Nr. 27, 118 årgang. 2.7.97 Dansk Varemærketidende, DK Indholdsfortegnelse Side Nationalt ansøgte og registrerede varemærker Offentliggørelse af registreringer 759 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger 775 Registreringer i henhold til varemærkeloven 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 776 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 780 Mærkeændringer _ Licens Pant og udlæg Fornyede registreringer 781 Udslettede registreringer 782 Nationalt ansøgte og registrerede fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger _ Registreringer i henhold til fællesmærkeloven af 1959 Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasser og varefortegnelse efter begrænsning samt _ ændringer vedrørende bestemmelser om benyttelsen _ Mærkeændringer _ Fornyede registreringer _ Udslettede registreringer 783 Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer 784 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Licens _ Pant og Udlæg _ Kommunevåben Navnestempler Statsemblemer og mellemstatlige organisationers navn og emblem m.v, _ Rettelser Andre meddelelser 812 Dansk Varemærketidende udkommer hver uge. Nationalt ansøgte og registrerede vare- og fællesmærker: Tidende indeholder oplysninger om tilbagetagne og afslåede ansøgninger og oplysninger om registreringer, herunder også om fornyelser, udslettelser og ændringer. Begrænsning af registreringer efter indsigelse, efter administrativ omprøvning eller i forbindelse med fornyelse er optaget under rubrikken "Tilførsler" Ændringer af indehaver-og/eller fuldmagtsforhold publiceres under ét I registreringsnummerrækkefølge. Kun de aktuelle oplysninger publiceres. Internationale registreringer: Afsnittet angår de internationale registreringer i henhold til Madhdarrangementet og Protokollen hertil, hvoh Danmark er designeret. Yderligere oplysninger, fx om varefortegnelse fås ved henvendelse til direktoratet eller i det nummer af "WIPO Gazette of International Marks", hvortil der henvises for den enkelte registrering. Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tif. 43 50 85 40 eller 43 50 85 35, Gironr. 4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Svalgaard Grafik a.s., Ballerup ISSN 0903-8809 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 759 Varemærker Offentliggørelse af registreringer mmrnwimå Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens § 23 II (111) Reg. nr.: VR 02.331 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.030 1989 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 22 mar 1989 (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 14,35,42, (111) Reg. nr.: VR 02.332 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.031 1989 GEORG JENSEN (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 22 mar 1989 (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 14,35,42. (111) Reg. nr.: VR 02.333 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.513 1989 GEORG JENSEN (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 10 apr 1989 (730) Indehaver: Royal Copenhagen /VS, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3,6. (511) Klasse 9. Registreringen omfatter ikke højttalere. (511) Klasse 11,16,18,20,25,28. (111) Reg. nr.: VR 02.334 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.514 1989 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 10 apr 1989 , • C^ohq\ (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33. 1553 København V (511) Klasse 3. (511) Klasse 9. Registreringen omfatter ikke højttalere. (511) Klasse 11,16,18,24-25,28. (111) Reg. nr.: VR 02.335 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.827 1989 GEORG JENSEN (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 19 apr 1989 (730) Indehaver: Royal Copenhagen /VS, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 21. (111) Reg. nr.: VR 02.336 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.828 1989 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 19 apr 1989 , (730) Indehaver: Royal Copenhagen /VS, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 20-21. 760 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.337 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.917 1989 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 24 apr 1989 •••••• ^ m ^ A w (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 8. (511) Klasse 34. Registreringen omfatter ikke piber. (111) Reg. nr.: VR 02.338 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.918 1989 GEORG JENSEN (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 24 apr 1989 (730) Indehaver; Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 8,24. (511) Klasse 34. Registreringen omfatter ikke piber (111) Reg. nr.: VR 02.339 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.863 1992 DIGITAL MEDIA (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 05 feb 1992 (730) Indehaver: Softbank Exposition and Conference Co., L. R, a Delaware limited partnership, 303 Vintage Park Drive, Foster City, California 94404, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 16: Trykte publikationer og tryksager vedrørende alle aspekter af digitale computere og elektronisk databehandling. (300) Prioritet: 05aug 1991 74/191537 USA delvis prioritet. (111) Reg. nr.: VR 02.340 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.056 1992 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 09 jun 1992 Lectra (730) Indehaver: LECTRA SYSTEMES (Société Anonyme), Chemin de Marticot, 33610 Cestas, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (511) Klasse 9: Computere, mikrocomputere, optagne computerprogrammer, computerstyrede og grafiske arbejdsstationer; CAD(computer aided design) apparater og -instrumenter, billedskærme, digitaliseringsindretninger, pladelagre og discs, elektroniske kontrolenheder til helt eller delvis computerstyrede maskiner. (111) Reg. nr.: VR 02.341 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.747 1994 (151) Reg. dato; 06 jun 1997 (220) Ans. dato; 29 sep 1994 \0 2^ (730) Indehaver; DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, a Corporation øf the State of Massachusetts, 111 Powdermill Road, Maynard, Massachusetts 01754-1418, USA (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 9; Datamaskinearkitektur til brug ved en fuld linie af datamaskinel, programmel og integrerede kredsløb (chips); datamaskinel, dataprogrammel, datakomponenter og ydre enheder dertil, netværk- og kommunikationsudstyr, elektroniske datakonfigurationer, -anlæg, -apparater og -indretninger; anlæg, apparater og indretninger til transmission af data, lyd og billeder, mikroprocessorer, anlæg, apparater og indretninger til oplagring og opbevaring af data og information, og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr, herunder bånd, kort, integrerede kredsløb (chips), disk og andre maskinlæselige medier til bæring af dataprogrammer og dele dertil. (300) Prioritet; 22 apr 1994 74/519264 USA (111) Reg. nr.: VR 02.342 1997 (210) Ans. nr.: VA 07.138 1994 ERYTHRO-SOL (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 14 okt 1994 (730) Indehaver: Baxter International Inc., a Corporation of the State of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, USA (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau AIS, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (511) Klasse 5; Additivopløsning (til medicinsk brug) til røde blodlegemer fremstillet af fuldblod. (111) Reg. nr.; VR 02.343 1997 (210) Ans. nr.; VA 09.062 1994 (151) Reg. dato; 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 22 dec 1994 T-SOL (730) Indehaver: Baxter International Inc., a Corporation of the State of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, USA (740/750) Fuldmægtig; Ostenfeld Patentbureau /V/S, Bredgade 41, Box 1183,1011 København K (511) Klasse 5; Additiv- og oplaghngsopløsninger (til medicinsk brug) til blodplader. (111) Reg. nr.: VR 02.344 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.689 1995 PACETIN (151) Reg. dato; 06 jun 1997 (220) Ans. dato; 02 mar 1995 (730) Indehaver; SANOFI, 32/34 rue Marbeuf, 75008 Paris, Frankng (740/750) Fuldmægtig; Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 5; Farmaceutiske præparater. 