https://tidsskrift.dk/rvt/issue/feed Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 2021-04-21T05:39:53+02:00 Hans J. Lundager Jensen hj@cas.au.dk Open Journal Systems <p>Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) publicerer fagfællebedømt forskning og forskningsbaseret formidling af religionsvidenskab og dens mange delvidenskaber -- såsom religionshistorie, religiionssociologi, religionspsykologi, religionsantropologi og religionsfilosofi. Bidrag kan have hovedvægten i en bestemt empiri eller have et teoretisk sigte.</p> https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/123486 Dyrenes betydning i religion og filosofi – en oversigt 2021-04-21T05:39:53+02:00 Lars Albinus hj@cas.au.dk <p>Lars Albinus</p> <p>ENGLISH ABSTRACT: In this article, I present an overview of the meaning and significance of animals in a religious context, ranging from tribal cultures to a Christian tradition. Furthermore, I will draw a line to current philosophical and eco-critical debates. My thesis is that in many cultures humans have had a tendency to regard animals as a mediating link between life in this world and a transcendent form of being. In animistic and totemistic ontologies animals are closely related to divinities as well as to humanity as such, whereas in more developed forms of religion they become part of a hierarchy as mediators between humans and gods. This is seen, for instance, in sacrificial cult. Later their significance decreases according to their predominant role of being moral similes. In our own times, however, animals seem to regain a significance as beings in their own right owing to our increasing ecological awareness. Prominent philosophers such as Derrida and Agamben have thus questioned the traditional view of human exceptionalism and opened up for a new understanding of the relationship between being animal and being human. I finally suggest that Agamben’s concept of ‘bare life’ and an eco-critical notion of stewardship concerning endangered species, as well as animals in general, both conceive of the animal as a new kind of immanent transcendence.</p> <p>DANSK SUMMARY: Jeg tegner i denne artikel et omrids af dyrenes betydning i en religiøs kontekst (fra stammefolk til en kristen tradition) samt i en filosofisk og øko-kritisk optik. Min tese er, at dyrene i mange kulturer har ansporet mennesket til at se dem som bindeled mellem livet i denne verden og en transcendent væren. I animistiske og totemistiske ontologier er dyrene tæt forbundet med både mennesker og guder, hvorimod de i de arkaiske religioner indgår i et hierarki, hvor de, blandt andet gennem ofringer, udgør den medierende instans mellem mennesker og guder. Senere antager de hovedsagelig en metaforisk betydning som moralske sindbilleder. Vores egen tid oplever en stigende økologisk bevidsthed om dyrenes egenværdi, og markante filosoffer som Derrida og Agamben har stillet spørgsmål ved den traditionelle grænse mellem dyr og mennesker, som antropocentrismen har levet højt på i århundreder. Jeg hævder i den forbindelse, at der hersker en indbyrdes forbindelse mellem Agambens begreb om det nøgne liv og en øko-kritisk omsorg for dyret, som gør det til en ny form for immanent transcendens.</p> <p>&nbsp;</p> 2020-12-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/123489 Revitalisering af inuitisk tradition i Grønland 2021-04-21T05:39:45+02:00 Sidse Birk Johannsen hj@cas.au.dk <p>ABSTRACT: The revitalization process among indigenous people on the North American continent has been increasing since the beginning of the 20th century, especially after 1960 (Paldam 2017, 136 Fonda 2012, 172, Wallace 1956). In Greenland, there are examples of cultural revitalization dating back to the 1970s, but interest in Inuit culture and religion has especially increased over the past decade (Krutak 2014, 55 Pedersen 2014, 51). The purpose of this paper is to clarify the differences and variations of where and how the flourishing of Inuit traditions is expressed in today’s Greenlandic society. The paper highlights variations and differences between mainstream culture and niche religiosity and presents a model for categorizing different groupings in the field. Finally, the revitalization process is discussed as respectively an ethno particular niche religion or a New Age tendency with a global outlook.</p> <p>DANSK RESUME: Revitaliseringstendensen blandt oprindelige folk har været stigende på det nordamerikanske kontinent siden begyndelsen af 1900-tallet og særligt efter 1960 (Paldam 2017, 136; Fonda 2012, 17, Wallace 1956). I Grønland findes der eksempler på kulturel revitalisering tilbage til 1970’erne; men opblomstringen af inuitiske traditioner og religion er særligt højnet det seneste årti (Krutak 2014, 55; Pedersen 2014, 51). Denne artikels formål er at tydeliggøre de forskellige variationer af, hvor og hvordan opblomstringen af inuitiske traditioner kommer til udtryk i nutidens grønlandske samfund. Artiklen fremhæver variationer og forskelle imellem mainstreamkultur og nichereligiøsitet og præsenterer en model til kategorisering af forskellige grupperinger i feltet. Afsluttende diskuteres revitaliseringsprocessen som henholdsvis etnopartikulær nichereligion eller New Age-tendens med globalt udsyn.</p> 2020-12-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/123568 Tjenere, pryglestokke og kropslige lidenskaber 2021-04-21T05:39:28+02:00 Lasse Løvlund Toft hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: According to Gen 1:26–28, the human being was given rule over the animals, even though this apparently conflicts with the lived reality on earth. To judge from sources from the Early Church, this apparent dichotomy posed a serious challenge to the claim of the goodness of God, which had to be defended accordingly. The present article investigates different Early Christian views on the relationship between animals and humans. Through a series of Danish translations of extracts from eastern patristic writings from around the 4th century, it is argued that despite a certain diversity of argument, two different ‘zoologies’, or views on animals and on the human rule over especially wild animals appear. These views seem to revolve around the two Christian centres of theology and biblical exegesis of the time – Alexandria and Antioch. Insights from the readings of the patristic literature are subsequently used as a hermeneutical key in order to understand encounters between animals and holy persons found in other parts of the Early Christian literature, namely the apocryphal Acts of the Apos-tles, martyr literature and ascetic literature. The article ends with a view to the Western church.