https://tidsskrift.dk/rvt/issue/feed Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 2020-12-02T05:23:27+01:00 Hans J. Lundager Jensen hj@cas.au.dk Open Journal Systems Dansksproget tidsskrift for religionsvidenskab; forskningsbaserede artikler; anmeldelser af religionsvidenskabelig litteratur https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/122018 Forside 2020-12-02T05:20:17+01:00 Hans J. Lundager jensen hj@cas.au.dk <p>Forsie og kolofon til RvT 70</p> 2020-09-14T14:17:10+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/122016 Forord til RvT 70: religion og medier 2020-12-02T05:20:36+01:00 Johanne Louise Christiansen hj@cas.au.dk Hans J. Lundager Jensen hj@cas.au.dk Katrine Frøkjær Baunvig hj@cas.au.dk <p>Forord til RvT 70: religion og medier</p> 2020-09-14T11:36:09+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120397 Religion og medier i et religionsvidenskabeligt perspektiv 2020-12-02T05:23:27+01:00 Armin W. Geertz hj@cas.au.dk Laura Feldt hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: The religion and media field has grown strongly as an academic subject in recent years, especially regarding studies of religion in contemporary mass media, TV, film, internet, social media etc., and in relation to popular culture. Scholars of religion have also begun to pay attention to the important role that media, mediation, and mediatization have played in the history of religions. It is this growing awareness that we wish to examine here. Our focus is not intended to signal the abandonment of interest in contemporary religion, media and popular culture; rather we wish to place this development in the deep and broad perspective of the study of religion. Media, mediation, and the more recent phenomenon of mediatization, are processes that are inseparable from the ways in which religion functions and is passed on from generation to generation. Thus, from a general study of religion perspective, we promote the argument that media and mediation processes are central aspects of how all religions function because all communication, including religious communication, can be seen as mediated. In this article, we reflect on and discuss the roles that media have played in the deep history of religions and continue to play in the present by bringing religion and media studies in conversation with cultural evolution and cognitive perspectives.</p> <p>DANSK RESUMÉ: Religion og medier er blomstret stærkt op som emnefelt i de seneste år, særligt med fokus på religion i samtidens massemedier, tv, film, internet, sociale medier m.m. og i relation til populærkultur. Samtidigt er religionsforskere blevet opmærksomme på at medier og mediering har spillet vigtige roller for religionshistorien og det er dén udvikling vi her vil gribe fat i. Dermed ønsker vi ikke på nogen måde at signalere en opgiven af interessen for religion, medier og populærkultur i samtiden, men snarere at vi ønsker at indsætte denne udvikling i et langt og bredt religionsvidenskabeligt perspektiv. Medier og mediering er uadskilleligt fra hvordan religion fungerer og videreføres fra generation til generation. Derfor anlægger vi det overordnede perspektiv her, at medier og mediering udgør centrale aspekter af hvordan alle religioner fungerer, da al kommunikation, inklusiv religiøs kommunikation, kan anskues som medieret. I denne artikel reflekterer vi over og diskuterer den rolle medier, mediering og medialisering har spillet i religionshistorien og i samtiden bl.a. med inddragelse af kulturevolutionære og kognitive perspektiver.</p> 2020-05-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120446 Att höra röster: Tre faser av lyssnande 2020-12-02T05:22:49+01:00 Simon Stjernholm hj@cas.au.dk <p>English abstract: This article describes and discusses an ongoing attempt to listen better to the meaning-making potential that is not only inherent in words, but also in human speech’s auditory dimensions. Through a presentation of three chronologically ordered phases of listening, with particular focus on various forms of Muslim preaching, a string of fruitful analytical paths for aurally oriented studies of religion are expounded. The empirical examples include listening practices within a contemporary Sufi order, digitally disseminated oral Islamist messages, and media-adapted Muslim preaching with varying ideological content and communicative strategies. The article also relates these examples and analyses to a wider research field within the study of religion with attention to sound and voices.