Nr. 23 Museet som akademisk læringsrum - Åben invitation til skribenter

2019-01-18

Tidsskriftet Periskop inviterer skribenter til at bidrage med artikler, anmeldelser og essays til nr. 23 med temaet Museet som akademisk læringsrum.

Siden årtusindskiftet har der været en stigende interesse for at integrere museet i pædagogiske sammenhænge som et sted for læring og erkendelse. Flere initiativer, ofte med politisk afsæt, har rettet sig mod grundskoler og ungdomsuddannelser. Til gengæld har der været mindre fokus på, hvordan museer, samlinger og kuratorisk virksomhed i praksis indgår i undervisningen på universiteterne, og hvordan den sansebårne erkendelse, der ofte karakteriserer museumsoplevelsen, forvaltes og vurderes på akademisk niveau. Formålet med temanummeret er derfor at stille skarpt på museet i universitetsundervisningen. Vi lægger op til, at man via analyser af konkrete eksempler og cases kan udfolde faglige, erkendelsesmæssige og pædagogiske perspektiver på emnet. Samtidig er det vores ønske, at bidragene vil anskueliggøre og diskutere relevante teorier og metoder på området. Hvordan integreres udstillinger og samlinger af kunst, design, natur, teknik og historiske genstande i undervisningen, hvad er udfordringerne, og kan sådanne museums- og udstillings-relaterede forløb forny, forbedre eller udfordre konventionelle akademiske undervisningsmåder?

Et tilbagevendende problem i museumsrelateret undervisning har været en tendens til at se museet som et gennemsigtigt prisme for det stof, der skal indlæres eller et rent sanseligt supplement til boglig undervisning.
Vi ønsker i størst mulig udstrækning bidrag, der medtænker museets egne fysiske, rumlige, visuelle og kommunikative udtryk og betydninger og ser disse som afgørende for læringsprocesserne. Som kunsthistorikeren Svetlana Alpers formulerer det i en artikel, der er klassisk i museologien, isolerer museet ethvert objekt – selv en kæmpekrabbe bag glas på et zoologisk museum – fra dets oprindelige sammenhæng, omdanner det til en genstand for blikket og underlægger det en særlig ‘museum effect’. Denne effekt og enhver af museets æstetiske og betydningsdannende facetter bør medtænkes såvel i tilrettelæggelsen som i analysen af, hvordan undervisning og læring finder sted i relation til museerne. 

Med temanummeret ønsker vi at kaste lys på følgende problemfelter og emner (men andre perspektiver på temaet er også velkomne):

• Hvordan kan et undervisningsforløb i et givent fagligt område – kunsthistorie, biologi, dansk, historie etc. – forankres i eller bedst knyttes til museets multimediale rum? Og omvendt: Hvordan kan kuratoriske aktiviteter eller brug af samlinger og arkiver danne afsæt for undervisningsforløb?

• Hvilke faglige redskaber skal der til for at beskrive og analysere erkendelsesformer, der knytter sig til undervisning og læring i relation til museet? Hvilke særlige muligheder og udfordringer giver det undervisere på universiteter at tilrettelægge og gennemføre museumsrelaterede forløb?

• Hvilke samspil mellem det konkrete og det abstrakte, mellem fakta og fiktion, materielt og immaterielt, subjektivt og objektivt, kognitivt og sanseligt kan opstå, afdækkes og analyseres, når museet benyttes som akademisk læringsrum?

• Hvordan har forbindelser og samarbejde udviklet sig mellem forskellige universitetsmiljøer og museer, og hvordan kan historiske relationer kaste lys på og perspektivere aktuelle eksempler?

• Hvordan kan erfaringer fra internationale partnerskaber mellem museum og academia – eksempelvis fra faculty learning- og post graduate-kurser på Harvard University og Harvards museer eller fra the History of Design Programme ved Royal College of Art og Victoria and Albert Museum i London – bidrage til at perspektivere eller inspirere en dansk praksis?

Med Museet som akademisk læringsrum ønsker vi at udfordre og udforske didaktiske forbindelser mellem museum og universitet og skabe fornyet opmærksomhed omkring emnet.

Temaet lægger op til en præsentation af et partielt state of the art for danske museers og universiteters didaktiske relationer. Gennem nedslag i aktuelle initiativer og cases på tværs af fag og museumsdiscipliner vil temanummeret åbne feltet og danne afsæt for nye tilgange, initiativer og samarbejder.

Call’et henvender sig især til undervisere og forskere på universiteter og museer samt til forskere i pædagogik og didaktik, der er involveret i eller interesserer sig for museernes verden. 

Temaredaktion
Line Hjorth Christensen
Marianne Achiam
Niels Peter Skou
Miriam Watts

Periskop – forum for kunsthistorisk debat blev grundlagt i 1993. Hjemsted er Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Tidsskriftet og medfølgende seminarer har til formål at skabe et dansk og gerne et nordisk forum for en debat om faget kunsthistorie, dets identitet, genstandsområde, metoder og teoretiske forudsætninger. Periskop er double blind peer-reviewed.

Abstract på maks. 300 ord samt et CV på maks. 1 side indsendes til info@periskop-tidsskrift.dk inden 8. marts 2019.

Besked om antagelse af forslag udsendes ultimo marts 2019.

Deadline for indsendelse af færdigskrevne artikler, anmeldelser og  essays er 12. august 2019.

Artiklernes længde er begrænset til 5.200 ord inkl. engelsk resumé, noter og litteratur.Længden for øvrigt tekstmateriale er begrænset til 1.200-2.500 ord inkl. noter og litteratur.

Sprog: Dansk, norsk eller svensk med mindre andet er aftalt.