Dansk Varem ærke 1 Nr. 10. 118 årgang. 5.3.97 Dansk Varemærketidende, DK Patentdirektoratet o Indholdsfortegnelse Side Varemærker Offentliggørelse af registreringer 251 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger 265 Registreringer i henhold til varemærkeloven 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 266 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 272 Mærkeændringer 273 Licens 274 Pant og udlæg 275 Fornyede registreringer 276 Udslettede registreringer 277 Fællesmærker Offentliggørelse _ Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer _ Offentliggørelse af udskilte registreringer _ Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger _ Registrennger i henhold til fællesmærkeloven af 1959 _ Tilførsler til registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold _ Klasser og varefortegnelse efter begrænsning samt _ ændringer vedrørende benyttelsen _ Mærkeændringer _ Fornyede registreringer _ Udslettede registreringer _ Kommunevåben _ Navnestempler Statsemblemer og mellemstatlige organisationers navn og emblem m.v. _ Rettelser 278 Andre meddelelser 279 Dansk Varemærketidende udkommer hver uge og indeholder oplysninger om såvel ansøgninger som registreringer, d.v.s. også oplysninger om fornyelser, udslettelser og tilførsler. Begrænsninger af registreringer efter indsigelser og/eller i forbindelse med fornyelse er optaget under rubrikken "Tilførsler". Ændringer af indehaver- og fuldmagtsforhold publiceres under ét i kronologisk rækkefølge efter registreringsnumre. Kun de aktuelle oplysninger publiceres, men for hver registrering publiceres både indehaver og fuldmægtig. Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Erhvervsservice, Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tif 43 50 80 00, Gironr. 4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Svalgaard Grafik a.s., Ballerup 5. marts 1997 Dansk Varemærketidende 251 Varemærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens § 23 (111) Reg. nr.: VR 00.466 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.853 1991 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 25 sep 1991 (730) Indehaver: ARMSTRONG TOOLS, INC., a Corporation of the State of Delaware, 1209 Orange Street, Wilmlngton, Delaware, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 6: Isenkramvarer af metal. (511) Klasse 7: Maskinværktøjer og dele og tilbehør til metalarbejdende værktøjsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 8: Håndværktøj (håndbetjent). (111) Reg. nr.: VR 00.467 1997 (210) Ans. nr.: VA 08.801 1991 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 11 dec 1991 LIDL (730) Indehaver: LIDL Stiftung & Co. KG, Rotelstrasse 30, D-W-7107 Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, toiletpræparater til legemspleje og præparater til skønhedspleje, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 5: Desinfektionsmidler, desodoriseringsmidler og desodoriserende hudsprays, ikke til personlig brug, diætetiske næringsmidler til medicinske formål, hygieniske artikler, nemlig menstruationsbind, -indlæg og - tamponer, trusseindlæg, menstruationsbenklæder. (511) Klasse 8: Håndbetjente redskaber til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed, knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling og tørring. (511) Klasse 16: Papir, pap samt varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder især papirhåndklæder, bleer, papirservietter, filterpapir, lommetørklæder, toiletpapir, emballeringsbeholdere, emballeringsposer, emballagemateriale af kunststof, herunder især hylstre og poser, folier, artikler til brug for kunstnere. (511) Klasse 18: Varer af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder især tasker og små lædervareartikler, især pengepunge, tegnebøger, nøglepunge, rejse- og håndkufferter, paraplyer, parasoller. (511) Klasse 21: Beholdere (ikke af ædle metaller) og håndbetjente redskaber til køkken- og husholdningsbrug, kamme og svampe, børster (undtagen pensler), redskaber til rengøringsformål, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) til husholdnings- og køkkenbrug. (511) Klasse 28: Julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, også i dybfrossen stand, kødekstrakter, konserverede, tørrede, dybfrosne og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og andet sødt smørepålæg, æg, mælk og mejeriprodukter, herunder især smør, ost, friskmælk, langtidsholdbar mælk, fløde, yoghurt, mælkepulver til nærings-formål (ikke til babyer), desserter af yoghurt, kvark og fløde, kød-, pølse-, fiske-, frugt- og grøntsagskonserves, de forannævnte varer også i sød- og/eller sursyltet form, pølsevarer, spiseolier og spisefedt, dybfrosne næringsmidler, i form af færdigretter væsentligst bestående af kød, fisk, vildt og fjerkræ kombineret med ris, kartofler, grøntsager og frugt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, herunder især havreflader og andre kornflader, blandinger af korn og kerner, også tilsat tørret frugt og andre fuldkornsprodukter, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, melassesirup, gær, bagepulver, spisesalt, sennep, eddike, saucer i form af skysauce, krydret sauce, stegesky, stegesauce, frugtsauce, krydderier, salatdressinger. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, næringsmidler til dyr. (511) Klasse 32: 01, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre alkoholfrie drikke, frugtdrikke og frugtsaft, sukkerholdig frugtsaft (sirup) til drikke og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholiske drikke (undtagen øl), herunder især vin, spiritus og likør samt alkoholiske mælkeblandingsdrikke, cocktails og aperitifs på spiritus- og vinbasis, vinholdige drikke. (300) Prioritet: 03 jul 1991 L34 822/29WZ Tyskland (111) Reg. nr.: VR 00.468 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.764 1994 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 28 jan 1994 (730) Indehaver: KIRKBI A/S, 7190 Billund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 28: Spil og legetøj. 252 Dansk Varemærketidende 5. marts 1997 (111) Reg. nr.: VR 00.469 1997 (151) Reg. dato: 07 teb 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.689 1994 (220) Ans. dato: 27 sep 1994 FAQONNABLE (730) Indehaver: SOCIETE CIVILE BENAYM, 107, route de Canta Galet, F- 06200 Nice, Frankrig SOCIETE CIVILE GOLDBERG, 107, route de Canta Galet, F-06200 Nice. Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 3. (111) Reg. nr.: VR 00.470 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.037 1995 (220) Ans. dato: 15 mar 1995 OMEGAVEN (730) Indehaver: Fresenius AG, 61343 Bad Homburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 5: Fedtemulsioner bestående af fiskeolie, navnlig til parenteral ernænng; medicin til behandling af psoreasis, nemlig til intravenøs brug. (111) Reg. nr.: VR 00.471 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.442 1995 (220) Ans. dato: 05 maj 1995 (111) Reg. nr.: VR 00.473 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.909 1995 (220) Ans. dato: 23 maj 1995 (730) Indehaver; f^OULINEX S. A., 11, rue Jules-Ferry, F-93170 Bagnolet, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, Postboks 362, 1570 København V (511) Klasse 11: Elekthske frituregryder til husholdningsbrug. (300) Prioritet; 07dec 1994 94/548069 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 00.474 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.422 1995 (220) Ans. dato: 13 jun 1995 WinSkatt (730) Indehaver; PC-LAND Norge AS, Postboks 5205, Majorstuen, N-0302 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk (511) Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektnske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater til vejning, måling, signalehng, kontrol og livredning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd, data eller billede; møntautomater og - apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsapparater; ildslukningsapparater: apparater og instrumenter til manøvrering af skibe. (Registreringen omfatter ikke programmerede magnetiske databærere). (300) Prioritet: 29 nov 1994 946757 Norge (111) Reg. nr.: VR 00.472 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.459 1995 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 05 maj 1995 ANDIS (730) Indehaver: Diehl GmbH & Co., Stephanstr. 49, 90478 Nurnberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 12; Koblinger og kroge til anhængere og påhængsvogne til befordringsmidler til brug på land, mekaniske og elektromekaniske tyveriindretninger til køretøjer samt koblinger og kroge til anhængere og påhængsvogne. (511) Klasse 17: Gummi, varer af kautsjuk, gummi og plastik til videre forarbejdning, varer af kautsjuk, gummi og plastik, nemlig folier, plader, bælge, gummiformdele, dele af gummi i kombination med metal, dele af gummi i kombination med plastik, slidplader af gummi, navnlig i kombination med metal, manchetter til beskyttelse af maskindele af gummi eller af gummiagtig materiale, navnlig til biler eller maskiner, tætningsringe og tætningslister af gummi kombineret med metal, tætningsringe og tætningslister af plastik kombineret med metal, tætningsringe, tætningslister og