Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund Medicinsk Antropologisk Forum/Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet da-DK Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 1604-3405 <p>Forfatteren/forfatterne og Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet.</p> <p>Artikler publiceret i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> Sykdommens Etikk – en fortsettelse https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/135373 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Velkommen til dette temanummeret om Sykdommens Etikk; det andre numme- ret med denne tittelen og en direkte fortsettelse av første nummeret som kom ut våren 2022. På de følgende sider fortsetter vi undersøkelsen av det feltet og den problemstillingen som ble satt opp i det første temanummeret. Denne teksten blir derved en fortsettelse i tillegg til å være en introduksjon. Det gjelder også i høy grad for artiklene – av Lau &amp; Møllebæk, Thoresen &amp; Rugseth, og Andersen &amp; Of- fersen – som kan sees som en fordypelse i en del av det større landskapet som ble skissert i det forrige nummeret.</p> </div> </div> </div> Bjørn Hofmann Torsten Risør Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-23 2022-12-23 19 37 7 18 Mod en hverdagsetik for lægemiddelbrug https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/135374 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>For mange mennesker er det at tage medicin en naturlig del af hverdagen. Alligevel er langt det meste etik på lægemiddelområdet fokuseret på forskning og klinisk anvendelse og ikke på dagligdagen med medicin. I denne artikel tegner vi konturerne af et nyt udgangspunkt for etik om lægemidler; en hverdagsetik for lægemiddelbrug. Hverdagslivet med medicin lader sig ofte ikke beskrive og organisere i henhold til procedurer, guidelines og kvalitetsstandar- der. I stedet fremkommer det etiske igennem de ofte mere subtile forestillinger, vi gør os om, hvad lægemidlerne er og kan bidrage med i vores daglige liv. Gennem empiriske eksempler fra etnografiske feltstudier om medicinbrug i hverdagslivet zoomer vi ind på det medicinske sundhedsarbejde, som det kræver at (gen)skabe det gode hverdagsliv med medicin, og sær- ligt de etiske skisma, der ofte følger med. Til at guide den empiriske analyse tager vi afsæt i Annemarie Mols begreb ontonormer til at få øje på de grundlæggende forskelle, der betin- ger vores syn på og dermed vores praktiske handlinger med lægemidler. Lægemidler i denne post-humanistiske tankegang er ikke kun materielle objekter. De er aktivt med til at forme og forandre de relationer, hvorfra omsorg for os selv og hinanden udspringer. Herigennem bliver det tydeligt, at det at tage medicin også er en etisk praksis, og at den indlejrede etik påvirker måden, vi i hverdagslivet drager omsorg for os selv og hinanden på.</p> </div> </div> </div> Sofie Rosenlund Lau Mathias Møllebæk Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-23 2022-12-23 19 37 19 41 "Kommer noen til å dø?" https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/135375 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Å være åpen om alvorlig sykdom og død har blitt et normativt og moralsk imperativ. I Norge har den nye åpenheten fått synlig utløp gjennom flere populære dokumentarserier på statskanalen NRK. I artikkelen søker vi å forstå mer av fenomenet åpenhet, slik det spil- ler seg ut på TV og særlig knyttet til åpenhet om alvorlig sykdom og død. Vi redegjør for noen aktuelle teoretiske perspektiver på åpenheten, før vi beskriver og diskuterer hvordan åpenhet fremstilles i en episode fra NRK-serien Helene sjekker inn. Den aktuelle episoden er fra en hospiceavdeling. Et sentralt poeng fra vår analyse er at mens både NRK og hospi- cefilosofien argumenterer for betydningen av å være åpen om døden, kan personer som er i livets siste fase fortsatt ha behov for å skjerme seg fra døden som realitet. Gjennom språ- kbruk, kroppslige gester og aktive handlinger viser både pasienter og ansatte i episoden at åpenhet også har grenser og at døden ikke lar seg fullstendig avdekke, men fortsatt hviler i en form for ikke-viten.</p> </div> </div> </div> Lisbeth Thoresen Gro Rugseth Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-23 2022-12-23 19 37 43 63 Omsorgens moralske pionerer https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/135378 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I denne artikel undersøger vi ældre, alene-boende menneskers erfaringer med at bo alene og have brug for omsorg på grund af kræftsygdom. Vi har særligt fokus på at undersøge foran- dringer i den danske velfærdsstats politiske økonomi, herunder hvordan forventninger om at involvere familie i omsorgsarbejde, udfolder sig i konkrete hverdagssituationer. Med ud- gangspunkt i detaljerede beskrivelser af informanterne Lise og Henriks erfaringer foreslår vi, at vi ved at betragte omsorg som generativt arbejde (Buch, 2018) bliver opmærksomme på de mange forskelligartede praksisser, der knytter sig til syge, alene-boende menneskers livsopretholdelse. Gennem beskrivelser af omsorg som udveksling og kropsarbejde, bliver det tydeligt, at omsorg forhandles i krydsfeltet mellem velfærdsstatens politiske økonomi og moralske forestillinger om forbundethed og selvstændighed. Vi konkluderer at alene- boende mennesker, når de bliver syge, kastes ud i moralsk pionerarbejde (Rapp, 1999), der indebærer inter-generationelle forhandlinger, og som afspejler forandringer i den danske velfærdsstats historisk store opmærksomhed mod omsorgserhvervet.</p> </div> </div> </div> Rikke Sand Andersen Sara Marie Hebsgaard Offersen Copyright (c) 2022 Forfatter og tidsskrift 2022-12-23 2022-12-23 19 37 65 85