</p> <p>svensk&nbsp; resume: Denna artikel beskriver och diskuterar en pågående strävan efter att lyssna bättre till den meningsbärande potential som inte enbart ryms i ord, utan även i det mänskliga talets auditiva dimensioner. Genom en presentation av tre kronologiskt ordnade faser av lyssnande, med särskilt fokus på olika former av muslimsk predikan, utläggs en rad fruktbara analytiska spår för auditivt orienterad religionsforskning. De empiriska exemplen inkluderar lyssningspraktiker inom en nutida sufiorden, digitalt förmedlade muntliga islamistiska budskap, samt medieanpassad muslimsk predikan med varierande ideologiskt innehåll och kommunikativa strategier. Artikeln relaterar även exemplen och analyserna till ett bredare religionsvetenskapligt forskningsfält med uppmärksamhet mot ljud och röster.</p> 2020-05-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120512 Religion, fantasyfilm og fantastiske væsener: 2020-12-02T05:22:29+01:00 Laura Feldt hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: This article discusses the nexus of religion and media on the basis of an analysis of one example of religion in popular culture: the expansion of J.K. Rowling’s Harry Potter series in the book Fantastic Beasts and Where to Find Them (2001) and the subsequent film by the same title connected to the book (directed by David Yates, screenplay by J.K. Rowling 2016). I present a study of religion-based, media-focused approach to film analysis that distinguishes between verbal and non-verbal aspects of mediation. The analysis treats the mediation of religion – traditional religion, magic and monstrous beings – in the film, as well as the mediality of the film. The analysis shows that the film forms part of a broader trend that portrays traditional religion as ossified and authoritative, while magic, monsters and green religion are represented as fascinating and attractive. Moreover, I argue that the mediality of the film sustains a blurring of boundaries between worlds in terms of the film-internal world structure, in terms of the diegetic vs. the afilmic world, and in terms of the hu-man vs. the nonhuman world. The key argument of the article is that pop-cultural me-dia constitute an important arena for religion, as media such as fantasy films both re-flect and form religious transformations today. This arena needs more attention in the study of religion.</p> <p>DANSK RESUME: Denne artikel diskuterer religion og medier ud fra en analyse af et eksempel på religion i populærkultur, nemlig en videreudvikling relateret til J.K. Row-lings Harry Potter univers: udgivelsen af bogen Fantastic Beasts and Where to Find Them (2001), en bog der er fiktivt indlejret som undervisningsbog på Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft, og den senere filmatisering der knytter sig til bo-gen, Fantastic Beasts and Where to Find Them (instrueret af David Yates, screenplay af J.K. Rowling 2016). Artiklen præsenterer en religionsvidenskabelig, mediefokuseret tilgang til filmanalyse, der inkluderer både verbale og non-verbale medierings-aspekter. Analysen behandler fremstillingen af religion – hhv. traditionel religion, magi og det monstrøse – i det filmiske univers, samt filmens medialitet. Analysen viser, at filmen indlejrer sig i en bredere trend, hvor traditionel religion fremstilles som forstenet og autoritær, mens magi, monstre og grøn religion fremstilles positivt og tiltrækkende, samt endvidere at filmens medialitet understøtter en udviskning af grænserne mellem verdener både i den tekst-interne verdensstruktur, mellem den diegetiske og den afilmi-ske verden, samt mellem den humane og den non-humane verden. Artiklen argumente-rer grundlæggende for at populærkulturelle medier såsom fantasyfilm udgør en vigtig arena for religion, og at denne arena bør behandles religionsvidenskabeligt, da den både afspejler og former religiøse forandringer i samtiden.</p> 2020-05-25T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120601 Offline eller online bhakti: Fra mediering til medialisering? 2020-12-02T05:22:18+01:00 Marianne Qvortrup Fibiger hj@cas.au.dk <p>&nbsp;</p> <p>English abstract: In this article, I will give a short outline of the Hindu bhakti-worship and introduce various mediation techniques and forms throughout the history of Hinduism until modern times. With this as the point of departure, I will discuss whether a current medialization of bhakti through cyberspace – bhakti online – can be equivalent to bhakti offline, where the worshipper is understood as having a more direct contact with a divine presence. This article is based on a wide understanding of the mediation concept, but will primarily focus on the body as the central pivot of mediation.