pakninger. (300) Prioritet: 15 nov 1994 394 01 858.3 Tyskland REFLUDAN (730) Indehaver; Behringwerke Aktiengesellschaft, D-35043 Marburg/Lahn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 Kobenhavn K (511) Klasse 5: Trombininhibitorer, der gives intravenøst eller subkutant, til profylakse og akutterapi ved kardiovaskulære sygdomme. (111) Reg. nr.: VR 00.475 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.699 1995 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 22 jun 1995 AKLA tro (730) Indehaver; Akia AB, Box 534, S-182 15 DANDERYD, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Førstehjælpskasser med indhold; farmaceutiske præparater og præparater til sundhedspleje; plastre og forbindsstoffer, herunder kompresser; servietter til medicinsk brug. 5. marts 1997 Dansk Varemærketidende 253 (111) Reg. nr.: VR 00.476 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.973 1995 (220) Ans. dato: 08 aug 1995 MEDISPORT (730) Indehaver: Medisport International Limited, Medisport House, Petersfield Business Park, Petersfield, Hampshire GU32 3QA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater og stoffer, præparater og stoffer til sundhedspleje, præparater til indgnidning og smønng, olier, bandager, plastre og forbindsstoffer, diætetiske levnedsmidler og drikke, diætetiske energigivende levnedsmidler og drikke til medicinske formål, kolde og varme kompresser og æsker indeholdende kolde og varme kompresser, førstehjælpskasser med indhold, (511) Klasse 10: Odontologiske, oftalmologiske og ortopædiske apparater og instrumenter; støttebandager, hæfteplasterbandager, skinner og bøjler; nåle, handsker og svampe, varme- og køleapparater, alt til medicinsk formål; bårer, genoplivningsapparater, æsker og hylstre til medicinske instrumenter, elektromedicinske apparater til terapibrug; møbler til medicinske formål; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (undtagen beklædning); tasker og hylstre til brug til transport af gymnastik- og sportsartikler; træningsudstyr (sportsartikler); beskyttelses og sikkerhedsartikler til brug ved gymnastik- og sportsaktiviteter, nemlig skinnebensbeskyttere, knæbeskyttere, atletik-støttebind, fægtemasker og gymnastikartikler, alle de førnævnte varer i form af sportsartikler; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer. (111) Reg. nr.: VR 00.477 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 08.205 1995 (220) Ans. dato: 30 okt 1995 FUSION (730) Indehaver: Unilever N. V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 3: Parfume, eau de cologne, antiperspiranter, deodoranter til personlig brug, bodysprays. (111) Reg. nr.: VR 00.478 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 08.853 1995 (220) Ans. dato: 17 nov 1995 IMPROVASC (730) Indehaver: AGA Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Gasser til medicinske formål. (111) Reg. nr.: VR 00.479 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 08.855 1995 (220) Ans. dato: 17 nov 1995 LATAPRAN (111) Reg. nr.: VR 00.481 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 09.604 1995 (220) Ans. dato: 14 dec 1995 tm (730) Indehaver: Mikron Holding AG, Alléestrasse 11, CH-2501 Biel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners /VS, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 7: Fræsemaskiner; overløringsmaskiner til bearbejdning af produktionsdele; automatiserede bearbejdningsbænke (værktøjsmaskiner); automatiske samlemaskiner; robotter (maskiner); transportører (maskiner) og fødere (maskindele); gear og tandhjul til maskiner og motordrevet værktøj. (511) Klasse 11: Tandhjul og gear til elektriske husholdningsredskaber, nemlig elektriske kaffemaskiner, hårtørrere, elektriske opvarmningsapparater og til luftkonditioneringsapparater og ventilatorer (511) Klasse 12: Tandhjul og gear til apparater og indretninger til køretøjer; transportmidler til brug i luften. (111) Reg. nr.: VR 00.482 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 09.808 1995 (220) Ans. dato: 21 dec 1995 ALPASTA (730) Indehaver: MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 30: Dejvarer af enhver art (undtagen dejvarer til diabetikere); sovser (undtagen salatdressing). (111) Reg. nr.: VR 00.483 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.226 1996 (220) Ans. dato: 12 jan 1996 ACE (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a Corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe. (730) Indehaver: AGA Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Gasser til medicinske formål. (111) Reg. nr.: VR 00.480 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 09.439 1995 (220) Ans. dato: 11 dec 1995 COTE D'AZUR (730) Indehaver: CCC ACQUISITION CORP., a Corporation of the State of Delaware, 6040 Bandini Boulevard, Los Angeles, California 90040, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 25 (500) Bemærkninger: Registreringen omfatter kun varer af fransk oprindelse. 