[1]
J. Borup, “Har en hund Buddha-natur?”, RvT, nr. 71, s. 1–13, feb. 2021.