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 761 (111) Reg. nr.: VR 02.345 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.077 1995 (220) Ans. dato: 16 mar 1995 Kronowood (730) Indehaver: KRONOSPAN GmbH, D-32834 Steinheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Ostenfeld Patentbureau A/S, Bredgade 41, Box 1183, 1011 København K (511) Klasse 19: Byggematerialer (Ikke af metal) i form af spånplader og fiberplader, herunder som MDF-plader (fiberplader i middel tykkelse). (300) Prioritet: 27okt1994 K 65 011/19WZ Tyskland (111) Reg. nr.: VR 02.346 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.437 1995 (220) Ans. dato: 28 mar 1995 digital science (730) Indehaver: Eastman Kodak Company, 343, State Street, Rochester, New York 14650, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 1: Ueksponerede lysfølsomme film og plader og ueksponeret lysfølsomt papir samt kemiske produkter til videnskabelige og fotografiske formål. (511) Klasse 9: Kameraer og mikrofilmapparater, computerhardware og - software til scanning, lagring, genfinding, hentning, visning, ændring, sending og trykning af billeder og data; computerdiskdrev, magnetiske og optiske databærere i form af disks, bånd, film og kassetter; fotokopieringsapparater og -maskiner samt elektroniske printere. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 16: Tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, kataloger og manualer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, udfærdigelse af præsentationsmatehale i form af fotografiske slides, overhead transparenter og lignende visuelle hjælpemedia udfærdiget på grundlag af skriftligt materiale eller på grundlag af andet materiale fra klienter, reproduktion af dokumenter. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, vedligeholdelsesvirksomhed og reparationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Konsulent- og designervirksomhed vedrørende computerprodukter, trykkerivirksomhed og fotografenng. (111) Reg. nr.: VR 02.347 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.710 1995 (220) Ans. dato: 06 apr 1995 FOCUS (730) Indehaver; Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 12: Motorbefordringsmidler til brug på land, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (300) Prioritet: 09 jan 1995 2007155 Storbritannien (111) Reg. nr.: VR 02.348 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.843 1995 (220) Ans. dato: 22 maj 1995 LBP REMOTE (730) Indehaver: CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 1-2. (111) Reg. nr.: VR 02.349 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.078 1995 (220) Ans. dato: 06 jul 1995 BINGOBAMSE (730) Indehaver: BLD Invest /VS, c/o advokat Jan Christiansen, Banegårdspladsen 1, 8, 1570 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 16: Lottokuponer, lotterisedler. (511) Klasse 36,41. (111) Reg. nr.: VR 02.350 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.526 1995 (220) Ans. dato: 20 jul 1995 QUARTET (730) Indehaver: DELSEY, Société Anonyme, 23 rue Saint André, F-93000 Bobigny, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 18: Håndtasker, rejsetasker, rygsække, rejsekufferter, håndkufferter, små ekstra flade dokumentmapper, toilettasker, spadserestokke og paraplyer, sadelmagervarer og små lædervarer, nemlig tegnebøger, punge, omslag til checkhæfter, kortholdere og nøgleetuier. (111) Reg. nr.: VR 02.351 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.691 1995 (220) Ans. dato: 28 jul 1995 TECTITE (730) Indehaver: IMI YORKSHIRE FITTINGS LIMITED, Haigh Park Road, Stourton, Leeds, LSI 1RD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 6: Rør af metal; gevindmuffer af metal, forbindelsesstykker af metal; led og forskruninger af metal til rør; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. (111) Reg. nr.: VR 02.352 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 07.449 1995 (220) Ans. dato: 03 okt 1995 POSTECH (730) Indehaver: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle formål, plastic i form af pulvere, væsker, skum og pasta, kunstig og syntetisk harpiks, undtagen kemiske forbindelser på basis af modificeret termoplastisk harpiks til teknisk anvendelse. (Registreringen dækker ikke klæbemidler). (111) Reg. nr.: VR 02.353 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 09.095 1995 (220) Ans. dato: 28 nov 1995 STUDIOWORKS (730) Indehaver: LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, Youngdungpå - ku, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 9: Projektionsapparater, forstærkere, fax-maskiner, modtagere (elektriske), telefonapparater, fjernsynsapparater, autoradioer, farvebilledrør, LCD (flydende krystal-displays til elektronisk udstyr), computersoftware (optaget) computere, monitorer (dataapparater) bærbare informationsterminaler til personlig brug, elektriske instrumenter til videospil og til bærbare elektroniske spil, computerprogrammer (optagne), magnetbånd, lydkort til computere, printere til brug for computere, støvsugere, compactdiscs (enten optagne eller ikke optagne), audiokassettebånd (enten optagne eller ikke optagne), videokassettebånd (enten optagne eller ikke optagne), camcordere (videobåndoptagere forbundet med og/eller indbygget i videokameraer), TVCR apparater (videobåndoptagere forbundet med og/eller indbygget i fjernsyn), CD-ROM-drev, CD-ROM, compactdiscafspillere, laserpladespillere, CD-i afspillere, pladespillere, videopladespillere, videobåndoptagere, kassettebåndoptagere, tunere, højttalere, equalizere, mikrofoner, interaktive video (VOD-video on demand) terminaler, elektriske kaldeanlæg, herunder personsøgere, samt dele og/eller komponenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. 762 Dansk Varemærketidende i 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.354 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 09.230 1995 (220) Ans. dato: 04 dec 1995 ZORBÉ (730) Indehaver: Tonny Andersen, Kertemindevej 18, 5290 Marslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 25: Damebeklædning, (111) Reg. nr.: VR 02.355 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.720 1996 (220) Ans. dato: 12 mar 1996 SAATCHI (730) Indehaver: Cordiant PIc, 83/89 Whitfield Street, London W1A 4XA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H, C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, markedsanalyser, marketingundersøgelser, public relation, personalerekruttering og -placering, ledelses- og forretningsorganisation, information vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsledelse; salgsfremmende foranstaltninger for andre vedrørende varer og tjenesteydelser; reklamebureauvirksomhed I form af medievalg og -planlægning. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed; produktion af radio- og tv-programmer. (511) Klasse 42: Kommercielt design samt design af emballage; trykkerivirksomhed; fotografering; opsætning; computerprogrammering; leasing af tilgangstid til databaser. (111) Reg. nr.: VR 02.356 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.723 1996 (220) Ans. dato: 12 mar 1996 SAATCHI & SAATCHI (730) Indehaver: Cordiant PIc, 83/89 Whitfield Street, London W1A 4XA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, markedsanalyser, marketingundersøgelser, public relation, personalerekruttering og -placering, ledelses- og forretningsorganisation, information vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsledelse; salgsfremmende foranstaltninger for andre vedrørende varer og tjenesteydelser; reklamebureauvirksomhed i form af medievalg og -planlægning. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed; produktion af radio- og tv-programmer. (511) Klasse 42: Kommercielt design samt design af emballage; trykkerivirksomhed; fotografering; opsætning; computerprogrammering; leasing af tilgangstid til databaser. (111) Reg. nr.: VR 02.357 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.863 1996 (220) Ans. dato: 19 mar 1996 BIMCOM (730) Indehaver: Cable and Wireless pIc, 124 Theobalds Road, London WC1X 8RX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 9; Telefoner, telekommunikationsapparater, datakommunikations- og elektroniske kommunikationsinstallationer og -instrumenter; radiosøgeapparater, radiotelefonapparater, elektroniske apparater og instrumenter, alle til styring og/eller driftsanalyse af telekommunikations- og datakommunikationsnetværk og -kredsløb; apparater til afprøvning, overvågning, signallering og måling af optiske og elektrooptiske apparater og udstyr; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, behandling eller gengivelse af lyd, billeder og/eller data; antenner; videoafspille- og fremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter, alle til identitetsspørgen af telefonsvarere og/eller til tilgang til telefontjeneste; elektroniske apparater og instrumenter, alle til behandling, logging, lagring, transmission, modtagelse, visning og/eller udskrift af data-, radiofrekvens og/eller optiske signaler; kode- og afkodeapparater og -instrumenter; elektroniske meddelelsestavler og elektroniske oplysningstavler; apparater og instrumenter, alle til transmission, visning, modtagelse, lagring af og søgning i elektroniske data; mikroprocessorer; forstærkere; elektriske og elektroniske koblingsapparater og -kredsløb; elektroniske indstikskort; elektroniske interfaces til computere; telefonsvarere; elektroniske apparater til gentagelse af indtalte/optagne beskeder; elektroniske apparater til behandling af indtalte/optagne beskeder; instrumenter og kredsløb til computere; elektroniske dataudvekslingsapparater og -instrumenter; tastaturer, transceivere, transpondere, sendere af elektroniske signaler, apparater til modtagelse og styring af elektroniske signaler; satellit- og telekommunikationsapparater, -installationer og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter, der ved fjernkontrol giver adgang til on-line data; videokonference- og telekonferenceapparater og - instrumenter; optiske og/eller elektro-optiske databærere; computere og computerprogrammel; elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, kredsløb og komponenter, alle til brug i forbindelse med computere, databehandlingsmaskiner og/eller i forbindelse med kommunikationsnetværk; elektroniske scanneapparater og -instrumenter; elektroniske udskriveapparater og -instrumenter; elektroniske hukommelser; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 38: Elektronisk kommunikation, telekommunikation; transmission af beskeder via telefon og facsimile; kommunikation via telegram, telex, telefon, mobiltelekommunikation og kommunikation via netværk og computerterminaler, via ledning, satellit, mikrobølger, kabel eller satellit; interaktiv telekommunikation; leasing (udlejning) og udlejning af telekommunikationsapparater og -udstyr. (111) Reg. nr: VR 02.358 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.990 1996 (220) Ans. dato: 22 mar 1996 SELEX (730) Indehaver: COPYER CO., LTD., No. 3-3, Shimorenjaku 6-chome, Mitaka- Shi, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 2: Farvetoner til kopimaskiner, kopieringsapparater, telefaxmaskiner, printere, plottere og elektroniske kartoteker og registre; tryksværter til kopimaskiner, kopieringsapparater, telefaxmaskiner, printere, plottere og elektroniske kartoteker og registre. (511) Klasse 9: Printere, laserprintere, bubble-jet printere, ink-jet printere, plottere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 763 (111) Reg. nr.: VR 02.359 1997 (210) Ans. nr: VA 02.300 1996 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 09 apr 1996 (730) Indehaver: DK International A/S, Boulstrupvej 2, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 16: Servletter, lommetørklæder, toiletruller og køkkenruller af papir. (111) Reg. nr.: VR 02.360 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.715 1996 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 29 apr 1996 GRUPPEN (730) Indehaver: Skandinavisk Computer Rekruttering, Ryesgade 31, 2. 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35,41. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 02.361 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.926 1996 TEMPIUM (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 09 maj 1996 (730) Indehaver: F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje. (111) Reg. nr.: VR 02.362 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.162 1996 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 23 sep 1996 GEOR.G lENSEN (til) Reg. nr.: VR 02.363 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.617 1996 PROPHECY (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 16 okt 1996 (730) Indehaver: Bausch & Lomb incorporated, a Corporation of the State of New York, One Chase Square, Rochester, New York 14601, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 9: Solbriller, glas og linser til solbriller. (111) Reg. nr.: VR 02.364 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.720 1996 TELIA SUPPORT (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 23 okt 1996 (730) Indehaver: TELIA AB, 123 86 Farsta, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 9: Apparater til indspilning, optagelse, transmission eller gengivelse af lyd og billeder, herunder radiotelefonianlæg, sendere (telekommunikation), telefonisendere, telefoner, kort- og mønttelefonapparater, interkommunikationsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; information vedrørende forretningsvirksomhed; tekstbehandlingsvirksomhed; telefonsvareservice for abonnenter, som er midlertidigt fraværende. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via dataterminaler, kommunikation via mobiltelefoner, personsøgning pr. radio eller telefon, radio- og fjernsynstransmission, telefonisk kommunikation, telefonservice, overførsel af fax meddelelser. (511) Klasse 42: Leasing af tilgangstid til computer databaser; computerprogrammering, udformning og opdatering af computerprogrammel; udlejning af computere og computerprogrammel; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), herunder konsulentbistand i form af professionel ekspertise indenfor telekommunikation; fremstilling, udvikling og vedligeholdelse (opdatering) af computerprogrammer samt teknisk bistand i forbindelse med computere. (111) Reg. nr.: VR 02.365 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.973 1996 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 05 nov 1996 MEDI (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V (511) Klasse 29: Ost. (111) Reg. nr.: VR 02.366 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.994 1996 RIP CURL (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 06 nov 1996 (730) Indehaver: Rip CurI International Pty Ltd, 101 Geelong Road, Torquay, Victoria 3228, Australien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder fritids-, strand- og sportsbeklædning, og skidragter, sportsbeklædningsgenstande i form af våddragter, våddragtsveste, våddragtsbukser og -shorts. (730) Indehaver: Royal Copenhagen A/S, Smallegade 45, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3,5-6,8, (511) Klasse 9. Registreringen omfatter ikke højttalere. (511) Klasse 11,14,16,18,20-21,24-25,28,34,42. 764 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.367 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.107 1996 (220) Ans. dato: 13 nov 1996 SCR Management (730) Indehaver: Skandinavisk Computer Rekruttering v/Keld Holmen Møller, Ryesgade 31, 2., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35,41. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 02.368 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.111 1996 (220) Ans. dato: 13 nov 1996 SLIPSKIN (730) Indehaver: Belden Wire & Cable B. V., Edisonstraat 9, Venio, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 2: Maling, fernis, lak, påstrygningsmidler (maling). (511) Klasse 10: Medicinske ledninger og slanger til føring af analyseinstrumenter til indre medicinske undersøgelser eller til indgivelse af medicin. (300) Prioritet: 06 jun 1996 872208 Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR 02.371 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.417 1996 (220) Ans. dato: 28 nov 1996 (730) Indehaver: Al GLAS l/S v/Rikke Jørgsholm Sinclair og Neil Andrew Sinclair, Højeloft Vænge 26, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 20: Rammer til billeder og til broderier samt rammelister til billedrammer. (511) Klasse 40. (111) Reg. nr.: VR 02.372 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.598 1996 (220) Ans. dato: 06 dec 1996 HYGINOL (730) Indehaver: Trinol A/S, Troensevej 11, 9220 Aalborg Øst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 3: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, (511) Klasse 5. (111) Reg. nr.: VR 02.369 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.303 1996 (220) Ans. dato: 22 nov 1996 HOLLAND & HOLLAND (730) Indehaver: Holland & Holland Limited, a corporation of the State of New York, 9 West 57th Street, New York, N. Y., USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude /VS, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Sæber; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, hårlotioner; vaske-, rense-, pudse-, polere-, skure- og slibemidler. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legehnger heraf og varer af ædle metaller eller belagt hermed (ikke indeholdt i andre klasser); smykker (guldsmedevarer), bijouteri, ædelsten, urværker og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og imiteret læder, og varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); dyreskind; dyrehuder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædning, fodtøj, hovedbeklædning. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på grundlag af registrering i Beneluxlandene. (111) Reg. nr.: VR 02.370 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.335 1996 (220) Ans. dato: 25 nov 1996 BALLISTIC (730) Indehaver; Eiffel Design, Inc., 700 Banyan Trail, Boca Raton, Florida 33431, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved fremstilling af bagage. 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 765 (111) Reg. nr.: VR 02.373 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.964 1996 (220) Ans. dato: 23 dec 1996 skrivab (730) Indehaver: Skrivab Skol- och Kontorsmateriel Aktiebolag, P. O. Box 1504, 351 15 Våxjo, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 2. (511) Klasse 9: Registreringen onnfatter Ikke kopimaskiner (fotografiske). (511) Klasse 15. (511) Klasse 16: Registi'eringen omfatter ikke kopimaskiner (kontorrekvisitter). (511) Klasse 18,23-24,28,35,41. (300) Prioritet: 29okt 1996 96-09863 Sverige (111) Reg. nr.: VR 02.374 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.199 1997 (220) Ans. dato: 15 jan 1997 BERLINGO MULTISPACE (730) Indehaver: Société Anonyme Automobiles Citroen, 62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, Frankng (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land eller I vandet, automobiler samt konstruktionsdele, dele og tilbehør (ikke indeholdt I andre klasser) dertil, nemlig motorer, gearkasser, karosserier, chassier, styretøj, ophængninger, transmissionmekanismer, bremser, hjul, hjulfælge, hjulkapsler, dæk, sæder, tyverialarmer, sædeovertræk, nakkestøtter, fastspændingsindretninger, såsom sikkerhedsseler, oppusteligt sikkerhedsudstyr (airbags), bakspejle, rat, tilkoblinger til anhængere, bagagebærere, vinduesviskere. (300) Prioritet: 26 jul 1996 96636214 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 02.375 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.267 1997 (220) Ans. dato: 20 jan 1997 FRUITINI (730) Indehaver: DK International AS, Boulstrupvej 2, 8300 Odder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 32: Mineralvand, læskedrikke i form at is-thé. (111) Reg. nr,: VR 02.376 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.325 1997 (220) Ans. dato: 22 jan 1997 CHRONOBOX (730) Indehaver: SANOFI, 32/34 rue Marbeuf, 75008 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, medicinske beholdere til opbevaring eller til konditionering af farmaceutiske præparater. (111) Reg. nr.: VR 02.377 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.355 1997 (220) Ans. dato: 23 jan 1997 SANIFEX (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Rengørings- og opvaskemidler til anvendelse i storforbrugskøkkener. (111) Reg. nr.: VR 02.378 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.393 1997 (220) Ans. dato: 24 jan 1997 NEXTOUCH (730) Indehaver: Samsung Display Devices Co., Ltd., 575, Sin-dong, Paldal-ku, Suwon-si, Kyungki-do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 9: Databehandlingsudstyr i form af digitizer, touch panel, tegneplade, lyspen, plasma display panel, flydende krystal display, monitor, keyboard. 766 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.379 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.530 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 31 jan 1997 (730) Indehaver: Peer Vinding Clausen, Odinsvej 9 L, 7200 Grindsted, Danmarl< (511) Klasse 35: Import- og eksportagentur. (111) Reg. nr.: VR 02.380 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.549 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 31 jan 1997 BAMSELINE SILKEBLØD (730) Indehaver: Unilever N. V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 3: Vaskemidler og andre midler til rensning af tøj, skyllemidler, blegemidler, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, deodoranter til personlig brug, midler til håndvask af tekstiler. (111) Reg. nr.: VR 02.381 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.816 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 18 feb 1997 (111) Reg. nr.: VR 02.382 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.899 1997 (151) Reg. dato: 06 jun 1997 (220) Ans. dato: 21 feb 1997 «fcrtk,jn I« l'rrw ia lifviianeiWsu^ ^'twJtrfimciHKCiKjrfe, SA»«<^cr.. ^ >Jcr«ft^ri" G?<>£i*a^iQii2 lijtUvn. Jkhv^Lt, Sf^aisn. ^t5A3Aia>'iki»=3 3)9Ptfu. Si V!s g! Libcfu, Ifuein. il »uiktk«v fi it iiflw iMn m åwm :ta u jawwimw rmktmc* < (730) Indehaver; DETHLEFFSEN GMBH & CO, 107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg, Tyskland (511) Klasse 33. Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.385 00 (800) Reg. dato: 12 jun 1996 (800)Design. dato: 12 jun 1996 (730) Indehaver: Nurnberg Messe GmbH, 65, Karl-Schonleben-Strasse, D- 90471 Nurnberg, Tyskland (511) Klasse 35,41. (300) Prioritet: 22dec 1995 395 52 261 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.386 00 ENKON (800) Reg. dato: 07 jun 1996 (800)Design. dato: 07 jun 1996 (730) Indehaver: Nurnberg Messe GmbH, 65, Karl-Schonleben-Strasse, D- 90471 Nurnberg, Tyskland (511) Klasse 35,41. (300) Prioritet: 22dec 1995 395 52 266 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.387 00 (800) Reg. dato: 14 jun 1996 (800)Design. dato: 14 jun 1996 Kugelrunde Rosamunde (730) Indehaver: BAHLSEN KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover, Tyskland (511) Klasse 29-30. (300) Prioritet: 04 maj 1996 396 20 661 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.407 00 Innomat (800) Reg. dato: 09 jul 1996 (800)Design. dato: 09 jul 1996 (730) Indehaver: Innomat Oy, Palokulmantie 22, SF-28450 ULVILA, Finland (511) Klasse 9,35. (300) Prioritet: 30 maj 1996 T199602538 Finland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.420 00 ADVANCE BANK (800) Reg. dato: 26 jun 1996 (800)Design. dato: 26 jun 1996 (730) Indehaver: Bayerische Vereinsbank AG, Kardinal-Faulhaber-Strasse 14, D-80333 Munchen, Tyskland (511) Klasse 36. (300) Prioritet: 25 jan 1996 396 02 987 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.421 00 (800) Reg. dato: 05 jun 1996 (800)Design. dato: 05 jun 1996 La plus belle Die Schdnste (730) Indehaver: Gola-Werk German Gotz GmbH & Co. KG, 11,Hossinger Strasse, D-72469 MeBstetten, Tyskland (511) Klasse 25. Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.423 00 (800) Reg. dato: 28 jun 1996 (800)Design. dato: 28 jun 1996 Knopex (730) Indehaver: Knopex Hartwaren-Handel GmbH, 562, Krefelder Strasse, D-41066 Monchengladbach, Tyskland (511) Klasse 9,20. Gazette No.: 09/1996 802 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.; MP 657.426 00 CERELLIES (800) Reg. dato: 02 jul 1996 (800)Desjgn. dato: 02 jul 1996 (730) Indehaver: Kruger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach, Tyskland (511) Klasse 30. (300) Prioritet: 20 mar 1996 396 13 721 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.427 00 (800) Reg. dato: 26 jun 1996 (800)Design. dato: 26 jun 1996 n Becbeitivka' m Karlsbader-, ^ -3 Becherbitter^ ^ # V rV ........ f=)5. .BécheiovlBr . ^ KtfIsbader-Bechctbitter % (730) Indehaver: Johann Becher oHG Likorfabrik, Hubert-Underberg-Allee 1, D-47495 Rheinberg, Tyskland (511) Klasse 32-33. Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.439 00 (800) Reg. dato: 10 maj 1996 (800)Design. dato: 10 maj 1996 (111) Reg. nr.: MP 657.528 00 (800) Reg. dato: 04 jun 1996 (800)Design. dato: 04 jun 1996 (730) Indehaver: EDEKA ZENTRALE AG, 6, New-York-Ring, D-22297 Hamburg, Tyskland (511) Klasse 30. Gazette No.; 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.547 00 (800) Reg. dato: 25 apr 1996 (800)Design. dato: 25 apr 1996 V IA M N AT U R A L E V O N M U S T E R R I N G (730) Indehaver; Musterring International Josef Honer GmbH & Co. KG, 134-140, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbruck, Tyskland (511) Klasse 20. Gazette No.; 09/1996 NUGOTIN (730) Indehaver: Martin Braun Backmittel und Essenzen KG, 17, Tillystrasse, D-30459 Hannover, Tyskland (511) Klasse 30. Gazette No.; 09/1996 (111) Reg. nr.; MP 657.482 00 (800) Reg. dato: 01 apr 1996 (800)Design. dato: 01 apr 1996 Lime Spring (730) Indehaver: Eckes-Granini GmbH & Go. KG, 6, Ludwig-Eckes Allee, D- 55268 NIeder-Olm, Tyskland (511) Klasse 29-30,32. (300) Prioritet; 09nov 1995 395 45 432 Tyskland Gazette No.: 09/1996 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 803 (111) Reg. nr.: MP 657.552 00 (800) Reg. dato; 18 jun 1996 (800)Design. dato: 18 jun 1996 KING CARDS (730) Indehaver: KING CARDS Spielkarten + Accessoires GmbH, 10, Eschenweg, D-30855 Langenhagen, Tyskland (511) Klasse 16. Gazette No.: 09/1996 . (111) Reg. nr.: MP 657.553 00 (800) Reg. dato: 23 maj 1996 (800)Design. dato: 23 maj 1996 DESMOMELT (730) Indehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 1 Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.564 00 (800) Reg. dato: 28 jun 1996 (800)Design. dato: 28 jun 1996 SONAZOID (730) Indehaver: NYCOMED IMAGING AS, Nycoveien 2, N-0485 Oslo 4, Norge (511) Klasse 5. (300) Prioritet: 21 maj 1996 963205 Norge Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.565 00 (800) Reg. dato: 21 maj 1996 (800)Design. dato: 21 maj 1996 BODY TALK (730) Indehaver: Mulhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse, D- 50823 Koln, Tyskland (511) Klasse 3. (300) Prioritet: 17 jan 1996 396 01 726 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.567 00 (800) Reg. dato: 30 maj 1996 (800)Design. dato: 30 maj 1996 GLOBAL COLOUR (730) Indehaver; Globar Naturtextilien GmbH, 1, Beethovenstrasse, D- 28876 Oyten, Tyskland (511) Klasse 25, (300) Prioritet: 06 dec 1995 395 49 819 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.568 00 (800) Reg. dato: 30 maj 1996 (800)Design. dato: 30 maj 1996 GLOBAL GREEN (730) Indehaver: Global Naturtextilien GmbH, 1, Beethovenstrasse, D- 28876 Oyten, Tyskland (511) Klasse 25. (300) Prioritet: 06 dec 1995 395 49 820 Tyskland Gazette No.; 09/1996 (111) Reg. nr.; MP 657.577 00 (800) Reg. dato; 23 jul 1996 (800)Design. dato: 23 jul 1996 (730) Indehaver: Jonna Hoglund Trading as EcoSoft, Fogdevågen 56, S- 128 41 Bagarmossen, Sverige (511) Klasse 5. (300) Prioritet: 24 jan 1996 96-00777 Sverige Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.593 00 (800) Reg. dato: 22 jun 1996 (800)Design. dato: 22 jun 1996 P3-tergidip (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3,5. (300) Prioritet: 17 jan 1996 396 01 779 Tyskland Gazette No.; 09/1996 804 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: MP 657.674 00 (800) Reg. dato; 28 jun 1996 (800)Design. dato: 28 jun 1996 ACOUSTITAG (730) Indehaver: NYCOMED IMAGING AS, NYCOVEIEN 2, N-0485 OSLO 4, Norge (511) Klasse 5. (300) Prioritet: 21 maj 1996 963204 Norge Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.688 00 (800) Reg. dato: 26 apr 1996 (800)Design. dato: 26 apr 1996 P3-TFC (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusselsorf, Tyskland (511) Klasse 1,3. (300) Prioritet: 22nov 1995 395 47 428 Tyskland Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.689 00 (800) Reg. dato: 26 apr 1996 (800)Design. dato: 26 apr 1996 DIESIN (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3,5,21. Gazette No.: 09/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.715 00 (800) Reg. dato: 07 jun 1996 (800)Design. dato: 07 jun 1996 SIDOSIL (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.902 00 (800) Reg. dato: 01 apr 1996 (800)Design. dato: 01 apr 1996 WASSERMANN (730) Indehaver: C. H. Wilhelm Wassermann oHG, Rudorffweg 15-17, D- 21031 Hamburg, Tyskland (511) Klasse 10, Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.903 00 (800) Reg. dato: 02 apr 1996 (800)Design. dato: 02 apr 1996 „TRSiN'DlOff ICE: (730) Indehaver: Trendoffice Buromobel GmbH & Co. KG, Malmsgelånge 10, D-07381 PoBneck, Tyskland (511) Klasse 20. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.909 00 (800) Reg. dato: 13 maj 1996 (800)Design. dato: 13 maj 1996 BBSaSI (730) Indehaver: HENRY'S Auktionshaus GmbH, 12-14, An der Fohlenweide, D-67112 Mutterstadt, Tyskland (511) Klasse 35. (300) Prioritet: 30nov 1995 395 48 917 Tyskland Gazette No.: 10/1991 (111) Reg. nr.: MP 657.910 00 (800) Reg. dato: 07 jun 1996 (800)Design. dato: 07 jun 1996 Wendeln's Bestes (730) Indehaver: Grof3båckerei Wendeln GmbH & Co. KG, 11, Auf'm Halskamp, D-49681 Garrel, Tyskland (511) Klasse 30. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 657.912 00 (800) Reg. dato: 03 jul 1996 (800)Design. dato: 03 jul 1996 FUNNY HA-HA (730) Indehaver: WHITE Thomas, Unit 9, Bermuda Road, Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk, IP3 9RU, Storbritannien MARIAN! Gianetto, Unit, Bermuda Road, Randomes Europark, Ipswich, Suffolk, IP3 9RU, Storbritannien (511) Klasse 28,41. (300) Prioritet: 01 mar 1996 2058633 Storbritannien Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.006 00 (800) Reg. dato: 28 maj 1996 (800)Design. dato: 28 maj 1996 (730) Indehaver: VILLAVERA S. L, c/ Calanda n° 8, piso 1°, E-28100 MADRID, Spanien (511) Klasse 33. (300) Prioritet: 29 nov 1995 1.999.221 Spanien Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.010 00 (800) Reg. dato: 28 maj 1996 (800)Design. dato: 28 maj 1996 PLANTARON (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 1. Gazette No.: 10/1996 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 805 (111) Reg. nr.: MP 658.011 00 (800) Reg. dato: 28 maj 1996 (800)Design. dato: 28 maj 1996 MICRO-CLEAN (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.012 00 (800) Reg. dato: 29 maj 1996 (800)Design. dato: 29 maj 1996 Veyxin (730) Indehaver: Veyx Pharma GmbH, 6, Sohreweg, D-34639 Schwarzenborn, Tyskland (511) Klasse 5,31. (300) Prioritet: 12dec 1995 395 52 316 Tyskland Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.160 00 (800) Reg. dato: 24 jun 1996 (800)Design. dato: 24 jun 1996 Ek Chuah (730) Indehaver: Chocoladefabrlken Lindt & Sprungli GmbH, 20, Borchersstrasse, D-52072 Aachen, Tyskland (511) Klasse 30. (300) Prioritet: 23 maj 1996 396 23 259 Tyskland Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.163 00 (800) Reg. dato: 10 jun 1996 (800)Deslgn. dato: 10 jun 1996 (730) Indehaver: Nurnberg Messe GmbH, 65, Karl-Schonleben-Strasse, D- 90471 Nurnberg, Tyskland (511) Klasse 35,41. (300) Prioritet: 22dec 1995 395 52 256 Tyskland Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.369 00 (800) Reg. dato: 10 jun 1996 (800)Design. dato: 10 jun 1996 Stone+tec (730) Indehaver: Nurnberg Messe GmbH, 65, Karl-Sconleben-Strasse, D- 90471 Nurnberg, Tyskland (511) Klasse 35,41. (300) Prioritet: 22 dec 1995 395 52 268 Tyskland Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.372 00 (800) Reg. dato: 02 apr 1996 (800)Design. dato: 02 apr 1996 DER LACHS DANZIGER GOLDWASSER (730) Indehaver: Isaac Wed-Ling Wwe. & Eydam Dirck Hakker Branntweinund Liquéurfabrik genannt "DER LACHS" gegrundet anno 1598, D-37171 Norten-Hardenberg, Tyskland (511) Klasse 33. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.373 00 (800) Reg. dato: 04 apr 1996 (800)Design. dato: 04 apr 1996 Munich Beer (730) Indehaver: Verein Munchener Brauereien e. V., 1, Oskar-von-Miller- Ring, D-80333 Munchen, Tyskland (511) Klasse 32. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.374 00 (800) Reg. dato: 07 maj 1996 (800)Design. dato: 07 maj 1996 VANGEN (730) Indehaver: ELBE AS, Ankerveien 209, N-1343 EIKSMARKA, Norge (511) Klasse 28. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.375 00 (800) Reg. dato: 18 jun 1996 (800)Design. dato: 18 jun 1996 LASTICOM (730) Indehaver: ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Welsmuellerstrasse, D-60314 Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.376 00 (800) Reg. dato: 10 jun 1996 (800)Design. dato: 10 jun 1996 XELARAN (730) Indehaver: ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.377 00 (800) Reg. dato: 10 jun 1996 (800)Design. dato: 10 jun 1996 CETROTIDE (730) Indehaver: ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 5, Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.378 00 (800) Reg. dato: 07 jun 1996 (800)Design. dato: 07 jun 1996 PARKTRIN (730) Indehaver: ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 10/1996 806 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: MP 658.418 00 (800) Reg. dato: 07 jun 1996 (800)Design. dato: 07 jun 1996 CAREFACTANT (730) Indehaver: HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldoii, Tyskland (511) Klasse 1. (300) Prioritet; 11 mar 1996 396 11 868 Tyskland Gazette No.: 10/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.665 00 (800) Reg. dato: 10 jul 1996 (800)Deslgn. dato: 10 jul 1996 SUNLIGHT (730) Indehaver: HAIGER OY, Mannerheimintie 81 B, SF-00270 Helsinki, Finland (511) Klasse 11. (300) Prioritet: 05 jul .1996 3022/96 Finland Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.683 00 (800) Reg. dato: 18 jun 1996 (800)Design. dato: 18 jun 1996 HYCEM (730) Indehaver: THERA Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft fur industrielle Schutzrechte, 2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 658.687 00 (800) Reg. dato: 09 maj 1996 (800)Design. dato: 09 maj 1996 PARACELSUS (730) Indehaver: Erika Bauer, 5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling, Tyskland (511) Klasse 3. Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.087 00 (800) Reg. dato: 29 jun 1996 (800)Design. dato; 29 jun 1996 Miltee (730) Indehaver: Kord Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, 2. Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg, Tyskland (511) Klasse 30. Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.126 00 (800) Reg. dato; 31 jul 1996 (800)Design. dato: 31 jul 1996 OE-LINE (730) Indehaver: KUNSKAP- BETEENDE- METOD- OCH MILJOPRODUKTER I ÅSTORP AB, P O Box 173, S-265 22 Åstorp, Sverige (511) Klasse 21. Gazette No.; 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.130 00 (800) Reg. dato; 26 jun 1996 (800)Deslgn. dato: 26 jun 1996 (111) Reg. nr.: MP 659.131 00 (800) Reg. dato: 26 jun 1996 (800)Design. dato: 26 jun 1996 ERIBEA (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 1,5. Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.132 00 (800) Reg. dato; 26 jun 1996 (800)Deslgn. dato; 26 jun 1996 ULTRABATCH (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 1. Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.135 00 (800) Reg. dato: 24 jun 1996 (800)Design. dato: 24 jun 1996 AGENTO (730) Indehaver; Romerturm Feinstpapier Poensgen & Heyer KG, 19, Alfred-Nobel-StraBe, D-50226 Frechen, Tyskland (511) Klasse 16. (300) Prioritet: 22 feb 1996 396 08 147 Tyskland Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.141 00 (800) Reg. dato: 03 jul 1996 (800)Design. dato: 03 jul 1996 PC ArteMIS (730) Indehaver; Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, 7, Hans-Bockler- Strasse, D-63263 Neu-lsenburg, Tyskland (511) Klasse 35. Gazette No.; 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.142 00 (800) Reg. dato; 05 jul 1996 (800)Design. dato; 05 jul 1996 Technopell (730) Indehaver: M. Flues GmbH & Co., 15, Flieth, D-42327 Wuppertal, Tyskland (511) Klasse 25. (300) Prioritet: 13 jan 1996 396 01 329 Tyskland Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.144 00 (800) Reg. dato; 10 jul 1996 (800)Design. dato; 10 jul 1996 3VE (730) Indehaver: Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D- 80333 Munchen, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet: 25 jan 1996 396 03 356 Tyskland Gazette No.: 11/1996 ATENEA (730) Indehaver; BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 1,5. Gazette No.: 11/1996 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 807 (111) Reg. nr.; MP 659.147 00 (800) Reg. dato; 10 jul 1996 (800)Desjgn. dato: 10 jul 1996 3VU (730) indehaver; Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D- 80333 Munchen, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet; 25 jan 1996 .396 03 366 Tyskland Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.149 00 (800) Reg. dato; 09 jul 1996 (800)Design. dato; 09 jul 1996 3RU (730) Indehaver: Slemens Aktiengesellschaft, WIttelsbacherplatz 2, D- 80333 Munchen, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet; 25 jan 1996 396 03 363 Tyskland Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.151 00 (800) Reg. dato: 02 jul 1996 (800)Design. dato: 02 jul 1996 EBS (730) Indehaver: THERA Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft fur