Call for papers: Ulønnet og Frivilligt Arbejde

2019-01-28

Langt de fleste undersøgelser, teorier og diskussioner indenfor arbejdslivsforskningen drejer sig enten implicit eller eksplicit om lønnet arbejde. Men hvad med alt det arbejde, man ikke får betaling for? Frivilligt arbejde, arbejde i lokalsamfundet, arbejdet som praktikant, ulønnet overarbejde mm. Denne form for arbejde er ikke bare ulønnet, men også usynligt og underbelyst i arbejdslivsforskningen. Dette temanummer har derfor til formål at bringe forskningsbidrag, der undersøger det ulønnede arbejde i dets mangfoldige former og organiseringer, samt dets individuelle og samfundsmæssige implikationer.

Meget ulønnet arbejde udføres i tæt tilknytning til, og nogle gange som erstatning for, regulært lønnet arbejde. Flere brancher er kendt for at have en institutionaliseret kultur for ubetalt overarbejde, ulønnede praktikforløb og lignende. Det ulønnede arbejde udføres i mange tilfælde af mennesker i prekære ansættelser. Det er ofte unge uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, der påtager sig dette gratis arbejde i håbet om at styrke deres CV, ’at få et ben indenfor’, og at øge deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.

En anden fremtrædende version af ulønnet arbejde er frivilligt arbejde, dvs. ulønnet arbejde i relation til en sag, formål eller normativ orientering som den, der påtager sig arbejdet ønsker at støtte/fremme. Frivilligt arbejde er udbredt i det danske foreningsliv, men også i stigende grad i offentlige velfærdsorganisationer (eks. ældrepleje og socialt arbejde), samt i tilknytning til socialøkonomiske virksomheder, hvor begreber som samskabelse og samproduktion bl.a. dækker over brug af mere og mere ulønnet arbejdskraft fra borgere, brugere og pårørende. Denne type ulønnet arbejde er ofte båret af en ide om, at arbejdet giver noget immaterielt igen – eksempelvis glæden ved at hjælpe andre, gøre en god gerning, bidrage til en sag, styrke et lokalsamfund eller andet. Men det åbner også for nye interessante spørgsmål omkring eksempelvis latente værdi- og motivationskonflikter og praktiske positioner mellem ulønnede ildsjæle og det lønarbejdende personale i organisationerne.

Endvidere peger udviklingen i velfærdsorganisationerne mod en stigende forventning til pårørende og familier om at løfte omsorgsopgaver, mod en re-privatisering af omsorgsopgaver og dermed mod en re-aktualisering af diskussioner om særligt kvinders ulønnede reproduktive arbejde. I forlængelse af dette bliver ulønnet arbejde også en interessant linse til at adressere bredere diskussioner om (løn)arbejdsbegrebet og arbejdets natur.

Temanummeret inviterer både empirisk og teoretisk orienterede artikler, der kan bidrage til at belyse centrale problemstillinger og temaer i dette felt, eksempelvis:

  • Relationer, samarbejde og opgavefordeling mellem ulønnede og lønnede medarbejdere
  • Organisering og ledelse af ulønnet arbejde
  • Kontinuitet, faglighed og ansvar i det ulønnede arbejde
  • Arbejdsmarkedets parters holdninger og strategier i forhold til ulønnet arbejde
  • Brugen af frivilligt arbejde som velfærdsstrategi
  • Sammenhænge mellem prekaritet og ulønnet arbejde
  • Konstruktion af identitet og mening i ulønnet arbejde
  • Employability – ulønnet arbejde som adgang til arbejdsmarkedet
  • Ulønnet reproduktivt arbejde

Interesserede bedes indsende abstracts på max en side til temaredaktionen. Forslag til anmeldelser, kronikker og debatartikler er også meget velkomne. 

Deadline for abstracts: 15. marts, 2019.

Deadline for færdige artikler: 1. maj, 2019.

Temanummeret 2019/4 udkommer i december, 2019.

 

Med venlig hilsen temaredaktionen,

Agnete Meldgaard Hansen (agmeha@ruc.dk)

Jakob Krause-Jensen (jakj@edu.au.dk)

Morten Kyed (mkyed@socsci.aau.dk)