[1]
M. Dithmer, “Guldfeber : NyAveny”, Peripeti, bd. 19, nr. S11, s. 209–210, nov. 2022.