254 Dansk Varemærketidende 5. marts 1997 (111) Reg. nr.; VR 00.484 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.590 1996 (220) Ans. dato: 29 jan 1996 (730) Indehaver: JUVENTUS F. C. SpA, Piazza Crimea 7, 10131 Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Postbox 130, Molledamsvej 10, 3460 Birkerød (511) Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, eau de Cologne; barberlotion og -creme, atter shave lotion og -creme, barbersæbe og -skum; deodoranter til personlig brug, solcreme og -lotion. (511) Klasse 9: Briller, lorgnetter, nonokler og solbriller, brilleglas, linser og stel til de forannævnte varer, brilleetuier; lyd- og databånd, videobånd og compact discs. (511) Klasse 14. (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier, tidsskrifter og blade, kalendere; lommekalendere og notesbøger; skriveredskaber og -instrumenter; papirhandlervarer. (511) Klasse 18. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, flag (ikke af papir), vimpler. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26: Knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); fodbolde. (511) Klasse 34: Artikler for rygere, lightere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sporlsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg. nr.: VR 00.485 1997 (151) Reg. dato; 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.623 1996 (220) Ans. dato: 30 jan 1996 LATURA (730) Indehaver: Korlman Intradal B. V., Laan der Techniek 22. 3903 AT Veenendaal, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 3: Sæbe, bade- og brusebadsgele og -skum; parlumerivarer, kosmetiske præparater; æteriske olier; hårlotioner og præparater til hårpleje, hårshampoo; tandplejemidler; ikke-medicinske salte, olier og andre tilsætningsmidler til badebrug og til brug ved brusebadning; cremer, lotioner, mælk, olier og pulvre til pleje og rengøring af huden, kroppen, hænderne og fødderne; desodoriseringsmidler og anti-perspiranter til personlig brug; talkum; kosmetiske solbrunende præparater. (511) Klasse 5: Medicinske salte, olier og andre tilsætningsmidler til badebrug og til brug ved brusebadning. (300) Prioritet: 01 aug 1995 853,004 Beneluxlandene (111) Reg. nr.: VR 00.486 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.647 1996 (220) Ans. dato: 31 jan 1996 (730) Indehaver: KAVAN A/S, Klokkestøben/ej 39, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kavan AJS, att.: Lasse Strøm, Klokkestøbervej 39, 8800 Viborg (511) Klasse 9: Uindspillede og indspillede videobånd. (511) Klasse 16. Registreringen omfatter ikke papir- og papirvarer, herunder plakater, billeder og grafiske reproduktioner. (511) Klasse 41. Registreringen omfatter ikke galleri- og udstillingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 00.487 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 00.797 1996 (220) Ans. dato: 05 feb 1996 X-BAND (730) Indehaver; MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.. Austrasse 10. D-74653 Kunzelsau. Tyskland (740/750) Fuldmægtig; Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder og af læderimitationer, nemlig håndkufferter og håndtasker og andre kufferter og tasker, der ikke er udformet efter de produkter, de skal indeholde, samt små lædervarer, især punge, tegnebøger, seddelmapper, nøglepunge, mapper og holdere til mærkeog adressesedler; indkøbstasker, skoletasker, sportstasker, tasker til bjergbestigere og klatrere (rygsække), rejseetuier (lædervarer) (indeholdende kamme, sakse, børster, spejle m, v. ), kufferter og rejsetasker, paraplyer og parasoller (511) Klasse 25: Yderbeklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, sportsbeklædning (ikke indeholdt i andre klasser), underbeklædning, beklædningsgenstande af læder og af læderimitationer, bælter til beklædningsgenstande; fodtøj, hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, knapper, knappenåle og synåle, lynlåse, bæltespænder, kunstige blomster. (300) Prioritet: 04 aug 1995 395 31 967.6 Tyskland (111) Reg. nr.: VR 00.488 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.728 1996 (220) Ans. dato: 12 mar 1996 FONTEP (730) Indehaver; Pfizer Inc., a corporation of the State of Delaware, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, N. Y.. USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling af forstyrrelser i fordøjelseskanalen, kønsorganerne og urinvejene. 