Religion i Danmark https://tidsskrift.dk/rid da-DK <p>Center for SamtidsReligion har ophavsretten til den udgivne version af tidsskriftet. Forfatteren har ophavsretten til deres egen tekst.</p> <p>&nbsp;</p> mvn@cas.au.dk (Marie Vejrup Nielsen) hc@cas.au.dk (Henrik Reintoft Christensen) fre, 02 jun 2017 14:07:46 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Nyt om Religion i Danmark i dag https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26375 Årets e-årbog har fokus på muslimske trossamfund i Danmark i dag. Introduktionen præsenterer hovedpunkterne fra udgivelsen og fortæller kort om de nyeste informationer om islam i Danmark i dag. Marie Vejrup Nielsen, Lene Kühle ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26375 fre, 02 jun 2017 14:07:42 +0200 De godkendte muslimske trossamfund - og de nye tendenser https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26376 <p>Denne artikel præsenterer de nyeste tendenser inden for muslimske trossamfund i Danmark i dag herunder: synliggørelsen af moskéerne; professionaliseringen af islamiske autoritet og konsolidering af moskéernes organisation.</p><p>Derudover ser artiklen nærmere på træk ved de godkendte muslimske trossamfund i Danmark i dag.</p> Lene Kühle, Malik Christian Reimer Larsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26376 fre, 02 jun 2017 14:07:42 +0200 Danske moskéer på Facebook https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26377 Med baggrund i dét, vi ved om de danske moskéer, fra henholdsvis Religion i Aarhus (2013), Moskeer i Danmark (2006) samt Moskeer i Danmark II (udkommer efteråret 2017), vil denne artikel mere specifikt præsentere resultaterne af en eksplorativ og kortlæggende undersøgelse<br />af moské-landskabet på Facebook. Spørgsmål som ’Hvor mange moskéer bruger Facebook?’, ’Er der forskel i repræsentation af anerkendte trossamfund og ikke-anerkendte trossamfund?’, ’I hvor høj grad bruger moskéerne mediet?’, ’Hvad opdaterer de generelt om?’ og ’Hvordan vil de<br />gerne fremstå?’ vil blive forsøgt besvaret. Resultaterne vil efterfølgende tolkes i lyset af ovenstående problemstilling, dog mere specifikt: mediernes enten komplementerende eller begrænsende effekt på moskéernes autoritet og autenticitet. Jonas Aahave Uhd ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26377 fre, 02 jun 2017 14:07:43 +0200 Muslim i Danmark – En analyse af khuṭbaer fra Dansk Islamisk Center og Masjid al-Faruq https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26378 Islams rolle i det danske samfund er et meget omdiskuteret emne. I debatter om islam får man ofte en fornemmelse af islam som talende med én stemme, og sjældent er forskellige fortolkninger af religionen repræsenteret. Vi har derfor i vores bachelorprojekt valgt at<br />undersøge, hvad nogle moskéer selv giver udtryk for i forhold til islams rolle i det danske samfund. Det gør vi ved at se nærmere på deres khutbaer, det vil sige den prædiken, der holdes i forbindelse med fredagsbønnen. En række danske moskéer er i stigende grad begyndt at<br />offentliggøre deres khuṭbaer på internettet fx på YouTube eller Facebook. Ud fra syv udvalgte khuṭbaer fra to moskéer har vi forsøgt at besvare spørgsmålet: “Hvordan opfordrer de to moskéer gennem deres khuṭbaer tilhørerne til som muslim at agere i det danske samfund?”. Herunder har vi<br />undersøgt fire områder: hvordan en muslim skal forholde sig til andre religioner, danske traditioner, ikke-muslimske danskere og den danske stat. På baggrund af dette kan vi belyse, hvorvidt moskéerne opfordrer til integration i eller separation fra det danske samfund, og om<br />de gør brug af en etisk eller en politisk tilgang. Camilla Tvilling Jacobsen, Margrethe Andreasen Vestergaard ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26378 fre, 02 jun 2017 14:07:43 +0200 Danmarks nye muslimske intellektuelle – en ny islamisk autoritet? https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26379 Intellektuelle har altid spillet en central rolle i den islamiske historie og også i dag finder man muslimske intellektuelle i forskellige sammenhænge. I en dansk kontekst har sådanne optrådt i<br />den offentlige debat fra så forskellige udgangspunkter som for eksempel talsmanden for Hizbut-Tahrir, Junes