Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund <p>Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværvidenskabeligt tidsskrift med medicinsk antropologi som omdrejningspunkt.</p> <p>Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.</p> <p>Tidsskriftet ønsker dermed at være et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden, epistemologisk, metodisk og teoretisk. Tidsskriftet vil formidle de stadigt voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der foregår i det nævnte grænsefelt, og som bidrager til teoretisk udvikling af sundhedsfaglige tematikker.</p> <p>Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.</p> <h2><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/about/submissions">Indsend en artikel</a></span> <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/theme">Foreslå et temanummer</a></span></h2> Medicinsk Antropologisk Forum/Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet da-DK Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 1604-3405 <p><strong>Fra 1. januar 2024 er følgende gældende</strong>: Forfatter har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. Tidsskriftets indhold kan distribueres under en Creative Commons licens, som hedder CC BY-NC 4.0 <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>. Licensen kræver, at genbrugere giver kredit/reference til skaberen/forfatter. Den giver genbrugere mulighed for at citere, distribuere, remixe, tilpasse og bygge videre på materialet i ethvert medie eller format, men kun til ikke-kommercielle formål.</p> <p><strong>For indhold publiceret før 1. januar 2024 er følgende gældende</strong>: Forfatteren/forfatterne og Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet. Artikler publiceret i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/133812 <p><strong>Introduktion</strong></p> <p>Der er evidens for, at kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter forbedres, når Patientrapporterede Oplysninger (PRO) anvendes aktivt i kliniske konsultationer. PRO kan bidrage til en personcentreret og helhedsorienteret pleje og behandling samt understøtte at beslutninger træffes på et fælles grundlag. &nbsp;Anvendelse af PRO har vundet indpas på danske hospitaler, men der mangler endnu viden om potentialet ved anvendelse af PRO i sygeplejefaglige konsultationer med hæmatologiske patienter, som har langvarige behandlings- og plejeforløb.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Studiet ”PRO i praksis”</strong></p> <p>På den baggrund iværksatte Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital et multi-metode studie om PRO i praksis. Formålet med studiet var blandt andet, at undersøge om sygeplejerskers brug af PRO i praksis understøttede en helhedsorienteret tilgang til pleje og behandling af patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer.</p> <p>Studiet var et kvalitativt etnografisk studie som foregik fra 2016 til 2020. Analysen var inspireret af Habermas’ kritiske teori.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Resultater</strong></p> <p>I alt blev 9 sygeplejersker observeret under deres konsultationer med patienter og efterfølgende interviewet. Studiet viste, at sygeplejerskerne oplevede informationerne som de fik via PRO-data understøttende for deres arbejde med pleje og behandling til patienterne. Sygeplejerskerne havde imidlertid ikke rammer og muligheder for at bruge PRO aktivt under konsultationerne i den tid der var til rådighed, idet sygeplejerskerne prioriterede tiden til drøftelse af blodprøvesvar og instrumentel medicinsk behandling.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Konklusion</strong></p> <p>Det er stadig uvist om PRO kan fremme en personcentreret og helhedsorienteret sygepleje til patienter med hæmatologiske kroniske kræftformer, og om brugen af PRO kan indfries indenfor de aktuelle organisatoriske rammer og vilkår, som sygeplejen i en hospitalskontekst udøves i.</p> Stine Thestrup Hansen Mette Kjerholt Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.133812 Exploring, describing, and mapping the constitutive elements of patient-reported outcomes (PROs) used in clinical practice https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/133818 <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong><em>Background: </em></strong><em>The functionality and purpose of patient-reported outcomes (PROs) have evolved as a result of their digitalisation and extended application in clinical practice. The diffusion of PROs on various organisational levels in different sectors and disease areas has further shaped their usage and construction. Thus, this paper identifies the main elements constituting a PRO in the context of clinical practice. The aim is to create a concept map (PRO Elements) grounded in the extant literature, translating, combining, and mediating different interpretations of PRO among stakeholders, to enhance users’ understanding and use of PROs with a particular focus on patient participation.</em></p> <p><strong><em>Methods:</em></strong><em> The study is based on a systematic document analysis—a sub-study of an extensive scoping review (PubMed, Embase, CINAHL, Scopus) of PROs and patient participation in clinical practice.</em></p> <p><strong><em>Results:</em></strong><em> The mapping of PRO reveals that, in clinical practice, a combination of eight main elements constitutes a PRO— validated questionnaire(s), developers, content, measures, mediation, respondents, data, and outcomes – forming the concept map called PRO Elements.