5. marts 1997 Dansk Varemærketidende 255 (111) Reg. nr.: VR 00.489 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.747 1996 (220) Ans. dato: 13 mar 1996 NEPTUN (730) Indehaver: Wiibroes Bryggeri A/S, H. P, Christensens Vej 1, 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 32: 01, læskedrikke, mineralvand (111) Reg. nr.: VR 00.490 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 01.893 1996 (220) Ans. dato: 19 mar 1996 ZENAS (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. /VS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 5: Lægemidler, nemlig lipidsænkende midler. (111) Reg. nr.: VR 00.491 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.227 1996 (220) Ans. dato: 02 apr 1996 SCANIMAL (730) Indehaver: Gunnar Pedersen, Linde Allé 12, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Veterinærmedicin og veterinærmedicinske præparater, (511) Klasse 29. (111) Reg. nr.: VR 00.492 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.400 1996 (220) Ans. dato: 12 apr 1996 SKATEXTREME (730) Indehaver: Christian Vejborg, c/o D. R. U., Rosenvængetsallé 7, 2100 København 0, Danmark (511) Klasse 16,25,28. (111) Reg. nr.: VR 00.493 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.456 1996 (220) Ans. dato: 16 apr 1996 Kl Kl (730) Indehaver: kiki design ApS, Ryevej 4, Postbox 20, 4060 Kirke Såby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patentingeniør N. H. Gregersen - Aarhus Patentkontor, Skanderborgvej 40, 8000 Århus C (511) Klasse 21: Keramik til husholdningsbrug, lertøjskasseroller, fajancevarer, kunstgenstande af porcelæn eller terracotta, urner, krukker, krukkelåg, fade, låg til fade, blomsterkrukker, krus, kummer, tepotter, teservice (kopper og tallerkener), urtepotter, urtepotteskjulere, vandfade, vandkander, vaser, vaskebaljer, vaskekar ingen af de nævnte varer af metal eller plastic. (111) Reg. nr.: VR 00.494 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 02.992 1996 (220) Ans. dato: 13 maj 1996 HARMONIE (730) Indehaver: Mejeriernes Produktionsselskab A. m. b. a., Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V (511) Klasse 29: Registreringen omfatter ikke spiselige overtræksprodukter til konfekture- og bagerivarer. (511) Klasse 30: Registreringen omfatter ikke spiselige overtræksprodukter til konfekture- og bagerivarer; the og kaffe. (511) Klasse 31-32. (111) Reg. nr.: VR 00.495 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 03.133 1996 (220) Ans. dato: 22 maj 1996 \ ' ' ' ' / M I C R O T E S T (730) Indehaver: Microtest Inc., 4747, North 22nd Street, Phoenix, Arizona 85016, USA (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Att: Advokat Jakob Lund Poulsen, St. Kongensgade 69, 1264 København K (511) Klasse 9: Udstyr til datakommunikationsnetværk, nemlig elektroniske printplader og dele dertil til kobling af EDB-net eller andre kabelanlæg, der muliggør overførelse af data; og elektroniske maskinelenheder og produkter, nemlig elektroniske printplader og dele dertil til udførelse af elektronisk undersøgelse, observation eller vurdering af EDB-net eller andre kabelanlæg og kommunikation af resultaterne af den elektroniske undersøgelse, observation eller vurdering; programmel til brug i kommunikationer og dataoverførelse, og til analyse af EDB- og elektriske systemer; og dele og tilbehør til alle ovennævnte varer omfattet af klasse 9. 256 Dansk Varemærketidende 5. marts 1997 (111) Reg. nr.; VR 00.496 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.064 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 12 jul 1996 GLYNGØRE (730) Indehaver: Abba Seafood A/S, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 29. (111) Reg. nr.: VR 00.500 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.349 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 01 aug 1996 O© Stf s E o o U (730) Indehaver; Colombina S. A., La Paila, Zarzal, Valle, Colombia (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. NS, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 30. (111) Reg. nr.: VR 00.501 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.403 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 08 aug 1996 (111) Reg. nr.: VR 00.497 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.254 1996 (220) Ans. dato: 25 jul 1996 ETHIKEIL (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a Corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 10: Mikrosvampe til ophthalmic brug. (111) Reg. nr.: VR 00.498 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.260 1996 (220) Ans. dato: 25 jul 1996 STARSOLITE (730) Indehaver: COMPAGNIE DU SOL, 6. Rue de Watford, 92000 Nanterre, Frankhg (740/750) Fuldmægtig: Budde. Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 19: Beton, mørtel til bygningsbrug, cement, hydrauliske bindemidler, additiver og tilsætningsstoffer til dannelse af beton og mørtel, der bevarer sin stabilitet, idet stabiliteten er opnået ved brug af oscillerende stoffer, der sikrer, at vand tilbageholdes i betonen/mørtelen, specielt til brug ved støbning af fundamenter såsom piloteringspæle og -vægge. (300) Prioritet: 02 feb 1996 96 608853 Frankrig CRAMER (730) Indehaver: Bo Cramer Johnsen, Ndr Frihavnsgade 4, 2100 København O, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Niels Peter Gundelach, Amagertorv 11, 1160 København K (511) Klasse 14: Armbåndsure. (111) Reg. nr.: VR 00.502 1997 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.408 1996 (220) Ans. dato: 08 aug 1996 JACQMOTTE COFFEE HOUSE (730) Indehaver: S. A. Jacqmotte N. V., Potaarde z/n, B-1850 Grimbergen, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree NS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 21: Manuelt betjente kaffekolber, kaffekander med eller uden filtre, kaffebeholdere med eller uden filtre, kaffeperkolatorer og kaffemaskiner, alle de nævnte produkter ikke-elektriske og ikke af ædelt metal; ikkeelektriske kaffefiltreringsapparater, holdere til kaffefiltre, kaffestel, kaffebeholdere, beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (ikke af ædelt metal), kaffeglas med eller uden holdere, kaffekopper, kaffekrus, underkopper, holdere til kaffeglas, alle de nævnte varer ikke af ædelt metal, kaffefiltre af plastic. (511) Klasse 30: Kaffe, herunder kaffe i filterpakning, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger af kaffe og kaffeerstatninger, kaffedrikke med mælk, kaffe indeholdende kornprodukter, frugter og krydderier. (511) Klasse 42: Cateringvirksomhed. (111) Reg. nr.: VR 00.499 1997 (151) Reg. dato; 07 feb 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.269 1996 (220) Ans. dato: 26 jul 1996 SINBAD (730) Indehaver: ATLANTIS RELEASING B. V., Tesselschadestraat 4-12, NL-1054 ET Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree NS, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 9,16,25,28. 5. marts 1997 Dansk Varemærketidende 257 (111) Reg. nr.; VR 00.503 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.444 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 12 aug 1996 KappAhl (730) Indehaver: KappAhl AB, Box 1112, S-405 23 Goteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31, 1456 København K (511) Klasse 25. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 00.504 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.571 1996 LEMSIP (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 19 aug 1996 (730) Indehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, HLI8 7DS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater og stoffer; medicinske drikke og præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af sådanne drikke. (111) Reg. nr.: VR 00.505 1997 (210) Ans. nr.: VA 04.852 1996 GAUCHO (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 05 sep 1996 (730) Indehaver: Martin Magnusson & Co AB, Åspåsvågen 5, Box 116, S- 330 37 Hestra, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup (511) Klasse 25: Handsker (beklædning) og vanter. (511) Klasse 28: Handsker og vanter til sport (sportsudstyr). (111) Reg. nr.: VR 00.506 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.731 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 23 okt 1996 BIOTHERM ABRICO-TEINT (730) Indehaver: Biotherm, société anonyme, "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 Monaco, Monaco (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007, 1021 København K (511) Klasse 3: Kosmetisk pudderunderlag. (300) Prioritet: 24jun 1996 96/17.226 Monaco (111) Reg. nr.: VR 00.507 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.738 1996 GUFFEN (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 24 okt 1996 (730) Indehaver: Biografkompagniet l/S, Stk. Knudstorv 1, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: AROS ADVOKATER, Att.: Katrine Møller Jensen, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (511) Klasse 35. (111) Reg. nr.: VR 00.508 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.822 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 29 okt 1996 Rhinathiol (730) Indehaver: SYNTHELABO, société anomyme, 22, avenue Galilée, F- 92350 Le Plessis-Robinson, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup (511) Klasse 5: Farmaceutiske præparater. (300) Prioritet: 06 maj 1996 96624203 Frankrig (111) Reg. nr.: VR 00.509 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.826 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 29 okt 1996 LJ C3 rT|n • rh (730) Indehaver: Shiseido Company, Ltd., 5-5 Ginza, 7-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Co. A/S, Vestergade 31. 