Nr. 48. 118 årgang. 26.11.97 Dansk Varennærketidende, DK ® Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer 1541 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer 1567 Offentliggørelse af udskilte registreringer _ Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger 1568 Registreringer i henhold til vare mærke I oven 1959 _ Tilførsler til registrehnger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 1569 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 1579 Mærkeændringer _ Licens _ Pant og udlæg _ Fornyede registrehnger 1580 Udslettede registrehnger 1581 Nationalt ansøgte og registrerede fællesmærker Offentliggørelse af registreringer _ Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Offentliggørelse af udskilte registrehnger _ Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger _ Registreringer i henhold til fællesmærkeloven af 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændhnger af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold _ Klasser og varefortegnelse efter begrænsning samt 1582 ændringer vedrørende bestemmelser om benyttelsen _ Mærkeændringer _ Fornyede registrehnger 1583 Udslettede registrehnger _ Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer _ Omtryk af tidligere offentliggjorte registrehnger _ Ugyldiggjort efter indsigelse _ Delvis ugyldiggjort efter indsigelse _ Licens _ Pant og Udlæg _ Kommunevåben _ Navnestempler _ Statsemblemer og mellemstatlige organisationers navn og emblem m.v. _ Rettelser _ Andre meddelelser 1584 Dansk Varemærketidende udkommer hver uge. Nationalt ansøgte og registrerede vare- og fællesmærker: Tidende indeholder oplysninger om tilbagetagne og afslåede ansøgninger og oplysninger om registreringer, herunder også om fornyelser, udslettelser og ændhnger. Begrænsning af registreringer efter indsigelse, efter administrativ omprøvning eller i forbindelse med fornyelse er optaget under rubrikken Tilførsler" Ændringer af indehaver-og/eller fuldmagtsforhold publiceres under ét i registreringsnummerrækkefølge. Kun de aktuelle oplysninger publiceres. Internationale registreringer: Afsnittet angår de internationale registreringer i henhold til Madridarrangementet og Protokollen hertil, hvori Danmark er designeret. Yderligere oplysninger, fx om varefortegnelse fås ved henvendelse til direktoratet eller i det nummer af "WIPO Gazette of International Marks", hvortil der henvises for den enkelte registrering. Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tif. 43 50 85 40 eller 43 50 85 35, Gironr. 4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pns af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Svalgaard Grafik a s., Ballerup ISSN 0903-8809 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1541 ^Varemærker ////fV jf/y ,/v .^Offentliggørelse af registreringer ^ Jjidsigeise^risten udløber 2 måneder //\x2, dato, jf^remærkelovens § 23 (111) Reg. nr: VR 04.570 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.839 1994 (151) Reg. dato; (220) Ans. dato: 31 okt 11 jul 1997 1994 4'" DIMENSION (730) Indehaver: ANALYSES CONSEILS INFORMATIONS ACI, société anonyme, 8, rue Bayen, F-75017 PARIS, Frankrig (740/750) Fuldmægtig; Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 9; Computerprogrammer optaget på databærere af enhver art, software og programpakker i form af optagne programmer. (111) Reg. nr.:VR 04.571 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.010 1995 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 14 mar 1995 (730) Indehaver: Kaeser Kompressoren GmbH, Postfach 21 43, D-96410 Coburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig; Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 7: Luftkompressorer til drift af trykluftsværktøjer, pneumatiske maskiner og produktionsmaskiner. (111) Reg. nr.: VR 04.572 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.630 1995 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 04 apr 1995 HP (730) Indehaver: Hewlett-Packard Company, a Corporation of the State of Cahfornia, P O. Box 10301, Mail Stop 20BO, Palo Alto, California 94303- 0890, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 2: Blækstrålepatroner og tonerpatroner, (500) Bemærkninger: Varemærket er registreret på grundlag af indarbejdelse. (111) Reg. nr.: VR 04.573 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.350 1995 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 02 maj 1995 Rodeo (730) Indehaver: C & A Mode & Co., Blelchstrasse 20, D-40211 Dusseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (Registreringen omfatter ikke jeans og arbejdsbeklædning). (511) Klasse 28; Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg. nr.; VR 04.574 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.089 1995 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 31 maj 1995 FUN WATER (730) Indehaver; Campomar, S. L., Avda. de Espaha n° 9, Ceuta, Spanien (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 3: Parfumehvarer, kosmetiske præparater, eau-de-cologne, æteriske olier, sæbe. (111) Reg. nr.:VR 04.575 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.176 1995 HOOKIT (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 02 jun 1995 (730) Indehaver: Minnesota Mining and Manufactunng Company, a Corporation of the State of Delaware, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55144, USA (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 3; Slibemidler, præparater og materialer til rengøhng, polering og fjernelse af pletter, sandpapir i form af slibeskiver, -duge, -rondeller, - puder, -film og -stnmler. (511) Klasse 7; Maskiner, apparatur, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til roterende maskiner, tilslutningspudertil roterende maskiner, polerings- og compoundpuder og påmontenngsdele til maskiner. (511) Klasse 8: Håndværktøjer til polering, skuring og slibning. (111) Reg. nr.:VR 04.576 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.746 1995 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 22 jun 1995 (730) Indehaver: C & A Mode & Co., Bleichstrasse 20, D-40211 Dusseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 25; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (Registreringen omfatter ikke jeans og arbejdsbeklædning). (511) Klasse 28; Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst; Mærket er udført i farver. 1542 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.57^ 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.620 1995 (220) Ans. dato: 05 sep 1995 TOPPITS (730) Indehaver: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Melittastrasse 17, 32427 Minden, Tyskland (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 1,3. (511) Klasse 5: Lugtabsorber til anvendelse i affaldsposer, støvsugerposer, affaldssække; desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af insekter. (511) Klasse 6 (511) Klasse 7: Elektriske kaffe- og temøller. (511) Klasse 8 (511) Klasse 9: Elektriske rengøringsapparater, også til husholdningsbrug, nemlig støvsugere, bonemaskiner, vaskemaskiner, gulvtæpperensemaskiner, damp- og trykrengønngsapparater; elektnske foliesvejseapparater. (511) Klasse 11. (511) Klasse 16: Papir, filterpapir, sugepapir, pap, karton, cellulose, kunststof, tekstilfibre og varer heraf samt blandinger heraf, nemlig poser, beholdere, tebreve, blade, ark, flader, ruller og kartoucher til filtrenng af luft og væsker, dråbedække, underlagsdække, dråbefangere, bordtæpper, duge, servietter, lommetørklæder; engangsbestik; støvsugerposer; affaldsposer, affaldssække, alle af papir, pap og/eller kunststof; etiketter; filtre af pap, karton, papir, kunststof og tekstilfibre i form af måtter og kasetter til brug for apparater til fugtning, affugtning og rensning af luft; emballage af papir, pap, karton, kunststof samt blandinger heraf i form af blade, ark, folie, slanger, poser, æsker og beholdere; smørebrødspapir, bage- og stegepapir; folie til brug I mikrobølgeovne, køkkenklude samt pudseklude, viskestykker, tør- og fugtighedsklude (også imprægneret eller forædlet) til en- eller flergangsbrug, alle varer af papir, pap, kunststof, textilfibre og/eller blandinger heraf, sknveredskaber, brillepudseklude; antibelægningsklude (også imprægneret eller forædlet); filtre af papir, nemlig vand-, damp-, fedt- og luftfiltre, isterningsposer. (511) Klasse 17,20-21,29. (511) Klasse 30; Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, pulverkaffe, kaffetilsætninger; kaffe- og kakaopræparater til fremstilling af alkoholholdige og alkoholfrie dnkke; te, teekstrakter, teerstatning. pulverte, tetilsætninger; kakao, kakaodrikke; chokolade, chokoladeekstrakter I pulverform samt i granuleret og flydende form; chokoladedrikke; kiks, sukker; aromastoffer til nænngsmidler. (511) Klasse 32; Mineralvand og kulsyreholdige vand og andre alkoholfrie drikke, frugtdrikke og frugtsafter; sirup og andre præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til tilberedning af drikke (300) Prioritet: 01 apr 1995 395 14 324 I Tyskland delvis pnoritet. (111) Reg. nr.: VR 04.578 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 07.106 1995 (220) Ans. dato: 22 sep 1995 ORION PHARMA (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, SF-02200 Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig; Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater. (111) Reg. nr.: VR 04.579 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 07.431 1995 (220) Ans. dato: 03 okt 1995 ©WORK (730) Indehaver: athome. net, a Corporation of the State of California, 385 Ravendale Drive, Mountain View, California 94043, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /V/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 38: Virksomhed i forbindelse med elektronisk netværk og internetværk transmission, kabeltelevisionstransmission. (300) Prioritet: 03 apr 1995 74/655220 USA (111) Reg. nr.: VR 04.580 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.286 1996 (220) Ans. dato: 16 jan 1996 PRINSERTER (730) Indehaver: PRINSERTER CORPORATION, Sandringham House, 83 Shirley Street, Nassau, New Providence, Bahamas (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard. Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9; Elektnske apparater, især on-line enhed, der integrerer en maskine, der folder og isætter papir, med en phnter under kontrol af en personlig computer (511) Klasse 37: Mekanisk og teknisk reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner, af elektriske computere, inkludrende centralenheder og af elektriske kredsløb til computere, mekanisk og teknisk reparation og vedligeholdelse af magnetiske plader, af hardware samt af ydre enheder (511) Klasse 42: Reparation og vedligeholdelse af optagne og magnetiske plader i form af programmering af software. (300) Prioritet; 01 sep 1995 7-89571 Japan 01 sep 1995 7-89572 Japan (111) Reg. nr.: VR 04.581 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.212 1996 (220) Ans. dato; 21 feb 1996 ABC FLOWCHARTER (730) Indehaver; MICROGRAFX, INC., a Corporation of the State of Texas, 1303 Arapaho Road, Richardson, Dallas, Texas 75081, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 9: Grafisk computer software (111) Reg. nr.: VR 04.582 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.262 1996 (220) Ans. dato: 22 feb 1996 PALL FILTRmN (730) Indehaver: Pall Corporation, a Corporation of the State of New York, 2200 Northern Boulevard, East Hills, New York, 11548, USA (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 11: Filtre som dele af industnelle installationer i form af ultrafiltrerings- og microfiltrehngsfiltre, i form af filteraggregater, ultrafilterceller, ultrafilterkassetter, membranfiltre og ultrafilterhuse samt dele til de nævnte varer; elektriske, herunder elektrostatiske filtreringsapparater (herunder sådanne til filtrering af fluida). (511) Klasse 16: Nyhedsblade vedrørende ultrafiltrehng. (300) Prioritet; 02 okt 1995 75/000,583 USA (111) Reg. nr.: VR 04.583 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.417 1996 (220) Ans. dato: 29 feb 1996 NOVASIL (730) Indehaver: Tikkuhia Oy Konungsvågen 1, SF-01300 Vanda, Finland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7. 2900 Hellerup (511) Klasse 2: Malerfarver til ydervægge. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1543 (111) Reg. nr.: VR 04.584 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.489 1996 (220) Ans. dato: 04 mar 1996 WIREPLAY (730) Indehaver: BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited Company, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 9: Apparater og instrumenter til telekommunikation, datakommunikation og elektronisk kommunikation; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, fremkaldelse eller gengivelse af lyd, billeder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter til fremkaldelse, logging, lagring, transmission, modtagelse, display og/eller udskrivning af data; computere; indkodnings- og afkodningsapparater og -instrumenter; elektroniske meddelelsestavler og elektroniske tavler til display af information; apparater og instrumenter til transmission, display, modtagelse, lagring og søgning af elektronisk information; mikroprocessorer; apparater og instrumenter til talesignalbehandling, stemmegenkendelse og talegenerenng; elektroniske indstikskort; videotexapparater og -instrumenter; elektroniske grænseflader; telefonsvarere; apparater og instrumenter til sporing, identifikation og lokalisering af køretøjer; regnemaskiner; elektroniske, magnetiske, elektromagnetiske, optiske og/eller elektrooptiske databærere, disks, bånd, kort og ledninger; computersoftware og elektronisk software; indkodede programmer til computere samt til databehandlings- og telekommunikationsapparater; tastaturer, printere samt kontrol- og styreenheder; dataterminaler; elektroniske fejlfindingsog fejlmeldingsapparater og -instrumenter; navigationsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til elektroniske finansielle transaktioner og elektronisk handel; elektroniske apparater og instrumenter med fjerntilgang til online information; audio-visuelle apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til visuel fremvisning; elektroniske apparater og instrumenter til aflytning af telefonsvarere og/eller adgang til telefoniske serviceydelser; apparater og instrumenter til video- og telekonferencer; elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, kredsløb, komponenter og enheder, alle til brug i forbindelse med komponenter samt i forbindelse med computere, databehandlingsapparater og/eller kommunikationsnetværker; apparater og instrumenter til elektronisk scanning og aflæsning; elektroniske hukommelser; elektroniske printplader; databaser optaget på elektroniske, magnetiske, optiske eller elektrooptiske medier; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer (511) Klasse 36. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; organisehng af konkurrencer og turneringer på området for computerspil og -underholdning; informationsog rådgivningsvirksomhed relateret til spil og underholdning, online, internet og interaktiv computervirksomhed relateret til spil og underholdning (alle forannævnte tjenesteydelser ikke indeholdt i andre klasser). (300) Prioritet: 01 dec 1995 2047208 Storbritannien (111) Reg. nr.rVR 04.585 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 02.406 1996 (220) Ans. dato: 12 apr 1996 BORDERS (730) Indehaver: Borders Properties, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 E. Washington St., Ann Arbor, Michigan 48104, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 41: Lokalisering, selektehng, anskaffelse og formidling af bøger, indspillet musik og CD-ROM for andre; kulturel og musikalske informationer formidlet on-line via globalt computer netværk givende adgang til data vedrørende bøger, inspillet musik og CD-ROM. (111) Reg. nr.: VR 04.586 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.516 1996 (220) Ans. dato; 17 apr 1996 WS-VAGTEN (111) Reg. nr.: VR 04.587 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.849 1996 (220) Ans. dato; 01 jul 1996 DIG ITS (730) Indehaver: Kraft Foods AB, R O. Box 3074, Sodra Långgatan 21-23, S-171 03 Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 29-30. (111) Reg. nr.:VR 04.588 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.289 1996 (220) Ans. dato: 29 jul 1996 QUARTET (730) Indehaver; T. C. Debica S. A., 1 Maja 1 Str, 39-200 Debica, Polen (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. AJS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 12: Hjuldæk til befordringsmidler (111) Reg. nr.; VR 04.589 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.; VA 05.017 1996 (220) Ans. dato; 16 sep 1996 TUNER (730) Indehaver; B. V. Tabaksfabriek J. Gruno, Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude AJS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak og tobaksprodukter, lightere, tændstikker, artikler for rygere. (111) Reg. nr.:VR 04.590 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.083 1996 (220) Ans. dato: 12 nov 1996 PRODENT (730) Indehaver: Dentronic A/S, Finlandsgade 27, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 10,16. (111) Reg. nr.:VR 04.591 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.; VA 06.252 1996 (220) Ans. dato: 20 nov 1996 MOBILIX (730) Indehaver: France Telecom Mobiles, 66, avenue du Maine, 75011 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 38,42. (111) Reg. nr.;VR 04.592 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.682 1996 (220) Ans. dato; 10 dec 1996 CALIPPO SQUISHY (730) Indehaver: Unilever N. V, Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 30: Spiseis, vandis, frosne konfekturevarer, præparater til fremstilling af de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: A/S Erik Schmidt VVS, Arnesvej 1, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 1544 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.593 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.694 1996 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 11 dec 1996 BURTON MENSWEAR (730) Indehaver: Burton Retail Limited, 214 Oxford Street, London WIN 9DF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, herunder støvler, sko, hjemmesko, tøfler, sandaler, træningssko, sokker og strømpevarer, hovedbeklædning, hatte, huer, basker- og alpehuer, halstørklæder, slips, handsker (beklædning), luffer og vanter, bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg. nr.: VR 04.594 1997 (210) Ans. nr.:VA 06.876 1996 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 18 dec 1996 (730) Indehaver: Unilever N. V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig; Budde. Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, frugtgeléer, syltetøj, frugtfyld, ingredienser til brug i bageri- og konditorivarer, herunder æg, spiselige olier og spisefedt, mælk og mælkeprodukter og blandinger heraf, margarine, smør, ost, fløde, behandlede nødder, mandelmasse. (511) Klasse 30: Sukker, cacao, mel og korn og næhngsmidler af mel og korn, brød, konditori-, bageri- og konfekturevarer, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, færdiglavede kageblandinger, næringsmidler baseret på mel til brug i bagerivarer, stivelse og malt til bagning, smagsstoffer (ikke æteriske olier), smagsforbedrende stoffer til bagning af brød, chokoladeglasur, chokolade og sukker til brug til at overtrække og pynte bagerivarer, glasur og pynt (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg. nr.: VR 04.595 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.090 1997 E V E R Y T I M E (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 jan 1997 E V E R Y W E A R BISON BEEQ I N (730) Indehaver: Bison Club A/S (KFS Holding Bredsten /^S), Ballevej 118, 7182 Bredsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengønng, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler (511) Klasse 9: Bnller (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse matenaler og ikke indeholdt andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg. nr.: VR 04.596 1997 (210) Ans. nr.:VA 00.111 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 29 nov 1995 ZIPPO (730) Indehaver; Zippo Manufactuhng Company, 33, Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, USA (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød (511) Klasse 4: Flydende tændvæske til lightere og butangas til lightere; trækul. (300) Prioritet; 30 maj 1995 74/680,866 USA (111) Reg. nr.: VR 04.597 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.184 1997 PRODIGY (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 14 jan 1997 (730) Indehaver: Henrique & Oliveira, Lda., Vila Nova, Nogueira, 4700 Braga, Portugal (740/750) Fuldmægtig; Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder strikvarer (111) Reg. nr.: VR 04.598 1997 (210) Ans. nr.:VA 00.218 1997 ANTHRO (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 16 jan 1997 (730) Indehaver: Bata Limited, 59 Wynford Drive, North York (Toronto), Ontario M3C 1K3, Canada (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1545 (111) Reg. nr.: VR 04.599 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.391 1997 ADMIRAL (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 24 jan 1997 (730) Indehaver: Demp Holding B. V., Burgemeester Cortenstraat 43, NL- 6226 GR Maastricht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41. Box 1183, 1011 København K (511) Klasse 6: Vindues- og dørbeslag (overvejende af metal), profillister til bllledrannmer (overvejende af metal), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer; materialer til sanitære installationer (overvejende af metal), nemlig rør, rørledningsdele, muffer, forbindelsesstykker, vinkler, tilslutningsdele til vandindløb og vandudløb, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. (511) Klasse 11: Vaske, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer; vandvarmere og varmtvandsbeholdere; materialer til sanitære installationer (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig rør, rørledningsdele, muffer, forbindelsesstykker, vinkler, tilslutningsdele til vandindløb og vandudløb, især til toiletter, badekar, brusebadekar og håndvaske, nemlig vandlåse, overløbsrør og afdækningsrosetter; ventilehngs-, iltnings- og udluftningsanordninger til drikkevands- og spildevandsledninger; haner og reguleringsarmaturer til vand- og gasledninger. (511) Klasse 20: Profillister, afdækningspladertil køkkenunderskabe til brug som fralægningsplads eller arbejdsplads; vindues- og dørbeslag (ikke indeholdt i andre klasser); profillister til billedrammer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg. nr.: VR 04.600 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.464 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 29 jan 1997 (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb l/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 30: Brød. (111) Reg. nr.: VR 04.601 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.553 1997 AT WORK (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 03 feb 1997 (730) Indehaver: Camilla Hilbrands, Skovgårds Alle 21, 1 .mf., 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning omkring indkøb af inventar. (511) Klasse 41: Afholdelse af rygskoler i virksomheder, herunder teoretisk og praktisk undervisning vedrørende kroppen; motionsaktiviteter på arbejdspladsen; etablering af styrketræningscentre på virksomheder, herunder levering af instruktører til undervisning i træning. (511) Klasse 42: Massage; rådgivning om sundhed på arbejdspladsen; rådgivning omkring ergonomi på arbejdspladser, herunder indretning af kontorer samt personlig vejledning omkring arbejdsbevægelser. (111) Reg. nr.: VR 04.602 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.706 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 11 feb 1997 (730) Indehaver: SEFA SPORT AS, Varteiggt. 