Kock, imamerne fra Dansk Islamisk Center, Waseem Hussain, Naveed Baig og Fatih Alev, eller samfundsdebattører med muslimsk baggrund som Tarek Ziad Hussein eller Ahmed Akkari. I det speciale, som ligger til grund for denne artikel, undersøgte jeg en række danske muslimer, som jeg har valgt at kalde for de nye muslimske intellektuelle i Danmark. De udgør ikke en organiseret gruppe, men kender udmærket hinanden. Det, som gør dem interessante, er, at de som nogle af de første dansk opvoksede muslimer har erhvervet sig formelle islamiske uddannelser fra muslimske majoritetslande ved siden af deres uddannelser til ingeniører, læger og jurister. På baggrund af begge dele mener de, som muslimske autoriteter, at have et bedre udgangspunkt for at balancere et muslimsk liv i en dansk sammenhæng end for eksempel de traditionelle imamer. Malik Christian Reimer Larsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26379 fre, 02 jun 2017 14:07:44 +0200 De unge muslimers blik på imamen https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26380 De seneste årtier har vi set en opblomstring af en ny generation af muslimer i Danmark, der ønsker at gøre tingene anderledes end deres forældre og bedsteforældre. Nye bestyrelser, underafdelinger og moskéer oprettes som led i processen for at skabe et nyt islam. De unge<br />muslimer ønsker at ændre strukturen og hierarkiet i moskéerne. Visionerne er klare: Man ønsker et integreret islam. En kobling mellem medborgerskab og religiøs pligt. Diskussionen om de nye generationer af muslimer har været i gang i årtier. Den nye forståelse af islam, som de nye generationer bringer med sig antages at involvere et opgør med imamernes autoritet. I et kvalitativt studie, som tager udgangspunkt i imamens rolle i to danske moskéer, blev det tydeligt, at imamernes autoritet er et mere vurderende og forskelligartet begreb end man skulle tro. De to moskéer er den sunnitisk moské Rødovre Masjid og<br />den shiitiske Imam Ali Moské, som er nyopført i Københavns Nordvest-kvarter. Nikoline Koldby Larsen Larsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26380 fre, 02 jun 2017 14:07:44 +0200 ”Du får ḥasanāt for det”: Udøvelse af daʿwa blandt unge muslimer i Aarhus https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26381 Budskabet er en gruppe af unge muslimer i Aarhus, som mødes med det formål at fortælle ikkemuslimer om islam. Listen over initiativer for at nå deres målgruppe er alsidig. Budskabet inviterer både indenfor til Åben Moské, stiller stande op på gågaden under islamiske højtider, og<br />tilbyder, at man kan blive Muslim for en dag, dvs. følge et medlem i nogle timer og derved få et indblik i hans eller hendes hverdag. Hvis man har lyst, må man gerne som muslim for en dag mærke på egen krop, hvordan medlemmerne praktiserer islam, fx ved at bære ḥijāb eller ved at<br />deltage i en af dagens faste bønner (ṣalāh). Jeg har fra februar 2015 til maj 2016 fulgt Budskabet gennem feltstudier for at undersøge, hvad<br />der driver gruppen til at fortælle om islam til ikke-muslimer. Jeg ønskede også at undersøge, hvordan motivationen for aktiviteterne opretholdes, for gruppen møder af og til modstand fra forbipasserende og nyhedsmedier. Artiklen her vil behandle disse spørgsmål og diskutere, om omvendelse af ikke-muslimer til islam er et af gruppens mål. Jeg vil argumentere for, at den enkeltes forhold til Allah er en af de væsentligste faktorer for, at Budskabet eksisterer og beskæftiger sig med daʿwa. Mine data er indsamlet fra interviews med ca. 15 af gruppens medlemmer samt fra gruppens aktiviteter på sociale medier. Hanna Donslund ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26381 fre, 02 jun 2017 14:07:44 +0200 Moskébyggerier i Danmark – To casestudier fra Aarhus https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26382 I denne artikel præsenteres to cases, hvori to muslimske grupper forsøger at opføre moskéer i Aarhus. For omtrent ti år siden påbegyndte Tyrkisk Kulturforening og Forbundet af Islamiske Foreninger (FIF) hver især et projekt om at opføre en moské i Aarhus. I sommeren 2016 indviede Tyrkisk Kulturforening sit nye kulturcenter med tilhørende moské. Blot få måneder her forinden blev FIFs moskébyggeri derimod udsat på ubestemt tid. Jeg har undersøgt processerne omkring de to moskébyggerier fra ønsket om at opføre en moské til en eventuel realisering af dette. I artiklen præsenteres de muslimske grupper og de muligheder og begrænsninger, som mosképrojekterne møder hver især. Dette er udarbejdet med afsæt i teori om sociale bevægelser med fokus på gruppernes motiver for at opføre en moské, deres ressourcer hertil<br />samt det politiske og omgivende landskab, som grupperne eksisterer og interagerer i. I begge mosképrojekter bliver det tydeligt, hvordan det politiske, og det omgivende miljø i al sin almindelighed, spiller en afgørende rolle for moskébyggeriernes realiseringsmuligheder.