</p> <p>DANSK RESUME: Mennesket blev ifølge Gen 1,26–28 sat til at herske over dyrene – men stemmer dette overens med den erfarede virkelighed? At dømme ud fra oldkirkelige kilder udfordrede dette tilsyneladende modsætningsforhold den kristne forståelse af Guds godhed, som følgelig måtte forsvares. I denne artikel undersøges forskellige oldkirkelige forestillinger om forholdet mellem dyr og mennesker. Gennem en række oversættelser af uddrag fra skrifter skrevet af østlige kirkefædre omkring det 4. århundrede argumenteres der for, at der trods en vis diversitet i argumentationen grundlæggende viser sig to forskellige forestillinger om dyr, eller ‘zoologier’, og om menneskets herredømme over særligt vilde dyr. Disse forskelle synes at være mellem det alexandrinske teologisk-eksegetiske miljø og det antiokenske. Indsigter fra disse undersøgelser bruges desuden som hermeneutisk nøgle til forstå relationer mellem dyr og hellige personer i anden oldkirkelig litteratur såsom de apokryfe apostelakter, martyrlitteratur og asketisk litteratur. Slutteligt gives der et udblik til vestlige kirkefædre.</p> 2020-12-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/124957 Har en hund Buddha-natur? 2021-04-21T05:39:19+02:00 Jørn Borup hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: Ecologization of Buddhism makes sense in both a mod-ern and posthuman perspective. Initiatives and institutions based on socially engaged Buddhism with sustainability, biodiversity and ecology as ideals have spread in recent decades in both East and West. There are arguments from both classical Pali Buddhist literature and East Asian Mahayana philosophy to justify Buddhist nature symbiosis from both ontological, ethical, and soteriological perspectives. Critical analysis can easily deconstruct such ideals as anachronistically constructed, primarily based on modern naturalism, reform Buddhism and con-temporary philosophy of nature. Such an ‘invented Buddhism’ is, however, genuinely authentic, and it is argued that an ecological perspective on both historical and contemporary Buddhism can legitimize other possibilities of interpretation, including the view of an ontological continuum with room for also animistic and posthuman 'nature religion', in which a dog on several levels can be said to possess Buddha nature.</p> <p>DANSK RESUMÉ: Økologisering af buddhismen giver mening i både et moderne og posthumant perspektiv. Initiativer og institutioner baseret på socialt engageret buddhisme med bæredygtighed, biodiversitet og økologi som idealer har de sidste årtier bredt sig i både Øst og Vest. Der er argumenter fra både klassisk pali-buddhistisk litteratur og østasiatisk mahayana-filosofi til at godtgøre buddhistisk natur-symbiose ud fra både ontologisk, etisk og soteriologisk perspektiv. Kritisk analyse kan sagtens dekonstruere sådanne som anakronistisk konstruerede idealer, primært med afsæt i moderne naturalisme, reformbuddhisme og nutidig naturfilosofi. En sådan ’opfundet buddhisme’ er dog helt autentisk, og der argumenteres for, at netop et økologisk perspektiv på både historisk og nutidig buddhisme kan legitimere andre fortolkningsmuligheder, herunder anskuelsen af et ontologisk kontinuum med plads til også animistisk og posthuman ‘natur-religion’, i hvilken en hund på flere planer kan siges at besidde buddha-natur.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/125465 Hellige træer i hinduismen: Et mødested i mellem religionstyper 2021-04-21T05:39:02+02:00 Marianne Qvortrup Fibiger hj@cas.au.dk <p>ENGLISH ABSTRACT: In this article, the focus will be on the worship of tress in Hinduism in both a textual historical and a contemporary perspective. A main argument is that the worship of trees is a central part of most forms of Hinduism regardless of time and place, and also that it has contemporary and global appeal in the so-called eco-dharma movement.</p> <p>DANSK RESUME: Denne artikel vil fokusere på tilbedelsen af træer i hinduisme i både et teksthistorisk og et nutidigt perspektiv. Et hovedargument er, at dyrkelsen eller tilbedelsen af træer er en central del af de fleste former for hinduisme uafhængigt af tid og sted, og også at det har nutidig og global appeal i en såkaldt øko-dharma bevægelse.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-18T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/123491 Anmeldelse af Erika Willander, Unity, Division and the Religious Mainstream in Sweden 2021-04-21T05:39:37+02:00 Anne Lundahl Mauritsen hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Erika Willander, Unity, Division and the Religious Mainstream in Sweden, 2020</p> 2020-12-16T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/125015 Anmeldelse af Iselin Frydenlund & Michael Jerryson, eds., Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World, 2020 2021-04-21T05:39:10+02:00 Jørn Borup hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Iselin Frydenlund &amp; Michael Jerryson, eds., Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World, 2020</p> 2021-02-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Forfatter og Tidsskrift https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/125435 Anmeldelse af Tero Alstola, Judeans in Babylonia, 2020 2021-03-17T14:59:52+01:00 Frederik Poulsen hj@cas.au.dk <p>Anmeldelse af Tero Alstola, <em>Judeans in Babylonia</em> (2020)</p> 2021-03-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 0