REDAKTIONEN, -. Kolofon. Sprog i Norden, v. 35, n. 1, 1 jan. 2004.