</p> <p>Dansk resume: I denne artikel vil jeg give et kort overblik over den hinduistiske bhakti-tilbedelse og præsentere forskellige medieringsteknikker og -former op igennem den hinduistiske religionshistorie helt op til moderne tid. Med det som udgangspunkt vil jeg diskutere om en nutidig medialisering af bhakti via cyberspace – bhakti online – kan ækvivalere med bhakti offline, hvor tilbederen anses at have et mere et direkte møde med det guddommeliges tilstedeværelse Artiklen vil bygge på et bredt medieringsbegreb, men vil primært fokusere på kroppen som medieringens helt centrale omdrejningspunkt.</p> <p>&nbsp;</p> 2020-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120602 Formindskede bøger i jødisk religion 2020-12-02T05:22:09+01:00 Marianne Schleicher hj@cas.au.dk <p>English abstract: <em>The size of religious books matters to how religion and religiosity has been mediated up through history, not only the history of religion, but also the history of the book. The purpose of this article is to offer a functional approach to how size, especially small size, comes to matter in religious medialization. To be able to treat miniaturized books as a religious phenomenon, the article offers a comparative, brief trajectory of developments in book formats and writing/typing techniques that detects a development towards smallness. From here, it proceeds to analyzing and reflecting on miniaturized religious books in Judaism. It goes into details with the functional aspects in the use of community rules, prayer books, Book of Psalms, </em>haggadot shel pesach<em>, Purim-scrolls, Hebrew Bibles and </em>Torot<em>. The article conjoins the author’s own distinction between the hermeneutical and artifactual use of scripture with theoretical­ reflections by Claude Lévi-Strauss, Jonathan Z. Smith, Danièle Dehouve, Steven J. Gores, and Ian Reader. This platform has explanatory potential with regard to explaining how the small size of religious books in Jewish religion has come to matter to the medialization of religion and religiosity.</em></p> <p>Dansk resume:<em> Religiøse bøgers størrelse har betydning for, hvordan jødisk religion og jøders religiøsitet er blevet medieret op gennem historien – ikke kun religionshistorien, men også boghistorien. Artiklens formål er at tilbyde en funktionel forklaring af, hvilken betydning størrelsen, især liden størrelse, har for denne mediering. For at sikre at formindskede bøger behandles som et religiøst fænomen, tager artiklen afsæt i en komparativ, kort redegørelse for udvikling i bogformater og skrive-/printteknikker for at analysere og reflektere over formindskede, religiøse bøger i jødedommen. Særligt gennemgås funktionelle aspekter ved brugen af menighedsregler, bønnebøger, udgaver af Salmernes Bog, påske-aggadot, Purim-ruller, hebræiske bibler og Torahruller. Teoretisk sammenstilles forfatterens egen skelnen mellem hermeneutisk og artefaktisk helligtekstbrug med overvejelser hos Claude Lévi-Strauss, Jonathan Z. Smith, Danièle Dehouve, Steven J. Gores og Ian Reader. Den sammenstilling muliggør en forklaring af måden, hvorpå religiøse bøgers størrelse er af betydning for mediering af religion og religiøsitet.</em></p> 2020-05-27T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/121134 Da Koranen blev til en app… En genforhandling af Koranens status som helligt objekt 2020-12-02T05:21:05+01:00 Johanne Louise Christiansen hj@cas.au.dk Katrine Boserup Jensen hj@cas.au.dk <p>English abstract: <em>The Qurʾān is both a holy scripture and a holy object. As the latter, certain rules pertain to it as a physical book, including rules of placement, disposal, and ritual purity. In this article, we discuss the material aspects of the Qurʾān, the transition from the physical version to the digital or ‘appified’ version, and which religious practices are transferred, adapted, or entirely dropped in this transition, forming the point of depature for our study. The article is based on an ongoing qualitative study of the attitudes of 13 Danish-Muslim informants regarding the physical as well as the digital Qurʾān. From this data, we argue that the transition between these two types of media caused several new issues to be considered by our informants, for example, concerning rules of purity when dealing with a Qurʾān app. </em></p> <p>Dansk