
• Arbejdets tilrettelæggelse og produktionens indretning, herunder tempo mv.
• Indførelse af ny teknologi og organisatoriske forandringer herunder ergonometisk job-design, støttende teknologier (briller, høreteknologi, co-bots, exoskeletter mv.
• Seniorers overvejelser og forventninger om seniortilværelsen.
• Seniorers arbejdsliv og hverdagens upåagtede in- og eksklusionsprocesser.
• Seniorers work-life-balance og betydningen af familierelationer (vælger man eksempelvis at forlade arbejdsmarkedet, når ens livspartner gør det).
Interesserede bedes indsende abstracts på max en side til temaredaktionen.
Forslag til anmeldelser, kronikker og debatartikler er også meget velkomne.
Deadline for abstracts: 5. juli 2019.
Deadline for færdige artikler: 11. oktober 2019.
Temanummeret 2020/1 udkommer i marts, 2020.
Med venlig hilsen temaredaktionen:
Ole H. Sørensen, ohs.aau@gmail.com
Per H. Jensen, perh@dps.aau.dk
Mette Mogensen, mmo.ioa@cbs.dk