</em></p> <p><strong><em>Conclusion:</em></strong><em> The article provides an interdisciplinary mapping, presentation, and discussion of PROs’ constitutive elements, with an emphasis on patient participation. The holistic conceptualisation map illustrates various types of PROs that may prompt stakeholders to engage in discourse on the development, implementation, and evaluation of PROs to create more coherent and beneficial applications.</em></p> Jeppe Eriksen Ann Bygholm Pernille Bertelsen Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.133818 Eksistentiel og åndelig omsorg i post-sekulære kontekster https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/133822 <p>Forskning på tværs af sundhedsområder har vist, at eksistentiel og åndelig omsorg kan være til stor gavn for patienter. Det kan imidlertid være en udfordring at indarbejde denne omsorg i daglig praksis, ikke mindst i post-sekulære, multikulturelle og pluralistiske kontekster, som eksempelvis den danske. Formålet med dette integrative review var at lokalisere, evaluere og diskutere spørgeskemaer, som fokuserer på eksistentielle og ESR behov. Elleve spørgeskemaer blev inkluderet, evalueret og diskuteret, med fokus på religiøst/spirituelt/eksistentielt ordvalg og formuleringer, lokale kulturelle og pluralistiske kontekster, og i forhold til anvendelighed i et sekulært sundhedsvæsen. Artiklen fokuserer på faktorer, der bør adresseres ved implementeringen af spørgeskemaer om eksistentielle og ESR behov i forskellige kulturelle og sproglige kontekster. Derved bidrager den til den internationale udvikling, udveksling og implementering af viden og erfaringer om bedste praksis indenfor eksistentiel og åndelig omsorg i post-sekulære kontekster.</p> Ricko Nissen Erik Falkø Tobias Kvist Stripp Niels Christian Hvidt Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.133822 Etablering af fælles fodslag https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/134015 <p>Brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel kan styrke patientinddragelsen og højne behandlingskvaliteten. Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan PRO bliver relevant og meningsfuldt at anvende for både personer med multipel sclerose (MS) og sundhedsprofessionelle.</p> <p>Undersøgelsen bestod af 1) et systematisk litteraturstudie, hvor eksisterende PRO-spørgeskemaer indenfor MS-området, og hvorvidt der har været inddraget patienter i udviklingen af dem, blev kortlagt2) en interviewundersøgelse, hvor personer med MS’ perspektiv på PRO blev undersøgt, 3) en workshop hvor sundhedsprofessionelles perspektiv på PRO blev undersøgt.</p> <p>Der er et øget behov for at inddrage personer med MS i udviklingen af PRO, hvis PRO skal være relevant for personer med MS samt fremme personcentrering i MS-behandlingen. For at PRO-spørgeskemaer bliver meningsfulde for både personer med MS og sundhedsprofessionelle at anvende, skal PRO kunne tilpasses den enkelte patient, da sygdomsforløbet og symptomprofilen for personer med MS kan variere meget. Imidlertid bør det overvejes om alle patienter har gavn af PRO. For at favne, hvad der for personer med MS er relevant at drøfte med en sundhedsprofessionel, bør PRO-spørgeskemaer omfatte neurologiske symptomer, kognitive funktionsnedsættelser, mental sundhed og velvære, egenomsorg og sociale udfordringer relateret til MS. Dog bør dette afstemmes ift. den sundhedsprofessionelles kompetencer, både for at den sundhedsprofessionelle oplever at kunne give evidente råd om symptomer og behandling, men også for at patienten modtager den bedst mulige behandling og vejledning. Desuden må PRO ikke være tidskrævende, hverken for de sundhedsprofessionelle at anvende eller for patienterne at udfylde. Imidlertid kan det diskuteres, hvorvidt det danske sundhedsvæsen rustet og organiseret til at inkorporerer et tiltag som PRO, som reflekterer både patienter og sundhedsprofessionelles ønsker og behov.</p> Josephine Lyngh Steenberg Trine Hørmann Thomsen Marie Lynning Sofie Olsgaard Bergien Rolf Pringler Holm Lasse Skovgaard Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.134015 Undgå at digitale PRO-skemaer bidrager til ulighed https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/133861 Amalie Søgaard Nielsen Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.133861 Deltagelse med data? https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/142188 <p class="p1">At det er vigtigt for sundhedsvæsenet og for den enkelte behandler at vide, hvordan patienten har det, og hvilke problemer patienten oplever, er næppe en overraskelse for nogen. Det er jo blandt andet en af grundene til, at patienter og læger mødes ansigt til ansigt i konsultationen. Hvad der måske er mere overraskende er, hvor stor en praktisk udfordring det er for sundhedssystemet at indsamle patienternes oplevelser og inddrage deres behov og vurdering af egen sundhedstilstand i såvel kliniske som administrative beslutninger. For hvordan får man på systematisk og relevant vis viden om, hvad der betyder noget for den enkelte patient i et sundhedssystem, der er presset af personalemangel, stram økonomi og stigende forventninger?<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Henriette Langstrup Jeppe Eriksen Marie Louise Tørring Claus Bossen Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.142188 Global sundhed i dansk perspektiv https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/142189 <p>Boganmeldelse af Konradsen og Meyrowitschs "Global Sundhed i Dansk Perspektiv" (2022) skrevet af Lotte Buch Segal.</p> Lotte Buch Segal Copyright (c) 2023 Forfatter og tidsskrift 2023-12-07 2023-12-07 21 39 10.7146/tfss.v21i39.142189