<br />Spørgsmålet om hvem og hvad der må manifestere sig i det offentlige rum bliver højaktuelt med religiøse gruppers ønske om at opføre hellige bygninger, her moskéer. Vil samfundet og de involverede instanser og aktører tillade opførelsen af moskéer i Danmark? Hvordan må de i så fald se ud, og hvor må de placeres? Disse spørgsmål er centrale i debatten og som oftest kontroverserne om moskébyggerier i Danmark. Nadia Toft Thomsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26382 fre, 02 jun 2017 14:07:45 +0200 Danske moskéer og godkendelsen af trossamfund https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26383 Hvorfor ønsker moskéerne i Danmark at blive godkendte trossamfund? Ifølge Axel Honneth er ønsket om anerkendelse et menneskeligt<br />grundvilkår, hvilket måske kan forklare hvorfor moskéerne ønsker at opnå godkendelse. Honneth beskriver tre forskellige former for anerkendelse: den kærlighedsmæssige anerkendelse, den retslige anerkendelse og den solidariske anerkendelse (Honneth 2006). En godkendelse som trossamfund giver en række juridiske rettigheder og fordele, hvilket øger<br />følelsen af retslig anerkendelse hos moskéerne. Undersøgelser viser, at islam og muslimer i den offentlige debat i Danmark ofte omtales som trusler mod danske værdier, og moskéer ses som værende direkte modvirkende til integration (Gad 2011, ECRI 2006, Jacobsen 2013). Dette<br />medfører en mangel på solidarisk anerkendelse fra samfundet blandt danske muslimer. Man kan derfor forestille sig, at moskéerne ønsker at tage afstand fra den måde, de omtales på i de danske medier. Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund er ministerens faglige<br />ekspertudvalg, der behandler ansøgningerne og herefter giver deres anbefaling til ministeren. Udvalgets vigtigste kriterium for godkendelse er, at der er tale om et trossamfund med gudsdyrkelse som formål (Kirkeministeriet 2011). Et centralt spørgsmål er derfor, hvorvidt moskéerne i deres ansøgninger ønsker at modsvare den offentlige debats negative beskrivelse af islam og dermed fokuserer på integration, eller om<br />de i højere grad er rettet mod udvalget og derfor fokuserer på religion. For at få svar på dette har jeg i forbindelse med mit bachelorprojekt undersøgt, hvorvidt 21 moskéer benytter sig af religions- eller integrationsvirkemidler i beskrivelsen af deres formål og aktiviteter, når de<br />ansøger om godkendelse som trossamfund i Danmark. Ved virkemiddel forstår jeg en strategisk retorisk beskrivelse af et tema. Det vil sige, når man anvender en bestemt formulering for at<br />opnå et bestemt formål. Karen Hildebrandt ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26383 fre, 02 jun 2017 14:07:45 +0200 ”The Rise of the Nones” - Hvorfor flere amerikanere bliver sekulære og hvad det betyder for USA https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26384 De seneste meningsmålinger viser, at andelen af amerikanere, der er<br />ikke-religiøse er højere end nogensinde før. Denne artikel ser nærmere på denne hidtil usete vækst i ”ikke-religion” eller irreligiøsitet i USA over de seneste 25 år, forklarer de forskellige årsager og diskuterer hvilken effekt denne stigning vil få på det amerikanske samfund i de<br />kommende årtier. Phil Zuckerman ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26384 fre, 02 jun 2017 14:07:46 +0200 Informationer om godkendte islamiske trossamfund og menigheder (pr. 1. juni 2017) https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26385 Lene Kühle, Malik Christian Reimer Larsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26385 fre, 02 jun 2017 14:07:46 +0200