resume<em>: Koranen er både en hellig tekst og et helligt objekt. Som en fysisk bog findes der derfor diverse regler, som muslimer skal tage højde for, fx i forhold til placering, bortskaffelse og rituel renselse. I denne artikel diskuterer vi Koranens materielle aspekter med det udgangspunkt at undersøge, hvordan man forholder sig til overgangen fra den fysiske koran til den digitale eller ‘appificerede’ koran, og hvilke religiøse praksisser der overføres, tilpasses eller helt droppes i denne overgang. Artiklen er baseret på et igangværende kvalitativt studie af 13 dansk-muslimske informanters holdninger til Koranen, såvel i fysisk som i digital form. Ud fra denne data argumenterer vi, at overgangen imellem de to typer medier medførte en del nye overvejelser og problematikker, som vores informanter blev nødt til at forholde sig til, fx i forhold til renhedsforskrifter når man havde at gøre med en koran-app. </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> 2020-06-29T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120915 Kolonier ‘for Kirke og Folkelivets Vækst og Udvikling’ Spatial mediering af dansk-amerikansk grundtvigianisme i USA, ca. 1900 2020-12-02T05:21:14+01:00 Tina Langholm Larsen hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: <em>This article examines how the ethnoreligious immigrant organization Danish People’s Society utilized ethnic colonies as spatial mediums to promote and foster preservation of the Danish cultural and spiritual heritage in the USA. Informed by theoretical insights gained in the research fields of medium theory and human geography, I highlight place-naming and physical construction of the places as symbolic and material strategies employed by Danish People’s Society to establish the colonies as mediums. Based on the historical development of the colonies, the article argues that place-naming matters; place-naming may function as a powerful political and socially excluding act. In conclusion, I suggest that a more comprehensive understanding of the meaning, agency, and implications of spatial mediums requires that we approach these places as social, symbolic, and material constructions that are continually reconfigured and ascribed identity through interaction.</em></p> <p>DANSK RESUMÉ:<em> Med udgangspunkt i to tidligere dansk-amerikanske kolonier undersøger denne artikel, hvorledes den etnoreligiøse immigrantorganisation Dansk Folkesamfund benyttede sig af etniske kolonier som spatiale medier til at facilitere og generere dansk folkeoplysning og kulturarvsbevaring i USA. Ved brug af teoretiske indsigter fra forskningsfelterne ‘medium theory’ og humangeografi fremhæver jeg navngivning og fysisk bebyggelse af steder som en henholdsvis symbolsk og materiel strategi, hvormed Dansk Folkesamfund etablerede kolonierne som medier. Baseret på stedernes historiske udvikling argumenterer jeg, at navngivningen af fysiske steder bør tages seriøst; stednavngivning kan være en magtful politisk og socialt ekskluderende handling. På denne baggrund konkluderes det, at vi for at få en mere fyldestgørende forståelse af den betydning og agens samt de implikationer, spatiale medier kan have, må tilgå dem som både symbolske, sociale og materielle konstruktioner, der kontinuerligt rekonfigureres og tilskrives identitet gennem interaktion.</em></p> 2020-06-15T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/122017 Religionens teknik og teknikkens religion 2020-12-02T05:20:26+01:00 Niels Reeh hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: This article seeks to utilize the German philosopher Martin Heidegger's notion of Gestell to establish an outline of the relation between religion and technique including media technique. According to Heidegger, tech-nique on the one hand serves as a means for Man. On the other hand technique al-so embeds Man in new relations as a standing reserve for something else. The arti-cle suggests that media technology has contributed to embed Man in religious and national distinctions. On this basis, the article presents an outline of different his-torical stages in which technology and especially media technology has had crucial consequences for embeding Man in religious and national distinctions.