Industrielle Schutzrechte, 2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld, Tyskland (511) Klasse 5. (300) Prioritet; 23 jan 1996 396 02 741 Tyskland Gazette No.; 11/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.162 00 (800) Reg. dato; 16 jul 1996 (800)Design. dato; 16 jul 1996 TELENOR INTERAKTIV (730) Indehaver: Telenor AS, Universitetsgaten 2, N-0164 OSLO, Norge (511) Klasse 9,38. (300) Prioritet: 14feb 1996 960984 Norge Gazette No.: 11/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.203 00 SORTIS (800) Reg. dato: 29 jun 1996 (800)Design. dato: 29 jun 1996 (730) Indehaver; Parke-Davls GmbH, 16, Salzufer, D-10587 Berlin, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.; 12/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.224 00 (800) Reg. dato: 12 jul 1996 (800)Design. dato: 12 jul 1996 IDAN (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.225 00 (800) Reg. dato: 19 jul 1996 (800)Design. dato: 19 jul 1996 S p i r i t o f Freshness (730) Indehaver; Henkel KGaA, 67,Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3,5,21. (300) Prioritet: 20jan 1996 39602 415 Tyskland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.229 00 (800) Reg. dato: 03 jul 1996 (800)Design. dato: 03 jul 1996 nue (730) Indehaver; Karlheinz Schroder, 15, Ysenburger Strasse, D-63571 Gelnhausen, Tyskland (511) Klasse 7. Gazette No.; 12/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.303 00 Music Maker (800) Reg. dato; 18 apr 1996 (800)Design. dato; 18 apr 1996 (730) Indehaver; MAGIX Entertainment Products GmbH, 35, Kurnbergstrasse, D-81369 Munchen, Tyskland (511) Klasse 9,15,41. Gazette No.; 12/1996 808 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: MP 659.338 00 (800) Reg. dato; 13 aug 1996 (800)Design. dato: 13 aug 1996 (730) Indehaver: CHINA QINGQI MOTORCYCLE GROUP GENERAL CORP., No. 34, Hepinglu lixiaqu, CN-250014 Jinanshi, Shandong, Kina (511) Klasse 12. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.339 00 (800) Reg. dato: 13 aug 1996 (800)Deslgn. dato: 13 aug 1996 (730) Indehaver: CHINA QINGQI MOTORCYCLE GROUP GENERAL CORP., No. 34, Hepinglu lixiaqu, CN-250014 Jinanshi, Shandong, Kina (511) Klasse 12. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.341 00 (800) Reg. dato: 27 jun 1996 (800)Design. dato: 27 jun 1996 GRALIDO (730) Indehaver: Louis Leitz International GnnbH & Co, Siemensstra3e 64, D-70469 Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 16,18. (300) Prioritet: 20 jan 1996 396 02 292 Tyskland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.439 00 (800) Reg. dato: 26 jun 1996 (800)Design. dato: 26 jun 1996 A+K AstroBeam (730) Indehaver: AV-Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co. KG, 84, HummelsbiJtteler Steindamm, D-22851 Norderstedt, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet: 06 jan 1996 396 01 208 Tyskland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.444 00 (800) Reg. dato: 11 jul 1996 (800)Design. dato: 11 jul 1996 HighCos (730) Indehaver; Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 3,5, Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.487 00 (800) Reg. dato; 12 jul 1996 (800)Design. dato: 12 jul 1996 Cardanro (730) Indehaver: ZHONGSHAN CARDANRO LEATHER CO. Ltd, 1, Xingninglu, Dongfengzhen, CN-528425 ZHONGSHANSHI, Guangdonq, Kina (511) Klasse 8. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.; MP 659.542 00 (800) Reg. dato; 10 jul 1996 (800)Design. dato; 10 jul 1996 BERBERANA MARINO (730) Indehaver: BODEGAS BERBERANA, S. A., Ctra. EIciego, s/no, E- 26350 CENICERO (LA RIOJA), Spanien (511) Klasse 33. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.588 00 (800) Reg. dato: 15 maj 1996 (800)Design. dato: 15 maj 1996 VENTURA (730) Indehaver; Metså-Serla Oy, Revontulentie 6, SF-02100 Espoo, Finland (511) Klasse 16. Gazette No.; 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.589 00 (800) Reg. dato: 12 jul 1996 (800)Design. dato: 12 jul 1996 ^&ardanro (730) Indehaver; ZHONGSHAN CARDANRO LEATHER CO. Ltd, 1, Xingninglu, Dongfengzhen, CN-528425 ZHONG-SHANSHI, Guangdong, Kina (511) Klasse 3,8. Gazette No.; 12/1996 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 809 (111) Reg. nr.: MP 659.590 00 (800) Reg. dato: 20 aug 1996 (800)Design. dato: 20 aug 1996 (730) Indehaver: Virke Oy, PL 36, SF-16301 ORIMATTILA, Finland (511) Klasse 25. (300) Prioritet: 12 aug 1996 T199603418 Finland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.593 00 (800) Reg. dato: 10 jul 1996 (800)Design. dato: 10 jul 1996 Cloppenburg (730) Indehaver: Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D-40212 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 25. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.621 00 (800) Reg. dato: 15 jul 1996 (800)Design. dato: 15 jul 1996 DESAMIX (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 9. Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.623 00 (800) Reg. dato: 16 jul 1996 (800)Design. dato: 16 jul 1996 Neo-Clear (730) Indehaver; Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt, Tyskland (511) Klasse 1. (300) Prioritet: 28feb 1996 396 09 082 Tyskland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.624 00 (800) Reg. dato: 16 jul 1996 (800)Design. dato: 16 jul 1996 Neo-Glass (730) Indehaver: Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt, Tyskland (511) Klasse 1. (300) Prioritet: 28feb 1996 396 09 078 Tyskland Gazette No.: 12/1996 (111) Reg. nr.: MP 659.946 00 (800) Reg. dato: 15 jul 1996 (800)Design. dato: 15 jul 1996 (111) Reg^ nr.: MP 659.949 00 (800) Reg. dato: 06 sep 1996 (800)Design. dato: 06 sep 1996 Original Creollos (730) Indehaver: Chocoladefabriken Lindt & Spriingli GmbH, 20, Borchersstrasse, D-52071 Aachen, Tyskland (511) Klasse 30. (300) Prioritet: 14jun 1996 396 26 376 Tyskland Gazette No.: 13/1996 (111) Reg. nr.: MP 660.126 00 (800) Reg. dato: 08 aug 1996 (800)Design. dato: 08 aug 1996 TAKE FIVE (730) Indehaver: EIKATEX Textilhandels-GmbH, 14, Krånkelsweg, D-41748 Viersen, Tyskland (511) Klasse 25. Gazette No.: 13/1996 (111) Reg. nr.: MP 660.127 00 (800) Reg. dato: 06 sep 1996 (800)Design. dato: 06 sep 1996 DOCTOR PC (730) Indehaver: Herman Tufte, Tordenskjoldsgt. 13-15, N-2800 Gjøvik, Norge (511) Klasse 9. (300) Prioritet: 29mar 1996 962206 Norge Gazette No.: 13/1996 (111) Reg. nr.: MP 660.460 00 (800) Reg. dato: 12 jul 1996 (800)Design. dato: 12 jul 1996 Twin-Go (730) Indehaver: SPEA Software GmbH, 18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet: 27feb 1996 396 09 058 Tyskland Gazette No.: 13/1996 (111) Reg. nr.: MP 660.462 00 (800) Reg. dato: 05 jul 1996 (800)Design. dato: 05 jul 1996 ZANDERS ll\/IAG[NG (730) Indehaver: ZANDERS Feinpapiere AG, An der Gorsmuhle, D-51439 Bergisch Gladbach, Tyskland (511) Klasse 16. (300) Prioritet: 06 feb 1996 396 05 186 Tyskland Gazette No.: 13/1996 (111) Reg. nr.: MP 660.485 00 (800) Reg. dato: 12 jun 1996 (800)Design. dato: 12 jun 1996 Herlitz Chiap (730) Indehaver: Herlitz Aktiengesellschaft, Berliner StrafBe 27, D-13507 Berlin, Tyskland (511) Klasse 16,18. (300) Prioritet: 10 jan 1996 396 00 932 Tyskland Gazette No.: 13/1996 WASHOIVIIX (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 9. Gazette No.: 13/1996 810 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 (111) Reg. nr.: MP 661.421 00 (800) Reg. dato: 28 aug 1996 (800)Design. dato: 28 aug 1996 MONOVIL VARIO (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau, Tyskland (511) Klasse 5. (300) Prioritet: 25 apr 1996 396 19 395 Tyskland Gazette No.: 15/1996 (111) Reg. nr.: MP 661.527 00 (800) Reg. dato: 12 sep 1996 (800)Design. dato: 12 sep 1996 PLASTOCLEAN (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 1. Gazette No.: 15/1996 (111) Reg. nr.: MP 661.548 00 (800) Reg. dato: 28 aug 1996 (800)Design. dato: 28 aug 1996 MEMODUR (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, D-63450 Hanau, Tyskland (511) Klasse 5. (300) Prioritet: 25 apr 1996 396 19 397 Tyskland Gazette No.: 15/1996 (111) Reg. nr.: MP 661.568 00 (800) Reg. dato: 19 sep 1996 (800)Design. dato: 19 sep 1996 Hydrobond (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 1,16. (300) Prioritet: 22jun 1996 396 27 535 Tyskland Gazette No.: 15/1996 (111) Reg. nr.: MP 662.848 00 (800) Reg. dato: 18 sep 1996 (800)Design. dato: 18 sep 1996 MagiClean (730) Indehaver: Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstr. 43, D-80469 Munchen, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet: 21mar 1996 396 13 772 Tyskland Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.: MP 663.005 00 (800) Reg. dato: 19 sep 1996 (800)Design. dato: 19 sep 1996 Eurodisc (730) Indehaver: H. NIEMEYER SOHNE GMBH & CO. KG, 52, Helnrlch- Niemeyer-Strasse, D-48477 Horstel-Riesembeck, Tyskland (511) Klasse 7. Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.: MP 663.007 00 (800) Reg. dato: 02 okt 1996 (800)Design. dato: 02 okt 1996 Media Records (730) Indehaver: Dipl. -Ing. Ulrich SENG, Båckergasse 17, D-82335 Berg, Tyskland (511) Klasse 38. Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.: MP 663.063 00 (800) Reg. dato: 19 sep 1996 (800)Design. dato: 19 sep 1996 DERMO DEFENSIVE (730) Indehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Dusseldorf, Tyskland (511) Klasse 1,3,5. (300) Prioritet: 05jun 1996 396 25 010 Tyskland Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.: MP 663.068 00 (800) Reg. dato: 04 sep 1996 (800)Design. dato: 04 sep 1996 aio - automation in one (730) Indehaver: SYSTEME LAUER GmbH, 59, Kelterstrasse, D-72669 Unterensingen, Tyskland (511) Klasse 9,35. (300) Prioritet: 21 mar 1996 396 13 926 Tyskland Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.; MP 663.075 00 (800) Reg. dato; 30 aug 1996 (800)Design. dato: 30 aug 1996 Winterabend (730) Indehaver: Mariacron GmbH, 124, Mainzer Strasse, D-55276 Oppenheim, Tyskland (511) Klasse 30,32-33. (300) Prioritet; 26 mar 1996 396 14 745 Tyskland Gazette No.: 17/1996 (111) Reg. nr.: MP 664.585 00 (800) Reg. dato: 22 aug 1996 (800)Design. dato: 22 aug 1996 VITAL DE LUXE (730) Indehaver: Petrofer Chemie H. R. Fischer GmbH & Co. KG, 12-16, Romerring, D-31137 Hildesheim, Tyskland (511) Klasse 4, (300) Prioritet: 28 mar 1996 396 15 481 Tyskland Gazette No.: 19/1996 (111) Reg. nr.: MP 664.586 00 (800) Reg. dato: 29 aug 1996 (800)Design. dato: 29 aug 1996 Hypress (730) Indehaver: OTTO HEAT GmbH & Co. KG, 69, Siegener Strasse, D- 57223 Kreuztal, Tyskland (511) Klasse 11. Gazette No.: 19/1996 2. juli 1997 Dansk Varemærketidende 811 (111) Reg. nr.: MP 666.151 00 (800) Reg. dato: 10 okt 1996 (800)Design. dato; 10 okt 1996 Counter (730) fndehaver: MAXDATA Computer GmbH, 16, Elbestrasse, D-45768 Mari, Tyskland (511) Klasse 9,16, (300) Prioritet: 11apr 1996 396 17 434 Tyskland Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.: MP 667.308 00 (800) Reg. dato: 12 dec 1996 (800)Design. dato: 12 dec 1996 VENTUR (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.: MP 667.309 00 (800) Reg. dato: 12 dec 1996 (800)Design. dato: 12 dec 1996 CAPINEX (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Stråsse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.: MP 667.310 00 (800) Reg. dato: 12 dec 1996 (800)Design. dato; 12 dec 1996 BRIGG (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.311 00 (800) Reg. dato; 12 dec 1996 (800)Design. dato: 12 dec 1996 CABRIO (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.313 00 (800) Reg. dato; 12 dec 1996 (800)Design. dato: 12 dec 1996 KANTATE (111) Reg. nr.; MP 667.322 00 (800) Reg. dato: 06 dec 1996 (800)Design. dato; 06 dec 1996 Bandit (730) Indehaver; Esselte Meto International GmbH, 3-13, Westerwaldstrasse, D-64646 Heppenheim, Tyskland (511) Klasse 9. (300) Prioritet; 13 jun 1996 396 26 022 Tyskland Gazette No.; 02/1997 (111) Reg. nr.: MP 667.346 00 (800) Reg. dato: 26 jul 1996 (800)Design. dato; 26 jul 1996 Uno Country (730) Indehaver: Hans Grohe GmbH & Co, KG, 9, Auestrasse, D-77761 Schiltach, Tyskland (511) Klasse 11,20-21. (300) Prioritet; 29 feb 1996 396 09 278 Tyskland Gazette No.; 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.357 00 (800) Reg. dato; 06 dec 1996 (800)Design. dato; 06 dec 1996 Gnomy (730) Indehaver; Ernst paul Lehmann Patentwerk, Saganer Strasse 1-5, D- 90475 Nurnberg, Tyskland (511) Klasse 28. (300) Prioritet; 06 jul 1996 396 29 674 Tyskland Gazette No.: 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.378 00 (800) Reg. dato; 14 aug 1996 (800)Design. dato; 14 aug 1996 Timbu (730) Indehaver; REWE-ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668 Koln, Tyskland (511) Klasse 29-30, Gazette No.; 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.429 00 (800) Reg. dato: 12 dec 1996 (800)Design. dato; 12 dec 1996 VIGIA (730) Indehaver; BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.; 02/1997 (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.; 02/1997 (111) Reg. nr.; MP 667.314 00 (800) Reg. dato: 12 dec 1996 (800)Design. dato; 12 dec 1996 REGNUM (730) Indehaver: BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D- 67063 Ludwigshafen am Rhein, Tyskland (511) Klasse 5. Gazette No.: 02/1997 812 Dansk Varemærketidende 2. juli 1997 Patentdirektoratet udgiver Dansk Mønsterregister 1996 Indeholder en alfabetisk fortegnelse over indehavere af mønstre registreret i 1996 samt henvisning til det nummer og år hvori registreringen er bekendtgjort i Dansk Mønstertidende. Publikationen omfatter desuden et klasseregister, som henviser til mønsterregistreringsnummeret. Årsregistret udkom februar 1997 og koster 200,00 kroner. Dansk Varemærkeregister 1996 Indeholder en alfabetisk fortegnelse over indehavere af vare- og fællesmærker registreret i 1996 samt henvisning til det nummer og år hvori registreringen er bekendtgjort i Dansk Varemærketidende. Årsregistret udkommer primo marts 1997 og koster 200,00 kroner. Varemærkesærtidende over §13 afslag i 1996 Er gengivet med figurmæri^er og indeholder en alfabetisk fortegnelse over varemærker, der i 1996 er nægtet registrering under henvisning til varemærkelovens §13 om manglende særpræg. Afslagsbegrundelsen er anført. Publikationen udkommer primo marts 1997 og koster 100,00 kroner. Varemærkesærtidende over indsigelsesafgørelser i 1996 Indeholder et resume af de afgørelser, der er truffet i indsigelsessager i 1996 i henhold til Varemærkeloven og Fællesmæri", the application or registration concerns a word mark. Where (540) the "Reproduction of the mark" is followed by "", the tråde mark involves non-standard letters and/or figurative elements. Interne koder til identifikation af data Henlæggelses/tilbagetagelsesdato Pantsætningsoplysninger Hvor der alene er angivet klassenummer (511), omfatter ansøgningen eller registreringen alle varer elier tjenesteydelser i den pågældende klasse. Hvor klassenummeret efter kode (511 )/(510) efterfølges af et omfatter ansøgningen eller registreringen kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", angår ansøgningen eller registreringen et ordmærke. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", er der i varemærket figurelementer og/eller bogstaver med særlig skrifttype. POST Patentdirektoratet D Helgeshøj Allé 81 | ^ DK-2630 Taastrup P P DANMARK Returneres ved varig adresseændring Erhvervsministeriet Patentdirektoratet Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup O Telefon (+45) 43 50 80 00 Telefax (+45) 43 50 80 01 * Telex 16046 DPO DK Postgiro 8 989923 DET KONGELIGE BIBLIOTEK ISSN 0903-8809