Nr. 22 VÆKST – Åben invitation til skribenter

2018-09-28

Spørgsmålet om vækst har givet anledning til diverse teorier, frembringelser og fantasier i og uden for kunsten. Som regel forbindes vækst med noget positivt. Vækst knytter sig til idéer om liv, skabelse og naturlighed – med det selvberoende og egenhændigt at vokse frem og vokse op – og vi opdyrker og kultiverer verden for at fremme væksten. Af samme grund forbindes vækst samtidig ofte med kraft, styrke, sundhed og vitalitet og med udvikling og fremskridt. Vækst udstikker normer for det gode liv, den gode samfundsborger og det gode samfund. Vi skal udvikle os og vokse med opgaven, vi skal dyrke vækstlaget, vi skal vækste. Hurtigere, højere, stærkere.

Der findes imidlertid også andre, mere negative opfattelser af vækst. Ting kan vokse frem uden, at man ønsker det eller på uønskede steder og måder som i udslet, bylder og svulster, ukrudt, rust og skadedyr, virale epidemier, bioinvasioner, tsunamier, monstrøse afarter og forvoksede mutationer. Vækst kan gå galt eller blive for meget og skabe en tilstand af krise, sygdom, forfald og entropi. Det kapitalistiske vækstparadigme og akkumulationsprincip er siden Marx blevet kritiseret som et i kapitalismen iboende paradoks, der, ikke mindst i lyset af den seneste finanskrise, vil sætte samfundet i en grundlæggende krisetilstand. Samtidig vokser den globale befolkning eksponentielt, temperaturen og vandstanden stiger, flygtningestrømmene og flygtningelejrene vokser.

Med Periskop nr. 22 ønsker vi at tematisere og udforske spørgsmålet om vækst og hvordan dens forskellige betydninger og udtryk er blevet tematiseret, udforsket og udfordret i kunsten, aktuelt og historisk. Hvilken betydning har spørgsmålet om vækst i kunsthistorien og kunstteorien? Hvordan kan vækst som optik kaste nyt lys over enkelte kunstnere, værker, perioder, udtryksformer og kunstopfattelser?

Mulige emner for artikler kunne være (men er ikke begrænset til):

På hvilke måder er forholdet mellem vækst og liv blevet fortolket, iscenesat og udforsket i kunsten, herunder vækst som betingelse for liv, for udviklingen og opretholdelsen af bestemte livsformer og for dannelsen af etiske, biologiske og forestillingsmæssige grænser for liv?

Hvordan har kunsten – såvel historisk som aktuelt – bearbejdet og problematiseret økonomiske, klimatiske, biologiske, geologiske, sociale og subjektive ‘vækstkriser’ og negativ vækst, fra misdannelse, hungersnød og epidemier over personlige opvæksts- og udviklingskriser til antivækst-aktivistisme og idéer om acceleration, tilbagetrækning og afholdenhed.

Hvilken rolle spiller organisk vækst i kunsten, kunstteorien og æstetikken – fra planters og andre biologiske vækstformers formelle og symbolske virkemåder over organisk form som skønhedsideal til landskabsarkitektur, proceskunst, biokunst, selvgererende systemer og generative kunstformer?

Hvordan iscenesættes, udforskes og problematiseres kunstigt skabte vækstformer i kunsten, fra post-
humant liv, genmanipulation og syntetiske biotoper til internettets virale kommunikationspraksisser, den massive ophobning af informationsmængder i ‘big data’, arkivvækst og 24/7-kultur?

Hvilken rolle spiller økologiske teorier og forestillinger om økologi i kunsten, aktuelt og historisk, og hvordan kan økologibegrebet – fx i lyset af Félix Guattaris ‘tre økologier’: miljø, socialitet og subjektivitet – kaste nyt lys over kunstsystemet, udstillingen, kunstnerisk og kuratorisk praksis samt konkrete kunstværker.

Temaredaktion: Maria Fabricius Hansen, Charlotte Hauch, Lise Margrethe Jørgensen, Michael Kjær, Ulrik Schmidt

Abstracts på maks. 300 ord samt et CV på maks. 1 side indsendes til
info@periskop-tidsskrift.dk inden den 19. november 2018.

Besked om antagelse af forslag udsendes ultimo november 2018.

Deadline for indsendelse af færdigskrevne artikler er 18. marts 2019. Artiklernes længde er begrænset til 6.000 ord inkl. noter.

Sprog: dansk, norsk eller svensk med mindre andet er aftalt.