</p> <p>DANSK RESUME: I denne artikel opstilles en skitse af hvordan forholdet mellem religion og teknik, herunder medier kan begribes ved hjælp af Martin Heideggers begreb Gestell. Dette begreb skærper opmærksomheden på det forhold at teknik ik-ke kun er et middel for mennesket, men også indlejrer mennesket i nye relationer. Mennesket bliver via teknikken stillet til rådighed eller som Heidegger kaldte det en bestand for noget andet end sig selv i disse nye relationer. I det lange historiske perspektiv har teknikken og især medieteknikken bidraget til at indlejre mennesket og dets livsverden i en række nye sammenhænge, heriblandt det man med ud-gangspunkt i Jan Assmann kunne kalde forskellige former for religiøse, statslige og nationale distinktioner, der har spillet afgørende roller i menneskets historie. På denne baggrund opstiller artiklen en skitse over sammenhænge mellem medietek-nik og religionsformer.</p> 2020-09-14T12:56:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120416 Fornuftens fyrtårn. Om Jürgen Habermas: Auch eine Geschichte der Philosophie, 2020-12-02T05:22:59+01:00 Lars Albinus hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse og diskussion af Jürgen Habermas, <em>Auch eine Geschichte der Philosophie, Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen, Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen</em>, Suhrkamp 2019</p> 2020-05-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/121829 Review-artikel: Alexandra Maryanski om Durkheim og religionens oprindelse 2020-12-02T05:20:55+01:00 Anders Klostergaard Petersen hj@cas.au.dk Hans J. Lundager Jensen hj@cas.au.dk <p>Review-artikel: Alexandra Maryanski om Durkheim og religionens oprindelse</p> 2020-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120645 Jan Assmann og aksetid 2020-12-02T05:21:23+01:00 Anders Klostergaard Petersen hj@cas.au.dk <p>Review-artikel om Jan Assmann, Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne 2018</p> 2020-05-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/121830 Review-artikel: Paulus som forløber for det liberale demokrati: en trosfanatikers budskab til nutiden 2020-12-02T05:20:46+01:00 Anders Klostergaard Petersen hj@cas.au.dk <p>Review-artikel: Paulus som forløber for det liberale demokrati: en trosfanatikers budskab til nutiden</p> 2020-09-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120479 Anmeldelse af Peter K. Westergaard, Nietzsche: Hvis man altid går til grunden: En afslutning 2020-12-02T05:22:39+01:00 Lars Albinus hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Peter K. Westergaard, Nietzsche: Hvis man altid går til grunden: En afslutning</p> 2020-05-22T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120641 Anmeldelse af Brill’s Encyclopedia of Buddhism og The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism 2020-12-02T05:22:00+01:00 Jørn Borup hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Brill’s Encyclopedia of Buddhism og The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism</p> 2020-05-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120642 Anmeldelse af Karel van der Toorn, Becoming Diaspora Jews 2020-12-02T05:21:51+01:00 Frederik Poulsen hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Karel van der Toorn, Becoming Diaspora Jews</p> 2020-05-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120643 Anmeldelse af Stig T. Rasmussen, Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk 2020-12-02T05:21:42+01:00 Lasse Løvlund Toft hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Stig T. Rasmussen, Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk</p> 2020-05-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120747 Flemming Chr. Nielsen, Sort hedder en sten. Mellem hedenskab og kristendom i 1000 år 2020-12-02T05:23:18+01:00 Nikolaj Skou Haritopoulos hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Flemming Chr. Nielsen, Sort hedder en sten. Mellem hedenskab og kristendom i 1000 år</p> 2020-05-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120644 Anmeldelse af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen, Æresrelateret social kontrol 2020-12-02T05:21:32+01:00 Lene Kühle hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen, Æresrelateret social kontrol</p> 2020-05-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120870 Anmeldelse af Lars Albinus, At være tanken tro. Religion i filosofihistorisk kontekst 2020-12-02T05:23:09+01:00 Troels Nørager hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Lars Albinus, At være tanken tro. Religion i filosofihistorisk kontekst</p> 2020-05-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/122019 Indkomne bøger 2020-12-02T05:20:07+01:00 Hans J. Lundager Jensen hj@cas.au.dk <p>Liste over indkomne bøger</p> 2020-09-14T14:46:51+02:00 ##submission.copyrightStatement##