1456 København K (511) Klasse 3: Kosmetiske hudplejeprodukter til ansigtet, parfume og parfumerivarer og make-up. 258 Dansk Varemærketidende 5. marts 1997 (111) Reg. nr.: VR 00.510 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.861 1996 INDIA PALACE (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 31 okt 1996 (730) Indehaver: Mohan Singh Bains, Vandkarsevej 36 A. 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 42. (111) Reg. nr.: VR 00.511 1997 (210) Ans. nr.: VA 05.934 1996 Eco - Line (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 05 nov 1996 (730) Indehaver: AEC advanced enviromental control ApS, GI. Kongevej 131. 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 11: Anlæg, apparater og maskiner til rensning af spildevand samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg. nr.: VR 00.512 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.085 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 12 nov 1996 Jysk Frilandshytter (730) Indehaver; Mogenstrup Smede- & t^askinforretning Jysk Frilandshytter v/Gunner Christensen, Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Østerågade 25, Postboks 1651, 9100 Aalborg (511) Klasse 6: Bygninger af metal, herunder frilandshytter, fravænningshytter, farehytter og drægtighedshytter til grise. (511) Klasse 19: Bygninger ikke af metal, herunder frilandshytter, fravænningshytter, farehytter og drægtighedshytter til grise. (111) Reg. nr.: VR 00.513 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.124 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 14 nov 1996 GOLF (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, Ringvej B 4, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, smørepålæg på basis af nødder og chokolade, sukkervarer, bolcher, bon-bons, dragée, karamel, praliner, lakrids og iakridsvarer. (111) Reg. nr.: VR 00.514 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.179 1996 UNITEK (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 18 nov 1996 (730) Indehaver: Unitek v/Lars Hallum, Set. Mathiasgade 32, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Østerågade 25, Postboks 1651, 9100 Aalborg (511) Klasse 9: Apparater til kommunikation mellem flere, alarmapparater, tyverialarmindretninger, elektriske tyverihindrende installationer, elektroniske adgangskontrolsystemer, elektriske overvågningsapparater, elektriske døråbnere, tidsregistreringsapparater, databehandlingsudstyr, optaget computerprogrammel, interfaces til computere, læseapparater, magnetiske indkodere, elektriske apparater til kommutation, elektriske kontrolapparater, trykte kredsløb, doseringsapparater, herunder apparater til spiritusudskænkning. (511) Klasse 37: Service og reparation af elektronik og mekanik. (511) Klasse 42: Udvikling og forskning, programmering af computere. (111) Reg. nr.: VR 00.515 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.250 1996 TOP-PRINT (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 20 nov 1996 (730) Indehaver; Tapio ApS, Ringbakken 11, Ganløse, 3660 Stenløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tapio ApS, Att; A. Wichmann, Ringbakken 11, Ganløse, 3660 Stenløse (511) Klasse 16. (111) Reg. nr.: VR 00.516 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.319 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 25 nov 1996 IWESTERINGS FORENINGS RÅDET (730) Indehaver: Danske Investeringsforeningers Fællesrepræsentation, Nyropsgade 21, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16,42. (591) Farvetekst: Mærket er udført i fan/er (111) Reg. nr.: VR 00.517 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.337 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 25 nov 1996 L'ORÉAL PROFESSIONNEL (730) Indehaver: L' OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, F-75008 Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, Postboks 3007. 