16, N-1707 Sarpsborg, Norge (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (300) Prioritet: 29 jan 1997 970740 Norge (111) Reg. nr.:VR 04.603 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.812 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 18 feb 1997 .um oc Farve ÆSTETISK RÅDGIVNING (730) Indehaver: Susanne Gorm Errebo, Gammel Kongevej 90, l.th., 1850 Fredehksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger til brug for optegnelse om handlingsplaner for indretning og farve sammensætning, artikler til brug for kunstnere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), klichéer. (511) Klasse 35: Sammenbhngning af et udvalg af varer, så andre får mulighed for, på en nem måde, at overskue og købe disse varer (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, herunder rådgivning i boligindretning og farvesammensætning. (111) Reg. nr.: VR 04.604 1997 (210) Ans. nr.:VA 01.096 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 03 mar 1997 Propaste. (730) Indehaver: ChemVet dk A/S, Frichsvej 17, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 5: Et veterinærmedicinsk præparat i form af en planteoliebaseret probiotisk pasta til oral anvendelse til støtte af mave-tarmfloraen hos funktionelt eenmavede dyr. 1546 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.607 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.509 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 20 mar 1997 KARMA INTERNATIONAL (730) Indehaver; Karma International AG, Blegistrasse 1, Euro Business Center, CH-6343 Rotkreuz, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevoids Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9: Skærmpnntkort til VGA (VGA=Videographic Array), harddisk- driver, CD-ROM, CD-dhver, microchips, centralenheder, hovedkori, tastaturer, dataskærme, diskettedrev, modem, netværk-kort, video-, lyd- og grafiske kort, dele og tilbehør til brug til computere i forbindelse med multimedia (ikke indeholdt i andre klasser), printere og andre ydre enheder til computere, telefax- og fotokopienngsapparater og udstyr dertil (ikke indeholdt I andre klasser), videoapparater og udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser), videokameraer, fjernsynssæt, apparater og udstyr dertil (ikke inde- (111) Reg. nr.: VR 04.605 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.145 1997 (220) Ans. dato: 04 mar 1997 BONUS (730) Indehaver: Brdr Lembcke AJS, Grønttorvet 220, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 29: Tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé, syltetøj og marmelade, spiselige olier, frugt- og grøntkonserves. (511) Klasse 30: Ris, næringsmidler af korn, vineddike og salatdressings. (511) Klasse 31: Havebrugsprodukter, frisk frugt, friske grøntsager, naturlige planter og blomster. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Bordvin og hedvin. (111) Reg. nr.: VR 04.606 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.348 1997 (220) Ans. dato: 12 mar 1997 MARCHF.SI Dl VILLAMARINA (730) Indehaver: TENUTE SELLA & MOSCA S. P. A., Tenute i Piani, 1-07041 Alghero (Sassari), Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 33: Vine og spirituosa. holdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed og reklamevirksomhed, hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle handelsvirksomheder, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand i forbindelse med fordeling og salg af varer, salgsfremmende foranstaltninger for andre; elektronisk indlæsning og lagring på computer af data/informationer. (511) Klasse 38: Transmission af meddelelser og billeder ved hjælp af computere. (511) Klasse 39: Information vedrørende transport og opbevaring af varer (511) Klasse 42: Computerprogrammenng og ajourfønng af computerprogrammer, udlejning af computersoftware, leje af adgangstid til en computer database. (111) Reg. nr.: VR 04.608 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.544 1997 (220) Ans. dato: 24 mar 1997 0X0 (730) Indehaver: General Housewares Corp., a Corporation of the State of Delaware, P O. Box 4066, Terre Haute, Indiana 47804, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 8: Spisebestik, nemlig knive, gafler og skeer, kartoffelskrællere, skrællemaskiner, fjerkræklippemaskiner og -skærere, køkkenredskaber, nemlig skrællere (ikke elekthske), rivejern, udstenere, udkernere, pizzahjul, ostehøvl, osteskærere, grapefrugtknive, køkkenknive (ikke elektnske), sakse, nvejern til citrusskaller, køkkenredskaber, nemlig, hakkeredskaber; barbecueredskaber, nemlig gafler; haveredskaber, nemlig, planteskeer, lugejern og havesakse, hakkeredskaber, barbecueredskaber samt haveredskaber. (511) Klasse 21: Røreskåle, måleskeer og -bægre, køkkenredskaber, nemlig, tærteknive, lågoplukkere, isskeer, flaskeoplukkere, dåseåbnere (ikke elektriske), hvidløgspressere, spatler, paletknive, skeer til madlavning, nemlig øseskeer og skummeskeer, gafler til madlavning, kartoffelmosere og piskeris (forannævnte varer ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), køkkensager, nemlig børster og pensler. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1547 (111) Reg. nr.: VR 04.609 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.614 1997 (220) Ans. dato: 26 mar 1997 (730) Indehaver: LEAF DANMARK A/S, Helseholmen 1, 2650 Hvidore, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 30: En slikblanding bestående af lakrids, vingummi og dragé. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.610 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.708 1997 (220) Ans. dato: 03 apr 1997 OPTIPRO (730) Indehaver: Claus Lyngbæk A/S, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 19: Byggematerialer herunder tagbeklædning, ikke af metal, samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg. nr.: VR 04.613 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 01.712 1997 (220) Ans. dato: 03 apr 1997 OPTINIT (730) Indehaver: Claus Lyngbæk A/S, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 19: Tag- og facadeplader, beklædningsplader, ikke af metal. (111) Reg. nr.:VR 04.614 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 01.872 1997 (220) Ans. dato: 10 apr 1997 URINEIA (730) Indehaver: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, KandaTsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. PJS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Diagnostiske præparater til enzym-immunobestemmeletestning (medicinsk brug). (111) Reg. nr.:VR 04.615 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.873 1997 (220) Ans. dato: 10 apr 1997 SALIVEIA (730) Indehaver: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, KandaTsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Diagnostiske præparater til enzym-immunobestemmelsetestning (medicinsk brug). (111) Reg. nr.:VR 04.616 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.139 1997 (220) Ans. dato: 23 apr 1997 Trendlndex (730) Indehaver: Henrik Vejlgaard Knstiansen, Willemoesgade 76, 3.th., 2100 København 0, Danmark (511) Klasse 25; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35; Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig). (111) Reg. nr.: VR 04.611 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.710 1997 (220) Ans. dato; 03 apr 1997 OPTICA (730) Indehaver: Claus Lyngbæk A/S, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 19; Tagplader, ikke af metal. (111) Reg. nr.;VR 04.612 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.711 1997 (220) Ans. dato: 03 apr 1997 OPTILINE (730) Indehaver: Claus Lyngbæk A/S, Langstrupvej 17, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig; Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 19: Tagplader, ikke af metal. 1548 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.617 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.199 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 28 apr 1997 STRÅL ODYCAR (730) Indehaver: Australian Bodycare Continental A/S, Trævænget 14, 5492 Vissenbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengønng, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumenvarer, ætenske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, alt af australsk oprindelse eller indeholdende som væsentligste virkstof, en australsk råvare. (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder naturmedicinske produkter samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombehng og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, alt af australsk oprindelse eller indeholdende som væsentligste virkstof, en australsk råvare. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje udøvet med præparater af australsk oprindelse eller indeholdende som væsentligste virkstof, en australsk råvare. (111) Reg. nr.: VR 04.618 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.325 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 06 maj 1997 (730) Indehaver: Belorussky Metallurgichesky Zavod, 149, U1, Shosseynaya, Gomelskaya obl., 247210 Belarus, Russiske Føderation (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 6: Ståltråd og stålwire, herunder som standard, kompakte og åbne strukturer, højstyrke og superhøjstyrke versioner; ståltråd og -wire i forskellige diametre; messingbelagt ståltråd og -wire til højtryksslanger (RML); messingbelagt ståltråd og -wire til vulstkant-ringe, svejsetråd; kobberbelagt svejsetråd; fjederkulstof stålwire, armeringswire, ståltråd til hæfteklemmer, ståltråd til søm, ståltråd og -wire til egre, klavertråd, varmvalset ståltråd til betonarmering, rundjern; lige vinkler (af metal); metalstrukturer med profil i U-form, V-form eller i form som tre sider af en rektangel; valsetråd i forskellige diametre, strengstøbte og valsede firkantblokke (af metal). (111) Reg. nr.: VR 04.619 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.333 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 06 maj 1997 (730) Indehaver: IVECO S. p. A., Via Puglia n. 35, Turin, Italien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 36: Finansiering af og finansiel virksomhed vedrørende salg, køb, leje med købsret, udlejning, leje, leasing, afbetalingskøb og kontraktleje af befordringsmidler, forsikringsvirksomhed vedrørende befordringsmidler, garantiordninger for befordringsmidler. (511) Klasse 37: Reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed, herunder sådan virksomhed udført som vejhjælp. (511) Klasse 39: Udlejning, leje, kontraktleje, leasing og leje med købsret af befordringsmidler, organisering af transport. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1549 (111) Reg. nr.: VR 04.620 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.446 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 12 maj 1997 AV/VNE (730) Indehaver: Buttress B. V., VIeutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Sæbe; kosmetiske brusebads- og badegeleer, kosmetisk brusebads- og badeskum; parfumerivarer, kosmetiske præparater; æteriske olier; hårlotioner og præparater til hårpleje, hårshampoo; tandplejemidler; ikke medicinske salte, olier, urter og andre ekstrakter til brusebads- og badebrug; eau de cologne, toiletvand; kosmetiske cremer, lotioner, mælk, olier, pudder og pastaer til pleje og rengøring af huden, kroppen, hænder og fødder; desodoriseringsmidler og anti-perspiranter til personlig brug; talcumpulver til toiletbrug; præparater til brug før og efter barbering, barbercreme, barber mousse, barber gele, barber skum. (111) Reg. nr.: VR 04.621 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.498 1997 SANO-PHARM (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 15 maj 1997 (730) Indehaver: SANO-PHARM A/S, Skelstedet 2 A, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater herunder naturlægemidler samt præparater til sundhedspleje og diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundhedspleje, videnskabelige og industriel forskning. (111) Reg. nr.:VR 04.622 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.585 1997 (220) Ans. dato: 21 maj 1997 (730) Indehaver: UCB, société anonyme, 326, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 39: Transport- og opbevaringsvirksomhed i medicinsk og farmaceutisk øjemed. (300) Prioritet: 24 jan 1997 886412 Beneluxlandene (111) Reg. nr.:VR 04.623 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.660 1997 (220) Ans. dato: 26 maj 1997 ScanSea (730) Indehaver: DFDS A/S, Sankt Annæ Plads 30, 1295 København K, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (511) Klasse 39: Arrangehng af krydstogter, arrangering af sightseeings, arrangering af udflugter, bådudlejning, opbevaring af både, bådtransport, pladsreservation ved rejser, fragtmæglervirksomhed, transportmæglervirksomhed, bustransport, varelevenng, ledsagelse af rejsende, færgetransport, spedition, forsendelse, skibsfragt, befragtning, opbevaring af varer, fragtkørsel, søtransport, emballering af varer i kasser, pakkedistribution, passagertransport, transport med lystbåde, jernbanetransport, udlejning af kølerum, udlejning af opbevaringscontainere, udlejning af pakhuse og lagerrum, transportreservation, rejsereservation, flodtransport, skibsmæglervirksomhed, rundture, opbevaring, oplagring, transport, transport af rejsende, emballering af varer. (511) Klasse 42: Udlejning af midlertidigt logi, bureauer til anvisning af midlertidigt logi, reservation af værelser til udlejning, reservation afværelser på pensionater, barnepleje, barer, leasing af accesstid til computerdatabaser, rådgivning vedrørende computerhardware, vedligeholdelse af computersoftware, ajourføring af computersoftware, analyse af computersystemer, hotelreservation, hoteller, juridisk bistand, udlejning af computersoftware, udlejning af mødelokaler, restauranter, teknisk forskning, undervandsundersøgelser, leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, catering, computerprogrammering, selvbetjeningsrestauranter. 1550 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.624 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.680 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 27 maj 1997 KMC (730) Indehaver: Kartoffelmelcentralen AMBA, Nr. Lindvej 14, Lind, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 1: Kartoffelmel til industrielle formål, mel til industrielle formål, stivelse og stivelsespræparater til industnelle formål. (511) Klasse 30: Kartoffelmel (nænngsmiddel), stivelse og stivelsesprodukter til brug som næringsmidler, majs (malet), ris, tapioka, sago, mel og nænngsmidler af korn. (111) Reg. nr.: VR 04.625 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.715 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 29 maj 1997 Nova (730) Indehaver: Dansk Firmaidrætsforbund, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskabet Bang-Olsen & Partnere, Att.: Hans F. H. Henrichsen, Adelgade 3, 5800 Nyborg (511) Klasse 9: Computersoftware optaget på magnetiske og optiske databærere kun til brug for afvikling af sportsarrangementer. (511) Klasse 16: Trykte brugermanualer. (511) Klasse 41: Undervisning og rådgivning vedrørende sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, information om sportsarrangementer formidlet via Internettet. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbhngning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, vetennærvirksomhed, jundisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmehng af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i førver. (111) Reg. nr.:VR 04.626 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.718 1997 (220) Ans. dato: 29 maj 1997 ALEXOS (730) Indehaver: Antranik Aharounian, Tordenskjoldsgade 25, 8200 Århus N., Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Michael Egholm, Ryesgade 9, Postboks 654, 8100 Århus C (511) Klasse 29: Konserverede olivenprodukter, olivenolie til brug som nænngsmiddel og konserverede hvidløg. (111) Reg. nr.: VR 04.627 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.743 1997 (220) Ans. dato: 30 maj 1997 KØ^BENHAVN BA TEN (730) Indehaver: DFDS Norge A/S, Postboks 564, N-1411 Kolbotn, Norge (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Eliekrattet 20, 2950 Vedbæk (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1551 (111) Reg. nr.: VR 04.628 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.779 1997 (220) Ans. dato: 02 jun 1997 Thomas mgif I• • I d- •'XL^ (730) Indehaver: Thomas Fallesen, Indiakaj 13, 2100 København 0, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ns, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landtårugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industnel forskning, programmering af computere. (111) Reg. nr.: VR 04.629 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.840 1997 (220) Ans. dato: 06 jun 1997 MAXPAK (730) Indehaver: Allergan Inc., a Corporation of the State of Delaware, 2525, Dupont Dnve, Irvine, California 92715, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Ophtalmisk kirurgisk engangsudstyr. (111) Reg. nr.:VR 04.632 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.981 1997 (220) Ans. dato: 13 jun 1997 Caiod (730) Indehaver: Howmedica GmbH, Professor Kuntscher Strasse 1-5, D- 24232 Schonkirchen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbindenartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Financiel sponsorering af videregående forskning til opnåelse af højere eksamen i biomedicinsk teknik og dermed beslægtede områder, herunder af rejse- og indkvarteringsudgiftersamt tilrådighedsstillelse af forskningudstyr, herunder af udstyr til elektronisk datalagring og datagenfinding, af mikrofilmmaskiner og databehandlingsudstyr; financiel sponsorering af forskning og udvikling inden for kirurgiske teknikker og teknologi i forbindelse dermed; udlejning af kontorlokaler til w/orkshops og kurser i kirurgi, biomedicinsk teknik og dermed beslægtede områder. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangering og afholdelse af kurser, workshops, symposier, konferencer og videregående undervisning i ny teknologi og operationsteknikker for kirurger (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, vetehnærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, udlejning af mødelokaler til workshops og kurser i kirurgi, biomedicinsk teknik og dermed beslægtede områder, teknisk støtte til forskere i kirurgi og biomedicinsk teknik og teknologi. (111) Reg. nr.: VR 04.630 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.841 1997 (220) Ans. dato: 06 jun 1997 DIPLOMAX (730) Indehaver: Allergan Inc., a Corporation of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, Irvine, California 92715, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Ophtalmisk kirurgiske apparater. (111) Reg. nr.: VR 04.631 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.979 1997 (220) Ans. dato: 13 jun 1997 KRAZY KRAKER (730) Indehaver: Unilever N. V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 30: Spiseis, vandis, frosne konfekturevarer, præparater til fremstilling af de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 1552 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.633 1997 (210) Ans. nr.:VA 03.011 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 16 jun 1997 TTT- (730) Indehaver: Bodegas J. Sarda, S A., Major, 78-80, E-08755 Castellbispal (Barcelona), Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.634 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.032 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 17 jun 1997 DlVANl (730) Indehaver: Natuzzi Tråde Service S. r. I., Via Carulli, 14, Bah, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 20: Møbler, sofaer og armstole; skrivepulte, stole og chaiselong. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende markedsføring, forretningsvirksomhed samt forretningsadministration. (511) Klasse 42: Licens af immaterelle rettigheder og fremskaffelse af knowhows, også gennem udformning af franchising kontrakter til entreprenører på møbelområdet. (111) Reg. nr.: VR 04.635 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.177 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 25 jun 1997 EXTREME EXPOSURE (730) Indehaver: Lancaster Group GmbH, Ludwig-Bertram-Str. 8+10, D- 67059 Ludwigshafen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree AJS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 3: Kosmetiske cremer, emulsioner og solplejeprodukter. (111) Reg. nr.:VR 04.636 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.322 1997 DIXALUX (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 02 jul 1997 (730) Indehaver: Bendixen Neon ApS, Finderupvej 118, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Store Torv 1, 8000 Århus C (511) Klasse 6: Bogstaver og tal af uædle metaller, undtagen typer til typografi, husnumre af metal, ikke lysende, skilte af metal, ikke lysende og ikke mekaniske (511) Klasse 9: Signaltavler, lysende eller mekaniske, skilte, lysende eller mekaniske. (511) Klasse 11: Belysningsindretninger til belysningsanlæg, belysningsapparater og installationer, lysdiffusorer, husnumre, lysende, lysstofrør til belysning. (511) Klasse 17: Bogstaver og tal af plast, undtagen typer til typografi, husnumre af plast Ikke lysende, skilte af plast, ikke lysende og ikke mekaniske. (111) Reg. nr.: VR 04.637 1 997 (210) Ans. nr.: VA 03.326 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 02 jul 1997 e krobsit (730) Indehaver: John Zoffmann, Badstuestræde 9. 3.tv, 1209 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Qvist & Stanbrook, att.: Jeppe Brogaard Clausen, Pilestræde 58, 4., 1112 København K (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse matehaler eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber, beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen bygningsglas), glasvarer, porcelæn, keramik til husholdningsbrug. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.638 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.352 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 03 jul 1997 Netl@@n (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ina Thorndahl, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 KølDenhavn V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutansk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via biltelefoner, kommunikation via computerskærme, kommunikation via fiberoptiske netværk, udsendelse af meddelelser, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmenng af computere. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1553 (111) Reg. nr.; VR 04.639 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.353 1997 (220) Ans. dato: 03 jul 1997 NETlån (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ina Thorndahl, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutahsk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via biltelefoner, kommunikation via computerskærme, kommunikation via fiberoptiske netværk, udsendelse af meddelelser, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmenng af computere. (111) Reg. nr.:VR 04.640 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.354 1997 (220) Ans. dato: 03 jul 1997 @etlån (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ina Thorndahl, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutahsk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via biltelefoner, kommunikation via computerskærme, kommunikation via fiberoptiske netværk, udsendelse af meddelelser, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg. nr.: VR 04.641 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.355 1997 (220) Ans. dato: 03 jul 1997 @ (730) Indehaver: Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ina Thorndahl, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via biltelefoner, kommunikation via computerskærme, kommunikation via fiberoptiske netværk, udsendelse af meddelelser, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industhel forskning, programmering af computere. (111) Reg. nr.: VR 04.642 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.375 1997 (220) Ans. dato: 04 jul 1997 ZENSER (730) Indehaver: FERTIN A/S, Industrivej 8, 7120 Vejle Øst, Danmark (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude AJS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 5: Farmaceutiske og vetennærmedicinske præparater samt præparater til sundshedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, nænngsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede) kryddener, råis. (111) Reg. nr.: VR 04.643 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.418 1997 (220) Ans. dato: 07 jul 1997 (730) Indehaver: Bayer A/S, Nørgaardsvej 32, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 1: Gødningsmidler, pottemuld og bladglans. (511) Klasse 5: Præparater til udryddelse af skadedyr, herunder planteinsektbekæmpelsesmidler, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 1554 Dansk Varemærketidende 26. novenriber 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.644 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.430 1997 (220) Ans. dato: 07 jul 1997 LipoPrime (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 1: Enzymer for teknisk og industriel anvendelse. (111) Reg. nr.: VR 04.645 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.446 1997 (220) Ans. dato: 08 jul 1997 ULTRAJET (730) Indehaver; Tammermatic Oy, Postbox 206, Tesoman valtatie 28, 33101 Tampere, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas Hude /VS, H. C Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 7: Vaskemaskiner og -anlæg til befordringsmidler (111) Reg. nr.:VR 04.650 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.561 1997 (220) Ans. dato: 15 jul 1997 Samtr@ck (730) Indehaver: Samson Transport Co. AS, Litauen Allé 4, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer (111) Reg. nr.:VR 04.651 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.572 1997 (220) Ans. dato: 15 jul 1997 ATTILA (111) Reg. nr.: VR 04.646 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.468 1997 (220) Ans. dato: 09 jul 1997 PEUGEOT RUNABOUT (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankng (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /V/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer (300) Prioritet: 09 jan 1997 97 658 487 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.647 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.509 1997 (220) Ans. dato; 11 jul 1997 LUNE SPANSKRØR CHURROS (730) Indehaver; Karsten Jensen, Abel Cathrines Gade 24 4.t. v, 1654 København V., Danmark (511) Klasse 30: Brød og konditonvarer (111) Reg. nr.: VR 04.648 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.;VA 03.520 1997 (220) Ans. dato; 11 jul 1997 EUROSTONE (730) Indehaver; Nordisk Dæk Import /VS, Merkurvej 7, 6650 Brørup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Automobildæk, lastvognsdæk. (730) Indehaver: Sanyang Industry Co,, Ltd., 124, Hsin-Ming Road, Neihu Dist, Taipei, Taiwan, R. O. C., Taiwan (740/750) Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm /VS Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 12: Køretøjer, motorcykler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. (111) Reg. nr.: VR 04.652 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.573 1997 (220) Ans. dato: 15 jul 1997 INSTILL (730) Indehaver; The Dow Chemical Company, a Corporation of the State of Delaware, Midland, Michigan, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer (111) Reg. nr.: VR 04.653 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.574 1997 (220) Ans. dato: 15 jul 1997 INSPIRE (730) Indehaver; The Dow Chemical Company, a corporation of the State of Delaware, Midland, Michigan, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 1: Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, plasticharpiks til videre forarbejdning. (111) Reg. nr.: VR 04.649 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.547 1997 (220) Ans. dato: 14 jul 1997 JUBILEE (730) Indehaver: Singapore Airlines Limited, Airline House, Airline Road, Singapore 819829, Singapore (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 39: Lufttransport, flyselskabers transportvirksomhed, turistkontorer og rejsebureauvirksomhed til arrangering af rejser, pakkerejser, turistinformation, transport af passagerer og luftfragt, kurervirksomhed,transport og udbringning af varer, transport af passagerers køretøjer, rejsegods og bagage, opbevaring, ekspedition og distribution af rejsegods og bagage, udlejning og reservering af køretøjer. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1555 (111) Reg. nr.: VR 04.654 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.580 1997 (220) Ans. dato: 15 jul 1997 (730) Indehaver: Euro Candle Kft., Gårdi Jeno ucta 14, 1047 Budapest, Ungarn (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Ryesgade 3, Postboks 367, 8100 Aarhus C (511) Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (111) Reg. nr.: VR 04.655 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.582 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 DAN-FLEX (730) Indehaver: HJORT PLAST /VS, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isolenngsmatenale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.: VR 04.656 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.585 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 WETTERWILLE (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.: VR 04.657 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 03.588 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 SORT-ULTRA (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Ehchsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse matehaler og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale,slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.:VR 04.658 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.589 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 HJORT-SPRINKLER (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isolenngsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.:VR 04.659 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.590 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 HJORT-SVEDESLANGE (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.: VR 04.660 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.591 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 FILA-TEX (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmatenaler, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.: VR 04.661 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.592 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 FILA-LET (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.:VR 04.662 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.593 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 FILA-KLAR (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg. nr.: VR 04.663 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.596 1997 (220) Ans. dato: 16 jul 1997 PRIMA-KLAR (730) Indehaver: HJORT PLAST A/S, Mylius Ehchsensvej 93, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, gutterperka, gummi, samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. 1556 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.664 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.640 1997 (220) Ans. dato: 18 jul 1997 (730) Indehaver: Odin Control System ApS, Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 7: Regulatorer (dele af maskiner), reguleringsventiler og apparater til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer og lignende regulenngsformål (511) Klasse 9: Regulerings- og kontrolapparater til varme- og kølings-, ventilations- og varmtvandsanlæg, termostater. (511) Klasse 11: Apparater til regulering og styring af temperaturer og tryk til varme- og køleanlæg, reguleringsventiler og temperatur-, tryk- og trykdifferensregulator til varme- og køleanlæg. (111) Reg. nr.: VR 04.665 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.677 1997 (220) Ans. dato: 22 jul 1997 OPEL INDEX (730) Indehaver; ADAM OPEL AG, 65423 Russelsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C Andersens Boulevard 33. 1553 København V (511) Klasse 12: Motort)efordringsmidler og dele heraf. (111) Reg. nr.: VR 04.666 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.712 1997 (220) Ans. dato: 24 jul 1997 LAND CRUISER LUXOR (730) Indehaver: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Automobiler og dele deraf. (111) Reg. nr.: VR 04.667 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.742 1997 (220) Ans. dato: 28 jul 1997 FIH SRECåJXLiSTER # ERHVER\/SFirSåAt\åStEmi\åa (730) Indehaver: Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, La Cours Vej 7, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed og valutarisk virksomhed. (111) Reg. nr.:VR 04.668 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.771 1997 (220) Ans. dato: 30 jul 1997 PEDIGREE FORTIVIL (730) Indehaver: MASTER FOODS A/S, Ringager 4, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 31: Foder og nænngsmidler til dyr samt tilsætningsstofer (ikke til medicinske formål) til disse varer (111) Reg. nr.:VR 04.669 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.785 1997 (220) Ans. dato: 31 jul 1997 TESCO (730) Indehaver; De Danske Mejeriers Fællesindkøb A. m. b. a.. Bronzevej 1, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MARKMENT, Bernstorffsgade 33, 1577 København V (511) Klasse 7: Filtre (dele af maskiner eller motorer), dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Filtre (dele af husholdings- eller industrielle installationer), dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg. nr.: VR 04.670 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.793 1997 (220) Ans. dato: 31 jul 1997 SVECIA Stencilmaster (730) Indehaver; Svecia Screen Printing Systems AB, 145 81 Norsborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree AJS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 7: Maskiner og dertil hørende udstyr til fremstilling af stencils eller skabeloner tilpasset stenciltrykmaskiner, maskiner og dertil hørende udstyr til at belægge en dug med emulsion til skabelse af stencilduge, maskiner og dertil hørende udstyr til at overføre et mønster til belagte stencilduge (111) Reg. nr.:VR 04.671 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.794 1997 (220) Ans. dato: 31 jul 1997 SVECIA Digimaster (730) Indehaver: Svecia Screen Printing Systems AB, 145 81 Norsborg, Svenge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 7: Maskiner og dertil hørende udstyr til fremstilling af stencils eller skabeloner tilpasset stenciltrykmaskiner, maskiner og dertil hørende udstyr til at belægge en dug med emulsion til skabelse af stencilduge, maskiner og dertil hørende udstyr til at overføre et mønster til belagte stencilduge. (511) Klasse 9: Farvepnntere og digitalt styrbare farveprintere. (111) Reg. nr.: VR 04.672 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.795 1997 (220) Ans. dato: 31 jul 1997 HERMETIX (730) Indehaver: Hyplast N. V., Sint Lenaartseweg 26, B2320 Hoogstraten, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 17: Tildækninger af plastik til landbrugsformål. (300) Prioritet: 03feb 1997 886979 Belgien 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1557 (111) Reg. nr.; VR 04.673 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.855 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 06 aug 1997 TAKE 2 (730) Indehaver: Audio Products International Corp., 3641 McNicoll Avenue, Scartjorough, Ontario, M1X 1G5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 9: Lydudstyr, nemlig højttalere. (300) Prioritet: 27jun 1997 849,294 Canada (111) Reg. nr.: VR 04.674 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.856 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 06 aug 1997 Mtn I IIP tak1=^ (730) Indehaver: Audio Products International Corp., 3641 McNicoll Avenue, Scarborough, Ontario, M1X 1G5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks AJS, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 9: Lydudstyr, nemlig højttalere. (300) Prioritet: 27jun 1997 849,293 Canada (111) Reg. nr.: VR 04.675 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.895 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 07 aug 1997 PROFIL indretning aps kontor & butiksdesign (730) Indehaver: PROFIL INDRETNING APS, Lunikvej 30, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 11: Belysningsapparater og installationer. (511) Klasse 20: Møbler, dog ikke køkkenmøbler. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.676 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.908 1997 CADEAU (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, cykler, motorcykler samt motorer og komponenter hertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, fjederophængningsdæmpere, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, sæder, tyverialarmer, signalhorn, sædeovertræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, sikringsstænger, vinduesviskere, torsionsfjedre, tankdæksler, stoppere på stødfangere, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, ski-bærere, ventilationsruder, skydetag, ruder. (300) Prioritet: 06mar 1997 97/667234 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.677 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.909 1997 QUARTIER LATIN (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, cykler, motorcykler samt motorer og komponenter hertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, fjederophængningsdæmpere, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, sæder, tyverialarmer, signalhorn, sædeovertræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, sikringsstænger, vinduesviskere, torsionsfjedre, tankdæksler, stoppere på stødfangere, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, ski-bærere, ventilationsruder, skydetag, ruder. (300) Prioritet: 06mar 1997 97/667231 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.678 1997 (210) Ans. nr.:VA 03.910 1997 ARNOIS (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, cykler, motorcykler samt motorer og komponenter hertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, fjederophængningsdæmpere, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, sæder, tyvehalarmer, signalhorn, sædeovertræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, sikringsstænger, vinduesviskere, torsionsfjedre, tankdæksler, stoppere på stødfangere, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, ski-bærere, ventilationsruder, skydetag, ruder. (300) Prioritet: 06 mar 1997 97/667235 Frankrig (111) Reg. nr.:VR 04.679 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.911 1997 PEUGEOT JOLIE (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, cykler, motorcykler samt motorer og komponenter hertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, fjederophængningsdæmpere, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, sæder, tyverialarmer, signalhorn, sædeovertræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, sikringsstænger, vinduesviskere, torsionsfjedre, tankdæksler, stoppere på stødfangere, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, ski-bærere, ventilationsruder, skydetag, ruder. (300) Prioritet: 06 mar 1997 97/667233 Frankrig 1558 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.680 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.912 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 NORWEST (730) Indehaver; AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, cykler, motorcykler samt motorer og komponenter hertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, fjederophængningsdæmpere, transmissionsmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, sæder, tyverialarmer, signalhorn, sædeovertræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, sikringsstænger, vinduesviskere, torsionsfjedre, tankdæksler, stoppere på stødfangere, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, ski-bærere, ventilationsruder, skydetag, ruder. (300) Prioritet: 06 mar 1997 97/667232 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.681 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.916 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1997 DYNAMIC FORCE COMPENSATION (DFC) (730) Indehaver: Autobalance PIc., Knightsbndge Business Centre, 50 Hans Crescent, London SW1X ONA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 1: Kemiske produkter til industnelle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konservenngsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål (111) Reg.nr.:VR 04.682 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 03.927 1997 (220) Ans. dato: 11 aug 1997 BANQUISE (730) Indehaver: AUTOMOBILES PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, Frankng (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Motorkøretøjer. (300) Prioritet: 06 mar 1997 97/667236 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.685 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.953 1997 (220) Ans. dato: 12 aug 1997 IRIS (730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12, Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 12: Hjul til køretøjer; dæk og slanger til hjul til køretøjer; slidbaner til dæk (300) Prioritet: 17 mar 1997 97/669240 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 04.686 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.983 1997 (220) Ans. dato: 13 aug 1997 TLX (730) Indehaver: Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S. Postbox 130, Mølledamsvej 10. 3460 Birkerød (511) Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler og smørefedt; brændstoffer; ikke-kemiske additiver til brændstoffer, smøremidler og fedtstoffer; midler til absortjering, fugtning og binding af støv; belysningsstoffer; gear-olier; transmissions-olier. (111) Reg. nr.: VR 04.687 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.973 1997 (220) Ans. dato: 13 aug 1997 EURATRAL (730) Indehaver: FERRY-BOATS N. V., Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis, Brussels, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning, opbevaring og transport af varer, agentvirksomhed i forbindelse med jernbanetransport; logistikvirksomhed I forbindelse med jernbanetransport. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed indenfor jernbanetransportområdet, herunder vedrørende logistik. (300) Prioritet: 05 mar 1997 889 060 Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR 04.683 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.930 1997 (220) Ans. dato: 11 aug 1997 AX-ION CITY (730) Indehaver: MBK INDUSTRIE, Société Anonyme, Zone Industrielle de Rouvroy, 02100 SAINT OUENTIN, Frankng (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; tohjulede køretøjer med eller uden motor, cykler, scooters. (300) Prioritet: 20 mar 1997 97/670299 Frankrig (111) Reg. nr.:VR 04.684 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.949 1997 (220) Ans. dato: 12 aug 1997 CARECUT (730) Indehaver: Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1 RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industnelle formål; smøremidler og smørefedt; olier og væsker til metalbearbejdning; skæreolier og -væsker; slibeolier og -væsker; ikke-kemiske tilsætningsstoffer til motorbrændstoffer, smøremidler og smørefedt; midler til absorbering, fugtning og binding af støv. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1559 (111) Reg. nr.: VR 04.688 1997 (151) Reg. dato: 31 okl 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.977 1997 (220) Ans. dato; 13 aug 1997 SOLUTIA (730) Indehaver: Queeny Chemical Company a Corporation of the State of Delaware, 800 N. Llndbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, kemiske produkter, herunder monolitiske strukturer bestående af eller indeholdende hårde kulforme til brug ved fremstilling af optiske og elektriske komponenter, overfladeaktive forbindelser til almen brug inden for kunstindustrien, nemlig som fugtnings-, sprednings-, emulgerings-, dispergerings- og penetreringsmidler, sammensætninger til brug i kautsjuk, specielt til præservering af ikke-vulkaniseret syntetisk og naturlig rågummi, sammensætninger til brug som vulkanisenngsacceleratorer i forbindelse med hærdning af kautsjuk, sammensætninger til brug ved hærdning og præservehng af kautsjuk, syntetiske harpiksholdige plasticmaterialer og syntetisk harpiks til brug i kunstindusthen og videreforarbejdning, syntetiske harpiksbindemidler til lamineringsformål, kemiske skumdæmpemidler, kemiske additiver til brug ved fremstilling af polyurethanskum, kemiske biomassestabilisatorer til brug 1 renovations- og genbrugsindustrien, additiver til oliebohngsvæsker, en kemisk sammensætning brugt som jordolie-udskylningsmiddel, kemiske produkter til brug i olie- og gasudvindingsindustnen, nemlig biopolymerer og uorganiske fosfater, oxideringskatalysatorer, deflokkulerings- og sekvestrenngsmidler, varmeoverførende fluida, kemiske produkter til brug i ildslukningsmidler, i flammehæmmende midler og i flammesikre midler, kemiske konserveringsmidler til sæbe og vegetabilsk olie, hydrauliske fluida, kemiske produkter til brug i fødevare-, papir-, tekstil- og medicinalindustrien, kemiske produkter til appretering af papir og tekstilprodukter, bratkølingsfluida til brug ved metalforarbejdning, produktstabilisatorer, konservehngsmidler til fødevarer, gæringsmidlertil fødevarer, fosfater til rensning af dhkkevand, syntetiske fibre og tråde. (300) Prioritet; 02 maj 1997 75/285,207 USA (111) Reg. nr.:VR 04.689 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.979 1997 (220) Ans. dato: 13 aug 1997 VENTAL (730) Indehaver: VENTAL AS, Enebakkveien 117, N-0680 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Patentingeniør N. H. Gregersen - Aarhus Patentkontor, Skanderborgvej 40, 8000 Århus C (511) Klasse 6: Persienner af metal til udendørs brug. (511) Klasse 19: Persienner til udendørs brug, ikke af metal eller tekstiler. (511) Klasse 20: Perisenner til indendørs brug. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssigt. (111) Reg. nr.: VR 04.690 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.994 1997 (220) Ans. dato: 14 aug 1997 POWERDISK (730) Indehaver; MARWI /VS, Gothersgade 9-11, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 7: Dynamoer, herunder dynamoer til cykler. (511) Klasse 11: Reflektorer til befordringsmidler i form af reflekser og katteøjne; for- og baglygter til befordringsmidler. (511) Klasse 12: Cykelpedaler og -pedalarme; kranke; cykelkæder, forklinger til befordringsmidler; bagagebærere til befordnngsmidler; cykelpumper; luftnipler til cykelslanger; cykeleger, -fælge, -nav, -styr, -sadler, -saddelpinde; flaskestativer til montehng på cykler; cykeltasker; støtteben til cykler; klokker til cykler; tåclips til cykelpedaler; bremser til cykler; reparationsudstyr til cykelslanger. (111) Reg. nr.: VR 04.691 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.021 1997 (220) Ans. dato: 18 aug 1997 NYKREDIT DIREKTE (730) Indehaver; Nykredit A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig; Advokat Ina Thorndahl, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder ajourføring af samme, annoncenng pr. post, herunder postordre, radio- og TV-reklame, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, rådgivning, information og undersøgelse vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder udskrivning af meddelelser, systematisering af og administration af informationer i computerdatabaser og datastyrede arkiver, økonomiske prognoser og omkostningsanalyser. (511) Klasse 36; Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, behandling af værdipapirer, elektroniske overførsler af penge, finansiering, finasiel rådgivningsvirksomhed, herunder clearing, vurderingsforretninger og diverse information, kapitalinvestenng, kreditgivning (lånevirksomhed), mæglervirksomhed, økonomiske vurderinger. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder elektronisk post, information om telekommunikation, kommunikation via biltelefoner, computerskærme og fiberoptiske netværk, telefonservice, telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), videnskabelig og industriel forskning, ajourføring og design af computerprogrammer, bearbejdning af data, leasing af accesstid til computerdatabaser, leasing af tilgangstid til computerdatabaser, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.692 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.025 1997 (220) Ans. dato; 18 aug 1997 (730) Indehaver: Clairol Incorporated, a Corporation of the State of Delaw/are, 345, Park Avenue, New York, New York 10154, USA (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Hårplejemidler, nemlig shampoo, conditioner, balsam, hårkur, produkter til behandling af håret, produkter til styling af håret samt hårspray (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.693 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.037 1997 (220) Ans. dato: 19 aug 1997 HYCOOL (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 1: Kølemedium i flydende form. 1560 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.694 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.041 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 19 aug 1997 (730) Indehaver: F. A. Thiele A/S, Købmagergade 3. 1150 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Rensevæske til kontaktlinser (511) Klasse 9: Kontaktlinser (511) Klasse 42: Optikervirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.695 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.042 1997 THIELE* (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 19 aug 1997 SOFT FLEX 55 (730) Indehaver: F. A Thiele /VS, Købmagergade 3, 1150 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9: Kontaktlinser (511) Klasse 42: Optikervirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.696 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.043 1997 CALCICARE (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 19 aug 1997 (730) Indehaver: VITABIOTICS Ltd., Vitabiotic House, 3 Bashley Road, London NW10 6SU, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombehng og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler (111) Reg. nr.: VR 04.697 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.054 1997 MILEWIDE (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 20 aug 1997 (730) Indehaver: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Vejdirektoratet, att.: Ulla Egebjerg, Niels Juels Gade 13, 1020 København K (511) Klasse 6: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørnng, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 19: Skilte til veje, ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske, skilte ikke af metal, ikke lysende og ikke mekaniske; vejbygningsmateriale, vejmarkeringsmateriale i form af syntetiske matehaler i ark og strimler, bindemateriale til vejreparation. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben. skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg. nr.: VR 04.698 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.073 1997 CANSIDAS (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 20 aug 1997 (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of New Jersey, One Merck Dnve, P. O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater, nemlig svampedræbende midler (111) Reg. nr.: VR 04.699 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.074 1997 EMEND (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 20 aug 1997 (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of New Jersey, One Merck Dnve, P. O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Antiemetiske præparater (111) Reg. nr.: VR 04.700 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.075 1997 MODIFENAC (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 20 aug 1997 (730) Indehaver: Klinge Pharma GmbH, Berg-am-Laim-Str 129, 81673 Munchen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7. 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje. 26. november 1997 Dansk Varennærketidende 1561 (111) Reg. nr.: VR 04.701 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.101 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 21 aug 1997 (gdDcgDC e y e s (730) Indehaver: F. A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9: Bhller og solbriller. (511) Klasse 42: Optikervirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.702 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.112 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 22 aug 1997 FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter (730) Indehaver: FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, Sekretariatet, Chr. Winthersvej 13, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næhngsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning og programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.703 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.114 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 22 aug 1997 nS^tKDHlSB (730) Indehaver: Erica Marianne Lind, Bjergsted Byvej 18, 4450 Jyderup, Danmark (511) Klasse 9: Vinyl grammofonplader og CD'er. (511) Klasse 16: Plakater. (511) Klasse 35: Opklæbning af plakater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.704 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.120 1997 OMNIPASS (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 22 aug 1997 (730) Indehaver: Cordis Corporation, a Corporation of the State of Florida, 14201 N. W. 60th Avenue, Miami Lakes, Flonda, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Medicinske katetre. (111) Reg. nr.: VR 04.705 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.137 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 22 aug 1997 WORLD SIGNIA EUROCARD (730) Indehaver: Europay International S. A., Chaussée deTervuren, 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau /VS, Bredgade 41, Box 1183. 1011 København K (511) Klasse 16: Trykte dokumenter til brug ved finansiel virksomhed samt ved bankvirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed og bankvirksomhed i forbindelse med checks og check-garantikort, betalingskort, kreditkort, forudbetalte kort, kort til brug ved hævning af kontanter fra pengeautomater samt til brug ved køb af varer. (111) Reg. nr.: VR 04.706 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.210 1997 SATISFACTION (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 28 aug 1997 (730) Indehaver: Jackson International Trading Company; Kurt D. Bruhl Gesellschaft m. b. H. & Co. KG, Neufeldweg 162, AT-8041 Graz, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næhngsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (300) Prioritet: 14 aug 1997 AM 4466/97 Østrig (111) Reg. nr.: VR 04.707 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.311 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 03 sep 1997 I AM (730) Indehaver: John Østerberg, Heggelibakken 43, N-0375 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører /VS, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager (511) Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalehng, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 1562 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.708 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.316 1997 LEDREBORG (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 03 sep 1997 (730) Indehaver: Silvia Munro, Ledreborg Allé 2, 4320 Lejre, Danmark (740^50) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, hs, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og nænngsmidler af korn, brød, konditon- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderler, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs-, og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, nænngsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg. nr.: VR 04.709 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.324 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 04 sep 1997 aFOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S MASSlfORÅ^ MANAOWENr Ahavevei 5 • 8260 Viby J • Danmark (730) Indehaver: Four Leaf Technologies A/S, Åhavevej 5, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Claus Thorsen, Frederiksgade 34, Postboks 294, 8100 Århus C (511) Klasse 9: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.710 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.349 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 05 sep 1997 (730) Indehaver: DK International AS, Boulstrupvej 2, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand. (111) Reg. nr.: VR 04.711 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.352 1997 (151) Reg. dato; 31 okt 1997 (220) Ans. dato; 05 sep 1997 (111) Reg. nr.:VR 04.712 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.361 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 05 sep 1997 THE QUEEN OF HEARTS FOUNDATION (730) Indehaver: Søren Rasmussen, Vindekilde Strandvej 46, 4540 Fårevejle, Danmark Michael Madsen, Villinge Strandvej 619, 3120 Dronning Mølle, Danmark (511) Klasse 6; Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 14; Ædle metaller og legehnger heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter (511) Klasse 16; Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmatenale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 32: 01, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, grugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbhngning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmehng af computere. (111) Reg. nr.: VR 04.713 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.378 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 05 sep 1997 SYDVEST ENERGI (730) Indehaver: EASV A. m. b. A., Birkealle 5, 6780 Skærbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere, Att.: Stephan Ravn Berg, Nørregade 39 C, 6100 Haderslev (511) Klasse 6: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, kleinsmedarbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 39; Transportvirksomhed, herunder energidistribution. (511) Klasse 40; Produktion af energi. DanRail Consult (730) Indehaver: DanRail Consult AS, c/o Banestyrelsen, Rådgivning, Sølvgade 40, 1349 København K, Danmark (511) Klasse 42; Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor jernbane- og jernbanefærgeområdet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1563 (111) Reg. nr.: VR 04.714 1997 (210) Ans. nr.:VA 04.390 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 08 sep 1997 Pantone 30fi 20%grey (730) Indehaver: NetMan A/S, Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af styreprogrammer til telekommunikationsnetværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 04.715 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.421 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 09 sep 1997 (730) Indehaver: Allergan Inc., a Corporation of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, Irvine, California 92715, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33. 1553 København V (511) Klasse 10: Intraculare linseimplantater (111) Reg. nr.: VR 04.717 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.446 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 10 sep 1997 (730) Indehaver: Skechers U. S. A., Inc., a Corporation of The State of California, 228 Manhattan Beach Boulevard, Suite 200, Manhattan Beach, CA 90266, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (300) Prioritet: 29 jul 1997 75/332550 USA (111) Reg. nr.:VR 04.718 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.454 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (220) Ans. dato: 10 sep 1997 MINERAL DNA COMPLEX (730) Indehaver: Interbeauty Cosmetics Ltd., Migdal Ha'emek 10550, Israel (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners fiJS, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 3: Parfume, toiletvand; geléer og salte (ikke-medicinske) til karog brusebade; toiletsæbe; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater nemlig cremer, mælke, lotioner, geléer og puddere til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; gelé, spray, mousse og balsam til sætning og pleje af håret; hårlak; hårfavnings- og håraffavningspræparater; permanentpræparater til bølgning og krølning af hår; æteriske olier til personlig brug; tandplejemidler. (111) Reg. nr.: VR 04.716 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.422 1997 (220) Ans. dato: 09 sep 1997 SURROUND (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a Corporation of the State of New Jersey One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Ortopædiske skinner. 1564 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 04.719 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.466 1997 (220) Ans. dato: 11 sep 1997 MAT.AS NAT LU (730) Indehaver: Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tø), præparater til rengøring, polenng og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler (111) Reg. nr.: VR 04.720 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.474 1997 (220) Ans. dato: 11 sep 1997 SYNERGIE VITALITE C (730) Indehaver: Laboratoire Garnier & Cie, Société en nom collectif, 281, Rue Saint Honoré, 75008 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners /VS, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 3: Parfume, toiletvand; geléer og salte (ikke-medicinske) til karog brusebade, toiletsæbe. kropsdeodoranter; kosmetiske præparater nemlig cremer, mælke, lotioner, geléer og puddere til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; gelé, spray, mousse og balsam til sætning og pleje af håret; hårlak; hårfavnings- og håraffavningspræparater; permanentpræparater til bølgning og krølning af hår; ætenske olier til personlig brug; tandplejemidler (111) Reg. nr.: VR 04.721 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.486 1997 (220) Ans. dato: 12 sep 1997 VANITY FAIR (730) Indehaver: Advance Magazine Publishers Inc., a Corporation of the State of New York, 350 Madison Avenue, New York, New York 10017, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 16: Tidsskrifter, bøger og publikationer (111) Reg. nr.:VR 04.722 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.492 1997 (220) Ans. dato: 15 sep 1997 ProxIWorid (730) Indehaver: Belgacom Mobile N. V., Emile Jacqmainlaan 157, B-1210 Brussel, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks /VS, Postbox 130, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder etablering af telekommunikationsfobindelse ved hjælp af telefon, radiotelefoni og satellit; information vedrørende telekommunikation, bistand i forbindelse med satellit transmission, trådløs telekommunikation. (111) Reg. nr.: VR 04.723 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.570 1997 (220) Ans. dato: 17 sep 1997 HEFTY (730) Indehaver: Tenneco Plastics Company, a Corporation of the State of Delaware, 1603 Orrington Avenue, Evanston, Illinois 60204, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmatehale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder særlig plasticposer, spillekort, tryktyper, klichéer (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder særligt madbeholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt I andre klasser). (111) Reg. nr.: VR 04.724 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.574 1997 (220) Ans. dato: 17 sep 1997 TOP END (730) Indehaver: NCR International Inc., 1700 South Patterson Boulevard, Dayton, Ohio 45479, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9: Computer software. (111) Reg. nr.: VR 04.725 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.610 1997 (220) Ans. dato: 19 sep 1997 (730) Indehaver: Rodleben Pharma GmbH, Am Wåldchen 19, 06862 Rodleben, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners /VS, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 5: Farmaceutiske produkter og præparater; farmaceutiske sammensætninger, herunder især cardiovaskulære midler (591) Farvetekst: rød, blå og hvid (300) Prioritet: 11apr 1997 891590 Beneluxlandene 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1565 (111) Reg. nr.: VR 04.726 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.625 1997 (220) Ans. dato: 19 sep 1997 SAXO (730) Indehaver:" Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag", Aktieselskab, Klareboderne 3, 1001 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, tidsskrifter og aviser. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tidsskrifter. (111) Reg. nr.: VR 04.727 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.744 1997 (220) Ans. dato: 29 sep 1997 1-2-3 Stjernefod (730) Indehaver: Colloc /VS, Fabriksvej 17, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Colloc AJS, att.: Poul Ankjær Jensen, Fabriksvej 17, 6000 Kolding (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer, (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg. nr.: VR 04.728 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.829 1997 (220) Ans. dato: 02 okt 1997 (730) Indehaver: Martin Chhstensen, Bajstrup Bygade 59, 6360 Tinglev, Danmark (511) Klasse 6: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luft eller i vandet og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linolium og andet beklædningsmatenale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmatenale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 04.729 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.975 1997 (220) Ans. dato: 09 okt 1997 GENTOFTE KLOAKSERVICE •t Effektiv Kloakrens. Dræning af våde kældre. Kloakreparationer og nyanlæg Tlf. 39 65 09 19 Anker Mannerup Jørgensen Ingeniør - Aut. Kloakmester Melchiorsvej 14, 2920 Charlottenlund. (730) Indehaver: Anker Mannerup Jørgensen, Bagsværdvej 100, 2800 Lyngby Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, samt alle tjenesteydelser vedrørende kloakeringsarbejder. (111) Reg. nr.: VR 04.730 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.056 1997 (220) Ans. dato: 14 okt 1997 GENDEX (730) Indehaver: Dentsply International Inc., a Corporation of the State of Deleware, 570, West College Avenue, P. O. Box 872, York, Pennsylvania 17405, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter især røntgenudstyr og -apparater. (111) Reg. nr.: VR 04.731 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.057 1997 (220) Ans. dato: 14 okt 1997 (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Orthopædiske artikler, nemlig hofteimplantater. 1566 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: VR 04.732 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.061 1997 (220) Ans. dato; 14 okt 1997 RHYTHM (730) Indehaver: PHILIPS ELECTRONICS N. V., Groenewoudseweg 1, NL- 5621 BA Eindhoven, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 10: Høreapparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer (111) Reg. nr.: VR 04.733 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.072 1997 (220) Ans. dato: 14 okt 1997 BIATAIN (730) Indehaver; Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Att.: Lisbeth Rahbek, Varemærkeafdelingen Holtedam 1, 3050 Humlebæk (511) Klasse 5: Medicinske og kirurgiske bandager til sårpleje. (111) Reg. nr.: VR 04.734 1997 (151) Reg. dato: 31 okt 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.124 1997 (220) Ans. dato: 17 okt 1997 CRESCENDO (730) Indehaver; MERCK & CO., INC., a Corporation of the State of New Jersey, One Merck Dnve, P O Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutisk præparater der stimulerer sekretion af væksthormoner. 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1567 / //A//- i^Varemærker / JV// # / " / / 7'- Indsigelsesfristen udløber 2 måneder / fra dato, jf. varemærkelovens § 23 (111) Reg. nr.: VR 03.805 1997 (210) Ans. nr.; VA 06.999 1996 (151) Reg. dato: 12 sep 1997 (220) Ans. dato: 27 dec 1996 1100 QIK (730) Indehaver: ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE D'ELEGTRIGITE, société anonyme, 54, rue La Boétie, F-75008 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 9: Tilgangsindretninger (datakommunikationssudstyr) til taleeller datatransmissionsnet med rammevideresendelse. (300) Prioritet: 07okt 1996 96644773 Frankrig 1568 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 ^^aremærker li ^Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger I:- p De med mærkede ansøgninger har været bekendtgjort VA 08.005 1993 VA 03.115 1995 VA 06.635 1996 VA 06.844 1996 VA 00.084 1997 VA 00.282 1997 VA 00.819 1997 VA 01.765 1997 VA 02.337 1997 VA 02.712 1997 VA 03.517 1997 VA 04.078 1997 VA 04.627 1997 VA 04.993 1997 VA 05.286 1997 VA 05.287 1997 VA 05.353 1997 VA 05.363 1997 VA 05 384 1 997 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1569 Varemærker V '' /Tilførsler til registreringer /'/ 4 / / Ændringer^f:^^/"/ ^ indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.rVG 00.015 1964 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschafl, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.:VR 00.128 1896 (730) Indehaver: RANK HOVIS LIMITED, Bast Putney House, 84 Upper Richmond Road, London SW15 2ST, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (111) Reg. nr.: VR 00.029 1900 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.293 1902 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.218 1910 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg.nr.:VR 00.229 1910 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.223 1911 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.778 1925 (730) Indehaver: Vikan A/S, Fnsenborgvej, 7800 Skive, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm /VS Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (111) Reg. nr.: VR 00.771 1930 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.671 1938 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.745 1938 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.496 1947 (730) Indehaver: Mono Pumps Limited, 16, Great George Street, Bristol BS1 5 RH, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (111) Reg. nr.: VR 00.011 1951 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.496 1952 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.:VR 01.537 1956 (730) Indehaver: Elf Autochem Deutschland GmbH, Tersteegenstr. 28, D- 40474 Dusseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.:VR 01.901 1957 (730) Indehaver: ZENEGA Limited, 15 Stanhope Gate, London WIY 6LN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. G. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (111) Reg. nr.: VR 02.547 1960 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktlengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 02.889 1960 (730) Indehaver: Medie Alert Foundation United States, Inc., 1000, North Palm Avenue, (Post Office Box 1009), Turlock, Californien 95380, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Go. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (111) Reg. nr.: VR 01.133 1964 (730) Indehaver: RATHEON APPLIANGES, INC., Amana, Iowa, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.590 1965 (730) Indehaver: Oy Avec-Shoe Ltd, Parkanontie 34, 39700 Parkano, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (111) Reg. nr.:VR 02.165 1965 (730) Indehaver: Uzin Utz Aktiengesellschaft, Dieselstr. 3, Postfach 4080, 7900 Ulm-Donautal, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.070 1967 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.150 1967 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.151 1967 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup 1570 Dansk Varemærketidende 26. november 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.052 1967 (730) Indehaver: Haspel, L. L. C., 6823 Exchequer Drive, Baton Rouge, LA 70809 10104, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.055 1967 (730) Indehaver: Science Management Corporation, a Corporation of the State of Delaware, 721 Route 202-205, Bridgewater, New Jersey 08807, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.:VR 03.056 1967 (730) Indehaver: Wm. Wrigley Jr. Company, a Corporation of the State of Delaware, 410, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (111) Reg. nr.: VR 03.199 1967 (730) Indehaver: VDO Adolf Schindling AG, Russelheimer Str. 22, D-60326 Frankfurt/M, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (111) Reg. nr.: VR 03.332 1967 (730) Indehaver: Rhenoflex G. m. b. H., Giulinistrasse 2, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (111) Reg. nr.: VR 03.350 1967 (730) Indehaver: Sara Lee Corporation, a corporation of the State of Maryland, 470 Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31. 1456 København K (111) Reg. nr.: VR 03.595 1967 (730) Indehaver: Elsner pac Jungpflanzen, Kipsdorfer Strasse 146, D-01279 Dresden, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød (111) Reg. nr.: VR 00.178 1968 (730) Indehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstr. 51, 22605 Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (111) Reg. nr.:VR 00.635 1968 (730) Indehaver: GESTRA GmbH, 28 Bremen 1, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co A/S, Vestergade 31, 1456 København K (111) Reg. nr.: VR 00.731 1968 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.068 1968 (730) Indehaver: Dalloz Safety AB, Box 550, 260 50 Billesholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.475 1969 (730) Indehaver: Alusuisse Airex Ltd., Im Riichlig, CH-5643 Sins, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød (111) Reg. nr.: VR 01.268 1969 (730) Indehaver: BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, Giulinistrasse 2, D- 67065 Ludwigshafen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (111) Reg. nr.:VR 02.531 1971 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.053 1972 (730) Indehaver: Accoat Gruppen A/S, Bøgeskovvej 5, 3490 Kvistgård, Danmark (111) Reg. nr.: VR 03.280 1972 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.281 1972 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.282 1972 (730) Indehaver; Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 03.738 1973 (730) Indehaver: Amencan-Cigarette Company (Overseas) Limited, Ghenbachstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (111) Reg. nr.: VR 03.994 1974 (730) Indehaver: AFA Acquisition Corp. a Delaware Corporation, 135 Pine Street, Forest City, North Carolina 28043, USA (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau /VS, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (111) Reg. nr.:VR 03.137 1975 (730) Indehaver: Dalloz Safety AB, Box 550, 260 50 Billesholm, Svenge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 00.907 1976 (730) Indehaver: AFA Acquisition Corp. a Delaware Corporation, 135 Pine Street, Forest City, North Carolina 28043, USA (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (111) Reg. nr.: VR 02.335 1976 (730) Indehaver; Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (111) Reg. nr.: VR 01.971 1977 (730) Indehaver: Primagaz Danmark A/S, Kosanvej, 4600 Køge, Danmark (111) Reg. nr.: VR 03.377 1 977 (730) Indehaver: Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S. p. A., Via S. Margherita, 1, Valdagno (Vicenza), Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (111) Reg. nr.: VR 03.738 1977 (730) Indehaver: Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup 26. november 1997 Dansk Varemærketidende 1571 (111) Reg. nr.: VR 03.822 1977 (730) Indehaver: Openark B. V., Tesselschadestraat 4-12, 1054 ET Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (111) Reg. nr.: VR 04.305 1977 (730) Indehaver: B. Braun Blotech International GmbH, Schwarzenberger Weg 73-79, D-34212 Melsungen, Tysl", the application or registration concerns a word mark. Where (540) the "Reproduction of the mark" is followed by "", the tråde mark involves non-standard letters and/or figurative elements. Interne koder til identifikation af data Henlæggelses/tilbagetagelsesdato Pantsætningsoplysninger Hvor der alene er angivet klassenummer (511), omfatter ansøgningen eller registreringen alle varer eller tjenesteydelser i den pågældende klasse. Hvor klassenummeret efter kode (511 )/(510) efterfølges af et omfatter ansøgningen eller registreringen kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", angår ansøgningen eller registreringen et ordmærke. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", er der i varemærket figurelementer og/eller bogstaver med særlig skrifttype. ^ POST Patentdirektoratet D" ^ Helgeshøj Allé 81 | ^ DK-2630 Taastrup DANMARK Returneres ved varig adresseændring Erhvervsministeriet Patentdirektoratet Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Telefon (+45) 43 50 80 00 Telefax (+45) 43 50 80 01 Telex 16046 DPO DK Postgiro 8 989923 O ISSN 0903-8809 •ET KONGELIGE BIBLIOTEK KCTRENHAV^•