1021 København K (511) Klasse 3: Parfume, toiletvand; geléer og salte (ikke-medicinske) til karog brusebade; toiletsæbe; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater nemlig cremer, mælke, lotioner, geléer og puddere til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; gelé, spray, mousse og balsam til sætning og pleje af håret; hårlak; hårfarvnings- og håraffarvningspræparater; permanentpræparater til bølgning og krølning af hår; æteriske olier til personlig brug; tandplejemidler. (511) Klasse 5: Præparater til sundhedspleje og farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug; farmaceutiske solpræparater (511) Klasse 8: Barbermaskiner (511) Klasse 11: Hårtørrere. (511) Klasse 21: Kamme og svampe til husholdningsformål og toiletbrug, hårbørser, barberkoste og neglebørster, toiletnecessairer og -rejseetuier (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, kunstige blomster, hårpynt, hårnåle, hårspænder, hårklemmer, ikke-elektriske curiere (ikke håndredskaber), ikke-elektriske små curiere (ikke håndredskaber), kunstigt hår og skæg, falsk hår og overskæg. (511) Klasse 42: Frisør- og skønhedssaloner og tjenesteydelser udført i sådanne saloner. 5. marts 1997 Dansk Varemærketidende 259 (111) Reg. nr.; VR 00.518 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.357 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 26 nov 1996 OXBOW (730) Indehaver: OXBOW S. A., 55-57 Route Jean Briaud, F-33700 Merignac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Ettf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum (511) Klasse 25. (111) Reg. nr.: VR 00.519 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.373 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 27 nov 1996 LIP-TIP (730) Indehaver: Sander International v/Peter Sander, Amagertorv 9 2. sal, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 3,5. (111) Reg. nr.: VR 00.520 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.386 1996 PJERROT (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 27 nov 1996 (730) Indehaver: Aktieselskabet Galle & Jessen, Jagtvej 175A, 2100 København 0, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Toms Fabrikker A/S, Att.: Niels Petersen, Ringvej B 4, 2750 Ballerup (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, smørepålæg på basis af nødder og chokolade, sukkervarer, bolcher, bon-bons, dragée, karamel, praliner, lakrids og lakridsvarer. (111) Reg. nr.: VR 00.521 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.588 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 06 dec 1996 MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD (730) Indehaver: Danske Mejeriers Fællesorganisation, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H, C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V (511) Klasse 16,29-32,35,41-42. (111) Reg. nr.: VR 00.522 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.646 1996 SURFER (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 10 dec 1996 (730) Indehaver: PBN MEDICALS Denmark A/S, Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse, Danmark (511) Klasse 10. (111) Reg. nr.: VR 00.523 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.697 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 11 dec 1996 (730) Indehaver: INMEDICO ApS, Grenåvej 530, BOX 1611, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lise Ebdrup, Kantorvænget 6, lejl. 126, 8240 Risskov (511) Klasse 10. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg. nr.: VR 00.524 1997 (210) Ans. nr.: VA 06.777 1996 (151) Reg. dato: 07 feb 1997 (220) Ans. dato: 13 dec 1996 AT&T WORLDSHARE (730) Indehaver: AT&T Corp., a Corporation of the State of New York, 32 Avenue of the Americas, New York, New York 10013-2412, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree /VS, Hans Bel", the application or registration concerns a word mark. Where (540) the "Reproduction of the mark" is followed by "", the tråde mark involves non-standard letters and/or figurative elements. Interne koder til identifikation af data Henlæggelses/tilbagetagelsesdato Pantsætningsoplysninger Hvor der alene er angivet klassenummer (511), omfatter ansøgningen eller registreringen alle varer eller tjenesteydelser i den pågældende klasse. Hvor klassenummeret efter kode (511 )/(510) efterfølges af et omfatter ansøgningen eller registreringen kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", angår ansøgningen eller registreringen et ordmærke. Hvor (540) "Varemærket" efterfølges af "", er der i varemærket figurelementer og/eller bogstaver med særlig skrifttype. POST DANMARK P P • I Returneres ved varig adresseændring Erhvervsministeriet Patentdirektoratet Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Telefon (+45) 43 50 80 00 Telefax (+45) 43 50 80 01 Telex 16046 DPO DK Postgiro 8 989923 ISSN 0903-8809 O DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN